Starostwo Powiatowe w Oleśnie
 
POWIAT OLESKI
ORGANY POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
 Dane podstawowe
 Starosta Oleski
 Wicestarosta
 Sekretarz Powiatu
 Skarbnik Powiatu
 Struktura organizacyjna
 Zarządzenia Starosty Oleskiego
 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Oleśnie
 Wydziały Starostwa Powiatowego
 Równorzędne komórki organizacyjne
 Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATY
FINANSE
MIENIE POWIATU OLESKIEGO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGO
POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE
PRAWO
REJESTRY I EWIDENCJE
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
AUDYT WEWNĘTRZNY
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
INNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Statystyki zbiorcze opisów spraw

 Łączna ilość odsłon opisów spraw: 212827

Statystyki szczegółowe każdego z opisów spraw:

Komórka organizacyjna:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
 • DRUKI DO POBRANIA - Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
  od dnia: 2012-01-20 13:09:05 więcej>>
 • odsłon:
  1735 
 • Pozwolenie na budowę
  od dnia: 2012-01-20 13:11:16 więcej>>
 • odsłon:
  1533 
 • Pozwolenie na rozbiórkę i zgłoszenie rozbiórki
  od dnia: 2012-01-20 13:12:10 więcej>>
 • odsłon:
  1119 
 • Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
  od dnia: 2011-06-07 09:45:24 więcej>>
 • odsłon:
  979 
 • Zgłoszenie budowy, robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę
  od dnia: 2012-01-20 13:15:55 więcej>>
 • odsłon:
  1223 
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  od dnia: 2011-06-07 09:46:20 więcej>>
 • odsłon:
  1319 
  Komórka organizacyjna:
  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • Określanie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
  od dnia: 2008-09-10 10:47:00 (usunięta: 2011-01-24 11:13:44) więcej>>
 • odsłon:
  536 
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem powiatowym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  od dnia: 2010-08-27 08:39:28 (usunięta: 2010-08-30 09:48:45) więcej>>
 • odsłon:
  70 
 • Przyjmnowanie informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami powstałymi w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej bez względu na ilość wytworzonych odpadów
  od dnia: 2010-08-27 09:31:08 (usunięta: 2011-01-31 11:20:13) więcej>>
 • odsłon:
  271 
 • Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi
  od dnia: 2011-03-21 13:06:31 więcej>>
 • odsłon:
  1337 
 • Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie i/lub transport odpadów
  od dnia: 2012-04-23 14:13:58 więcej>>
 • odsłon:
  787 
 • Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  od dnia: 2011-01-31 10:51:43 więcej>>
 • odsłon:
  786 
 • Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
  od dnia: 2011-01-31 11:10:36 więcej>>
 • odsłon:
  976 
 • Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
  od dnia: 2011-01-31 10:52:49 więcej>>
 • odsłon:
  1210 
 • Tworzenie Społecznej Straży Rybackiej i opracowywanie regulaminu jej działania
  od dnia: 2008-08-04 10:25:52 więcej>>
 • odsłon:
  953 
 • Udostępnianie informacji o środowisku
  od dnia: 2012-04-23 14:17:36 więcej>>
 • odsłon:
  719 
 • Udzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin
  od dnia: 2011-01-31 11:11:41 więcej>>
 • odsłon:
  951 
 • Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych
  od dnia: 2011-01-31 11:12:05 więcej>>
 • odsłon:
  859 
 • Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
  od dnia: 2008-09-10 10:36:22 (usunięta: 2011-01-24 11:13:34) więcej>>
 • odsłon:
  324 
 • Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa niezgodne z uproszczonym planem urządzania lasu
  od dnia: 2011-01-31 11:07:27 więcej>>
 • odsłon:
  1111 
 • Wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny
  od dnia: 2011-01-31 11:06:57 więcej>>
 • odsłon:
  1057 
 • Wydawanie decyzji o przyznaniu dotacji z Budżetu Państwa na pokrywanie kosztów zalesienia
  od dnia: 2011-01-31 11:01:18 więcej>>
 • odsłon:
  785 
 • Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
  od dnia: 2011-01-31 10:45:47 więcej>>
 • odsłon:
  880 
 • Wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska
  od dnia: 2011-01-31 10:46:35 więcej>>
 • odsłon:
  1016 
 • Wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  od dnia: 2011-01-31 10:43:12 więcej>>
 • odsłon:
  1038 
 • Wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego
  od dnia: 2011-01-31 10:54:54 więcej>>
 • odsłon:
  1238 
 • Wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej
  od dnia: 2008-08-04 09:51:29 więcej>>
 • odsłon:
  876 
 • Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  od dnia: 2011-01-31 10:41:19 więcej>>
 • odsłon:
  968 
 • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  od dnia: 2011-01-31 11:11:22 więcej>>
 • odsłon:
  980 
 • Wydawanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
  od dnia: 2011-01-31 10:57:00 więcej>>
 • odsłon:
  957 
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  od dnia: 2011-01-31 10:40:21 więcej>>
 • odsłon:
  1000 
 • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością gmin
  od dnia: 2008-07-25 11:53:09 więcej>>
 • odsłon:
  959 
 • Wydawanie zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów.
  od dnia: 2011-01-31 10:39:46 więcej>>
 • odsłon:
  958 
 • Wydawanie zezwoleń na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji w punktach zbierania pojazdów
  od dnia: 2011-01-31 10:47:03 więcej>>
 • odsłon:
  877 
 • Wydawanie zezwoleń upoważniających prowadzących instalacje do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
  od dnia: 2011-01-31 11:09:13 więcej>>
 • odsłon:
  828 
 • Zatwierdzanie projektu prac geologicznych
  od dnia: 2011-01-31 11:12:31 więcej>>
 • odsłon:
  922 
 • Zawieranie umów na wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych
  od dnia: 2008-07-24 15:12:31 więcej>>
 • odsłon:
  944 
 • Zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej
  od dnia: 2008-09-12 13:12:33 więcej>>
 • odsłon:
  1035 
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
  od dnia: 2011-01-31 11:14:23 więcej>>
 • odsłon:
  1535 
  Komórka organizacyjna:
  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 • Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  od dnia: 2004-08-23 13:48:21 więcej>>
 • odsłon:
  1718 
 • Rekrutacja, przyjmowanie, kierowanie do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych
  od dnia: 2004-10-07 14:38:18 więcej>>
 • odsłon:
  1281 
 • UZYSKANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2006/2007
  od dnia: 2006-10-04 08:11:52 (usunięta: 2012-02-29 08:18:08) więcej>>
 • odsłon:
  1921 
 • Wpis do ewidencji lokalnych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
  od dnia: 2012-02-29 08:19:11 więcej>>
 • odsłon:
  835 
 • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
  od dnia: 2012-02-29 08:25:35 więcej>>
 • odsłon:
  768 
  Komórka organizacyjna:
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
 • DRUKI DO POBRANIA - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
  od dnia: 2010-04-15 09:59:35 więcej>>
 • odsłon:
  4438 
  Komórka organizacyjna:
  Wydział Ochrony i Promocji Zdrowia
 • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dobrodzieniu
  od dnia: 2008-06-10 08:37:57 (usunięta: 2008-09-08 13:21:50) więcej>>
 • odsłon:
  369 
 • Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  od dnia: 2004-03-11 07:59:56 (usunięta: 2008-09-08 13:21:41) więcej>>
 • odsłon:
  335 
  Komórka organizacyjna:
  Wydział Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 • nowa sprawa (wpisz swoją nazwę sprawy)
  od dnia: 2006-04-05 10:28:54 (usunięta: 2006-10-20 10:36:15) więcej>>
 • odsłon:
  28 
 • Określanie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
  od dnia: 2007-04-23 12:08:12 (usunięta: 2008-09-08 12:06:47) więcej>>
 • odsłon:
  328 
 • Pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów
  od dnia: 2007-03-16 09:44:48 (usunięta: 2008-09-08 12:04:26) więcej>>
 • odsłon:
  283 
 • Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi
  od dnia: 2008-07-22 10:49:38 (usunięta: 2008-09-08 12:13:41) więcej>>
 • odsłon:
  56 
 • Przyjmowanie informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami powstałymi w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej bez względu na ilość wytworzonych odpadów
  od dnia: 2007-03-16 10:59:28 (usunięta: 2008-09-08 12:13:35) więcej>>
 • odsłon:
  260 
 • Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  od dnia: 2007-03-15 13:29:57 (usunięta: 2008-09-08 12:09:26) więcej>>
 • odsłon:
  352 
 • Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania - transportu
  od dnia: 2006-03-03 13:40:54 (usunięta: 2008-09-08 12:13:47) więcej>>
 • odsłon:
  263 
 • Przyznawanie dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Oleśnie
  od dnia: 2007-03-16 10:11:11 (usunięta: 2008-09-08 12:03:59) więcej>>
 • odsłon:
  318 
 • Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  od dnia: 2007-03-16 09:14:04 (usunięta: 2008-09-08 12:04:44) więcej>>
 • odsłon:
  270 
 • Udostępnianie informacji o środowisku
  od dnia: 2007-03-16 11:07:25 (usunięta: 2008-09-08 12:12:52) więcej>>
 • odsłon:
  261 
 • Udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
  od dnia: 2007-03-15 13:26:47 (usunięta: 2008-09-08 12:12:36) więcej>>
 • odsłon:
  342 
 • Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych
  od dnia: 2007-03-15 13:25:47 (usunięta: 2008-09-08 12:05:37) więcej>>
 • odsłon:
  324 
 • Uzyskanie zgody Rady Powiatu na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej
  od dnia: 2007-03-16 09:48:17 (usunięta: 2008-09-08 12:04:17) więcej>>
 • odsłon:
  257 
 • Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa niezgodne z uproszczonym planem urządzania lasu
  od dnia: 2007-03-15 12:40:24 (usunięta: 2008-09-08 12:05:25) więcej>>
 • odsłon:
  396 
 • Wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny
  od dnia: 2007-03-16 12:57:51 (usunięta: 2008-09-08 12:03:29) więcej>>
 • odsłon:
  406 
 • Wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacyjnym
  od dnia: 2007-03-15 12:38:46 (usunięta: 2008-09-08 12:05:00) więcej>>
 • odsłon:
  356 
 • Wydawanie decyzji o przyznaniu dotacji z Budżetu Państwa na pokrywanie kosztów zalesienia
  od dnia: 2007-03-15 12:38:14 (usunięta: 2008-09-08 12:05:14) więcej>>
 • odsłon:
  416 
 • Wydawanie decyzji w sprawie uzgodnienia warunków rekultywacji
  od dnia: 2007-03-16 12:51:33 (usunięta: 2008-09-08 12:05:20) więcej>>
 • odsłon:
  383 
 • Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
  od dnia: 2007-03-15 13:14:09 (usunięta: 2008-09-08 12:13:11) więcej>>
 • odsłon:
  284 
 • Wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska
  od dnia: 2007-03-15 13:15:30 (usunięta: 2008-09-08 12:13:04) więcej>>
 • odsłon:
  347 
 • Wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  od dnia: 2007-03-15 13:18:02 (usunięta: 2008-09-08 12:13:57) więcej>>
 • odsłon:
  319 
 • Wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego
  od dnia: 2007-03-15 12:34:04 (usunięta: 2008-09-08 12:04:34) więcej>>
 • odsłon:
  456 
 • Wydawanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej
  od dnia: 2007-03-16 10:15:05 (usunięta: 2008-09-08 12:03:51) więcej>>
 • odsłon:
  266 
 • Wydawanie opinii do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  od dnia: 2007-03-15 13:31:59 (usunięta: 2008-09-08 12:06:12) więcej>>
 • odsłon:
  355 
 • Wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  od dnia: 2007-03-15 13:23:28 (usunięta: 2008-09-08 12:08:56) więcej>>
 • odsłon:
  361 
 • Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  od dnia: 2007-03-15 12:32:13 (usunięta: 2008-09-08 12:14:04) więcej>>
 • odsłon:
  402 
 • Wydawanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
  od dnia: 2007-03-15 12:39:43 (usunięta: 2008-09-08 12:05:31) więcej>>
 • odsłon:
  405 
 • Wydawanie zezwoleń na handel uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji
  od dnia: 2007-03-16 10:45:34 (usunięta: 2008-09-08 12:12:44) więcej>>
 • odsłon:
  393 
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  od dnia: 2007-03-15 12:27:24 (usunięta: 2008-09-08 12:14:13) więcej>>
 • odsłon:
  346 
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
  od dnia: 2007-03-15 12:26:38 (usunięta: 2008-09-08 12:14:25) więcej>>
 • odsłon:
  371 
 • Wydawanie zezwoleń na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji w punktach zbierania pojazdów
  od dnia: 2007-03-16 11:42:19 (usunięta: 2008-09-08 12:12:58) więcej>>
 • odsłon:
  240 
 • Zatwierdzanie projektu prac geologicznych
  od dnia: 2007-03-15 13:30:46 (usunięta: 2008-09-08 12:08:06) więcej>>
 • odsłon:
  353 
 • Zawieranie umowy na wydzierżawienie obwodu łowieckiego polnego
  od dnia: 2006-04-05 10:32:03 (usunięta: 2008-09-08 12:03:37) więcej>>
 • odsłon:
  280 
 • Zgłoszenie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  od dnia: 2007-03-16 09:38:23 (usunięta: 2008-09-08 12:03:44) więcej>>
 • odsłon:
  265 
  Komórka organizacyjna:
  Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
 • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dobrodzieniu
  od dnia: 2012-09-10 10:32:45 więcej>>
 • odsłon:
  1151 
 • Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  od dnia: 2009-01-26 12:07:21 więcej>>
 • odsłon:
  904 
  Komórka organizacyjna:
  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  od dnia: 2007-03-12 12:14:18 (usunięta: 2008-09-08 13:23:03) więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • Orzekanie w sprawie zmiany imienia i nazwiska , jego pisowni lub brzmienia.
  od dnia: 2004-02-12 10:55:56 (usunięta: 2006-08-04 09:30:05) więcej>>
 • odsłon:
  54 
 • Sprawy wojskowe
  od dnia: 2007-03-12 12:15:20 (usunięta: 2008-09-08 13:22:36) więcej>>
 • odsłon:
  452 
 • Stowarzyszenia
  od dnia: 2007-03-12 12:15:58 (usunięta: 2008-09-08 13:22:07) więcej>>
 • odsłon:
  524 
 • Zbiórki publiczne
  od dnia: 2007-03-12 12:16:41 (usunięta: 2008-09-08 13:21:58) więcej>>
 • odsłon:
  467 
  Komórka organizacyjna:
  Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 • nowa sprawa (wpisz swoją nazwę sprawy)
  od dnia: 2009-04-27 12:43:34 więcej>>
 • odsłon:
  1650 
  Komórka organizacyjna:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
 • Kierowanie do ośrodka wsparcia dziennego
  od dnia: 2011-06-16 10:21:43 (usunięta: 2012-01-16 13:14:22) więcej>>
 • odsłon:
  338 
 • Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
  od dnia: 2010-07-28 13:16:03 (usunięta: 2012-01-16 13:14:30) więcej>>
 • odsłon:
  352 
 • Tworzenie i funkcjonowanie rodzin zastępczych
  od dnia: 2010-07-28 13:19:00 (usunięta: 2012-01-16 13:14:39) więcej>>
 • odsłon:
  338 
 • Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
  od dnia: 2010-07-28 13:19:56 (usunięta: 2012-01-16 13:14:41) więcej>>
 • odsłon:
  405 
 • Usamodzielnianie wychowankow placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych.
  od dnia: 2010-07-28 13:21:05 (usunięta: 2012-01-16 13:14:44) więcej>>
 • odsłon:
  392 
 • Uzyskanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych
  od dnia: 2010-12-30 09:57:31 (usunięta: 2012-01-16 13:14:46) więcej>>
 • odsłon:
  351 
 • Uzyskanie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się
  od dnia: 2010-12-30 09:58:07 (usunięta: 2012-01-16 13:14:48) więcej>>
 • odsłon:
  351 
 • Uzyskanie dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  od dnia: 2010-12-30 09:58:21 (usunięta: 2012-01-16 13:14:49) więcej>>
 • odsłon:
  321 
 • Uzyskanie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego - bez NFZ
  od dnia: 2010-12-30 09:58:43 (usunięta: 2012-01-16 13:14:51) więcej>>
 • odsłon:
  242 
 • Uzyskanie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego
  od dnia: 2010-12-30 09:58:59 (usunięta: 2012-01-16 13:14:54) więcej>>
 • odsłon:
  394 
 • Uzyskanie dofinansowania lub refundacji zakupu sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych.
  od dnia: 2011-03-01 11:36:40 (usunięta: 2012-01-16 13:14:56) więcej>>
 • odsłon:
  222 
 • Uzyskanie dofinansowania z zakresie rehabilitacji zawodowej
  od dnia: 2005-11-09 13:58:15 (usunięta: 2009-07-14 08:35:59) więcej>>
 • odsłon:
  525 
 • Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  od dnia: 2011-06-16 10:42:13 (usunięta: 2012-01-16 13:14:58) więcej>>
 • odsłon:
  280 
 • Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  od dnia: 2010-12-30 09:59:40 (usunięta: 2012-01-16 13:14:59) więcej>>
 • odsłon:
  2387 
 • Uzyskanie stypendium na rok akademicki 2004/2005.
  od dnia: 2004-10-12 11:17:36 (usunięta: 2005-09-19 08:36:05) więcej>>
 • odsłon:
  108 
 • Uzyskanie stypendium na rok akademicki 2005/2006
  od dnia: 2006-03-16 11:24:39 (usunięta: 2007-01-30 08:32:48) więcej>>
 • odsłon:
  101 


  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
  tel.: +48343597833,-35,-37, faks: +48343597845
  e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
  strona www: www.powiatoleski.pl
  NIP: 576-13-62-392, REGON: 151399083
  konto bankowe nr: 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-09-10 10:32:45