Urząd Miejski w Prószkowie
 
URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ORGANY WŁADZY
PRAWO
FINANSE
WYBORY
PRZETARGI
PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
OGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Informacje dotyczące Wyprawki szkolnej 2011/2012
(OGŁOSZENIA / Ogłoszenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej)
[opublikował(a): Adam Wrześniewski dnia 2011-07-08 12:07:11, dokument aktualny]


WYPRAWKA SZKOLNA 2011/2012

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. Nr 111 poz. 652) istnieje możliwość ubiegania się                                     o dofinansowanie  zakupu podręczników szkolnych.

Zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem:

1.        Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej                         I stopnia, w klasie III gimnazjum,   w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,                                w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.

a)       Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie  przekraczakryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362  z późn. zm.) – tj. kwoty 351 zł.

b) Pomoc może być udzielana także uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego,               o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgłoszonych ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (n. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej).

        2.  Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego jest udzielana uczniom:

1. słabo widzącym,  
2. niesłyszącym,
3. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymienioną  pkt 1-3

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia                 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, dla dzieci                    i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych  I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych                      II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

       3 .  Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

1) 180 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

2) 180 zł – dla ucznia:
      a)  słabo widzącego
      b)  niesłyszącego,
      c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
     d)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest  niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy                z dnia 7 września 1991 r. , realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

3)   325 zł – dla ucznia klasy III gimnazjum, dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,             dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz dla ucznia klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;

4)    325 zł – dla ucznia:
         a) słabo widzącego
         b) niesłyszącego,
         c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
         d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest               niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b   ust. 3 ustawy z dnia                7 września 1991 r. , realizującego kształcenie w klasach I-III gimnazjum,   w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I-III ogólnokształcącej    szkoły sztuk pięknych, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;

5)    210 zł – dla ucznia:
         a) słabo widzącego
         b) niesłyszącego,
         c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
         d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest               niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c

- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b  ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. , realizującego kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasach I-III    ogólnokształcącej szkoły baletowej;

6)   315 zł – dla ucznia:
         a) słabo widzącego
         b) niesłyszącego,
         c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
         d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest               niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c

-   posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b    ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. , realizującego kształcenie w zasadniczej szkole    zawodowej;

7)     390 zł – dla ucznia:
         a) słabo widzącego
         b) niesłyszącego,
         c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
         d) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności  jest 
             niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c

   -     posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b  ust. 3 ustawy                        z dnia 7 września 1991 r. , realizującego kształcenie w liceach    ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach  ogólnokształcących i technikach uzupełniających oraz w klasach IV-VI ogólnokształcącej   szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,                         w   klasach VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz w liceum plastycznym.

 

 

 

4.        Wniosek

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 26 sierpnia 2011 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 , do wniosku – zamiast zaświadczenia                 o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia  pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgłoszonego ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć     u z a s a d n i e n i e.

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości przyznanej pomocy.

W przypadku zakupu indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację                        o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.

               W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, są zwracane rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu
i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

 

Dokumenty:

 

 

  

Podmiot udostępniający: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Dziubałtowska
Data wytworzenia: 29.06.2011


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1469  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:


Urząd Miejski w Prószkowie
46-060 Prószków, ul. Opolska 17
tel.: +48(077) 4648 066, 4648 088,, faks: +48(077) 4648 461
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-09-19 11:28:14