Starostwo Powiatowe w Oleśnie
 
POWIAT OLESKI
ORGANY POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATY
FINANSE
MIENIE POWIATU OLESKIEGO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGO
POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE
PRAWO
REJESTRY I EWIDENCJE
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
AUDYT WEWNĘTRZNY
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
INNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
ZAŁATWIANIE SPRAW
 Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
  Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
 Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ZAŁATWIANIE SPRAW

Wybierz sprawę:
 • DRUKI DO POBRANIA - Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
  więcej >>


 • DRUKI DO POBRANIA - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
  więcej >>


 • nowa sprawa (wpisz swoją nazwę sprawy)
  więcej >>


 • Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Pozwolenie na budowę
  więcej >>


 • Pozwolenie na rozbiórkę i zgłoszenie rozbiórki
  więcej >>


 • Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi
  więcej >>


 • Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie i/lub transport odpadów
  więcej >>


 • Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  więcej >>


 • Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
  więcej >>


 • Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
  więcej >>


 • Rekrutacja, przyjmowanie, kierowanie do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych
  więcej >>


 • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dobrodzieniu
  więcej >>


 • Tworzenie Społecznej Straży Rybackiej i opracowywanie regulaminu jej działania
  więcej >>


 • Udostępnianie informacji o środowisku
  więcej >>


 • Udzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin
  więcej >>


 • Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych
  więcej >>


 • Wpis do ewidencji lokalnych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
  więcej >>


 • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
  więcej >>


 • Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
  więcej >>


 • Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa niezgodne z uproszczonym planem urządzania lasu
  więcej >>


 • Wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny
  więcej >>


 • Wydawanie decyzji o przyznaniu dotacji z Budżetu Państwa na pokrywanie kosztów zalesienia
  więcej >>


 • Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
  więcej >>


 • Wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska
  więcej >>


 • Wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
  więcej >>


 • Wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego
  więcej >>


 • Wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej
  więcej >>


 • Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  więcej >>


 • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  więcej >>


 • Wydawanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
  więcej >>


 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
  więcej >>


 • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością gmin
  więcej >>


 • Wydawanie zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów.
  więcej >>


 • Wydawanie zezwoleń na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji w punktach zbierania pojazdów
  więcej >>


 • Wydawanie zezwoleń upoważniających prowadzących instalacje do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji
  więcej >>


 • Zatwierdzanie projektu prac geologicznych
  więcej >>


 • Zawieranie umów na wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych
  więcej >>


 • Zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej
  więcej >>


 • Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  więcej >>


 • Zgłoszenie budowy, robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę
  więcej >>


 • Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
  więcej >>


 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  więcej >>
Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: +48343597833,-35,-37, faks: +48343597845
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: www.powiatoleski.pl
NIP: 576-13-62-392, REGON: 151399083
konto bankowe nr: 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-09-10 10:32:45