Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014

Wybierz podstronę:
 • UCHWAŁA NR XXXI/161/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2013-2017
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do Gminy Leśnica lub będącego w jej zarządzie
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXI/159/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXI/158/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXI/157/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXX/156/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXX/155/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXX/154/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXX/153/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2013 roku
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXX/152/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 luty 2013 w sprawie przystąpienia sołectwa Wysoka do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXX/151/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXX/150/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXX/149/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXX/148/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXIX/147/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXIX/146/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2013
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXIX/145/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXIX/144/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXVIII/143/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVIII/142/12 RADY MIEJSKIEJ W LESNICY z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVIII/141/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVIII/140/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVIII/139/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVIII/138/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVIII/137/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVII/136/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Leśnica na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVII/135/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVII/134/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVI/133/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVI/132/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVI/131/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVI/130/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVI/129/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVI/128/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVI/127/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVI/126/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVI/125/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXV/124/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIV/123/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 października 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIV/122/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 października 2012 r. w sprawie realizacji projektu pn. Uczniowie naszą przyszłością nr POKL.09.01.02-16-087/12
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXIV/121/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 października 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXIV/120/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 1 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Leśnica na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXIV/119/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 01 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXIII/118/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy z gminą Hirschaid
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXIII/117/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXII/116/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXII/115/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXII/114/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXII/113/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 105877 O
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXII/112/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXII/111/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXI/110/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXI/109/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXI/108/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXI/107/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XX/106/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/95/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XX/105/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie likwidacji oddziału przedszkola prowadzonego przez gminę Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XX/104/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XX/103/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XX/102/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Remont koryta rzeki Padół
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIX/101/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIX/100/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIX/99/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIX/98/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XVIII/97/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XVIII/96/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XVIII/95/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2012 roku
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XVIII/94/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVIII/93/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XVIII/92/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVII/91/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2011 - 2021
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVII/90/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 lutego 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesie Śl. na lata 2011-2020
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVII/89/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 lutego 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Poręba na lata 2010-2018
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XVII/88/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVII/87/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XVII/86/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XVII/85/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie reorganizacji niektórych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XVII/84/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok.
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XVII/83/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVII/82/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVI/81/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVI/80/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 w sprawie uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVI/79/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 - 2016
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVI/78/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji projektu pn. Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny - nr POKL.09.01.02-16-010/11
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XVI/77/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XV/76/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XV/75/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie realizacji projektu pn. Szansa Leśniczan nr POKL.09.01.02-16-102/11
  więcej >>


 • Uchwała Nr XV/74/2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XV/73/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XV/72/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XV/71/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XV/70/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIV/69/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIV/68/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 grudnia 2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dolna na lata 2009-2018
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XIV/67/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom II. W ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 POKL 2007-2013
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIV/66/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIII/64/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIII/63/11 RADY MIEJSKIEJ z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIII/62/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIII/61/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIII/60/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XII/59/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 24 października 2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XII/58/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XI/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XI/56/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XI/55/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 października 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • Uchwała Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr X/52 /2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR X/51/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR X/50/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR X/49/2011 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2011
  więcej >>


 • Uchwała Nr IX/48/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR IX/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR IX/45/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR VIII/44/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr VIII/43/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśnica na lata 2009-2016
  więcej >>


 • Uchwała Nr VIII/42/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie przystąpienia sołectwa Zalesie Śl. do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR VIII/41/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR VIII/40/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR VIII/39/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VIII/38/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR VIII/37/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR VII/36/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR VII/35/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VII/34/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR VII/33/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 9 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR VII/32/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 09 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR VI/31/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Raszowej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR VI/30/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR V/29/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR V/28/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr V/27/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr V/26/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Leśnica na 2011 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2011 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR V/24/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR V/23/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III / 10 / 10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg umarzania ...
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR V/22/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr V/21/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR IV/20/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR IV/19/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr IV/18/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych
  więcej >>


 • Uchwała Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrań
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr IV/16/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR IV/15/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR IV/14/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr III/13/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom w ramach Priorytetu IX ...
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR III/11/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy ...
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR III/10/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych ...
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR III /9/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr III/8/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr III/7/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr II/6/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR II/5/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr II/4/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR II/3/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 13 grudnia 2010 r. sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr I/2/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr I/1/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej
  więcej >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18