Starostwo Powiatowe w Namysłowie
 
RADA POWIATU
ZARZĄD POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁY
JEDNOSTKI
ADMINISTRACJA ZESPOLONA
STANOWISKA SAMODZIELNE
AKTY PRAWNE
PROGRAMY I STRATEGIE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
OGŁOSZENIA
REJESTRY PUBLICZNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Roczna informacja finansowa
(OGŁOSZENIA / Informacja publiczna)
[opublikował(a): Joanna Raduchowska dnia 2007-11-19 14:21:50 do 2008-06-02 14:56:31]


ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO
na podstawie art. 14 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i umieszczenie na stronie www.bip.namyslow.pl  informację obejmującą:

I. Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za 2005 rok 
Zarząd Powiatu zgodnie z dyspozycją art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych przedłożył Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2005 rok, które przyjęte zostało uchwałą Nr 93/500/2006 – pełny tekst uchwały wraz z załącznikami opublikowano na stronie www.bip.namyslow.pl Uchwały Zarządu Powiatu.
Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu na 2005 rok w wysokości 27.467.009 zł zostały zrealizowane w kwocie 26.078.244 zł tj. w 94,94 %, w tym m.in.:

-        dochody własne – plan 8.353.284 zł, wykonanie 6.969.942 zł, co stanowi 83,44% planu,

-        subwencje – plan 14.257.562 zł, wykonanie 14.257.562 zł, co stanowi 100% planu,

-        dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 3.046.157 zł, wykonanie 3.042.217 zł, co stanowi 99,87% planu,

-        dotacje celowe na zadania własne – plan 1.119.699 zł, wykonanie 1.119.198 zł, co stanowi 99,95 % planu,

-        dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 132.113 zł, wykonanie 131.203 zł, co stanowi 99,31% planu

W sprawozdaniu stopień realizacji dochodów został przedstawiony tabelarycznie i opisowo w układzie źródłowym w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej, co pozwala na precyzyjne określenie wskaźnika wykonania poszczególnych rodzajów dochodów. W części opisowej sprawozdania w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówione zostały przyczyny odchyleń od planowanych założeń. Analizując realizację strony dochodowej budżetu w porównaniu do wykonania za lata poprzednie należy zauważyć:

-        znaczny wzrost dochodów na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

-        wzrost dochodów z tytułu subwencji.

Wzrost środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej spowodowany jest tym, że w 2004 roku powiat realizował dwa projekty stypendialne z udziałem środków z EFS (wypłaty dla uczniów i studentów) oraz inwestycję drogową współfinansowaną ze środków Programu SAPARD. W 2004 roku programy wypłaty stypendiów realizowane były tylko w IV kw. natomiast w 2005 roku realizacja obejmowała cały rok. W zakresie inwestycji drogowych (Przebudowa drogi Namysłów – Syców – I etap rok 2004, II etap rok 2005) prace wykonywane były zarówno w 2004, jak i w 2005 roku jednakże zwrot środków tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2004 r. nastąpił w roku budżetowym 2005. z tych samych przyczyn nastąpił znaczny wzrost dochodów w dziale: Transport i łączność, Szkolnictwo wyższe i Edukacyjna opieka wychowawcza. Dochody z tytułu subwencji wzrosły w związku ze wzrostem części oświatowej i części uzupełniającej dochody powiatu.  

Plan wydatków budżetowych w wysokości 29.659.602 zł został zrealizowany w kwocie 27.129.222 zł tj. w 91,47 %, w tym plan wydatków majątkowych w kwocie 4.202.149 zł został zrealizowany w kwocie 2.331.462 zł. W części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono stopień realizacji wydatków w zestawieniu statystycznym, w części opisowej natomiast omówiono realizację wydatków w przekroju rodzajowym i zadaniowym, wskazując jednocześnie stan i przyczyny zaawansowania realizacji wydatków, w tym wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu powiatu za 2005 rok zamknęło się deficytem w wysokości 1.050.978 zł, który został sfinansowany przychodami.

Wykonanie przychodów wyniosło łącznie 2.400.680 zł, w tym:   

-        przychody z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 1.991.954 zł,

-        z tytułu innych rozliczeń krajowych jako wolne środki na dzień 01.01.2005 r. –       408.726 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wysokość zobowiązań finansowych powiatu na dzień 31.12.2004 r. wyniosła łącznie 4.893.719 zł i w całości dotyczy zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kwota zadłużenia w stosunku do dochodów zrealizowanych na dzień 31.12.2005 r. wynosi 18,76%.

Zarząd Powiatu namysłowskiego realizując budżet dokonał spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez powiat kredytów w wysokości 362.748 zł, co przy uwzględnieniu należnych odsetek stanowi łączną kwotę 567.595 zł. Relacja spłaconych zobowiązań długoterminowych stanowi 2,18% zrealizowanych dochodów ogółem za 2005 rok.

Ponadto w sprawozdaniu ujęto również informacje o realizacji planu przychodów i wydatków: środków specjalnych, dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych oraz funduszy celowych. 

II. Kwota zobowiązań wymagalnych. 
Kwota wymagalnych zobowiązań wynikająca z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych na dzień 31.12.2005 r. wynosi 0,00 zł (słownie: zero zł 00/100).

Kwota wymagalnych zobowiązań uznanych za bezsporne na dzień 31.12.2005 r. wynosi 0,00 zł (słownie: zero zł 00/100).

III. Wykaz dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 
W roku budżetowym 2005 powiat namysłowski otrzymał następujące dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego:

1.      Dotacje celowe otrzymane z powiatów jako zwrot kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka w Namysłowie, na podstawie zawartych porozumień do powiatu wpłynęły następujące kwoty: Powiat Krapkowicki – 51.961 zł, Powiat Kluczborski – 34.641 zł, Powiat Opolski – 77.942 zł, Powiat Brzeski – 10.057 zł, Powiat Strzelecki – 77.942 zł. 

2.      Dotacje celowe otrzymane jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień do powiatu wpłynęły następujące kwoty: Powiat Kępiński – 11.671 zł, Powiat Brzeski – 13.616 zł, Miasto Poznań – 35.014 zł.

3.      Dotacje celowe otrzymane od gmin na prowadzenie Powiatowego Telefonu Zaufania, na podstawie zawartych porozumień do powiatu wpłynęły następujące kwoty: Gmina Namysłów  - 335,60 zł, Gmina Wilków – 335,60 zł, Gmina Świerczów – 335,60 zł, Gmina Wilków – 335,60 zł, Gmina Pokój – 335,60 zł.   

4.      Dotacje celowe otrzymane od gmin, jako pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej i sprzętu medycznego, na podstawie zawartych porozumień do powiatu wpłynęły następujące kwoty: Gmina Wilków – 47.000 zł, Gmina Domaszowice 38.600 zł, Gmina Świerczów – 37.000 zł.

5.      Dotacje celowe otrzymane od  Samorządu Województwa Opolskiego w wysokości 259.981 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów z terenu powiatu namysłowskiego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

6.      Dotacje celowe otrzymane od  Samorządu Województwa Opolskiego w kwocie      263.526 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

IV. Wykaz dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego.
W roku budżetowym 2005 z budżetu powiatu namysłowskiego udzielono następujących dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego:

1.      Dotacja celowa udzielona dla Samorządu Województwa Opolskiego w wysokości     1.368 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.

2.      Dotacja celowa udzielona dla powiatu Kluczborskiego w wysokości 22.817 zł, z przeznaczeniem na realizację porozumienia w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli ze szkół dla których organem prowadzącym jest powiat namysłowski.

3.      Dotacja celowa udzielona dla Gminy Namysłów w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych gminie z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

V. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji
W 2005 roku Zarząd Powiatu Namysłowskiego udzielił poręczenia spłaty kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Namysłowie w wysokości 400.000 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 20.000 zł. Łączna wartość poręczenia wyniosła 420.000 zł. Poręczenie zostało udzielone na okres od 05.01.2005 r. do 31.12.2005 r. 

VI. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na spłatę raty.
1.      Na podstawie Uchwały Nr VI/71/2003 Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których niestosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych  Zarząd Powiatu Namysłowskiego podjął  Uchwałę Nr 89/481/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r., w której umorzył następujące należności pieniężne:

NAZWA DŁUŻNIKA

 

 

 

 

 

RODZAJ NALEŻNOŚCI

 

 

 

 

 

DATA POWSTANIA NALEŻNOŚCI

 

 

 

 

 

KWOTA GŁÓWNA

 

 

 

 

 

ODSETKI

 

 

 

 

 

RAZEM NALEŻNOŚĆ

 

 

 

 

 

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

 

 

 

 

 

Opłata za książki

 

 

 

 

 

19.07.2002 r.

 

 

 

 

 

86,40 zł

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

86,40 zł

 

 

 

 

 

Polish – Food

 

 

 

 

 

Koszty upomnienia

 

 

 

 

 

31.07.2003 r.

 

 

 

 

 

8,80 zł

 

 

 

 

 

0,45 zł

 

 

 

 

 

9,25 zł

 

 

 

 

 

PROXIMA

 

 

 

 

 

F-ra 149/2003 usługi geodezyjne

 

 

 

 

 

28.01.2003 r.

 

 

 

 

 

152,18 zł

 

 

 

 

 

55,68 zł

 

 

 

 

 

207,86 zł

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303,51 zł

 

 

 

 

 

 

 

2.      W 2005 roku Starosta Namysłowski wyraził zgodę na rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa następującym podmiotom: 
-        Nanowska Marzena,
-        Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. Brzeg.
 
 VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.    
1.    Piekarnia Usługi Transportowe Józef Wójcik
2.    Piekarnia Stanisław Pajor
3.       Zakład Fryzjerski Krystyna Greloch
4.       Zakład Fryzjerski Damski Krystyna Nowak
5.      Zakład Stolarski Z. Marona
6.      Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Tadeusz Nowak
7.       Zakład Stolarski Bernard Kowalik
8.      Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Kazimierz Piórkowski
9.       INSTAL-POL Stefan Porada
10.   Zakład Instalacji Sanitarnych i CO Józef Kroll
11.   Tapicerstwo Robert Ostrysz
12.  Sklep Art. Przemysłowych Halina Duda i Zofia Flejter
13.   DZIEDZIC Sp. z o.o. Władysław Dziedzic
14.   Handel – Usługi - Pośrednictwo Ewa Dobroć
15.   Sklep Art. Przemysłowych "Twój Styl" K. Langer i A. Spór
16.   Warsztat Stolarski A. Ostafijczuk
17.   Dekarstwo – Blacharstwo Stefan Wierzgala
18.  Piekarstwo Handel Art. Spożywczymi Leszek i Maria Wróbel
19.  Usługi Poligraficzne Mechanika Pojazdowa J. Kozłowski
20.  AUTO-ADAMCZYK Usługi Motoryzacyjne i Handel, Export-Import Edward Adamczyk
21.  Zakład Ogólnobudowlany, Malarstwo - Tapeciarstwo Stanisław Pokora
22.  Mechanika, Blacharstwo, Elektromechanika Pojazdowa Wiesław Leśniański
23.  Zakład Technicznej Obsługi Rolnictwa Roman i Krystyna Jamrozińscy
24.   AGROSKŁAD Sp. Jawna M. i M. Dawidzik
25.   Zakład Fryzjerski J. Maguder
26.  Instalatorstwo Elektryczne, Pomiary Elektryczne Roman Piekarek
27.   Sklep „MONIKA” Jan Furmański
28.  Mechanika Samochodowa Blacharstwo Zdzisław Marcińczak
29.   Dekarstwo – Blacharstwo S. Wierzgala
30.   Zakład Fryzjerski Halina Kraus
31.  Usługi Murarskie, Handel Detaliczny i Obwoźny Jerzy Piłyp
32.   Sklep Art. Przemysł. „TĘCZA” Danuta Czerep
33.   Zakład Elektro-Instalacyjny, Pomiary Elektryczne Andrzej Perzanowski
34.   Sklep "BARBARA" Barbara Brycka
35.   Zakład Usługowo - Handlowy Stanisław Malak
36.   JERONIMO MARTINS Sp. z o. o.
37.   S.C. P. Kulla i K. Staszczyszyn
38.   Grzegorz Ilnicki
39.   Agencja Reklamowa - Monika Markowska
40.   Łukasz Bąk
41.   Zakład Mechaniki Maszyn - Józef Krystosek
42.   FHU KRAK-STYL - Wojciech Paruch
43.   Renata Łytka
44.   Olga Górska
45.   Jan Sajdak
46.   Krystyna Kurek
47.   Maria Sławna
48.   Dorota Palica
49.   Dorota Chrzanowska
50.   Krzysztof Sowiński
51.   Zbigniew Ślimak
52.   Zakład Usług Elektrycznych - Adam Florczak
53.   PPHU MEBLOSTYL - Józef Wiecha
54.   EUROPA PARTNER - Przemysław Okupski
55.   Zajazd Pod Borem - Tomasz Bitner
56.  Usługi Ogólnobudowlane S.C. J. Dynak - D. Wysocki
57.   Bernadeta Piotrowska
58.   Tryk Ryszard
59.   Agata Żurawska
60.   Tomasz Birski
61.   Kawiarnia "Pod lwem" Beata Płaczek
62.   Video – Studio - Ohlaszeny Wojciech Ohlaszeny
63.   Usługi Remontowo - Budowlane Tomasz Bodzioch
64.   Industrie Service Spółka z o.o.
65.   Adam Obuchowski
66.   Mariusz Chamera
67.   Bogumiła Nowak
68.   Barbara Krupa
69.   Adam Dyczko
70.   Elżbieta Antkowiak
71.   Janusz Śmigielski
72.   Teresa Siwka
73.   Marcin Janukiewicz
74.   Iwona Habrych
75.   Bogdan Koziorowski
76.   Robert Czuczwara
77.   Angelika Nicewicz
78.   Marcin Burnecki
79.   Tomasz Konieczny
80.   Stanisława Sendal
81.   Grażyna Górka
82.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Spór     
83.   Zakład Fryzjerski "Alicja"
84.  EKO - INSTAL Hurtownia Materiałów Instalacyjnych - Marzena Kukuł
85.   Usługi Remontowo-Budowlane Janina Biłyk
86.   Export-Import Salon Meblowy Maria i Krzysztof Horodyscy
87.   "Sol-Fisch" Arkadiusz Piotrowski
88.  P.P.H.U. "JANKOPOL" Julita Jankowska-Szynkaruk
89.   Usługi Ogólnobudowlane Jan Duszyński
90.   "Spoż - Bar" Paweł Choraś
91.   Piotrowska Krystyna
92.   Wacławik Grzegorz
93.   Męcik Iwona
94.   Franaszek Agnieszka
95.   Goj Ireneusz
96.   Goj Jadwiga
97.   Defort Mariusz
98.   Lupa Grażyna
99.   Dziuba Marian
100.Skiba Judyta
101. Ochędzan Paweł
102.   Lewandowski Stanisław
103.   Sury Beata
104.    Młyńczyk Mirosław
105.     Łukasiewicz Bartłomiej
106.   Buśko Iwona
107.    Szpryngiel Grzegorz
108.     Gusta Aleksander
109.  Troska Łukasz
110.     Skrzypczak Marek
111.     Łopion Andrzej
112.      Szewczuk Jolanta
113.     Konefał Maria
114.     Ocharski Bartosz
115.     Grzelak Wioleta
116.     Żywina Krzysztof
117.     Kocańda Paweł
118.     Kulon Anna
119.     Kruszelnicki Lesław
120.      Szeląg Jacek
121.     Bobrowski Sylwester
122.     Rygas Bogusław
123.     Czyż Sławomir
124.     Pisula Tomasz
125.     Łopion Ryszard
126.     Sowiński Robert
127.     Burnecka Magdalena
128.     Krent Aleksandra
129.     Morawski Zbigniew
130.     Szeląg Dariusz
131.     Samborska Danuta
132.     Wojciechowski Łukasz
133.     Zacharski Jacek
134.     Gacek Piotr
135.     Zdunek Małgorzata
136.     Żak Artur
137.    Rusyn Patrycja
138.     Świtlik Adam
139.     P.P.H.U. AGROPLON Małgorzata Wołczańska
140.     ANTONIA S.C. U. Krauz, A. Nowak, M. Borkowska
141.     Sklep Spożywczo-Przemysłowy KLOPSIK
142.     Biuro Rachunkowe Roman Szwed
143.     P.P.H.U. PEGAZ S.C. Maria i Roman Morawscy
144.     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CHŁODMET
145.     Biuro Podatkowe MONIKA Stanisława Konarska
146.     Sklep BIG-STAR Roman Poznań
147.     Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o.
148.    Centrum Budownictwa S.C
149.    Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane i Biuro Rachunkowe Janusz Czuczwara
150.     Sklep Spożywczo-Przemysłowy "MAGDA" Magdalena Kotala
151.     P.H.U. ANAR SKŁAD OPAŁU Artur Pałys
152.    Krystyna Kurowska
153.     Namysłowska Fabryka Obuwia
154.    EMBIEM s.c. Kozocko Mariusz Kozicka Beata
155.    Handel Art. Spoż-Przemysłowymi Rysińska & Biniosek
156.    "REPORTER" B. Kowalczyk
157.      Zakład Utrzymania Dróg Katarzyna Kowalów – Dubrownik
158.     Firma Natali Collection M Andrzej Plewko
159.     PPH ZOMIT Zofia Szmit
160.    Usługi Projektowe w Budownictwie Tadeusz Żak
161.    TRANS-WOD Sylwester Głąb
162.     FPHU MODEX Waldemar Kubacki
163.     Sklep Spożywczo- Przemysłowy Agnieszka Musiał
164.     PPHU Witold Gruszkiewicz
165.     PPHU AGROMUND Edward Podeszwa
166.    PH STARBA s.c.
167.     Apteka "Pod Zegarem"
168.     "MULTIPHARM" Anna Smereka
169.     Firma Wielobranżowa Bartosz Dorociak
170.     Produkcja Uszczelnień Gumowych GUMO-METAL
171.     Wiktor Teodorowski Zakład Handlowo-Usługowy "VITO”
172.     Beata Romanik-Pabiniak "DENTAL-SERVIS".   

 

 ZARZĄD POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

na podstawie art. 14 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i umieszczenie na stronie www.bip.namyslow.pl  informację obejmującą:

 

I. Sprawozdanie z realizacji budżetu powiatu za 2006 rok

 

Zarząd Powiatu zgodnie z dyspozycją art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych przedłożył Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2006 rok, które przyjęte zostało uchwałą Nr 7/45/2007 – pełny tekst uchwały wraz z załącznikami opublikowano na stronie www.bip.namyslow.pl Uchwały Zarządu Powiatu.

Dochody budżetowe zaplanowane w budżecie powiatu na 2006 rok w wysokości 29.016.098 zł zostały zrealizowane w kwocie 28.295.532,83 zł tj. w 97,5 %, w tym m.in.:

-        dochody własne – plan 8.063.636 zł, wykonanie 7.748.711 zł, co stanowi 96,1% planu,

-        subwencje – plan 14.893.168 zł, wykonanie 14.893.168 zł, co stanowi 100% planu,

-        dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – plan 4.107.975 zł, wykonanie 3.674.596 zł, co stanowi 89,5% planu,

-        dotacje celowe na zadania własne – plan 1.365.840 zł, wykonanie 1.358.350 zł, co stanowi 99,5 % planu,

-        dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 280.359 zł, wykonanie 270.686 zł, co stanowi 96,5% planu,

-        dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan 286.620 zł, wykonanie 331.521 zł, co stanowi 115,7% planu.

W sprawozdaniu stopień realizacji dochodów został przedstawiony tabelarycznie i opisowo w układzie źródłowym w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, co pozwala na precyzyjne określenie wskaźnika wykonania poszczególnych rodzajów dochodów. W części opisowej sprawozdania w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówione zostały przyczyny odchyleń od planowanych założeń.

Plan wydatków budżetowych w wysokości 31.353.292 zł został zrealizowany w kwocie 29.238.496 zł tj. w 93,3 %, w tym plan wydatków majątkowych w kwocie 2.529.391 zł został zrealizowany w kwocie 1.930.035 zł. W części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono stopień realizacji wydatków w zestawieniu statystycznym, w części opisowej natomiast omówiono realizację wydatków w przekroju rodzajowym i zadaniowym, wskazując jednocześnie stan i przyczyny zaawansowania realizacji wydatków, w tym wydatków majątkowych.

Wykonanie budżetu powiatu za 2006 rok zamknęło się ujemną różnicą dochodów nad wydatkami w wysokości 942.963 zł, stanowiąca deficyt budżetu, który znalazł pokrycie w przychodach z tytułu: 

-        zaciągniętych kredytów długoterminowych,

-        innych źródeł – wolne środki na dzień 01.01.2006 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wysokość zobowiązań finansowych powiatu na dzień 31.12.2006 r. wyniosła łącznie 6.309.669 zł i w całości dotyczy zaciągniętych kredytów długoterminowych. Kwota zadłużenia w stosunku do dochodów zrealizowanych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 22,3%.

Zarząd Powiatu realizując budżet dokonał spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych przez powiat kredytów w wysokości 584.050 zł, co przy uwzględnieniu należnych odsetek w wysokości 233.466 stanowi łączną kwotę 817.516 zł. Relacja spłaconych zobowiązań długoterminowych wraz odsetkami stanowi 2,89% zrealizowanych dochodów ogółem za 2006 rok. Ponadto w sprawozdaniu ujęto również informacje o realizacji planu przychodów i wydatków: dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych oraz funduszy celowych.

 

II. Kwota zobowiązań wymagalnych.

Kwota wymagalnych zobowiązań wynikająca z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych na dzień 31.12.2006 r. wynosi 0,00 zł (słownie: zero zł 00/100).

Kwota wymagalnych zobowiązań uznanych za bezsporne na dzień 31.12.2006 r. wynosi 0,00 zł (słownie: zero zł 00/100).

 

III. Wykaz dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W roku budżetowym 2006 powiat namysłowski otrzymał następujące dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego:

1.      Dotacje celowe otrzymane z powiatów jako zwrot kosztów pobytu dzieci w Domu Dziecka w Namysłowie, na podstawie zawartych porozumień do powiatu wpłynęły następujące kwoty: Powiat Krapkowicki – 71.744 zł, Powiat Opolski – 80.712 zł, Powiat Strzelecki – 53.210 zł. 

2.      Dotacje celowe otrzymane jako zwrot kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień do powiatu wpłynęły następujące kwoty: Powiat Kępiński – 11.718 zł, Powiat Brzeski – 31.440 zł, Miasto Poznań – 30.287 zł, Powiat Głubczycki – 6.534 zł, Powiat Górowski – 9.757 zł, Powiat Oleski – 18.566 zł.

3.      Dotacje celowe otrzymane od gmin na prowadzenie Powiatowego Telefonu Zaufania, na podstawie zawartych porozumień do powiatu wpłynęły następujące kwoty: Gmina Namysłów  - 310,53 zł, Gmina Wilków – 310,53 zł, Gmina Świerczów – 310,53 zł, Gmina Wilków – 310,53 zł, Gmina Pokój – 310,53 zł.   

4.      Dotacja celowa otrzymana z Gminy Domaszowice, jako pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa drogowego – 80.000 zł.

5.      Dotacje celowe otrzymane od  Samorządu Województwa Opolskiego w wysokości 144.264 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów z terenu powiatu namysłowskiego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Regionalnego.

6.      Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Opolskiego w kwocie 316.064 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

7.      Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Opolskiego w kwocie 192.256 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków projektu „Barometr Lokalnych Rynków Pracy”, w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

8.      Dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa Opolskiego w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego.


IV. Wykaz dotacji udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego.

W roku budżetowym 2006 z budżetu powiatu namysłowskiego udzielono następujących dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego:

1.      Dotacja celowa udzielona dla Samorządu Województwa Opolskiego w wysokości    51.013 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”.

2.      Dotacja celowa udzielona dla Powiatu Kluczborskiego w wysokości 23.860 zł, z przeznaczeniem na realizację porozumienia w zakresie organizacji doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli ze szkół dla których organem prowadzącym jest powiat namysłowski.

3.      Dotacja celowa udzielona dla Gminy Namysłów w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań powierzonych gminie z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej.

4.      Dotacje celowe udzielone dla powiatów jako zwrot kosztów pobytu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci zamieszkałych wcześniej na terenie powiatu namysłowskiego: Powiat Kluczborski – 15.474 zł, Powiat Opolski – 34.144 zł, Powiat Brzeski – 142.185 zł, Powiat Częstochowski – 50.760 zł, Powiat Gnieźnieński – 37.452 zł. 

5.      Dotacje celowe udzielone dla powiatów jako zwrot kosztów pobytu w rodzinach zastępczych dzieci zamieszkałych wcześniej na terenie powiatu namysłowskiego: Powiat Kluczborski – 4.719 zł, Powiat Kaliski – 9.375 zł, Powiat Limanowski – 21.921 zł. 

 

V. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

W 2006 roku:

-        Rada Powiatu Namysłowskiego udzieliła poręczenia dla Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Namysłowie, stanowiącego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy. Wartość poręczenia wynosi 208.815 zł. Poręczenie zostało udzielone na okres od 08.02.2006 r. do 08.02.2009 r.

-        Zarząd Powiatu Namysłowskiego udzielił poręczenia spłaty kredytu krótkoterminowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Namysłowie w wysokości 250.000 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 17.500 zł. Łączna wartość poręczenia wyniosła 267.500 zł. Poręczenie zostało udzielone na okres od 07.06.2006 r. do 30.12.2006 r.


VI. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na spłatę raty.

 

1.      Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/330/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 08 lutego 2006 r. w sprawie zasad umarzania należności pieniężnych, do których niestosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi namysłowskiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazanie organu do tego uprawnionego Zarząd Powiatu Namysłowskiego wyraził zgodę na odroczenie terminu płatności opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego Panu Ryszardowi Wachnikowi.

 

VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.    

1.       Zdzisław Ciszewski

2.       Andrzej Suliga

3.       Szczepan Janczura

4.       Karolina Oszast

5.       Grzegorz Łątka

6.       Zenon Włodarczyk

7.       Lesław Lampa

8.       Magdalena Mróz

9.       Jerzy Bak

10.   Iweta Pawlica

11.   Ewa Gałka

12.   Agnieszka Sajdak

13.   Jan Krużyński

14.   Danuta Makowska

15.   Marek Staruszkiewicz

16.   Ireneusz Antkowiak

17.   Rafał Pajor

18.   Firma Wielobranżowa „Bartosz Dorociak”

19.   Grupowa Praktyka Lekarska M. Broen-Gruszczyńska i Z. Karczewski „PRO FAMILIA”

20.   Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „ROLMER”

21.   Agencja Reklamowa - Monika Markowska

22.   P.P.H. „ZOMIT” - Zofia Szmit

23.   SKLEP KOSMETYCZNY - Małgorzata Dymarska

24.   BIURO RACHUNKOWE - Roman Szwed

25.   Pankowski Piotr MONTAŻ MEBLI

26.   Zakład Produkcji Drzewnej Namysłów Sp. z o.o.

27.   EVENT SERWIS S.C. J. Jastrowicz, J. Siębor, R. Klatt

28.   STACHURSKY FINAŁ S.C. - J. Jastrowicz, J. Siębor, J. Łaszczok

29.   PUNKT APTECZNY - Małgorzata Biczysko

30.   Znak Sylwia

31.   Maruszak Jerzy

32.   Caliński Adam

33.   Ożeg Grzegorz

34.   Czuba Tomasz

35.   Strajch Paweł

36.   Janaś Beata

37.   Kruszelnicka Anna

38.   Paluch Zenon

39.   Koźlik Adam

40.   Nowak Michał

41.   Szewczenko Grzegorz

42.   Pawłowska Anna

43.   Błaha Urszula

44.   Chrzan Sylwester

45.   Suchecki Piotr

46.   Danilewicz Marta

47.   Kiełbasa Agnieszka

48.   Hajkowska-Kuchno Agnieszka

49.   PPHU „SUPER FORM” Dariusz Miernowski

50.   Zakład Mechaniki Maszyn Józef Krystosek

51.   PPU „DREW-PLAST” Małgorzata Mrugała

52.   Zakład Usługowo - Handlowy „SZAJAWA” Irena Szewczyk

53.   „BMK PAWLISZYN” Sp. z o.o.

54.   Sklep Spożywczo - Przemysłowy „KLOPSIK” Danuta Gruszkiewicz

55.   Zakład Remontowo - Budowlany Krzysztof Czuczwara

56.   PRYMAT GROUP Michał Świerczyński

57.   Monika Zawadka Pizzeria „Siódme Niebo”

58.   Teresa Greglak

59.   Lesław Stańczyk

60.   Dariusz Wawrzyniak

61.   Marek Lenart

62.   Paweł Krasoń

63.   Andrzej Kaszyński

64.   Andrzej Krewski

65.   Paweł Zając

66.   Łukasz Fedunik

67.   Artur Kapela

68.   Grzegorz Jończyk

69.   Magdalena Dudziak-Lejczak

70.   Danuta Wójcik

71.   Piotr Dyszlowski

72.   Teofil Jarosz P.P.H.U. „Bruno”

73.   Małgorzata Wołczańska P.P.H.U. „AGROPLON”

74.   „PAGRO” SPÓŁKA Z O.O. Gospodarstwo Rolno-Nasienne

75.   Marzena Nanowska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARGO”

76.   Dorota Kita Mała gastronomia Sklep ogólnospożywczy

77.   Janusz Monasterski

78.   Marcin Szmit Handel Hurtowy artykułami spożywczymi i przemysłowymi

79.   Renata Żołnowska „ARESFILM”

80.   Krzysztof Adamczyk

81.   Ewa Szewczuk

82.   Małgorzata Pabisiak

83.   Barbara Ślusarek

84.   Tomasz Chruściak

85.   Adam Urbaniak

86.   Grażyna Skoczylas

87.   Katarzyna Buczyńska

88.   Grzegorz Olszewski

89.   Paweł Szołdra

90.   Agnieszka Żurowska

91.   Sławomir Stasienko

92.   Stanisław Poniewierski

93.   Barbara Kręcigłowa

94.   Krzysztof Serafin

95.   Ewelina Turbakiewicz

96.   Tadeusz Marków

97.   Anna Otolińska

98.   Paulina Cieplicka

99.   Zbigniew Derdziak

100.           Mariusz Chamera KAWIARNIA „MARIO” Wynajem Pokoi, BAR „MARIO”

101.           Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CHLODMET” A. Janukiewicz, Z. Adamczak

102.           Grupowa Praktyka Lekarska Małgorzata Broen -Gruszczyńska, Zdzisław Karczewski „PRO FAMILIA”

103.           Małgorzata Wołczańska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AGROPLON”

104.           Zenon Ohlaszeny Handel-Usługi, Foto-Video

105.           Ewa Duchnik Salon Fryzjerski

106.           Rzeźnictwo - Wędliniarstwo Józef, Sylwester i Jolanta Maryniak Spółka Jawna

107.           Zenon Pawłowski Zakład Usług Elektroenergetycznych „ELPOL”

108.           Zakład Produkcyjno-Handlowy „PERFECT”

109.           PPHU „METALEX” Wojciech Nowosiadły

110.           Kancelaria Radcy Prawnego Artur Latusek

111.           „PRYMAT-GROUP” Michał Świerczyński

112.           Sklep Spożywczy Barbara Bartosiewicz

113.           „IZOLKOMEX" Bogdan Kulig

114.           Przedsiębiorstwo Handlowe Jacek Tomasik

115.           Gabinet Stomatologiczny Beata Kosturek

116.           PH Jacek Grudziński

117.           PRYMAT GROUP Michał Świerczyński

118.           Witold Gruszkiewicz PPHU

119.           Rzeźnictwo - Wędliniarstwo Józef, Sylwester i Jolanta Maryniak

120.           PH „STARBA” s.c

121.           Handel art. Przemysłowymi i odzieżą Maria Malecha

122.           Zakład Usługowy „LAS” Mirosław Izydorczyk

123.           Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Drobiarskiego „KO-KO”

124.           Przedsiębiorstwo Uszczelnień Technicznych „WOGUM” Małgorzata&Wojciech Nowosiadły

125.           PPH „DOM-ART.” Jadwiga Barańska

126.           Dental - Servis Beata Romanik – Pabiniak

127.           PPHU Wróblewscy  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 5401
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 27853

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
aktualizacja
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Starostwo Powiatowe w Namysłowie
46-100 Namysłów, ul. Plac Wolności 12A
tel.: +48 77/ 4103 695, faks: +48 77/ 4103 922
e-mail: sekretariat@namyslow.pl
strona www: www.namyslow.pl
NIP: 752-12-99-471, REGON: 531421963
ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-12-30 12:29:18