Starostwo Powiatowe w Głubczycach
 
KONTAKT
STAROSTWO POWIATOWE
ORGANY POWIATU
JEDNOSTKI
AKTY PRAWNE
SPRAWOZDANIA
OGŁOSZENIA I
OGŁOSZENIA II
PRACA W URZĘDZIE
SPÓŁKI POWIATU GŁUBCZYCKIEGO
KONSULTACJE SPOŁECZNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
KONTROLE
POLITYKA PRYWATNOŚCI
PRZETARGI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
(JEDNOSTKI / Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej)
[opublikował(a): Lesław Gałaszkiewicz dnia 2009-02-23 12:58:23, dokument aktualny]Uchwała Nr VI/49/99 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 24. 06. 1999 r.
Zm.: Uchwała Nr XXV/196/2001 z dnia 30.10.2001 r.
Zm.: Uchwała Nr XXXIV/247/2002 z dnia 10.10.2002 r.


S T A T U T
S A M O D Z I E L N E G O P U B L I C Z N E G O
Z E S P O Ł U  O P I E K I  Z D R O W O T N E J
W  G Ł U B C Z Y C A C H
(Tekst jednolity)Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, zwany dalej „Zespołem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. O zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121 poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz / 769 i Nr 158, poz. 1041),
2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. Zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył (Dz. U. Nr 166 poz. 1204),
3) niniejszego statutu.

2. Siedzibą Zespołu jest miasto Głubczyce
ul. Sobieskiego 5.

§ 2

Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad Zespołem jest powiat głubczycki.

§ 3

Zespół posiada osobowość prawną.

Rozdział II

Obszar działania, cele, zadania, rodzaje i zakres
udzielnych świadczeń zdrowotnych


§ 4

1. Podstawowym obszarem działania Zespołu jest miasto i gmina Głubczyce, Baborów i Kietrz, Gmina Branice
2. Dodatkowy obszar działania określony może być w umowach z innymi niż Opolska Regionalna Kasa Chorych.

§ 5

1. Celem Zespołu jest dążenie do osiągnięcia określonych standardów jakości w zakresie sprawowanej opieki zdrowotnej nad ludnością zamieszkałą na obszarze działania Zespołu oraz promocja zdrowia w reprezentowanych przez Zespół dziedzinach.
2. Celem Zespołu jest również uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

§ 6

1. Do podstawowych zadań Zespołu należy, w szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, realizowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Zespołu,
2) analiza popytu na świadczenia zdrowotne udzielane przez Zespół,
3) orzecznictwo lekarskie,
4) prowadzenie statystyki medycznej,
5) sprawowanie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych i wychowawczych,
6) opieka profilaktyczna nad pracującymi,
7) promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających
z Narodowego Programu Zdrowia,
8) współudział w organizowaniu, prowadzeniu szkoleń osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego oraz wykonujących ten zawód,
9) tworzenie i utrzymywanie specjalistycznych rezerw służby zdrowia oraz gospodarowanie tymi rezerwami na zasadach określonych w przepisach prawa,
10) realizacja określonych zadań związanych z obronnością kraju.

2. Powiat głubczycki może nałożyć na Zespół dodatkowe zadania jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.


§ 7

Zespół udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w umowach z dysponentami środków.

§ 8

Zespół może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
- wynajmu pomieszczeń,
- usług parkingowych,
- przewozu pacjentów nie uprawnionych do korzystania z transportu sanitarnego bezpłatnego,
- zakupu i wydawania środków pomocniczych w oparciu o Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 9

W kształceniu osób wykonujących zawód medyczny Zespół uczestniczy w szczególności na zasadach określonych w przepisach o specjalizacji, osób wykonujących zawód medyczny.


Rozdział III

Organy Zespołu i struktura organizacyjna


§ 10

Organami Zespołu są:
1. Dyrektor,
2. Rada Społeczna.

§ 11

1. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor Zespołu wykonuje swoje obowiązki wynikające z umowy o pracę, powołania lub w ramach umowy cywilno - prawnej.
3. Nawiązanie stosunku pracy lub zawarcie umowy cywilnej z Dyrektorem dokonuje Zarząd Powiatu.
4. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące działalności Zespołu i ponosi za nie odpowiedzialność.
5. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu.
6. Dyrektor Zespołu nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z zastępcą Dyrektora Zespołu.


§ 12

1. Dyrektor zarządza Zespołem przy pomocy:
1) zastępcy dyrektora d/s lecznictwa, zwanym dalej zastępcą dyrektora
2) głównego księgowego,
3) naczelnej pielęgniarki,
4) kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu.
2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje:
- zastępca dyrektora d/s lecznictwa
- ordynator oddziału wewnętrznego
- ordynator oddziału chirurgii ogólnej i urologii

§ 13

1. Przy Zespole działa Rada Społeczna, zwana dalej „Radą”.
2. Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym oraz doradczym Dyrektora Zespołu.
3. Radę powołuje i odwołuje Rada Powiatu.
4. W skład Rady wchodzą:
1) przewodniczący, będący przedstawicielem Starosty
2) członkowie - W liczbie 6 osób
5. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania.
6. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Starosta Powiatu, następne Przewodniczący Rady.
7. W posiedzeniu Rady uczestniczą Dyrektor oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowych działających w Zespole.
8. Rada wykonuje zadania określone w art. 39 i art. 46 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i statucie Zespołu.
9. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarskiej i Położnych oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej - po jednej osobie.
10. Przewodniczący Rady może zaprosić na posiedzenie Rady inne osoby.
11. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin Rady.
12. Postanowienia Rady podejmowane są w formie uchwał.
13. Od uchwały Rady, Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do Zarządu Powiatu w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
14. Obsługę biurową Rady zapewnia Dyrektor Zespołu.

§ 14

1. W skład Zespołu wchodzą:
1/ Szpital Powiatowy w Głubczycach z następującymi komórkami organizacyjnymi:
a/ oddział wewnętrzny z pododdziałem nefrologicznym,
a1/ poradnia kardiologiczna,
b/ oddział dziecięcy,
c/ oddział ginekologiczno-położniczy,
c1/ poradnia ginekologiczna,
c2/ szkoła rodzenia,
d/ oddział chirurgii ogólnej,
d1/ poradnia chirurgiczna,
d2/ poradnia urazowo-ortopedyczna,
d3/ blok operacyjny,
e/ oddział urologii,
e1/ poradnia urologiczna,
f/ oddział paliatywny,
f1/ poradnia paliatywna,
g/ oddział noworodków,
h/ oddział anestezjologii i Intensywnej Terapii,
i/ izba przyjęć,
j/ apteka,
k/ laboratorium analityczne,
l/ laboratorium bakteriologiczne,
m/ pracownia rtg,
n/ gabinet USG,
o/ gabinet gastroskopii i kolonoskopii,
p/ rehabilitacja,
r/ gabinet chemioterapii.
2/ Przychodnia Powiatowa w Głubczycach z następującymi komórkami organizacyjnymi:
a/ poradnie ogólne,
b/ poradnia dla dzieci i medycyny szkolnej z gabinetami higieny szkolnej znajdującymi się w budynkach szkolnych,
c/ poradnia stomatologiczna,
d/ poradnia neurologiczna,
e/ poradnia okulistyczna,
f/ poradnia reumatologiczna,
g/ poradnia zdrowia psychicznego,
h/ poradnia chorób płuc i gruźlicy,
i/ poradnia sportowa,
j/ poradnia medycyny pracy,
k/ poradnia skórno-wenerologiczna,
l/poradnia alergologiczna,
m/ poradnia otolaryngologiczna,
n/ gabinet zabiegowy i Ekg,
o/ punkt szczepień.
3/ Pogotowie Ratunkowe w Głubczycach z następującymi komórkami organizacyjnymi:
a/ ambulatorium ogólne,
b/ zespół wyjazdowy R, O, W,
4/ Stacja Dializy Pozaustrojowej w Głubczycach a/ poradnia nefrologiczna,
5/ Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Kietrzu.
6/ Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Głubczycach
7/ Wiejski Ośrodek Zdrowia w Lisięcicach z komórkami organizacyjnymi: a/ poradnia ogólna,
b/ poradnia stomatologiczna,
8/ Wiejski Ośrodek Zdrowia w Mokre Kolonia z komórkami organizacyjnymi:
a/ poradnia ogólna, b/ poradnia stomatologiczna
2. W skład jednostek organizacyjnych Zespołu, o których mowa w ust. 1 wchodzą komórki organizacyjne i stanowiska pracy o nazwach odpowiadających zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz komórki organizacyjne i stanowiska pracy odpowiadające zakresowi prowadzonej działalności.
3. W skład Zespołu, poza jednostkami i komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1 i 2 wchodzą komórki organizacyjne - działy, sekcje, samodzielne stanowiska pracy - realizujące zadania administracyjne Zespołu.
4. Szczegółową organizację i zakres działania jednostek i komórek organizacyjnych zespołu ustala Dyrektor Zespołu w formie zarządzenia.
5. Graficzny schemat struktury organizacyjnej Zespołu określa załącznik do statutu.Rozdział IV

Forma Gospodarki Finansowej

§ 15

1. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków
i uzyskiwanych przychodów, koszty działalności i zobowiązania, na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.
2. Zespół prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przez odrębne przepisy,
w tym ewidencję dochodów i kosztów.
3. Postawą gospodarki Zespołu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
4. Zespół jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów zawartych na wykonywanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.
5. Zespół może uzyskiwać środki finansowe:
1) na realizację zadań i programów zdrowotnych,
2) z wydzielonej działalności gospodarczej określonej w statucie,
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
4) na realizację zadań określonych w § 6 ust. 1 pkt. 8, 9 i 10 oraz w ust. 2 statutu.

§ 16

Zespół może otrzymywać dotacje budżetowe przyznawane przez powiat głubczycki na:
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
3) inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,
4) cele określone w art. 67 lit. A, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
5) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 17

O podziale zysków decyduje Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.


Rozdział V

Postanowienia końcowe


§ 18

1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole określa regulamin porządkowy ustalany przez Dyrektora Zespołu i zatwierdzony przez Radę Społeczną.
2. Wszelkie zmiany w statucie wymagają zatwierdzenia przez Radę Powiatu.
3. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. O zakładach opieki zdrowotnej i inne przepisy prawa.
4. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejonowym Gospodarczej Sekcji Rejestrowej w Opolu.

Opinia radcy prawnego Dyrektor Przewodniczący
Rady Społecznej

  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 4639
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 7065

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
zmiana
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Starostwo Powiatowe w Głubczycach
48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 15
tel.: (077) 485 20 78, 485 22 75, faks: (077) 485 65 33
e-mail: starostwo@powiatglubczycki.pl
strona www: www.powiatglubczycki.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2014-01-21 12:28:03