Starostwo Powiatowe w Kłobucku
 
WŁADZE
STAROSTWO POWIATOWE
PRAWO LOKALNE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
REJESTRY i EWIDENCJE
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE I MIENIE
POLITYKA PRYWATNOŚCI
PROGRAMY I ZAMIERZENIA
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
INNE INFORMACJE
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
(JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ / Spis spraw wg. komórek organizacyjnych)
[opublikował(a): Paweł Kulejewski dnia 2012-03-27 11:05:32 do 2012-06-27 13:20:13]


Wniosek o wydanie dziennika budowy

 

Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 130 tel. (34) 310 95 34 - obszar całego Powiatu

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski i załączniki należy składać w Kancelarii Starostwa - pok. nr 25 na parterze, uiszczając stosowne opłaty skarbowe.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie dziennika budowy (Wniosek o wydanie dziennika budowy.pdf)
- dziennik budowy,
- kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 130, tel. (34) 310 95 34 - obszar całego Powiatu.

Opłaty:
-
opłata skarbowa.pdf

Termin załatwienia:
3 dni

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Dziennik może zostać wydany jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Podstawa prawna:
Art. 45 ust.1 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

 


Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski i załączniki należy składać w Kancelarii Starostwa - pok. nr 25  na parterze, uiszczając stosowne opłaty skarbowe.

Wymagane dokumenty:
- druk zgłoszenia (Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.pdf)
- oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.pdf),
- opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z zaznaczeniem częsci obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
- ekspertyza techniczna, wykonana przez osobe posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
- w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,
- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję , wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
- zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce odbioru:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck


- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Opłaty:
- opłata skarbowa.pdf

Termin załatwienia:
30 dni
Brak odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwemu organowi oznacza, że można przystąpić do wykonywania robót budowlanych.

Uwagi:
Zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie może obejmować wykonania robót budowlanych obiętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia an budowę.
Zgłoszenia robót budowlanych należy dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem ich  rozpoczęcia. Starosta Kłobucki może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na  wykonanie określonych obiektów lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów na zgłaszającego zostanie nałożony postanowieniem obowiązek uzupełnienia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy:
Znajduje zastosowanie jedynie w razie sprzeciwu Starosty Kłobuckiego wyrażonego w formie decyzji.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

Art. 71 ust.2 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

 


Zgłoszenie budowy ogrodzenia stałego od strony drogi publicznej


Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski i załączniki należy składać w Kancelarii Starostwa - pok. 25 na parterze, uiszczając stosowne opłaty skarbowe.

Wymagane dokumenty:
- wniosek (
Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia.pdf)                            
- oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.pdf),
- mapa ewidencji gruntu,
- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów opiniodawczych z naniesionym ogrodzeniem
- uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia z zarządcą drogi

Miejsce odbioru:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Opłaty:
- opłata skarbowa.pdf

Termin załatwienia:
30 dni

Brak odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwemu organowi oznacza, że można przystąpić do wykonywania robót budowlanych.

Tryb odwoławczy:
Znajduje zastosowanie jedynie w razie sprzeciwu Starosty Kłobuckiego wyrażonego w formie decyzji.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Uwaga:
Zgłoszenie robót budowlanych należy dokonać 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczęcia.
Starosta Kłobucki może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonych obiektów lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów na zgłaszającego zostanie nałożony postanowieniem obowiązek uzupełnienia zgłoszenia.

Podstawa prawna:

Art. 30 ust.1 pkt 1 i 3 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

 


Zgłoszenie  zamiaru  budowy  budynku  gospodarczego  do  35 m2/25 m2


Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka


Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski i załączniki należy składać w Kancelarii Starostwa - pok. 25 na parterze, uiszczając stosowne opłaty skarbowe.

Wymagane dokumenty:
- druk zgłoszenia (Zgłoszenie zamiaru budowy budynku gospodarczego do 25 m2.pdf, Zgłoszenie zamiaru budowy budynku gospodarczego do 35 m2.pdf)
- oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.pdf)
- szkice i rysunki, w zależności od potrzeb
- mapa ewidencji gruntu
- mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów opiniodawczych z naniesionym budynkiem
- dokument stwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego
- pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami

Miejsce odbioru:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Opłaty:
- opłata skarbowa.pdf

Termin załatwienia:
30 dni

Tryb odwoławczy:
Znajduje zastosowanie jedynie w razie sprzeciwu Starosty Kłobuckiego  wyrażonego w formie decyzji.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Zgłoszenia robót budowlanych należy dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Starosta Kłobucki może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonych obiektów lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów na zgłaszającego zostanie nałożony postanowieniem obowiązek uzupełnienia zgłoszenia.

Podstawa prawna:

Art. 30 ust.1 pkt 1 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

 


Zgłoszenie zamiaru budowy przyłącza(-y)


Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski i załączniki do zgłoszeń należy składać w Kancelarii Starostwa - pok. 25 na parterze, uiszczając stosowne opłaty skarbowe.

Wymagane dokumenty:
- druk zgłoszenia (Zgłoszenie budowy przyłącza.pdf)
- projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia,
- oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.pdf)
- mapa ewidencji gruntu,
- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,
- zaświadczenia projektantów o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego,
- pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami ( w tym uzgodnienie Geodety Powiatowego oraz w przypadku budowy instalacji gazowej uzgodnienie z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych).

Miejsce odbioru:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Opłaty:
- opłata skarbowa.pdf
 
Termin załatwienia:
30 dni
Brak odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwemu organowi oznacza, że można przystąpić do wykonywania robót budowlanych.

Tryb odwoławczy:
Znajduje zastosowanie jedynie w razie sprzeciwu Starosty Kłobuckiego wyrażonego w formie decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie
Uwagi:
Zgłoszenie robót budowlanych należy dokonać na co najmniej 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczęcia. Starosta Kłobucki może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonych obiektów lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego lub spowodować:
- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. W  przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów na zgłaszającego zostanie nałożony postanowieniem obowiązek uzupełnienia zgłoszenia.

Podstawa prawna:

Art. 29 ust.1 pkt 19 i 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

 


Zgłoszenie  zamiaru  budowy  lub  wykonania  robót  budowlanych 


Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski i załączniki należy składać w Kancelarii Starostwa - pok. 25 na parterze, uiszczając stosowne opłaty skarbowe.

Wymagane dokumenty:
- druk zgłoszenia (Zgłoszenie zamiaru budowy.pdf)
- oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.pdf),
- szkice i rysunki,
- mapa ewidencji gruntu,
- mapa sytuacyjno-wysokościowa,
- pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami,

Miejsce odbioru:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Opłaty:
- opłata skarbowa.pdf

Termin załatwienia:
30 dni  

Tryb odwoławczy:
Znajduje zastosowanie jedynie w razie sprzeciwu Starosty Kłobuckiego wyrażonego w formie decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Zgłoszenie robót budowlanych należy dokonać na co najmniej 30 dni przed zamierzonym terminem ich   rozpoczęcia. Starosta Kłobucki może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na  wykonanie określonych obiektów lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego lub spowodować:
- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
- pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
- pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. W  przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów na zgłaszającego zostanie nałożony postanowieniem obowiązek uzupełnienia zgłoszenia.

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 pkt 1 i2 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). 

 


Pozwolenie na budowę/rozbiórkę
 

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski i załączniki do wniosku o pozwolenie na  budowę/rozbiórkę należy składać w Kancelarii Starostwa - pok. 25 na parterze, uiszczając stosowne opłaty skarbowe.

Wymagane dokumenty do wniosku o pozwolenie na budowę:
- wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (Wniosek o pozwolenie na budowę, rozbiórkę.pdf)
- 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.pdf),
- ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- specjalistyczna opinia, o której mowa w art.33 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - upoważnienie udzielone osobie  działającej w moim imieniu,
- oświadczenia projektantów i sprawdzających, o których mowa w art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane,
- w zależności od potrzeb inne dokumenty;

Wymagane dokumenty do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę:
- wniosek (Wniosek o pozwolenie na budowę, rozbiórkę.pdf)
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane (Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.pdf),
- mapa sytuacyjno-wysokościowa,
- mapa ewidencyjna,
- zgoda właściciela obiektu,
- szkic usytuowania obiektu budowlanego,
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
- w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,
- pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,

Miejsce odbioru:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Opłaty:
- opłata skarbowa.pdf

Termin załatwienia:
Do  65 dni.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez strony.
 
Uwagi:
Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118).
W przypadku naruszenia art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane tut. organ wyda postanowieniem obowiązek usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie.
 
Podstawa prawna:

Art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

 


Zaświadczenia o samodzielności lokalu


Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski i załączniki należy składać w Kancelarii Starostwa - pok. 25 na parterze, uiszczając stosowne opłaty skarbowe.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zaświadczenia
- dokumentacja techniczna budynku

Miejsce odbioru:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Opłaty:
- opłata skarbowa.pdf

Termin załatwienia:
7 dni

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
W przypadku braku dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany postanowieniem do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna
Art. 217 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.) art.2 ust.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. nr 80 z 2000 r. poz. 903).

 


Przeniesienie pozwolenia na budowę 


Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka


Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski i załączniki do wniosków należy składać w Kancelarii Starostwa - pok. 25 na parterze, uiszczając stosowne opłaty skarbowe.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę,
- oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.pdf)
- oświadczenie inwestora, na rzecz którego zostało wydane pozwolenie na budowę wyrażające zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę,
- oświadczenie następcy inwestora, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę,
- w zależności od potrzeb dziennik budowy.

Miejsce odbioru:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Opłaty:
- opłata skarbowa.pdf

Termin załatwienia:
30 dni w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
 
Uwagi:
Przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić, gdy zmiana inwestora następuje pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę a zakończeniem budowy. W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca będzie wezwany do ich uzupełnienia. 

Podstawa prawna:

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

 


Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych


Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski i załączniki od decyzji o pozwoleniu na budowę należy składać w Kancelarii Starostwa - pok. 25 na parterze, uiszczając stosowne opłaty skarbowe.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych
- charakterystyka obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie; projekt zagospodarowania tych  nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej nieruchomości
- uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
- propozycje rozwiązań zamiennych,
- pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych  wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską
- w zależności od potrzeb; pozytywną opinię innych zainteresowanych organów

Miejsce odbioru:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Opłaty:
- opłata skarbowa.pdf

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
O uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych występuje z wnioskiem do właściwego ministra Starosta Kłobucki.
W przypadku braku dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany postanowieniem do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna:

Art. 9 w powiązaniu z art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

  


Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiadującej nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski i załączniki do zgłoszeń należy składać w Kancelarii Starostwa - pok. 25 na parterze, uiszczając stosowne opłaty skarbowe.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej  nieruchomości,
- dokumenty, z których będzie wynikał brak możliwości uzyskania zgody właścicieli sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
- ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych.

Miejsce odbioru:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

- pokój 110 tel. (34) 310 95 29; - Gminy Krzepice, Lipie
- pokój 111 tel. (34) 310 95 31; - Gminy Popów, Miedźno, Opatów, Przystajń
- pokój 131 tel. (34) 310 95 35; - Gminy Kłobuck, Panki, Wręczyca Wielka

Opłaty:
- opłata skarbowa.pdf

Termin załatwienia:
14 dni

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Kłobuckiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
W przypadku braku dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany postanowieniem do ich uzupełnienia.

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1879  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 30148

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Aktualizowano informacje
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13
tel.: (34) 310-95-00, faks: (34) 310-95-07
e-mail: starostwo@klobuck.pl
strona www: www.powiatklobucki.pl
NIP: 574-17-83-156, REGON: 151399048
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-10-23 12:30:52