Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
 
OGŁOSZENIA
 Wybory Samorządowe 2010
 Aktualności
 Przetargi
 Postępowania do 14 tyś. Euro
 Nabór na Stanowiska Urzędnicze
 Administracja Budowlana
 Ochrona Środowiska
 Rejestry i Ewidencje
 Informacja publiczna
 Komunikacja i Transport
 Organizacje pozarządowe
 Konsultacje społeczne
ORGANY
 Starosta i Wicestarosta
 Skład Zarządu Powiatu
 Rada Powiatu
 Skarbnik Powiatu
 Sekretarz Powiatu
 Wydziały i Kompetencje
 Informacje Ogólne
AKTY PRAWNE
 Uchwały Rady Powiatu
 Uchwały Zarządu Powiatu
 Protokoły
 Statut powiatu
 Regulamin organizacyjny
FINANSE
 Budżet
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
 Komenda Powiatowa Policji
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 Powiatowy Urząd Pracy
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 Dom Pomocy Społecznej
 Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach
 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach
 Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
 Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach
 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krapkowicach
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 Adres Skrzynki
 Wydanie Prawa Jazdy
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora DPS ANNA w Krapkowicach
(OGŁOSZENIA / Nabór na Stanowiska Urzędnicze)
[opublikował(a): Borys Zdyb dnia 2007-04-04 14:08:17, dokument aktualny]


 

 

STAROSTA KRAPKOWICKI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ANNA”

W KRAPKOWICACH

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Ogrodowa 5

Wymiar zatrudnienia

1 osoba – pełny etat

Wymagania niezbędne:

1.              wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia lub na kierunku w zakresie resocjalizacji , pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji.

2.              Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;

3.              obywatelstwo polskie,

4.              ukończony 18 rok życia i pełną zdolność do czynności prawnych,

5.              korzystanie z pełni praw publicznych,

6.              co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

7.              niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,  

8.              stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,

9.              nieposzlakowana opinia.

 

wymagania dodatkowe:

1.              doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w placówkach pomocy społecznej;

2.              komunikatywność i otwartość;

3.              umiejętność myślenia strategicznego, kreatywność;

4.              znajomość organizacji i zasad funkcjonowania pomocy społecznej;

5.              znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, o samorządzie powiatowym, finansach publicznych;

 

zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), a w szczególności:

-               organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczą, administracyjną, finansową i gospodarczą Domu Pomocy Społecznej „ANNA”;

-               pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników;

-               realizowanie uchwał i innych aktów prawnych organu prowadzącego;

-               wydawanie wewnętrznych regulacji prawnych dotyczących działalności Domu Pomocy Społecznej „ANNA”  w formie własnych zarządzeń

-               bieżąca współpraca z organem prowadzącym, w tym z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz innymi Wydziałami Starostwa Powiatowego w Krapkowicach;

wymagane dokumenty:

1)             list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej,

2)             kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3)             kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

4)             kopie świadectw pracy (lub zaświadczeń z obecnego miejsca pracy) dokumentujących wymagany staż pracy,

5)             oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)             oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

7)             zaświadczenie , że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,

8)             oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach w wymiarze 1 etatu.

9)             inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

     

termin i miejsce składania dokumentów:

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach” osobiście w Wydziale Organizacyjnym lub sekretariacie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, pokój Nr 25-26 lub 38 w terminie do dnia 20 kwietnia 2007r.do godziny. 12.00. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach  
dnia 20 kwietnia 2007r. o godz. 13.00. Informacja z otwarcia ofert około godziny 15.00.

      Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1 pokój Nr 25-26 lub na stronie www.bip.powiat krapkowicki.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 77 4074326/7. o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkrapkowicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach.

 

 

      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.

 

Starosta Krapkowicki

Albert Macha

 

 

 

informację wytworzył(a): Aneta Dróżdż
za treść odpowiada: Aneta Dróżdż
data wytworzenia: 04.04.2007


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 815
wyślij podstronę na e-mail:Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
tel.: 77 4074300, faks: 77 4074332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: www.powiatkrapkowicki.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-01-11 12:57:36