Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mapa biuletynu
Zestawienie wszystkich podstron biuletynu:

 1. URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
  1. Dane teleadresowe
   • Urząd Miejski w Leśnicy »»
  2. Dostęp do informacji niepublikowanych w BIP
   • Dostęp do informacji niepublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej »»
  3. Rejestry publiczne
   • Wykaz rejestrów publicznych prowadzonych przez Urząd Miejski w Leśnicy »»
  4. Regulamin organizacyjny
   • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-212/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-260/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-270/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-314/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
  5. Struktura organizacyjna
   • STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY »»
  6. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
   • 2012.08.13:OGŁOSZENIE Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Leśnicy »»
   • 2012.08.28:Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Leśnicy »»
   • 2012.11.16:Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej »»
   • 2012.12.07:Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy »»
   • 2012.12.13:Informacja o wynikach naboru - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy »»
   • 2013.03.29:OGŁOSZENIE Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Leśnicy »»
   • 2013.04.15:Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Leśnicy »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy przy ul. 1 Maja 9 »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy w Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy na podinspektora na stanowisku ds. administracyjnych »»
   • INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy na podinspektora na stanowisku ds. księgowości »»
   • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie »»
   • OGŁOSZENIE NR 210.1.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
   • OGŁOSZENIE NR 210.1.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnicy »»
   • OGŁOSZENIE NR 210.2.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
   • OGŁOSZENIE NR 110.1.2012 Kierownika Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy »»
   • OGŁOSZENIE NR 110.2.2012 Kierownika Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy »»

 2. TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
  1. Oferty inwestycyjne
   • Oferty inwestycyjne w Gminie Leśnica »»
  2. Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia
   • 2012.01.23:Burmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert »»
   • 2012.01.26:OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenie na budowę »»
   • 2012.04.20:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica »»
   • 2012.04.20:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica »»
   • 2012.04.27:Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Leśnicy za rok 2012 »»
   • 2012.07.24:OGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica »»
   • 2012.08.27:Postanowienie odnośnie ochrony środowiska dla planowanego zadania pn. Padół (zabudowa wyrwy, usunięcie zatorów, remont gruntowny jazu) »»
   • 2012.08.30:Postanowienie odnośnie ochrony środowiska dla planowanego zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku Zdzieszowice - Leśnica »»
   • 2012.08.31:Postanowienie odnośnie ochrony środowiska dla planowanego zadania pn. Modernizacja systemu grzewczego na obiekcie Klasztor Góra Św. Anny »»
   • 2012.11.27:OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę »»
   • 2013.01.08:OGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy z zaproszeniem do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 »»
   • 2013.01.29:OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica »»
  3. Informacja publiczna
   • 2010.04.19: Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK »»
   • 2010.04.19: INFORMACJA o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 Z TERENU GMINY LEŚNICA »»
   • 2010.04.26:Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU »»
   • 2010.04.26:Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. WARSZTATY MUZYCZNE DLA MNIEJSZOSCI NIEMIECKIEJ »»
   • 2010.04.28: Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA, związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica poprzez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego »»
   • 2010.10.21:Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok »»
   • 2010.11.05:UCHWAŁA Nr 8/10 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • Burmistrz Leśnicy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert »»
   • Informacja o jakości wody na dzień 31 grudnia 2011 roku »»
   • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2011 zadania publicznego pn. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA »»
   • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2011 zadania publicznego pn. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA »»
   • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2011 zadania publicznego pn. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica poprzez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego »»
   • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2011 zadania publicznego pn. PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ ORAZ INNYCH ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH »»
   • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2011 zadania publicznego pn.UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ,związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica poprzez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publiczneg »»
   • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego pn. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA »»
   • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego pn. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 6 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA »»
   • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego pn. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA »»
   • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego pn. PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ ORAZ INNYCH ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH »»
   • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego pn. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU »»
   • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica poprzez organizacje i inne uprawnione podmioty »»
   • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 5 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA »»
   • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. ORGANIZOWANIE WYCHOWANIA I EDUKACJI DLA DZIECI DO LAT 5 ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA »»
   • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. PROWADZENIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH DLA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ ORAZ INNYCH ZESPOŁÓW I GRUP ARTYSTYCZNYCH »»
   • Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU »»
   • Przetarg na wykonanie nowego pomnika nagrobnego z szarego granitu wraz z renowacją istniejących tablic na mogile zbiorowej powstańców śląskich na cmentarzu w Leśnicy »»
   • Rozstrzygnięcie przetargu na Wykonanie nowego pomnika nagrobnego z szarego granitu wraz z renowacja istniejących tablic na mogile zbiorowej powstańców śląskich na cmentarzu w Leśnicy »»
   • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE LEŚNICA W ROKU 2011 »»
   • Uchwała nr 598/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2011 r. »»
   • Uchwała nr 599/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2011 r. »»
   • Uchwała nr 600/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Leśnica »»
   • Uchwała nr 69/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Leśnica »»
   • Uchwała nr 692/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2013 r. »»
   • Uchwała nr 693/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Leśnica »»
   • Uchwała nr 694/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2013 r. »»
   • Uchwała nr 70/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Leśnica na 2011 r. »»
   • Uchwała nr 750/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Leśnica na 2012 r. »»
   • Uchwała nr 751/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Leśnica »»

 3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  1. Ogłoszenia przetargów
   • ----------------------------------------------------------------------------------- »»
   • ----------------------------------------------------------------------------------- »»
   • ----------------------------------------------------------------------------------- »»
   • ----------------------------------------------------------------------------------- »»
   • ----------------------------------------------------------------------------------------- »»
   • 22.04.2013 przetarg na Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim »»
  2. Rozstrzygnięcia przetargów
   • 2010-10-22 Umowa Na roboty dodatkowe »»
   • Unieważnienie przetargu na Przebudowę drogi gminnej 105933 O w Raszowej »»
   • 01.10.2009 Rozstrzygniecie przetargu na Zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy. »»
   • 06.12.2012 rozstrzygnięcie przetargu na Wykonanie, instalacja, konfiguracja oraz skuteczne wdrożenie oprogramowania [...]ePodatki »»
   • 09.11.2009 Rozstrzygniecie przetargu na Rozbudowę klubu wiejskiego w Raszowej. »»
   • 20.10.2009 Rozstrzygniecie przetargu na: ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH »»
   • 2009-05-11 Rozstrzygnięcie przetargu: Na inspektora ndzoru na budowę kanalizacji w Raszowej. »»
   • 2009-05-29 Rozstrzygnięcie przetargu na Docieplenie skrzydła administracyjno-socjalnego w Szkole Podstawowej w Leśnicy »»
   • 2009-065-26 Rozstrzygnięcie przetargu Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni »»
   • 2009-07-22: ROZSTRZUGNIĘCIE - PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY LEŚNICA »»
   • 2009-07-29 Rozstrzygnięcie przetargu Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Leśnicy ul Powstańców Śl. »»
   • 2009-07-29 Rozstrzygnięcie przetargu Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Leśnicy ( ul.Goreckiego, Brzegowa, Krótka) »»
   • 2009-07-29 Rozstrzygnięcie przetargu Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Zalesiu Śląskim (Popice) w rejonie drogi wojewódzkiej nr 426 w ramach Programu Zdrowa woda budowa sieci wodociągowych z modernizacją ujęć Gmina Leśnica »»
   • 2009-12-08: Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa oleju opałowego lekkiego na rok 2010 »»
   • 2009.03.19 Rozstrzygniecie przetargu: Remontu nawierzchni drogi gminnej 105894 O ul. Wolności w Lichyni. »»
   • 2009.04.22 Rozstrzygniecie przetargu:Wymiana na terenie gminy Leśnica tablic informacyjnych zawierających dodatkowe nazwy miejscowości »»
   • 2010-04-28: Rozstrzygnięcie przetargu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania :?Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie »»
   • 2010-06-02 Rozstrzygnięcie przetargu na Budowę drogi gminnej 105943 O Osiedlowej w Leśnicy wraz z kanalizacją deszczową i przebudową oświetlenia. »»
   • 2010-06-16:Rozstrzygnięcie przetargu Gminnego Zarządu Oświaty na przewóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych gminy Leśnica »»
   • 2010-06-30 rozstrzygnięcie przetargu na Budowa kanalizacji sanitarnej [...] w Łąkach Kozielskich »»
   • 2010-07-08 rozstrzygnięcie przetargu na Remont drogi gminnej 105931 O ul. Dworcowa w Raszowej »»
   • 2010-07-12 Rozstrzygnięcie przetargu na Remont ulic Brzegowej, Goreckiego i Krótkiej w miejscowości Leśnica. »»
   • 2010-07-14 Rozstrzygnięcie przetargu na Budowę ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Dolna »»
   • 2010-07-23 Umowa Na roboty dodatkowe »»
   • 2010-08-06 Rozstrzygnięcie przetargu na Wykonanie elewacji budynku Klubu Wiejskiego w Raszowej. »»
   • 2010-08-27 Rozstrzygnięcie przetargu: Budowa drogi gminnej 105880 O ul. Wiejska VII w Dolnej »»
   • 2010-09-02 Rozstrzygnięcie przetargu:Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce 201/17 w obrębie Góra Św. Anny?? »»
   • 2010-09-27 rozstrzygniecie przetargu Opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu do zarządzania kartami informacyjnymi oraz miejskiego informatora SMS w Urzędzie Miejskim w Leśnicy wraz z szkoleniem i dostawą serwera »»
   • 2010-10-22 Umowa Na roboty dodatkowe »»
   • 2010-10-22 Umowa Na roboty dodatkowe »»
   • 2010.05.20 Rozstrzygnięcie przetargu na Remont budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim wraz z wyposażeniem. »»
   • 2010.06.01:Rozstrzygnięcie przetargu Gminnego Zarządu Oświaty na przewóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych gminy Leśnica »»
   • 2010.06.07 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę i montaż wyposażenia sali języków obcych w SP w Zalesiu Śl. »»
   • 2010.06.17 Rozstrzygnięcie przetargu na remont nawierzchni drogi gminnej 105894 O ul. Wolności »»
   • 2010.12.30:Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę oleju opałowego na 2011 rok »»
   • 2011-10-14 Rozstrzygnięcie przetargu na Przebudowa drogi gminnej 105933 O w Raszowej »»
   • 2011-10-14 Rozstrzygnięcie przetargu na Przebudowa drogi gminnej 105934 O w Raszowej »»
   • 2011-10-18 Rozstrzygnięcie przetargu : NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ »»
   • 2011-10-18 Rozstrzygnięcie przetargu na Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 105932 O w Raszowej »»
   • 2011.02.09 Rozstrzygnięcie przetargu na Przebudowa dróg gminnych 105850 O i 105849 O w Górze św. Anny. »»
   • 2011.03.25 Rozstrzygnięcie przetargu na Remont nawierzchni jezdni i budowa chodnika ulica Słowackiego w Raszowej »»
   • 2011.04.26 Rozstrzygnięcie przetargu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leśnicy działka nr 3296 »»
   • 2011.06.01:Rozstrzygnięcie przetargu na Remont szatni i wykonanie izolacji pionowej i poziomej w budynku SP w Leśnicy »»
   • 2011.07.07:Rozstrzygnięcie przetargu na Urządzanie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica - Góra św. Anny »»
   • 2011.07.07:Rozstrzygnięcie przetargu na Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne w miejscowości Góra św. Anny »»
   • 2011.08.01:Umowa na roboty dodatkowe na ul. Słowackiego w Raszowej »»
   • 2011.08.22:Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY LEŚNICA NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH, NA OKREŚLONYCH TRASACH, W OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 »»
   • 2011.08.23 Umowa na roboty dodatkowe- Raszowa ul.Słowackiego »»
   • 2011.08.26 Rozstrzygnięcie przetargu na ?Remont nawierzchni drogi gminnej 105896 O ul. Ogrodowa w Lichyni? »»
   • 2011.09.02 zawarcie umowy na serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego »»
   • 2011.09.08 Umowa na roboty dodatkowe- Raszowa ul.Słowackiego »»
   • 2011.09.09. rozstrzygniecie przetargu na Oznakowania szlaków rowerowych ( znaków) na odcinku 76,3 km »»
   • 2011.09.14 Rozstrzygnięcie przetargu na Zagospodarowanie otoczenia Klubu Wiejskiego w Raszowej »»
   • 2011.09.14:Informacja o zawarciu umowy na PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY LEŚNICA NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH, NA OKREŚLONYCH TRASACH, W OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 »»
   • 2011.09.26 Unieważnienie przetargu na Przebudowę drogi gminnej 105934 O w Raszowej »»
   • 2011.09.28 Umowa na roboty dodatkowe- Kanalizacja sanitarna w Łąkach Kozielskich »»
   • 2011.09.28 Umowa na roboty dodatkowe- Zagospodarowanie placu na ceele rekreacyjne w Górze św. Anny »»
   • 2011.10.26 Umowa na roboty dodatkowe- Zagospodarowanie otoczenia Klubu Wiejskiego w Raszowej »»
   • 2012-07-20 rozstrzygniecie przetargu na Szkolenia miękkie i specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy . »»
   • 2012-07-23 rozstrzygniecie przetargu na przebudowę kotłowni olejowej w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • 2012-07-27 Unieważnienie przetargu na Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego »»
   • 2012-07-31 Rozstrzygnięcie przetargu na PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY LEŚNICA NA OKREŚLONYCH TRASACH, Z WYKORZYSTANIEM POWIERZONYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU NALEŻĄCYCH DO GMINY, W OKRESIE 3 LAT SZKOLNYCH »»
   • 2012-08-08 Rozstrzygnięcie przetargu Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • 2012-08-20 Rozstrzygnięcie przetargu pt. Urządzanie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica w miejscowościach Łąki Kozielskie, Dolna, Poręba »»
   • 2012.01.04:Rozstrzygnięcie przetargu na: realizację zajęć wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowana przedszkolnego, w ramach projektu pod nazwą: Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej »»
   • 2012.01.12:Rozstrzygnięcie przetargu na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica »»
   • 2012.02.13 Rozstrzygnięcie przetargu Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy. »»
   • 2012.02.27 Unieważnienie przetargu : Zarządzania projektem pn. ?Urząd na piątkę z plusem? »»
   • 2012.02.28:Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zajęć wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowana przedszkolnego, w ramach projektu pod nazwą: Szansa Leśniczan, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS w ramach POKL »»
   • 2012.03.06 rozstrzygnięcie II przetargu na zarządzanie projektem pn. Urząd na piątkę z plusem. »»
   • 2012.04.26 : Rozstrzygnięcie przetargu na Urządzanie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica ? (Góra św. Anny) - KONTYNUACJA »»
   • 2012.04.26 : Rozstrzygnięcie przetargu na Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne w miejscowości Góra św. Anny -kontynuacja »»
   • 2012.06.06 Rozstrzygnięcie przetargu na odbudowę muru oporowego w drodze gminnej 105901 O ul. Św. Jadwigi w Zalesiu Śl »»
   • 2012.06.20 Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 313 w Porębie »»
   • 2012.07.03 Rozstrzygnięcie przetargu na Remont elewacji Urzędu Miejskiego w Leśnicy. »»
   • 2012.07.09:Rozstrzygnięcie przetargu na - Wykonanie nowego pomnika nagrobnego z szarego granitu na mogile zbiorowej powstańców śląskich, na placu przy kościele pw. Świętej Jadwigi w Zalesiu Śląskim »»
   • 2012.08.14 Unieważnienie przetargu Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego »»
   • 2012.08.22:Informacja o zawarciu umowy na PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY LEŚNICA NA OKREŚLONYCH TRASACH, Z WYKORZYSTANIEM POWIERZONYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU NALEŻĄCYCH DO GMINY, W OKRESIE 3 LAT SZKOLNYCH, TJ. 2012/2013, 2013/2014 »»
   • 2012.09.11 unieważnienie przetargu na:Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła »»
   • 2012.09.25 rozstrzygniecie przetargu Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy pn.: Kurs rachunkowości i podatków w JST dla 20 BO »»
   • 2012.09.27:Rozstrzygnięcie przetargu na: prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą:Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS »»
   • 2012.09.28 rozstrzygnięcie przetargu Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych ? ?Cyfrowa szkoła?. »»
   • 2012.10.05:Informacja o zawarciu umów na prowadzących zajęcia pozalekcyjne »»
   • 2012.10.12 rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę ciągu pieszo jezdnego w Wysokiej ? działka nr 65/12 »»
   • 2012.10.29 Rozstrzygnięcie przetargu na: prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Uczniowie naszą przyszłością - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL »»
   • 2012.11.05:Informacja o zawarciu umów na prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pod nazwą - Uczniowie naszą przyszłością »»
   • 2012.11.21 rozstrzygnięcie przetargu Przebudowa stodoły na działce nr.1882/1 w Leśnicy »»
   • 2013.01.11 rozstrzygnięcie przetargu na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2013 »»
   • 2013.02.12 rozstrzygnięcie przetargu na szkolenia miekkie i specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • 2013.02.19 Rozstrzygnięcie przetargu Szkolenia miękkie dla Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • 2013.03.19 rozstrzygniecie przetargu na Remont drogi ul. Kolejowa w m. Raszowa »»
   • 2013.04.08 Rozstrzygnięcie przetargu na Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Leśnica i obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy »»
   • 2013.04.08Rozstrzygnięcie przetargu na Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Leśnica »»
   • 2013.04.12 Rozstrzygnięcie przetargu na Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim »»
   • 30.12.2010 Rozstrzygnięcie przetargu na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: »»
   • Informacja o wynikach przetargu dotyczącego sprzedaży autobusu »»
   • INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PREZ GMINĘ LEŚNICA »»
   • Rozstrzygnięcie przetargu Gminnego Zarządu Oświaty dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni placówek oświatowych »»
   • Rozstrzygnięcie przetargu na catering w ramach projektu pod nazwą: Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki »»
   • Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zajęć wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w ramach projektu pod nazwą: Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL »»
   • Umowa Na roboty dodatkowe »»
   • Umowa Na roboty dodatkowe Klub wiejski w Raszowej »»
   • Umowa na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Leśnica w sezonie grzewczym 2010/2011 »»

 4. PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
  1. Ogłoszenia przetargów
   • 2009.04.09: Zarządzenie Nr 0151-215/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 8 .04.2009 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
   • 2009.05.12: ZARZĄDZENIE Nr 0151-222_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 08.05.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
   • 2009.06.30: Zarządzenie Nr 0151-233_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29.06.2009 r w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminne »»
   • 2009.09.11: BURMISTRZ LEŚNICY ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w obrębie Leśnica Nieruchomości gruntowych ? działek budowlanych »»
   • 2009.09.11: Zarządzenie Nr 0151-247/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11.09.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
   • 2009.10.27: Zarządzenie Nr 0151-262_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27.10.2009 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
   • 2009.12.16: ZARZĄDZENIE NR 0151-275/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 12.12.2009 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • 2010.03.26: Zarządzenie Nr 0151- 297/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
   • 2010.04.27: Zarządzenie Nr 0151- 302/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • 2010.08.10: Ogłoszenie przetargu na najem lokalu użytkowego w Leśnicy przy ulicy Zdzieszowickiej 9 »»
   • 2010.12.09:Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 3 »»
   • 2012.01.18:Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Leśnicy przy ul. Brzegowej 3 »»
   • 2012.01.18:Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Leśnicy przy ul. Pl. Narutowicza 27 »»
   • 2012.03.01:BURMISTRZ LEŚNICY ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w obrębie Raszowa, nieruchomości gruntowej wraz z istniejącą zabudową na działce nr 984 km 2 o .pow. 0,0392 ha »»
   • 2012.03.01:BURMISTRZ LEŚNICY ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w obrębie Leśnica km6, nieruchomości gruntowych - działek budowlanych, opisanych w Księdze Wieczystej Nr 9383 »»
   • 2012.04.20:Zarządzenie Nr 0050.152.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • 2012.06.14:Zarządzenie Nr 0050.163.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • 2012.09.03:OGŁOSZENIE o przetargu na najem lokalu użytkowego w Leśnicy przy ul. Plac Marka 2 »»
   • 2012.09.18:ZARZĄDZENIE Nr 0050.197.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 września 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • 2012.12.12:ZARZĄDZENIE Nr 0050.219.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
   • 2013.01.22:ZARZĄDZENIE Nr 0050.231.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
   • 2013.02.27:Zarządzenie Nr 0050.240.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • 2013.02.27:ZARZĄDZENIE Nr 0050.241.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
   • Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Leśnicy przy ulicy Kościelnej 1 »»
   • Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Leśnicy przy ulicy Pl. Marka 2 »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.176.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
   • Zarządzenie Nr 0050.24.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 02.03.2011 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 04.03.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.59.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 06.07.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29.07.2011 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych »»
   • Zarządzenie Nr 0050.82.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22.09.2011 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.83.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22.09.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151- 361/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 04.11.2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-284/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-288/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
   • Zarządzenie Nr 0151-311/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia warunków dzierżawy nieruchomości gminnych »»
   • Zarządzenie Nr 0151-353/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
   • Zarządzenie Nr 0151-7/11 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10.01.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
  2. Rozstrzygnięcia przetargów
   • 2009-08-21: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przedmiotem przetargu była nieruchomośc gruntowa nie zabudowana oznaczona jako działka nr 2455 km 6 obręb Leśnica »»
   • 2009-08-21: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Przedmiotem przetargu były nieruchomość gruntowe oznaczone jako działka nr 2475,2476,2477,2488_4,4190 km 6 oznaczone w KW 9383 »»
   • 2009-12-08. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przedmiotem przetargu były nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki nr 2465,2466,2467,2468,2469,2490,2491,2492,2493,2494,2582,2583,2589,2590 km 6 oznaczone w KW 9383 »»
   • 2009.03.04: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - nieruchomośc gruntowa położona w Czarnocinie »»
   • 2009.03.04: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - nieruchomość gruntowe oznaczone jako działka nr 2456, 2475,2476,2477,2488_4,4190 km 6 »»
   • 2009.03.31: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - nieruchomość gruntowa w obrębie Dolna działka nr 490/4 km 2 o pow. 0,1879 ha, KW 54608. »»
   • 2009.06.02: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - nieruchomośc gruntowa położona w Czarnocinie oznaczona jako działka nr 335 km 2 o pow.0,1970 ha »»
   • 2009.06.02: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - nieruchomość gruntowe oznaczone jako działka nr 2456, 2475,2476,2477,2488/4,4190 km 6 oznaczone w KW 9383 »»
   • 2009.08.21: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przedmiotem przetargu była nieruchomośc gruntowa nie zabudowana oznaczona jako działka nr 1356 km 4 obręb Leśnica »»
   • 2009.08.21: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przedmiotem przetargu była nieruchomośc gruntowa nie zabudowana oznaczona jako działka nr 2159_2 km 5 obręb Leśnica »»
   • 2009.10.19: INformacja o wyniku przetargu »»
   • 2010.03.02:Informacja o wynikach przetargu »»
   • 2010.03.15: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przedmiotem przetargu była nieruchomośc gruntowa nie zabudowana oznaczona jako działka nr 61/5 km 2 obręb Wysoka »»
   • 2010.05.25:Informacja o wynikach przetargu »»
   • 2010.07.09: INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przedmiotem przetargu była dzierżawa lokalu użytkowego centrali telefonicznej i części działek 105, 128 km 1 »»
   • 2010.11.23:Informacja o wyniku przetargu »»
   • 2011.04.26:Informacja o wynikach przetargów »»
   • 2011.09.14:Informacja o wynikach przetargów »»
   • 2011.11.15:INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa - działka budowlana położona w Leśnicy oznaczona jako działka nr 2488/48 km 6 »»
   • 2011.11.15:INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przedmiotem przetargu była nieruchomość zabudowana na działce nr 1686 km 5 obręb Leśnica »»
   • 2011.11.15:INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - przedmiotem przetargu były nieruchomości gruntowe -działki budowlane położone w obrębie Leśnica oznaczone jako działka nr 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2582, 2583, 2589, 2590 km 6 »»
   • 2012.04.24:INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU - działki budowlane położone w obrębie Leśnica »»
   • 2012.04.24:INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - nieruchomość położona na działce nr 984 km 2 obręb Raszowa »»
   • 2012.09.11:INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - nieruchomości gruntowe wraz ze składnikiem budowlanym w obrębie Raszowa »»

 5. ORGANY
  1. Burmistrz i zastępcy
   • Burmistrz i zastępcy »»
  2. Rada Miejska w Leśnicy
   • Rada Miejska w Leśnicy »»
  3. Komisje Rady Miejskiej
   • Skład Komisji Stałych Rady Miejskiej w Leśnicy Kadencji 2010-2014 »»

 6. WYBORY
  1. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
   • INFORMACJA Burmistrza Leśnicy z dnia 20 września 2011 r. w sprawie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych »»
   • Informacja dla wyborców niepełnosprawnych »»
   • INRORMACJA BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 16 września 2011 r. w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Leśnica »»
   • OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania »»
   • Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT »»
   • Obwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM »»
   • Obwieszczenie OKW w Opolu z dnia 26 września 2011 r. o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 »»
   • Obwieszczenie OKW w Opolu z dnia 28 września 2011 r. o unieważnieniu rejestracji kandydata na senatora Zdzisława Marka Krzysztofki »»
   • Obwieszczenie OKW w Opolu z dnia 4 października 2011 r. o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.81.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego »»

 7. AKTY PRAWNE
  1. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
   • UCHWAŁA NR IV/14/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR IX/45/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR X/50/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
   • UCHWAŁA NR X/51/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR XI/55/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 października 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
   • UCHWAŁA NR XI/56/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR XII/58/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR XII/59/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 24 października 2011 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy »»
   • UCHWAŁA NR XXII/111/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA Nr IV/16/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej »»
   • UCHWAŁA Nr IV/18/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych »»
   • UCHWAŁA Nr VII/34/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych »»
   • Uchwała Nr VIII/43/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśnica na lata 2009-2016 »»
   • UCHWAŁA Nr XV/76/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
   • Uchwała Nr XVII/90/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 lutego 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalesie Śl. na lata 2011-2020 »»
   • UCHWAŁA Nr XXII/115/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
   • UCHWAŁA Nr II/6/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy »»
   • UCHWAŁA Nr XVII/85/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie reorganizacji niektórych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr XXII/116/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy »»
   • UCHWAŁA Nr XXIII/118/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy z gminą Hirschaid »»
   • UCHWAŁA Nr XXIV/121/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 października 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków »»
   • UCHWAŁA Nr I/1/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej »»
   • UCHWAŁA Nr I/2/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej »»
   • UCHWAŁA NR II/3/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 13 grudnia 2010 r. sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • Uchwała Nr II/4/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy »»
   • UCHWAŁA NR II/5/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR III /9/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR III/10/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg - umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych ... »»
   • UCHWAŁA NR III/11/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy ... »»
   • UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 »»
   • UCHWAŁA Nr III/13/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom w ramach Priorytetu IX ... »»
   • UCHWAŁA Nr III/7/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • UCHWAŁA Nr III/8/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
   • UCHWAŁA NR IV/15/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków »»
   • Uchwała Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zwołania zebrań »»
   • UCHWAŁA NR IV/19/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
   • UCHWAŁA NR IV/20/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Leśnicy »»
   • Uchwała Nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej »»
   • UCHWAŁA NR IX/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica »»
   • Uchwała Nr IX/48/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej »»
   • Uchwała Nr V/21/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR V/22/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR V/23/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III / 10 / 10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg umarzania ... »»
   • UCHWAŁA NR V/24/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu »»
   • Uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2011 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu »»
   • UCHWAŁA Nr V/26/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Leśnica na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA Nr V/27/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015 »»
   • UCHWAŁA NR V/28/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Leśnicy »»
   • UCHWAŁA NR V/29/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki »»
   • UCHWAŁA NR VI/30/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR VI/31/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Raszowej »»
   • UCHWAŁA NR VII/32/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 09 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR VII/33/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 9 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR VII/35/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków »»
   • UCHWAŁA NR VII/36/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie »»
   • UCHWAŁA NR VIII/37/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok »»
   • UCHWAŁA Nr VIII/38/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy »»
   • UCHWAŁA NR VIII/39/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu »»
   • UCHWAŁA NR VIII/40/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
   • UCHWAŁA NR VIII/41/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • Uchwała Nr VIII/42/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie przystąpienia sołectwa Zalesie Śl. do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim »»
   • UCHWAŁA NR VIII/44/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR X/49/2011 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2011 »»
   • UCHWAŁA Nr X/52 /2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków »»
   • Uchwała Nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy »»
   • Uchwała Nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XI/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XIII/60/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR XIII/61/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
   • UCHWAŁA NR XIII/62/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
   • UCHWAŁA NR XIII/63/11 RADY MIEJSKIEJ z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów »»
   • UCHWAŁA NR XIII/64/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 »»
   • UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 »»
   • UCHWAŁA NR XIV/66/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XIV/67/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom II. W ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 POKL 2007-2013 »»
   • Uchwała Nr XIV/68/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 grudnia 2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dolna na lata 2009-2018 »»
   • UCHWAŁA NR XIV/69/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny »»
   • Uchwała Nr XIX/100/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków »»
   • Uchwała Nr XIX/101/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XIX/98/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • Uchwała Nr XIX/99/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego »»
   • UCHWAŁA NR XV/70/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR XV/71/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
   • UCHWAŁA NR XV/72/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XV/73/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania »»
   • Uchwała Nr XV/74/2011 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin »»
   • Uchwała Nr XV/75/11 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie realizacji projektu pn. Szansa Leśniczan nr POKL.09.01.02-16-102/11 »»
   • UCHWAŁA NR XVI/77/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • Uchwała Nr XVI/78/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie realizacji projektu pn. Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny - nr POKL.09.01.02-16-010/11 »»
   • Uchwała Nr XVI/79/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 - 2016 »»
   • Uchwała Nr XVI/80/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 w sprawie uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków »»
   • Uchwała Nr XVI/81/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego »»
   • Uchwała Nr XVII/82/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XVII/83/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
   • UCHWAŁA NR XVII/84/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok. »»
   • UCHWAŁA NR XVII/86/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach »»
   • Uchwała Nr XVII/87/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego »»
   • UCHWAŁA NR XVII/88/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki »»
   • Uchwała Nr XVII/89/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 lutego 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Poręba na lata 2010-2018 »»
   • Uchwała Nr XVII/91/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Leśnica na lata 2011 - 2021 »»
   • UCHWAŁA NR XVIII/92/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • Uchwała Nr XVIII/93/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu »»
   • UCHWAŁA NR XVIII/94/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zalesie Śląskie w gminie Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XVIII/95/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2012 roku »»
   • UCHWAŁA NR XVIII/96/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej »»
   • UCHWAŁA NR XVIII/97/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim »»
   • Uchwała Nr XX/102/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Remont koryta rzeki Padół »»
   • UCHWAŁA NR XX/103/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XX/104/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków »»
   • UCHWAŁA Nr XX/105/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie likwidacji oddziału przedszkola prowadzonego przez gminę Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XX/106/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/95/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt »»
   • UCHWAŁA NR XXI/107/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XXI/108/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnicy »»
   • UCHWAŁA NR XXI/109/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
   • UCHWAŁA NR XXI/110/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXII/112/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XXII/113/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 105877 O »»
   • UCHWAŁA NR XXII/114/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XXIII/117/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. »»
   • UCHWAŁA NR XXIV/119/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 01 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok. »»
   • UCHWAŁA NR XXIV/120/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 1 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Leśnica na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu »»
   • Uchwała Nr XXIV/122/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 października 2012 r. w sprawie realizacji projektu pn. Uczniowie naszą przyszłością nr POKL.09.01.02-16-087/12 »»
   • Uchwała Nr XXIV/123/12 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 października 2012 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny »»
   • UCHWAŁA NR XXIX/144/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXIX/145/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług odprowadzania ścieków »»
   • UCHWAŁA NR XXIX/146/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2013 »»
   • UCHWAŁA NR XXIX/147/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XXV/124/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXVI/125/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXVI/126/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
   • UCHWAŁA NR XXVI/127/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
   • UCHWAŁA NR XXVI/128/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów »»
   • UCHWAŁA NR XXVI/129/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013 »»
   • UCHWAŁA NR XXVI/130/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 »»
   • UCHWAŁA NR XXVI/131/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych »»
   • UCHWAŁA NR XXVI/132/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków »»
   • UCHWAŁA NR XXVI/133/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności »»
   • UCHWAŁA NR XXVII/134/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza »»
   • UCHWAŁA NR XXVII/135/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXVII/136/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Leśnica na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych »»
   • UCHWAŁA NR XXVIII/137/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
   • UCHWAŁA NR XXVIII/138/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXVIII/139/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
   • UCHWAŁA NR XXVIII/140/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXVIII/141/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XXVIII/142/12 RADY MIEJSKIEJ W LESNICY z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii »»
   • UCHWAŁA Nr XXVIII/143/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Leśnicy »»
   • Uchwała Nr XXX/148/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XXX/149/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok »»
   • Uchwała Nr XXX/150/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego »»
   • UCHWAŁA NR XXX/151/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 »»
   • Uchwała Nr XXX/152/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 luty 2013 w sprawie przystąpienia sołectwa Wysoka do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim »»
   • UCHWAŁA NR XXX/153/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśnica w 2013 roku »»
   • UCHWAŁA NR XXX/154/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków »»
   • UCHWAŁA NR XXX/155/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków »»
   • UCHWAŁA NR XXX/156/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leśnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków »»
   • UCHWAŁA NR XXXI/157/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
   • UCHWAŁA NR XXXI/158/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXXI/159/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia sprzedaży na terenie należącym do Gminy Leśnica lub będącego w jej zarządzie »»
   • UCHWAŁA NR XXXI/161/13 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2013-2017 »»
  2. Zarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014
   • ZARZADZENIE NR 0151-4/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.183.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Leśnicy w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz określenia jego regulaminu »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.50.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13.06.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.81.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.46.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050-12/11 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia »»
   • Zarządzenie nr 0050.100.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi »»
   • Zarządzenie Nr 0050.108.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 28.11.2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.111.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu kontroli na 2012 r. »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniające Zarządzenie Nr 0151-341/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli z terenu gminy Leśnica »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
   • Zarządzenie Nr 0050.117.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.119.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
   • Zarządzenie Nr 0050.121.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy »»
   • Zarządzenie nr 0050.126.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
   • Zarządzenie Nr 0050.129.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Leśnica »»
   • Zarządzenie Nr 0050.13.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.130.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.131.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia »»
   • Zarządzenie Nr 0050.133.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.134.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.139.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 01.03.2012 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
   • Zarządzenie Nr 0050.14.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 02 marca 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
   • Zarządzenie Nr 0050.142.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 08 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowych, pozaplanowych kontroli w 2012 roku »»
   • Zarządzenie Nr 0050.144.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
   • Zarządzenie Nr 0050.148.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim »»
   • Zarządzenie Nr 0050.149.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.15.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
   • Zarządzenie Nr 0050.152.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • Zarządzenie Nr 0050.153.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim »»
   • Zarządzenie Nr 0050.154.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Raszowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.159.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.16.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli »»
   • Zarządzenie Nr 0050.161.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.163.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • Zarządzenie Nr 0050.167.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.169.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.170.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.172.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0151-341/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli z terenu gminy Leśnica »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.174.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.176.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.181.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.182.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.187.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie nr 0050.19.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.191.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.192.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.197.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 września 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.199.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.20.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Leśnica »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.201.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.205.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.206.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publ. »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.214.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.215.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.217.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.218.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.219.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.223.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.224.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.229.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
   • Zarządzenie Nr 0050.23.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.231.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.232.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie nr 0050.233.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.235.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.237.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.239.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.24.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 02.03.2011 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych »»
   • Zarządzenie Nr 0050.240.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.241.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.244.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.248.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 04.03.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
   • Zarządzenie Nr 0050.254.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o umorzenie opłaty rocznej wraz z odsetkami, z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej części działki nr 1089 k.m.5 obręb Zalesie Śląskie »»
   • Zarządzenie Nr 0050.255.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 19.04.2013 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.256.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 19.04.2013 r. wsprawie ustalenia sprzedaży nieruchomości gminnej »»
   • Zarządzenie nr 0050.26.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
   • Zarządzenie Nr 0050.29.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18.03.2011 roku w sprawie ustalenia warunków sprzedaży autobusu »»
   • Zarządzenie Nr 0050.30.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie nr 0050.32.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
   • Zarządzenie Nr 0050.38.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
   • Zarządzenie Nr 0050.39.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
   • Zarządzenie Nr 0050.40.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.44.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 03.06.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.52.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.55.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej w Raszowej Gabrieli Galowy, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
   • Zarządzenie Nr 0050.56.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Leśnicy Ks. Wojciecha Żmijana, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
   • Zarządzenie Nr 0050.57.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy Klaudiusza Lisonia, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowa »»
   • Zarządzenie Nr 0050.58.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum w Leśnicy Katarzyny Kapłon, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.59.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 06.07.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 lipca 2011 r. w ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności za wieczyste użytkowanie gruntów »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29.07.2011 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych »»
   • Zarządzenie Nr 0050.65.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.67.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 09 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku mieszkaniowego »»
   • Zarządzenie Nr 0050.68.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 09 sierpnia 2011 roku zmieniające regulamin organizacyjny Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy »»
   • Zarządzenie Nr 0050.69.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.70.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego »»
   • Zarządzenie Nr 0050.76.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0050.77.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 7 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.78.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego »»
   • Zarządzenie Nr 0050.82.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22.09.2011 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.83.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22.09.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • Zarządzenie Nr 0050.85.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.88.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.89.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.91.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.92.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.93.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.94.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0050.99.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27.10.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151- 1/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
   • Zarządzenie Nr 0151-10/11 Burmistrza Leśnicy z dnia 20.01.2011 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej »»
   • Zarządzenie Nr 0151-11/11 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-2/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-3/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego »»
   • Zarządzenie Nr 0151-6/11 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10.01.2011 roku w sprawie ustalenia warunków sprzedaży autobusu »»
   • Zarządzenie Nr 0151-7/11 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10.01.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
  3. Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
   • PROTOKÓŁ Nr XXIV/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 1 października 2012 roku »»
   • PROTOKÓŁ Nr II/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 grudnia 2010 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr III/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. »»
   • Protokół Nr IX/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr V/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2011 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr VII/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 maja 2011 r. »»
   • Protokół Nr VIII/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. »»
   • Protokół Nr X/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 września 2011 r. »»
   • Protokół Nr XI/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 października 2011 r. »»
   • Protokół Nr XII/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 października 2011 r. »»
   • Protokół Nr XIII/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2011 r. »»
   • Protokół Nr XIV/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2011 r. »»
   • Protokół Nr XV/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r »»
   • Protokół Nr XVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 r. »»
   • Protokół Nr XVII/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XVIII/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XX/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXI/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 roku »»
   • Protokół Nr XXIX/13 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 listopada 2012 roku »»
   • Protokół Nr XXX/13 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr I/10 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 2 grudnia 2010 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr IV/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 31 stycznia 2011 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr VI/11 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 kwietnia 2011 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXII/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 sierpnia 2012 roku »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXIII/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 września 2012 roku »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXV/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2012 roku »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXVII/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2012 roku »»
   • Protokół Nr XXVIII/12 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. »»
  4. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2013
   • ZARZĄDZENIE Nr 120.2.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora samorządowej instytucji kultury »»
  5. Statut Gminy Leśnica
   • UCHWAŁA Nr VII/56/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 kwietnia 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr I/3/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR II/5/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr VIII/42/03 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 kwietnia 2003 r w sprawie statutu gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr XIX/98/04 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 kwietnia 2004 r zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XXII/114/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
  6. Strategia rozwoju
   • Strategia rozwoju Gminy Leśnica na lata 2011-2021 »»
  7. Gospodarka przestrzenna
   • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica »»
   • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Dolna, Góra Św. Anny, Kadłubiec, Poręba, Wysoka »»
   • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Lichynia, Zalesie Ślaskie, Czarnocin »»
   • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dolna »»
   • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krasowa »»
   • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie »»
   • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa »»
   • STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LEŚNICA »»
  8. Informacje środowiskowe
   • 08.07.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/7/3D/2009 »»
   • 09.02.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/2U/2009 »»
   • 11.09.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/4 U/2009 »»
   • 12.01.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/1U/2009 »»
   • 12.01.2010 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/1U/2010 »»
   • 13.02.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/1U/2008/2009 »»
   • 13.11.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/11/6D/2009 »»
   • 18.02.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/2D/2009 »»
   • 19.01.2010 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/8/7D/2009/2010 »»
   • 2010.02.01 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7651/1UC/2010 »»
   • 2010.02.18 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7651/1/D/2010 »»
   • 2010.03.17 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/10/2D/2009/2010 »»
   • 2010.04.12 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji Nr ZP 7615/1 U/2010 »»
   • 2010.06.14 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji Nr ZP 7615/3 D/2010 »»
   • 2010.06.30 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji Nr ZP 7615/2U/2010 »»
   • 2010.08.17 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji Nr ZP 7615/4D/2010 »»
   • 2010.11.02 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji Nr ZP 7615/5D/2010 »»
   • 2010.11.22 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji Nr ZP 7615/6D/2010 »»
   • 2010.12.22 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji Nr ZP 7615/7D/2010 »»
   • 2011.01.10 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/11/2010/1D/2011 »»
   • 2011.01.12 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/10/2010/2Do/2011 »»
   • 2011.10.27 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.4.2011.d »»
   • 2011.12.14 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.7.d.2011 »»
   • 2012.06.06 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.2.2012.D »»
   • 2012.07.16 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.1.2012.d »»
   • 2012.09.06 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.6.du.2012 »»
   • 2012.09.11 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.10.du.2012 »»
   • 2012.09.11 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.9.du.2012 »»
   • 2012.09.12 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.8.du.2012 »»
   • 2012.11.05 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.7.2012.d »»
   • 2012.11.21 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.12.2012.du »»
   • 2012.12.14 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP.6220.11.2012.d »»
   • 24.06.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/6/4D/2009 »»
   • 25.06.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/7/5D/2009 »»
   • 26.01.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7651/1UC/2009 »»
   • 26.11.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/12/7D/2009 »»
   • 29.10.2009 Burmistrz informuje o wydaniu decyzji ZP 7615/5 U/2009 »»
   • Umorzenie postepowania ZP 7615/6/D/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody »»
   • Umorzenie postepowania ZP 7615/2/2007 wydanie decyzji środowiskowej »»
   • Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie po 01.11.2007 roku »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wszczęciu postępowania ZP 7615/1ur/2008 »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/1/D/08/9/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/1/D/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/1U/2008 uchylającą decyzję ZP7615/2D/08/11/07 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/1U/2008 umorzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/2D/08/11/07 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/3/D/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/3D/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/4/D/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/4D/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/5/D/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/5D/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/6D/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/7/D/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/7D/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/8/D/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/8D/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
   • Zawiadomienie Burmistrza o wydaniu decyzji ZP 7615/9D/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach »»
  9. Ochrona środowiska
   • AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY LEŚNICA NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 »»
   • AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LEŚNICA NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 »»
   • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY w sprawie opracowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Leśnica »»
   • Plan gospodarki odpadami w gminie Leśnica »»
   • PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTÓW - PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY LEŚNICA NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 »»
   • RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LEŚNICA ZA LATA 2009-2010 »»
  10. Rejestr działalności regulowanej
   • REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ »»
  11. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
   • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego »»
  12. Dzienniki ustaw i monitory polskie
   • Dzienniki ustaw i monitory polskie »»

 8. FINANSE
  1. Budżet 2013
   • UCHWAŁA NR XXIX/144/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXVIII/140/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXX/149/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXXI/158/13 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok »»
  2. Budżet 2012
   • UCHWAŁA NR XIX/98/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA NR XV/71/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
   • UCHWAŁA NR XV/72/11 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA NR XVI/77/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA NR XVII/83/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
   • UCHWAŁA NR XVII/84/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok. »»
   • UCHWAŁA NR XVIII/92/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA NR XX/103/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXI/107/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXI/109/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej »»
   • UCHWAŁA NR XXI/110/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXII/111/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXIII/117/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. »»
   • UCHWAŁA NR XXIV/119/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 01 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok. »»
   • UCHWAŁA NR XXV/124/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXVI/125/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXVII/135/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXVIII/138/12 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2012 rok »»
  3. Budżet 2011
   • UCHWAŁA NR IX/45/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR III /9/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR VI/30/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR VII/32/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 09 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR VIII/37/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok »»
   • UCHWAŁA NR VIII/40/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
   • UCHWAŁA NR VIII/41/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR XIV/66/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR XV/70/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok »»
   • UCHWAŁA NR XV/71/11 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok »»
  4. Budżet 2010
   • UCHWAŁA NR II/3/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 13 grudnia 2010 r. sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • UCHWAŁA Nr III/7/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • UCHWAŁA NR LI/299/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • UCHWAŁA NR XLI/257/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok »»
   • Uchwała Nr XLII/263/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • Uchwała Nr XLIII/266/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • UCHWAŁA NR XLIV/269/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • UCHWAŁA NR XLV/273/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 04 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • UCHWAŁA NR XLVI/277/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. »»
   • UCHWAŁA NR XLVII/279/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • UCHWAŁA NR XLVIII/285/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • Zarządzenie nr 0050.32.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151- 1/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151- 309/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151- 318/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151- 323/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151- 333/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151- 336/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 08 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151- 359/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151- 368/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
  5. Budżet 2009
   • UCHWAŁA NR XL/247/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXIX/193/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 09 stycznia 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXVIII/189/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXX/197/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 lutego 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXXI/203/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXXII/209/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXXIII/216/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXXIV/222/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 06 lipca 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XXXIX/239/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXXVII_230_09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 września 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXXVI_227_09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXXV_224_09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 lipca 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-226/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-229/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-254/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-267/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-295/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. »»
  6. Budżet 2008
   • UCHWAŁA NR XIX/124/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok. »»
   • UCHWAŁA NR XVIII/117/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • UCHWAŁA NR XVI_107_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXII/144/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXIII/155/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 04 sierpnia 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXIV/164/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 08 września 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXI_138_08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 15 maja 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXV/167/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 października 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXVII/175/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 grudnia 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXVIII/186/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • UCHWAŁA NR XX_130_08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-208_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok »»
  7. Budżet 2007
   • Informacje o wykonaniu budżetu GMINY LEŚNICA »»
   • UCHWAŁA NR VII/55/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 02 kwietnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA NR IV/23/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA NR IX/67/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 14 maja 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA NR VI/31/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA NR VIII/63/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA NR X/73/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 czerwca 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA NR XI/77/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 10 lipca 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA NR XIII_85_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 13 września 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA NR XII_80_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 września 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA NR XIV/87/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 października 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA NR XVI_106_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA NR XV_101_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 grudnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
  8. Budżet 2006
   • Informacje o wykonaniu budżetu GMINY LEŚNICA »»
   • UCHWAŁA NR III 17 06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
   • UCHWAŁA NR XL/230/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok. »»
   • UCHWAŁA NR XLI/239/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXXIX/221/05 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok. »»
   • UCHWAŁA NR XXXVII/209/05 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok »»
   • UCHWAŁA NR XLII 245 06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
   • UCHWAŁA NR XLIII/253/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok. »»
   • UCHWAŁA NR XLIV/261/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 11 września 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
   • UCHWAŁA NR XLV/266/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
  9. Budżet 2005
   • Budżet Gminy Leśnica na 2005 r. »»
   • Informacja o wykonaniu budżetu GMINY LEŚNICA za 2005 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXXVII/208/05 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
   • Uchwała Nr XXIX/150/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 »»
   • Uchwała Nr XXX/154/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok. »»
   • Uchwała Nr XXXI/166/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok. »»
   • Uchwała Nr XXXII/175/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
   • Uchwała Nr XXXIII/182/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
   • Uchwała Nr XXXIV/187/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
   • Uchwała Nr XXXV/189/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
   • Uchwała Nr XXXVI/196/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
   • Wykonanie budżetu Gminy Leśnica za 2005 rok. »»
  10. Budżet 2004
   • UCHWAŁA NR XVIII/90/04 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 rok. »»
   • UCHWAŁA NR XIX-93-04 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 rok »»
   • Uchwała Nr XVI/80/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. »»
   • Uchwała Nr XX-100-04 w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 rok. »»
   • Uchwała Nr XXI/105/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
   • Uchwała Nr XXIV/120/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 r. »»
   • Uchwała Nr XXV/123/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na rok 2004 »»
   • Uchwała Nr XXVI/133/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2004. »»
   • Uchwała Nr XXVII/139/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 r. »»
   • Uchwała Nr XXVIII/146/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
  11. Oświadczenia majątkowe 2013
   • Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
  12. Oświadczenia majątkowe 2012
   • Oświadczenia majątkowe dyrektorów przedstawione w związku z powołaniem na stanowisko »»
   • Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
   • Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli przedstawione w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, z powodu upływu okresu na jaki została zawarta »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy i Burmistrza Leśnicy »»
  13. Oświadczenia majątkowe 2011
   • Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy i Burmistrza Leśnicy »»
  14. Oświadczenia majątkowe 2010
   • Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy »»
   • Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji Rady Miejskiej 2010-2014 »»
   • Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zakończeniem kadencji »»
  15. Oświadczenia majątkowe 2009
   • Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy »»
  16. Oświadczenia majątkowe 2008
   • Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy »»
  17. Oświadczenia majątkowe 2007
   • Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy »»
  18. Oświadczenia majątkowe 2006
   • Oświadczenia majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem kadencji 2006-2010 »»
   • Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zakończeniem kadencji 2002-2006 »»
   • Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w związku z ustaniem stosunku pracy »»
   • Oświadczenie Majątkowe p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśnicy »»
  19. Oświadczenia majątkowe 2005
   • Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy »»
  20. Oświadczenia majątkowe 2004
   • Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy »»
  21. Oświadczenia majątkowe 2003
   • Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie gminy Leśnica »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych »»
   • Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Leśnicy »»
  22. Oświadczenia majątkowe 2002
   • Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych »»
   • Radni »»
  23. Podatki i opłaty
   • Opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na rok 2011 »»
   • Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2011 »»
   • Stawki opłaty od posiadania psów na rok 2011 »»
   • Stawki opłaty od posiadania psów na rok 2012 »»
   • Stawki opłaty od posiadania psów na rok 2013 »»
   • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2011 »»
   • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2012 »»
   • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2013 »»
   • Stawki podatku od środków transportowych na rok 2011 »»
   • Stawki podatku od środków transportowych na rok 2012 »»
   • Stawki podatku od środków transportowych na rok 2013 »»
   • UCHWAŁA Nr XLIV/264/2006 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 września 2006r w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR II/7/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
   • UCHWAŁA NR II/8/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
   • UCHWAŁA NR II/9/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości »»
   • UCHWAŁA Nr VI/34/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 lutego 2007 r »»
   • Uchwała Nr XXIV/122/04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru »»
   • UCHWAŁA NR XXVI/129/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013 »»
   • UCHWAŁA NR XXXVII/217/05 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2009 roku udzielono pomocy publicznej »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2010 roku udzielono pomocy publicznej »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatków na raty w 2011 roku w kwocie przewyższającej 500zł »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatków na raty w 2009 roku »»
   • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatków na raty w 2010 roku »»
   • WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W 2005 ROKU »»
   • WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2005 ROKU »»
  24. Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu
   • Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 2006-2010 »»
   • Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu 2010 - I kw. 2012 »»
  25. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
   • Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw - w I kwartale 2012 r. »»

 9. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  1. Wykaz jednostek
   • Gimnazjum »»
   • Przedszkola »»
   • Szkoła Muzyczna »»
   • Szkoły Podstawowe »»
   • Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miejskiemu w Leśnicy »»

 10. ARCHIWUM
  1. Uchwały Rady Miejskiej 2010
   • UCHWAŁA NR XLV/273/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 04 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XLVI/278/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy »»
   • UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. »»
   • Uchwała Nr L/289/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie przystąpienia sołectwa Poręba do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim »»
   • Uchwała Nr L/290/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Poręba na lata 2010-2018 »»
   • Uchwała Nr L/291/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łąki Kozielskie na lata 2010-2018 »»
   • Uchwała Nr L/292/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśnica na lata 2009-2016 »»
   • Uchwała Nr L/293/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dolna na lata 2009-2018 »»
   • Uchwała Nr L/294/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raszowa na lata 2007-2015 »»
   • Uchwała Nr L/295/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra Św. Anny na lata 2009 -2016 »»
   • UCHWAŁA NR L/296/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej »»
   • UCHWAŁA NR L/297/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawnych »»
   • UCHWAŁA Nr L/298/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 r. w sprawie nadania imienia sali posiedzeń »»
   • UCHWAŁA NR LI/299/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • Uchwała NR LI/300/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
   • Uchwała NR LI/301/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
   • Uchwała NR LI/302/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów »»
   • Uchwała Nr LI/303/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków »»
   • Uchwała Nr LI/304/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych »»
   • UCHWAŁA NR LI/305/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 »»
   • UCHWAŁA NR LI/306/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie »»
   • Uchwała Nr XLII/262/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica »»
   • Uchwała Nr XLII/263/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • Uchwała Nr XLII/264/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • Uchwała Nr XLII/265/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania zryczałtowanych diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Leśnica »»
   • Uchwała Nr XLIII/266/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • Uchwała Nr XLIII/267/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki »»
   • UCHWAŁA Nr XLIV/268/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi »»
   • UCHWAŁA NR XLIV/269/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • UCHWAŁA NR XLIV/270/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny »»
   • UCHWAŁA Nr XLIV/271/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków »»
   • Uchwała Nr XLIV/272/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Burmistrza Leśnicy »»
   • UCHWAŁA NR XLIX/286/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XLIX/287/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza »»
   • UCHWAŁA NR XLV/274/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej »»
   • Uchwała Nr XLV/275/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej »»
   • Uchwała Nr XLV/276/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie przeniesienia pomnika »»
   • UCHWAŁA NR XLVI/277/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok. »»
   • UCHWAŁA NR XLVII/279/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
   • UCHWAŁA NR XLVII/280/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze »»
   • UCHWAŁA NR XLVII/281/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
   • Uchwała Nr XLVII/282/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010r. »»
   • Uchwała Nr XLVIII/283/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 września 2010 r. w sprawie realizacji projektu systemowego pn. Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego »»
   • Uchwała Nr XLVIII/284/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 września 2010 r. w sprawie realizacji projektu pn. Leśniczanie ku przyszłości »»
   • UCHWAŁA NR XLVIII/285/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok »»
  2. Uchwały Rady Miejskiej 2009
   • UCHWAŁA Nr XXXI/205/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie »»
   • UCHWAŁA Nr XXXI / 204/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Zalesie Śląskie »»
   • UCHWAŁA Nr XXXVII/232/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 września 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza Leśnicy »»
   • Uchwała Nr XL/247/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • Uchwała Nr XL/248/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
   • UCHWAŁA NR XL/249/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
   • UCHWAŁA NR XL/250/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów »»
   • UCHWAŁA NR XL/251/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków »»
   • UCHWAŁA NR XL/252/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych »»
   • UCHWAŁA NR XL/253/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy »»
   • UCHWAŁA NR XL/254/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • UCHWAŁA NR XL/255/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie realizacji projektu pn. Leśnicka szansa na lepszą przyszłość nr POKL.09.01.02.-16-006/09 »»
   • UCHWAŁA Nr XLI/256/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA NR XLI/257/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok »»
   • UCHWAŁA NR XLI/258/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • UCHWAŁA NR XLI/259/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2010 »»
   • UCHWAŁA NR XLI/260/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Leśnica na 2010 rok oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XLI/261/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśnica na lata 2009-2016 »»
   • UCHWAŁA NR XXIX/193/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 09 stycznia 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XXIX/194/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 stycznia 2009 r w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy międzynarodowej »»
   • UCHWAŁA NR XXIX/195/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 09 stycznia 2009 r w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok »»
   • Uchwała Nr XXX/196/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XXX/197/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 lutego 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XXX/198/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • UCHWAŁA Nr XXX/199/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 lutego 2009 r. »»
   • UCHWAŁA NR XXX/200/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 lutego 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru »»
   • Uchwała Nr XXX/201/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 lutego 2009 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej »»
   • UCHWAŁA Nr XXX/202/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 lutego 2009 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Leśnicy »»
   • UCHWAŁA NR XXXI/203/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXXI/206/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 marca 2009r. »»
   • UCHWAŁA Nr XXXII/208/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi »»
   • UCHWAŁA NR XXXII/209/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • Uchwała Nr XXXII/210/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Leśnica do Związku Międzygminnego ?Czysty Region? z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu i przyjęcia Statutu tego Związku. »»
   • Uchwała Nr XXXII/211/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego »»
   • Uchwała Nr XXXII/212/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Leśnica do stanu faktycznego »»
   • Uchwała Nr XXXII/213/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 16 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dolna na lata 2009-2018 »»
   • UCHWAŁA Nr XXXII/214/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. »»
   • UCHWAŁA Nr XXXII/215/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • UCHWAŁA NR XXXIII/116/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • Uchwała Nr XXXIII/217/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 22 czerwca 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra Św »»
   • UCHWAŁA Nr XXXIII/218/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków »»
   • UCHWAŁA Nr XXXIII/219/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia ?Aktualizacji programu ochrony środowiska wraz z aktualizacją planu gospodarki odpadami dla gminy Leśnica? »»
   • UCHWAŁA Nr XXXIII/220/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 22 czerwca 2009 r zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • UCHWAŁA NR XXXIII/221/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki »»
   • UCHWAŁA NR XXXIV/222/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 06 lipca 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XXXIV/223/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • UCHWAŁA Nr XXXIX 241 09 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie realizacji projektu pn. Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości »»
   • UCHWAŁA Nr XXXIX/239/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • Uchwała Nr XXXIX/240/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • UCHWAŁA Nr XXXIX/242/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty »»
   • UCHWAŁA Nr XXXIX/243/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty »»
   • UCHWAŁA Nr XXXIX/244/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny »»
   • UCHWAŁA Nr XXXIX/245/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej »»
   • UCHWAŁA Nr XXXIX/246/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy »»
   • UCHWAŁA Nr XXXI_207_09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego »»
   • UCHWAŁA NR XXXV/225/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY Z DNIA 27 LIPCA 2009 ROKU »»
   • Uchwała Nr XXXVI/228/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2009 »»
   • Uchwała Nr XXXVI/229/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2009 »»
   • UCHWAŁA NR XXXVII/230/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 września 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXXVII/231/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 września 2009 r w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw »»
   • UCHWAŁA Nr XXXVII/233/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 września 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2009 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków »»
   • Uchwała Nr XXXVII/234/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 września 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego ?Czysty Region? z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. »»
   • UCHWAŁA Nr XXXVII/235/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 września 2009r. w sprawie realizacji projektu pn. ?Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce nr 201/17 w obrębie Góra Św. Anny? »»
   • UCHWAŁA Nr XXXVIII/236/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wyboru Burmistrza Leśnicy »»
   • UCHWAŁA NR XXXVIII/237/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 06 października 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XXXVIII/238/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 października 2009 r. w sprawie zwołania ogólnego zebrania mieszkańców »»
   • UCHWAŁA Nr XXXVI_226_09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 sierpnia 2009 r w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Leśnicy »»
   • UCHWAŁA NR XXXVI_227_09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
   • UCHWAŁA NR XXXV_224_09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 lipca 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok »»
  3. Uchwały Rady Miejskiej 2008
   • UCHWAŁA Nr XXII/150/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Leśnica do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki »»
   • UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny »»
   • UCHWAŁA Nr XVIII/120/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji niektórych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr XXII/153/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r. »»
   • UCHWAŁA NR XIX/124/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok. »»
   • UCHWAŁA Nr XIX/125/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia ?Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśnica? »»
   • UCHWAŁA NR XIX/126/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta LEŚNICA ? TERENY PRZEMYSŁOWE »»
   • UCHWAŁA NR XIX/127/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA »»
   • UCHWAŁA Nr XIX/128/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2008 - 2012 »»
   • Uchwała Nr XVIII/116/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r »»
   • UCHWAŁA NR XVIII/117/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XVIII/118/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2008 - 2012 »»
   • Uchwała Nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r. »»
   • UCHWAŁA Nr XVIII/121/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29.02.2008 r »»
   • Uchwała Nr XVIII/122/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r w sprawie utworzenia Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego »»
   • UCHWAŁA NR XVIII/123/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008r w sprawie wzniesienia pomnika »»
   • UCHWAŁA Nr XVII_113_08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 stycznia 2008 r w sprawie nadania nazwy ulicy »»
   • UCHWAŁA Nr XVII_114_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 14 stycznia 2008 r w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego »»
   • Uchwała Nr XVII_115_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 14 stycznia 2008r »»
   • UCHWAŁA Nr XX/129/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi »»
   • UCHWAŁA Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica »»
   • Uchwała Nr XX/133/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania »»
   • UCHWAŁA Nr XX/134/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2008 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków »»
   • UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia ?Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśnica? »»
   • UCHWAŁA Nr XX/136/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr XX/137/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • UCHWAŁA NR XXII/144/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • Uchwała Nr XXII/145/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia `Planu Odnowy Miejscowości Leśnica na lata 2008-2015` »»
   • Uchwała Nr XXII/146/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 czerwca 2008 w sprawie przyjęcia `Planu Odnowy Miejscowości Raszowa na lata 2007 - 2013` »»
   • UCHWAŁA Nr XXII/148/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r »»
   • UCHWAŁA Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr XXII/154/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r. »»
   • UCHWAŁA NR XXIII/155/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 04 sierpnia 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XXIII/156/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 sierpnia 2008 r »»
   • UCHWAŁA Nr XXIII/157/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 sierpnia 2008 r. »»
   • UCHWAŁA Nr XXIII/158/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 sierpnia 2008 r. »»
   • Uchwała Nr XXIII/159/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raszowa na lata 2007 - 2015.pdf »»
   • Uchwała Nr XXIII/160/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra Św. Anny »»
   • Uchwała Nr XXIII/161/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśnica na lata 2008 - 2015 »»
   • Uchwała Nr XXII_147_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia `Planu Odnowy Miejscowości Góra Św. Anny na lata 2008-2015` »»
   • UCHWAŁA Nr XXII_151_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie nadania tytułu `Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej` »»
   • UCHWAŁA NR XXIV/162/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej »»
   • UCHWAŁA NR XXIV/163/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej »»
   • UCHWAŁA NR XXIV/164/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 08 września 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XXIV/165/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 8 września 2008 r. w sprawie nadania tytułu `Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej` »»
   • UCHWAŁA NR XXIV/166/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 8 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru »»
   • UCHWAŁA NR XXI_138_08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 15 maja 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • Uchwała Nr XXI_139_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 15 maja 2008 r w sprawie nadania nazwy ulicy »»
   • Uchwała Nr XXI_140_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 15 maja 2008 r w sprawie nadania nazwy ulicy »»
   • Uchwała Nr XXI_141_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 15 maja 2008 r »»
   • UCHWAŁA Nr XXI_142_08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 15 maja 2008 r »»
   • UCHWAŁA NR XXI_143_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 15 maja 2008 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Leśnicy »»
   • UCHWAŁA NR XXV/167/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 października 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XXV/168/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • UCHWAŁA NR XXV/169/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
   • UCHWAŁA NR XXV/170/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 października 2008 r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
   • UCHWAŁA NR XXV/171/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów »»
   • UCHWAŁA Nr XXV/172/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 października 2008 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej »»
   • UCHWAŁA Nr XXVI/173/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 listopada 2008r w sprawie realizacji Gminnego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 »»
   • UCHWAŁA NR XXVI/174/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym »»
   • UCHWAŁA NR XXVII/175/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 grudnia 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XXVII/176/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICYz dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny »»
   • UCHWAŁA Nr XXVII/177/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych z dnia 3 grudnia 2008 r. »»
   • UCHWAŁA Nr XXVII/178/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
   • UCHWAŁA Nr XXVII/179/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008 r w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych »»
   • UCHWAŁA Nr XXVII/180/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Leś »»
   • UCHWAŁA NR XXVII/181/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2008 r.w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. »»
   • UCHWAŁA Nr XXVII/183/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 03 grudnia 2008r »»
   • Uchwała NR XXVII/184/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008r.zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA »»
   • UCHWAŁA Nr XXVII/185/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
   • UCHWAŁA NR XXVIII/186/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok »»
   • Uchwała Nr XXVIII/187/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. »»
   • UCHWAŁA Nr XXVIII/188/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • UCHWAŁA NR XXVIII/189/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok »»
   • Uchwała Nr XXVIII/190/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy »»
   • UCHWAŁA Nr XXVIII/191/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Leśnica na 2009 rok oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr XXVIII/192/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie nadania tytułu `Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej` »»
   • UCHWAŁA Nr XXVII_182_08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 03 grudnia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie »»
   • UCHWAŁA NR XX_130_08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok »»
  4. Uchwały Rady Miejskiej 2007
   • UCHWAŁA Nr IX/71/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 14 maja 2007 r w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickie »»
   • UCHWAŁA NR V/27/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 22 stycznia 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA Nr V/28/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 22 stycznia 2007 r w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej »»
   • UCHWAŁA NR V/30/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 22 stycznia 2007 roku »»
   • UCHWAŁA NR VII/55/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 02 kwietnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA Nr VII/56/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 kwietnia 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr VII/58/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 kwietnia 2007 r w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
   • UCHWAŁA Nr XIV/94/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r. w sprawie powiadomienia skarbnika gminy i sekretarza gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego »»
   • UCHWAŁA Nr IX/72/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 maja 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji niektórych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr VI/34/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 lutego 2007 r »»
   • UCHWAŁA Nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr VI/43/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Czarnocin w języku mniejszości »»
   • UCHWAŁA Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dolna w języku mniejszości »»
   • UCHWAŁA Nr VI/46/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kadłubiec w języku mniejszości »»
   • UCHWAŁA Nr VI/47/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Krasowa w języku mniejszości »»
   • UCHWAŁA Nr VI/48/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Leśnica w języku mniejszości »»
   • UCHWAŁA Nr VI/49/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Lichynia w języku mniejszości »»
   • UCHWAŁA Nr VI/50/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Łąki Kozielskie w języku mniejszości »»
   • UCHWAŁA Nr VI/51/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Poręba w języku mniejszości »»
   • UCHWAŁA Nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Raszowa w języku mniejszości »»
   • UCHWAŁA Nr VI/53/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wysoka w języku mniejszości »»
   • UCHWAŁA Nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Zalesie Śląskie »»
   • UCHWAŁA Nr VIII/66/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie likwidacji niektórych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr X/75/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 czerwca 2007 r w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników »»
   • UCHWAŁA Nr XIV/100/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania zryczałtowanych diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR VI/35/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r dotycząca porozumienia w sprawie powierzenia przez Wojewodę i przyjęcia przez Gminę »»
   • UCHWAŁA Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania »»
   • Uchwała Nr XIV/93/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r w sprawie nadania nazwy ulicy »»
   • UCHWAŁA NR IX/67/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 14 maja 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA Nr IX/68/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 maja 2007 r »»
   • UCHWAŁA Nr IX/69/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 maja 2007 w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Leśnicy »»
   • UCHWAŁA Nr IX/70/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia14 maja 2007 r w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej »»
   • Uchwała Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 stycznia 2007 r »»
   • UCHWAŁA NR VI/31/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA Nr VI/32/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości »»
   • UCHWAŁA Nr VI/33/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 luty 2007 r w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania »»
   • UCHWAŁA Nr VI/36/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład »»
   • UCHWAŁA Nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji niektórych przedszkoli »»
   • UCHWAŁA Nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r »»
   • UCHWAŁA Nr VI/40/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” »»
   • UCHWAŁA NR VI/41/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007r w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla zlewni oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach »»
   • UCHWAŁA Nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Góra Świętej Anny w języku mniejszości »»
   • UCHWAŁA Nr VII/59/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 kwietnia 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • UCHWAŁA Nr VII/60/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 kwietnia 2007 r w sprawie powiadomienia skarbnika gminy i sekretarza gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego »»
   • UCHWAŁA Nr VII/61/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 kwietnia 2007 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego »»
   • UCHWAŁA Nr VIII/62/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi »»
   • UCHWAŁA NR VIII/63/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • Uchwała Nr VIII/64/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach »»
   • Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków »»
   • UCHWAŁA NR X/73/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 czerwca 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • Uchwała Nr X/74/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 czerwca 2007 r »»
   • UCHWAŁA Nr X/76/07 RADY MIEJSKIEJ w LEŚNICY z dnia 18 czerwca 2007 r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej »»
   • UCHWAŁA NR XI/77/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 10 lipca 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XI/78/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 lipca 2007 r »»
   • UCHWAŁA Nr XI/79/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 lipca 2007 r »»
   • UCHWAŁA NR XIII_85_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 13 września 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • Uchwała Nr XIII_86_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 września 2007 r w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP »»
   • UCHWAŁA NR XII_80_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 września 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • Uchwała Nr XII_81_07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 03 września 2007 r w sprawie przystąpienia sołectw Raszowa i Góra Św. Anny do Programu Odnowy Wsi w Woj. Opolskim »»
   • UCHWAŁA Nr XII_82_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 września 2007 r w sprawie regulaminu wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011 »»
   • UCHWAŁA Nr XII_83_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 września 2007 r w sprawie wyboru ławników sądowych »»
   • UCHWAŁA Nr XII_84_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 września 2007 r »»
   • UCHWAŁA NR XIV/87/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 października 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • Uchwała NR XIV/88/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2007r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA »»
   • UCHWAŁA Nr XIV/89/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
   • UCHWAŁA Nr XIV/90/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych »»
   • UCHWAŁA NR XIV/91/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2007 roku »»
   • UCHWAŁA Nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 pażdziernika 2007 r. »»
   • UCHWAŁA NR XIV/95/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
   • UCHWAŁA NR XIV/96/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności. »»
   • UCHWAŁA NR XIV/97/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów »»
   • UCHWAŁA NR XIV/98/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2008 »»
   • UCHWAŁA NR XIV/99/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
   • UCHWAŁA NR XV/101/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 grudnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XV/102/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2007 r »»
   • UCHWAŁA NR XV/103/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2007 r w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 »»
   • UCHWAŁA Nr XV/104/07 RADY MIEJSKIEJ w LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2007 r w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Samorządowego A - 4 »»
   • UCHWAŁA Nr XV/105/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2007 r w sprawie przejęcia pojazdu porzuconego na własność gminy »»
   • UCHWAŁA NR XVI_106_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok »»
   • UCHWAŁA NR XVI_107_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok »»
   • Uchwała Nr XVI_108_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2011 »»
   • UCHWAŁA Nr XVI_109_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007r »»
   • UCHWAŁA Nr XVI_110_07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2007 r »»
   • UCHWAŁA Nr XVI_111_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Wsi Raszowa na lata 2007 - 2013 »»
   • UCHWAŁA Nr XVI_112_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Raszowa na lata 2007 - 2013 »»
   • Załącznik do uchwały Nr VII/57/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 kwietnia 2007 r - REGULAMIN Straży Miejskiej w Leśnicy »»
  5. Uchwały Rady Miejskiej 2006
   • UCHWAŁA NR III 17 06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
   • UCHWAŁA NR XL/230/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok. »»
   • UCHWAŁA Nr XL/237/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 24 kwietnia 2006 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Leśnicy »»
   • UCHWAŁA NR XLI/239/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
   • UCHWAŁA NR XLII 245 06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XLIII/257/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XXXIX/221/05 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok. »»
   • UCHWAŁA Nr XL/236/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Leśnica do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości »»
   • UCHWAŁA Nr XLI/242/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic »»
   • UCHWAŁA Nr XLIV/264/2006 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 września 2006r w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie gminy Leśnica.pdf »»
   • UCHWAŁA Nr XLIV/265/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 września 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr XLV/267/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 października 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza »»
   • UCHWAŁA Nr I/1/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej »»
   • UCHWAŁA Nr I/2/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej »»
   • UCHWAŁA Nr I/3/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr I/4/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
   • UCHWAŁA Nr I/5/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wystąpienia gminy ze Związku Gmin Śląska Opolskiego »»
   • UCHWAŁA NR II 15 06 Rady Miejskiej w Leśnicyz dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII 213 01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001 roku »»
   • UCHWAŁA NR II 16 06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r »»
   • Uchwała NR II/10/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krasowa TERENY PRZEMYSŁOWE »»
   • Uchwała NR II/11/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa ŁĄKI KOZIELSKIE »»
   • UCHWAŁA Nr II/12/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
   • UCHWAŁA Nr II/13/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych »»
   • Uchwała Nr II/14/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty »»
   • UCHWAŁA NR II/6/06 RADYDY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
   • UCHWAŁA NR II/7/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
   • UCHWAŁA NR II/8/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
   • UCHWAŁA NR II/9/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości »»
   • Uchwała Nr III 18 06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie zwołania zebrań »»
   • Uchwała Nr III 19 06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości »»
   • Uchwała Nr III 20 06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej »»
   • UCHWAŁA Nr III 21 06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Leśnicy »»
   • UCHWAŁA NR IV/22/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok »»
   • UCHWAŁA NR IV/23/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok »»
   • Uchwała Nr IV/24/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia lokali przeznaczonych na najem związany ze stosunkiem pracy »»
   • UCHWAŁA Nr IV/25/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • Uchwała Nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy »»
   • UCHWAŁA Nr XL/229/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi »»
   • UCHWAŁA Nr XL/232/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych. »»
   • UCHWAŁA NR XL/233/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XL/234/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA »»
   • UCHWAŁA NR XL/235/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/227/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006r. »»
   • UCHWAŁA Nr XL/238/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi »»
   • Uchwała Nr XLI/240/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr XLI/241/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia stypendium edukacyjnego i artystycznego oraz określenia zasad jego przyznawania »»
   • UCHWAŁA Nr XLI/243/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy »»
   • Uchwała Nr XLI/244/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia herbu gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XLII 250 06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia lokali przeznaczonych na najem związany ze stosunkiem pracy »»
   • UCHWAŁA NR XLII 251 06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” »»
   • UCHWAŁA NR XLII 252 06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Leśnicy »»
   • UCHWAŁA NR XLII/246/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości »»
   • UCHWAŁA NR XLII/247/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. »»
   • UCHWAŁA NR XLII/248/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. »»
   • UCHWAŁA NR XLII/249/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. »»
   • UCHWAŁA NR XLIII/253/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok. »»
   • Uchwała Nr XLIII/255/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków »»
   • UCHWAŁA Nr XLIII/256/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA Nr XLIII/258/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” »»
   • UCHWAŁA Nr XLIII/259/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów komunalnych w Krasowej »»
   • UCHWAŁA NR XLIII/260/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2006r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/213/01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... »»
   • Uchwała Nr XLIV 263 06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 września 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica »»
   • UCHWAŁA NR XLIV/261/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 11 września 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XLIV/262/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 11 września 2006 r zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • UCHWAŁA NR XLV/266/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok.doc »»
   • UCHWAŁA Nr XLV/268/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 października 2006 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
   • UCHWAŁA NR XLVI/269/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 października 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XLVI/270/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 października 2006 r. »»
   • UCHWAŁA Nr XLVI/271/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 października 2006 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” »»
   • UCHWAŁA Nr XXXIX/222/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006 r. »»
   • UCHWAŁA Nr XXXIX/223/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego »»
   • Uchwała Nr XXXIX/224/2006 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych »»
   • UCHWAŁA NR XXXIX/225/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA Krasowa »»
   • UCHWAŁA NR XXXIX/226/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego »»
   • UCHWAŁA NR XXXIX/227/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA ŁĄKI KOZIELSKIE. »»
   • UCHWAŁA Nr XXXIX/228/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji »»
   • UCHWAŁA Nr XXXVIII/218/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy »»
   • UCHWAŁA Nr XXXVIII/219/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • UCHWAŁA Nr XXXVIII/220/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 stycznia 2006 r. »»
   • Uchwały Nr XL/231/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości »»
   • UCHWŁA NR XLIII/254/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze »»
  6. Uchwały Rady Miejskiej 2005
   • Uchwał Nr XXXI/163/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi »»
   • UCHWAŁA NR XXXVII/208/05 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
   • UCHWAŁA Nr XXXVII/216/05 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej” »»
   • UCHWAŁA NR XXXVII/209/05 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok »»
   • Uchwała Nr XXIX/150/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 »»
   • Uchwała Nr XXIX/151/05 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Opolskim i formy jej zabezpieczenia »»
   • Uchwała Nr XXIX/152/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy »»
   • Uchwała Nr XXIX/153/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarżdzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa »»
   • Uchwała Nr XXX/154/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok. »»
   • Uchwała Nr XXX/155/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określ. wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, za godziny ponadwym., zastępstwa oraz nagrody i inne świadcz. w placówkach w 2005 r »»
   • Uchwała Nr XXX/156/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie szczeg. warunków przyznawania i odpłatności za usł. opiekuńcze i specjal. usł. op. oraz szczeg. warunków częściowego lub całk. zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania »»
   • Uchwała Nr XXX/157/05 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Leśnica »»
   • Uchwała Nr XXX/158/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Dolna »»
   • Uchwała Nr XXX/159/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego. »»
   • Uchwała Nr XXX/160/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy. »»
   • Uchwała Nr XXX/161/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie szczeg. zasad i trybu umarzania wierzyt. jednostek org. gminy z tyt. nal. pien. do których nie stosuje się ustawy-Ordynacja Podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych nal. oraz organów uprawnionych »»
   • Uchwała Nr XXX/162/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie wydzielenia lokali przeznaczonych na najem związany ze stosunkiem pracy. »»
   • Uchwała Nr XXXI/164/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu »»
   • Uchwała Nr XXXI/165/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie współdziałania Gminy Leśnica z Powiatem Strzeleckim w zakresie współfinansowania zadania inwestycyjnego »»
   • Uchwała Nr XXXI/166/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok. »»
   • Uchwała Nr XXXI/167/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica »»
   • Uchwała Nr XXXI/168/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli »»
   • Uchwała Nr XXXI/169/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów komunalnych w Krasowej »»
   • Uchwała Nr XXXI/170/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Leśnicy do ustalania cen i opłat za usługi komunalne »»
   • Uchwała Nr XXXI/171/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
   • Uchwała Nr XXXI/172/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektów planów ochrony rezerwatu »»
   • Uchwała Nr XXXII/173/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gmniy Leśnica »»
   • Uchwała Nr XXXII/174/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia źródła oraz przeznaczenia dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty »»
   • Uchwała Nr XXXII/175/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
   • Uchwała Nr XXXII/176/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego... »»
   • Uchwała Nr XXXII/177/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy »»
   • Uchwała Nr XXXII/178/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy »»
   • Uchwała Nr XXXII/179/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałe w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji »»
   • Uchwała Nr XXXII/180/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
   • Uchwała Nr XXXII/181/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • Uchwała Nr XXXIII/182/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
   • Uchwała Nr XXXIII/183/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej »»
   • Uchwała Nr XXXIII/184/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej »»
   • Uchwała Nr XXXIII/185/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Leśnica »»
   • Uchwała Nr XXXIII/186/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia jednolitej pisowni nazw ulic na terenie Miasta i Gminy Leśnica »»
   • Uchwała Nr XXXIV/187/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
   • Uchwała Nr XXXIV/188/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica »»
   • Uchwała Nr XXXV/189/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
   • Uchwała Nr XXXV/190/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego »»
   • Uchwała Nr XXXV/191/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
   • Uchwała Nr XXXV/192/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych »»
   • Uchwała Nr XXXV/193/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia Osiedla Nr 1 w Leśnicy do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim »»
   • Uchwała Nr XXXV/194/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
   • Uchwała Nr XXXV/195/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty »»
   • Uchwała Nr XXXVI/196/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok »»
   • Uchwała Nr XXXVI/197/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej »»
   • Uchwała Nr XXXVI/198/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów »»
   • Uchwała Nr XXXVI/199/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów »»
   • Uchwała Nr XXXVI/200/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
   • Uchwała Nr XXXVI/201/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku »»
   • Uchwała Nr XXXVI/202/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków »»
   • Uchwała Nr XXXVI/203/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy »»
   • Uchwała Nr XXXVI/204/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez miasto Leśnica »»
   • Uchwała Nr XXXVI/205/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 »»
   • Uchwała Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i... »»
   • Uchwała Nr XXXVI/207/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
   • UCHWAŁA Nr XXXVII/210/05 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Leśnica na 2006 rok »»
   • Uchwała Nr XXXVII/211/2005 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. »»
   • Uchwała Nr XXXVII/212/2005 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 roku »»
   • Uchwała Nr XXXVII/213/2005 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 – 2015 »»
   • Uchwała Nr XXXVII/214/2005 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 roku »»
   • Uchwała Nr XXXVII/215/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. »»
   • UCHWAŁA NR XXXVII/217/05 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów »»
  7. Uchwały Rady Miejskiej 2004
   • Uchwała Nr XXIII/113/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 rok »»
   • UCHWAŁA NR XX/100/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
   • Uchwała Nr XIX-95-04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica »»
   • Uchwała Nr XIX-97-04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Dolna »»
   • Uchwała Nr XIX-98-04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnicy »»
   • Uchwała Nr XIX/92/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi »»
   • Uchwała Nr XIX/93/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
   • Uchwała Nr XIX/94/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Leśnicy »»
   • Uchwała Nr XVI/80/2004 Rady Miejskiej w Lesnicy w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 r. »»
   • Uchwała Nr XVI/81/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • Uchwała Nr XVI/82/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie przekształcenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Leśnicy »»
   • Uchwała Nr XVI/83/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Wysokiej »»
   • Uchwała Nr XVI/84/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica »»
   • Uchwała Nr XVI/85/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy »»
   • Uchwała Nr XVII/86/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 r. »»
   • Uchwała Nr XVII/87/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Leśnica na 2004 r. »»
   • Uchwała Nr XVII/88/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zwołania zebrania wiejskigo »»
   • Uchwała Nr XVII/89/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy »»
   • Uchwała Nr XVIII-91-04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości »»
   • Uchwała Nr XVIII/90/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
   • Uchwała Nr XX/101/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica »»
   • Uchwała Nr XX/102/04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę »»
   • Uchwała Nr XX/103/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego »»
   • Uchwała Nr XX/99/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny »»
   • Uchwała Nr XXI/104/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie współdziałania z Gminą Ujazd w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego »»
   • Uchwała Nr XXI/105/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
   • Uchwała Nr XXI/106/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie przyjęcia Planu Rowoju Lokalnego »»
   • Uchwała Nr XXI/107/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie realizacji świadczeń rodzinnych w OPS »»
   • Uchwała Nr XXI/108/2004 r. w sprawie statutu OPS w Leśnicy »»
   • Uchwała Nr XXI/109/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica »»
   • Uchwała Nr XXI/110/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • Uchwała Nr XXII/111/04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • Uchwała Nr XXII/112/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego »»
   • Uchwała Nr XXII/119/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości »»
   • Uchwała Nr XXIII/113/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dozywianie uczniów szkół działających na terenie gminy Leśnica »»
   • Uchwała Nr XXIII/114/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectw Dolna, Góra św. Anny, Kadłubiec, Poręba, Wysoka »»
   • Uchwała Nr XXIII/115/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectw Lichynia, Zalesie Śl., Czarnocin »»
   • Uchwała Nr XXIII/116/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 18 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
   • Uchwała Nr XXIII/117/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji »»
   • Uchwała Nr XXIV/120/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 r. »»
   • Uchwała Nr XXIV/121/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 września 2004 r. w sprawie przyjęcia godła promocyjnego gminy Leśnica »»
   • Uchwała Nr XXIV/122/04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru »»
   • Uchwała Nr XXV/123/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na rok 2004 »»
   • Uchwała Nr XXV/124/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica »»
   • Uchwała Nr XXV/125/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych »»
   • Uchwała Nr XXV/126/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych »»
   • Uchwała Nr XXV/127/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe lub celowe udzielone pod warunkiem zwrotu »»
   • Uchwała Nr XXV/128/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. »»
   • Uchwała Nr XXv/129/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie przystąpienia sołectwa Łąki Kozielskie i Dolna do Programu Odnowy Wsi w Wojewóztwie Opolskim »»
   • Uchwała Nr XXV/130/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej »»
   • Uchwała Nr XXV/131/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego »»
   • Uchwała Nr XXV/132/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • Uchwała Nr XXVI/133/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu i w budzecie gminy na rok 2004. »»
   • Uchwała Nr XXVI/134/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 listopada w sprawie uchwalenia: Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Leśnica »»
   • Uchwała Nr XXVI/135/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • Uchwała Nr XXVI/136/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 22 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
   • Uchwała Nr XXVI/137/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 22 listopada 2004 r. w sprawie nadania tytułu: Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
   • Uchwała Nr XXVII/ 140/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 10 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości »»
   • Uchwała Nr XXVII/139/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 r. »»
   • Uchwała Nr XXVII/141/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
   • Uchwała Nr XXVII/142/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 10 grudnia zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru »»
   • Uchwała Nr XXVII/143/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej »»
   • Uchwała Nr XXVII/144/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków zwolnienia z ich pobierania »»
   • Uchwała Nr XXVII/145/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 »»
   • Uchwała Nr XXVIII/146/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
   • Uchwała Nr XXVIII/147/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok »»
   • Uchwała Nr XXVIII/148/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Leśnica na 2005 r. »»
   • Uchwała Nr XXVIII/149/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
   • Uchwała Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XIX/96/04 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych w wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy ich sprzedaży »»
  8. Uchwały Rady Miejskiej 2003
   • UCHWAŁA NR XII/57/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
   • Uchwała NR XIII/63/03 Rady Miejska w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2003 rok . »»
   • Uchwała Nr X/48/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 lipca 2003 r. »»
   • Uchwała Nr X/49/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 lipca w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń w roku budżetowym 2003 »»
   • Uchwała Nr XI/51/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy »»
   • Uchwała Nr XI/52/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Dolna »»
   • Uchwała Nr XI/53/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie powołania zespołu opiniujacego kandydatów na ławników »»
   • Uchwała Nr XI/54/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego »»
   • Uchwała Nr XI/55/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
   • Uchwała Nr XI/56/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zwołania zebrania wiejskiego »»
   • Uchwała Nr XII/58/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie regulaminu wyboru ławników na kdencję 2004-2007 oraz regulamin głosowania w wyborach ławników »»
   • Uchwała Nr XII/60/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2004 na remont SP w Raszowej »»
   • Uchwała Nr XII/61/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2004 na wyposażenie i remont świetlicy w SP w Zalesiu Śl. »»
   • Uchwała Nr XII/62/03 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej »»
   • Uchwała Nr XIII/64/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku »»
   • Uchwała Nr XIII/65/03 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej »»
   • Uchwała NR XIII/66/03 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru »»
   • Uchwała Nr XIII/67/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków »»
   • Uchwała Nr XIV/69/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych »»
   • Uchwała Nr XIV/70/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z gminą Crostwitz. »»
   • Uchwała Nr XV/71/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica »»
   • Uchwała Nr XV/72/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zarzutów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica »»
   • Uchwała nr XV/73/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej sołectwa Dolna »»
   • Uchwała Nr XV/74/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectw Góra Św. Anny, Wysoka, Dolna, Kadłubiec, Poręba »»
   • Uchwała Nr XV/75/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2003 r. »»
   • Uchwała Nr XV/77/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Publicznego Przedszkola w Wysokiej »»
   • Uchwała Nr XV/78/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. »»
   • Uchwała Nr XV/79/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków »»
   • Uchwała NrXIV/68/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 r. »»
   • Uchwała Rady Miejskiej w Leśnicy nr X/50/03 z dnia 18 lipca 2003 r. »»
   • Uchwała Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XII/59/03 w sprawie wyboru ławników sądowych »»
  9. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2010
   • PROTOKÓŁ Nr L/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XLIII/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 marca 2010 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XLIX/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2010 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 czerwca 2010 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XLVII/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XLIV/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XLV/10 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. »»
  10. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2009
   • PROTOKÓŁ Nr XLI/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 stycznia 2009 r »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXX/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 lutego 2009 r »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXXI/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXXIII_09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXXII_09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. »»
   • PROTOKÓŁ NR XXXIV/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 lipca 2009 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 lipca 2009 r »»
   • PROTOKÓŁ NR XXXVI/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2009 r »»
   • PROTOKÓŁ NR XXXVII/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 września 2009 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/09 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 października 2009 r »»
  11. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2008
   • PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 listopada 2008 r. »»
   • PROTOKÓŁ Nr XIX/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 kwietnia 2008 r »»
   • PROTOKÓŁ Nr XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 14 stycznia 2008 r »»
   • PROTOKÓŁ Nr XVIII/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 29 lutego 2008 r »»
   • PROTOKÓŁ Nr XX/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXI/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 15 maja 2008 r »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXII/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXIII/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 sierpnia 2008 r »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXIV/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 września 2008 r »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXV/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 października 2008 r »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008 r »»
   • PROTOKÓŁ Nr XXVIII/08 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 r »»
  12. Zarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010
   • 2009.02.11: BURMISTRZ LEŚNICY ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na terenie DOLNA »»
   • 2009.05.12: ZARZĄDZENIE Nr 0151-222_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 08.05.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
   • Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0151-176/08 i 0151-180/08 z dnia 14.11.2008 r. i 03.12.2008 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-38/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-123_08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-207/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-231/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-308/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie określenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Leśnica »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-313/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 1 czerwca 2010r w sprawie powołania komisji przetargowej. »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-314/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-315/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-319/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-320/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-332/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-334/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-351/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-91_07 Burmistrza Leśnicy z dnia 11 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 85/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr Or 0151-42/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 kwietnia 2007 r zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr Or. 0151-67/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 lipca 2007 r zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151 - 267/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok »»
   • Zarządzenie Nr 0151- 120_08 BURMISTRZALEŚNICY z dnia 29.02.2008 roku »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151- 297/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26.03.2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151- 302/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23.04.2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151- 309/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
   • Zarządzenie Nr 0151- 311/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25.05.2010 r. w sprawie ustalenia warunków dzierżawy nieruchomości gminnych »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151- 318/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151- 323/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151- 333/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151- 336/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 08 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
   • Zarządzenie Nr 0151- 345/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26.08.2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151- 359/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151- 361/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 04.11.2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151- 368/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-103/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok »»
   • Zarządzenie Nr 0151-106/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18.12.2007 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
   • Zarządzenie Nr 0151-108/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych »»
   • Zarządzenie Nr 0151-10_06 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspieranie inicjatyw kulturalnych lokalnych środowisk »»
   • Zarządzenie Nr 0151-119/08 Burmistrza Leśnicy z dnia 08.02.2008 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-125/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 marca 2008 roku. »»
   • Zarządzenie Nr 0151-129/08 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Leśnica »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-134_08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 maja 2008 r w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-137/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 maja 2008 r w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0151-138_08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20.05.2008 roku »»
   • Zarządzenie Nr 0151-148/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 03.07.2008r.w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-152/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10 lipca 2008 r w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-156/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11.08.2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
   • Zarządzenie Nr 0151-168/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23.10.2008r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
   • Zarządzenie Nr 0151-169/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23.10.2008 roku w sprawie ustalenia warunków sprzedaży autobusu »»
   • Zarządzenie Nr 0151-174/08 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Leśnica »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-183_08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10 grudnia 2008 r w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-188_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12.01.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
   • Zarządzenie Nr 0151-191/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15.02.2009 r w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
   • Zarządzenie Nr 0151-192_09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 stycznia 2009 r w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-197/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 06.02.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-199/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-2/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 grudnia 2006 r w sprawie kontroli wykonania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-208_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-210/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 marca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-211/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27.03.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-212/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-218/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 kwietnia 2009r w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-220/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-225/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • Zarządzenie Nr 0151-235/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 02.07.2009 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • Zarządzenie Nr 0151-236/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 02.07.2009 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-238/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 16 lipca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-241_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0151-249/09 Burmistrza Leśnicy - Osoby pełniącej funkcję organu z dnia 14 września 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-250_2009 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 września 2009 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-251_2009 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 16 września 2009 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-252_2009 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 września 2009 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej.pdf »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-253_2009 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 września 2009 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-256_2009 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 września 2009 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-257/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 02.10.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-258_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 7 października 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-260/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-263/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania zastępcy burmistrza »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-268/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-270/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-272/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie odroczenia wierzytelności za użytkowanie wieczyste gruntów wraz z odsetkami »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-277/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen na usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w ramach zadań użyteczności publicznej na terenie gminy Leśnica »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-279/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach OSP na terenie gminy Leśnica »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-284/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-286/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu kontroli na 2010 r. realizowanych przez Pracownika Referatu Finansowo-Budżetowego »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-287/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-288/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-292_10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 8 marca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-301_10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 kwietnia2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-303/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
   • Zarządzenie Nr 0151-304/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-317/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie nr 0151-32/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 lutego 2007 r w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-321/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-322/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-324/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-325/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 25.06.2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • Zarządzenie nr 0151-33/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-331/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-335/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-341/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli z terenu gminy Leśnica »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-344/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie Nr 0151-353/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30.09.2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych »»
   • Zarządzenie nr 0151-357/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 »»
   • Zarządzenie Nr 0151-366/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 25.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen na usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w ramach zadań użyteczności publicznej na terenie gminy Leśnica »»
   • Zarządzenie Nr 0151-367/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 25.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-371/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej »»
   • Zarządzenie nr 0151-372/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 »»
   • Zarządzenie nr 0151-40/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2007 r w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego »»
   • Zarządzenie Nr 0151-52/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 maja 2007 r uchylające zarządzenie Nr 0151-33/07 w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ochrony zabytków »»
   • Zarządzenie Nr 0151-59/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie otwarych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych »»
   • Zarządzenie Nr 0151-78/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 sierpnia 2007 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej »»
   • Zarządzenie Nr 0151-8/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 grudnia 2006 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Leśnica »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-95/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-96_07 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem »»
   • Zarządzenie Nr 0151-99_07 Burmistrza Leśnicy z dnia 04.12.2007 w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej »»
   • Zarządzenie Nr 0151-9_06 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151_80_07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 sierpnia 2007 r w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • Zarządzenie Nr 1051-104/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 11.12.2007 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
   • ZARZĄDZENIE Nr Or 0151-36/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 lutego 2007 r zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
  13. Zarządzenia Burmistrza 2006
   • ZARZĄDZENIE NR Or.0151- 36 06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok »»
   • ZARZĄDZENIE Nr Or. 0151-52/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 sierpnia 2006 r zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego »»
   • Zarządzenie Nr 0151-10_06 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspieranie inicjatyw kulturalnych lokalnych środowisk »»
   • Zarządzenie Nr 0151-8 06 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 grudnia 2006 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Leśnica »»
   • Zarządzenie Nr 0151-9/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu »»
   • Zarządzenie Nr 1/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu »»
   • Zarządzenie Nr 2/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 stycznia 2006 r w sprawie powołania rady programowej Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji »»
   • Zarządzenie nr OR. 0151-11/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie umożliwienia aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież »»
   • Zarządzenie nr Or. 0151-33/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspieranie inicjatyw kulturalnych lokalnych środowisk »»
   • Zarządzenie nr Or. 0151-34/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego »»
   • Zarządzenie nr Or. 0151-61 /06 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 października 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego w dziedzinie edukacji i wychowania »»
   • ZARZĄDZENIE Nr or. 0151-68/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk ... »»
   • ZARZĄDZENIE Nr or. 0151-69/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13 kwietnia 2006 r w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ... »»
   • Zarządzenie Nr Or.0151-25/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 maja 2006 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. »»
   • ZARZĄDZENIE NR Or.0151-54/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku »»
  14. Zarządzenia Burmistrza 2005
   • ZARZADZENIE Nr 101/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 grudnia 2005 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 53/04 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 lipca 2004 r w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 97/05 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 listopada 2005 r w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 102/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie regulaminu premiowania dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 103/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 grudnia 2005 r w sprawie regulaminu premiowania dyrektora Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy »»
   • Zarządzenie Nr 12/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza »»
   • Zarządzenie Nr 15/2005 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 lutego 2005 r. »»
   • Zarządzenie Nr 17/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli »»
   • Zarządzenie Nr 18/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 17 marca 2005 r. »»
   • Zarządzenie Nr 23/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia dnia wolnego od pracy »»
   • Zarządzenie Nr 24/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia dnia wolnego od pracy i zajęć dydaktycznych »»
   • Zarządzenie Nr 26/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej »»
   • Zarządzenie Nr 38/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej »»
   • Zarządzenie Nr 44/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 23.06.2005 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej »»
   • Zarządzenie Nr 6/2005 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 lutego 2005 r. »»
   • Zarządzenie Nr 64/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • Zarządzenie Nr 71/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie umorzenia wierzytelności »»
   • Zarządzenie Nr 73/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 12 września 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok »»
   • Zarządzenie Nr 74/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 13 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • Zarządzenie Nr 75/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 13 września 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej »»
   • Zarządzenie Nr 78/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 września 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok »»
  15. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2012
   • ZARZĄDZENIE NR 120.1.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 120.11.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 września 2012 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 120.20.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
   • ZARZĄDZENIE NR 120.21.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia innego niż sobota dnia wolnego od pracy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 120.3.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i zakresu dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ich ochronę »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 120.4.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 lutego 2012 roku zamieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji »»
   • Zarządzenie nr 120.12.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i Komisji Likwidacyjnej »»
   • Zarządzenie nr 120.13.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie nr 120.14.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie nr 120.15.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie nr 120.16.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie nr 120.17.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie nr 120.18.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie nr 120.19.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie Nr 120.2.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie nr 120.22.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie nr 120.23.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie nr 120.24.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie nr 120.25.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • ZARZĄDZENIE NR 120.7.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego »»
   • ZARZĄDZENIE NR 120.8.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego »»
   • ZARZĄDZENIE NR 120.9.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Leśnicy na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa »»
  16. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2011
   • ZARZĄDZENIE Nr 120.3.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia odpłatności za udostępnianie pomieszczeń Urzędu Miejskiego »»
   • ZARZĄDZENIE NR 120.1.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych »»
   • ZARZĄDZENIE NR 120.11.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego »»
   • ZARZĄDZENIE NR 120.12.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 120.19.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Leśnicy w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz określenia jego regulaminu »»
   • ZARZĄDZENIE NR 120.2.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 120.21.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 120.5.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
   • ZARZĄDZENIE NR 120.10.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie opracowania i wprowadzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Leśnica »»
   • ZARZĄDZENIE NR 120.13.2011 BURMISTRZA LEŚNICY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY LEŚNICA z dnia 14 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz wyposażenia magazynu obrony cywilnej »»
   • Zarządzenie nr 120.14.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie nr 120.15.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie nr 120.16.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie nr 120.17.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie nr 120.18.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie Nr 120.20.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
   • Zarządzenie Nr 120.22.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie Nr 120.23.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie Nr 120.24.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie Nr 120.25.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie nr 120.4.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 120.7.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 120.8.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji »»
   • Zarządzenie Nr 120.9.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 6 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
  17. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2010
   • ZARZĄDZENIE Nr 12/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 20/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE NR 3/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 4/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego »»
   • Zarządzenie nr 21/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE NR 1/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 stycznia 2010 r. w sprawie terminarza przekazywania przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Leśnicy akt do archiwum zakładowego »»
   • Zarządzenie Nr 10/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie Nr 11/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • ZARZĄDZENIE NR 13/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy »»
   • ZARZĄDZENIE NR 14/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego »»
   • Zarządzenie Nr 15/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie Nr 16/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie Nr 17/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie Nr 18/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE NR 2/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
   • ZARZĄDZENIE NR 6/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 7/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego »»
   • Zarządzenie Nr 8/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie Nr 9 /10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
  18. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2009
   • ZARZĄDZENIE NR 15/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Leśnicy regulaminu okresowej oceny pracowników »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 1/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie terminarza przekazywania przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Leśnicy akt do archiwum zakładowego »»
   • ZARZĄDZENIE NR 10/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 11/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
   • Zarządzenie Nr 12_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 21 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie Nr 13_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 5 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • ZARZĄDZENIE NR 14/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy »»
   • ZARZĄDZENIE NR 16/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 października 2009 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE NR 17/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE NR 18/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 19/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 2/09 BURMISTRZA LEŚNICA z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę »»
   • ZARZĄDZENIE NR 20/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • ZARZĄDZENIE NR 21/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • ZARZĄDZENIE NR 22/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • ZARZĄDZENIE NR 23/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
   • Zarządzenie Nr 24/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE NR 3/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 4/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 kwietnia 2009 r.w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 6/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 7/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
   • ZARZĄDZENIE NR 8/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 9/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy »»
  19. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2008
   • ZARZĄDZENIE Nr 12/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 2 października 2008 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt z dnia 2 października 2008 r »»
   • ZARZĄDZENIE NR 13/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 6 października 2008 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 1_08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie terminarza przekazywania przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Leśnicy akt do archiwum zakładowego »»
   • ZARZĄDZENIE NR 2/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 kwietnia 2008 r w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 3/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
  20. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2007
   • ZARZĄDZENIE Nr 15/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 13 września 2007 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 2/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 stycznia 2007 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 8/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 5 czerwca 2007 r zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 1/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 stycznia 2007 r w sprawie terminarza przekazywania przez komórki organizacyjne »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 10/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 12 lipca 2007 r w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze »»
   • ZARZĄDZENIE NR 16_07 BURMISTRZA LEŚNICY SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY LEŚNICA z dnia 21 września 2007 r. »»
   • Zarządzenie Nr 17/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 września 2007 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie Nr 18/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 września 2007 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • Zarządzenie Nr 19/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 września 2007 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 22_07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 października 2007 r w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
   • Zarządzenie Nr 23_07 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 października 2007 r »»
   • ZARZĄDZENIE NR 24_07 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 grudnia 2007 r w sprawie zmiany godzin pracy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 6/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 marca 2007 r w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 7/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 kwietnia 2007 r w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 9/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 21 czerwca 2007 r w sprawie powołania zastępcy burmistrza »»
  21. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2006
   • Zarządzenia Nr 4/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 lipca 2006r. W sprawie powołania Zespołu Roboczego d/s szacowania szkód w produkcji rolnej powstałych w gospodarstwach rolnych na obszarze Gminy Leśnica dotkniętych klęską suszy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 18/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 grudnia 2006 r w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej »»
   • Zarządzenie Nr 10/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (OSP w Krasowej) »»
   • Zarządzenie Nr 14_06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
   • Zarządzenie Nr 15_06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędzie Miejskim w Leśnicy.doc »»
   • Zarządzenie Nr 16_06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji we wszystkich jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej »»
   • Zarządzenie Nr 17_06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
   • Zarządzenie Nr 8/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (OSP w Leśnicy) »»
   • Zarządzenie Nr 9/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (OSP w Łąkach Kozielskich) »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 1/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie terminarza przekazywania przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Leśnicy akt do archiwum zakładowego »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 11/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 5 października 2006 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
   • ZARZĄDZENIE NR 12/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 13/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
   • Zarządzenie Nr 2/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 3/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 5/06 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
  22. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2005
   • ZARZĄDZENIE Nr 5/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 grudnia 2005 r w sprawie regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Leśnicy »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 1/05 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13 kwietnia 2005 r »»
   • Zarządzenie Nr 2/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 kwietnia 2005 r w sprawie zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych »»
   • Zarządzenie Nr 3 05 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 listopada 2005 r »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 4/05 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 7/05 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 grudnia 2005 rw sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych »»
  23. Wybory Prezydenckie 2010
   • INFORMACJA Burmistrza Leśnicy z dnia 12 maja 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej »»
   • OBWIESZCZENIE o składach OKW »»
   • Uchwała Nr XLV/275/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej »»
   • ZARZĄDZENIE NR 0151-303/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-308/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie określenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Leśnica »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-315/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-319/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-320/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-332/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-334/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 0151-331/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
   • ZARZĄDZENIE Nr 4/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego »»
  24. Wybory samorządowe 2006
   • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej »»
   • Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej »»
   • OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy z dnia 18 października 2006 roku w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydata na burmistrza Leśnicy w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. »»
   • OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy z dnia 24 października 2006 o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Leśnicy w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 »»
   • OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Leśnicy z dnia 24 października 2006 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Leśnicy zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. »»
   • OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy z dnia 4 października 2006 r. o siedzibie i pełnionych dyżurach »»
   • UCHWAŁA Nr 5/06 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych »»
  25. Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia
   • 2009.03.17: OGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie »»
   • 2009.03.25: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany planu oraz o przystąpieniu d »»
   • 2009.04.06: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Zalesie Śląskie »»
   • 2009.04.23: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie informacji o numerze i granicy okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej »»
   • 2009.04.30: OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania dla Gminy Leśnica, 47-150 Leśnica ul. 1 Maja 9, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej 105943 O Osiedlowej »»
   • 2009.05.11: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy z dnia 8 maja 2009 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy »»
   • 2009.05.22: OBWIESZCZENIE składy obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Leśnica wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r »»
   • 2009.06.01: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr XXXIII/215/01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001 roku »»
   • 2009.06.04: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy - Łąki Kozielskie »»
   • 2010.09.09: OGŁOSZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśnica »»
   • 2011.05.06:OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
   • 2011.06.14:OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Zalesie Śląskie »»
   • 2011.06.14:OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
   • 2011.09.27:Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Remont lini napowietrznej 110 kV Górażdże - Zdzieszowice »»
   • 2011.11.07:OGŁOSZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica »»
   • 2011.12.09:OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenie na budowę »»
   • Burmistrz Leśnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej »»
   • OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Zalesie Śląskie »»
   • Obwieszczenie Burmistrza Leśnicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz możliwością zapoznania się z dokumentacją »»
   • OBWIESZCZENIE o przyjęciu prze Sejmik Województwa Opolskiego programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008-2013 »»
   • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Łąki Kozielskie »»
   • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Zalesie Śląskie »»
   • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa ZALESIE ŚLĄSKIE »»
   • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica »»
   • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta LEŚNICA »»
   • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA »»
   • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa »»
   • OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej »»
   • Obwieszczenie w sprawie spotkania w sprawie budowy hali produkcyjnej »»
   • OGŁOSZENIE NR 2/2010 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy »»
   • Ogłoszenie o możliwości przyznanie stypendium edukacyjnego »»
   • OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa »»
   • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica »»
   • Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej. »»
  26. Zawiadomienia
   • 20-10-2009 BURMISTRZA LEŚNICY informuje strony postępowania przedsiewzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych i rurociągami tłocznymi w miejscowości Łąki Kozielski, »»
   • 2009-04-29 BURMISTRZA LEŚNICY informuje społeczeństwo »»
   • 2009-04-29 BURMISTRZA LEŚNICY informuje strony postępowania »»
   • 2009.01.12 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu na budowa instalacji produkcji kruszyw, oraz instalacji recyklingu odpadów budowlanych w Leśnicy na działkach 3694/1 »»
   • 2009.03.17 Zawiadomienie Burmistrza o wszczęciu postępowania ZP 7615/4/or/2009 »»
   • 2009.05.22 BURMISTRZA LEŚNICY informuje strony postępowania - o przebudowie i modernizacji gazociągu DN200 PN 2,5 MPa L=1,8km Zdzieszowice Blachownia odg. do SPR Strzelce Opolskie »»
   • 2009.11.17 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu na budowę hali produkcyjnej z innowacyjną linią do produkcji membran bitumicznych w ilości do 51 000 ton/rok wraz »»
   • 2009.12.31 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu na budowę warsztatu samochodowego z lakiernią w Leśnicy na dz. 4004/1 »»
   • 2010-11-29 BURMISTRZA LEŚNICY informuje strony postępowania przedsiewzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śl. »»
   • 2010-11-30 BURMISTRZA LEŚNICY informuje strony postępowania przedsiewzięcia polegającego na »»
   • 2010.06.24 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu na budowę warsztatu samochodowego z lakiernią w Leśnicy dz.4004/1 »»
   • 2010.10.01 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu na uruchomieniu innowacyjnej linii technologicznej do produkcji papy (membran bitumicznych jako ulepszonych produktów) z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w miejsce zlikwidowanej linii starej »»
   • 2011-02-23 BURMISTRZA LEŚNICY informuje strony postępowania przedsiewzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych »»
   • 2011.09.12 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu na Modernizację techniczną stacji paliw SP 1205 »»
   • 2012-07-30 Zawiadamiam strony postępowania dla przedsiewzięcia pod nazwą Padół (zabudowa wyrwy, usunięcie zatorów, remont gruntowy jazu). »»
   • 2012-08-09 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu z wnioskiem na przedsiewziecie polegajace na rozbudowie fermy drobiu w Zalesiu Śląskim »»
   • 2012-08-14 Zawiadamiam strony postępowania dla przedsiewzięcia pod nazwą budowia ścieżki rowerowej w ciągu dr. pow 1401 O Zdzieszowice-Leśnica »»
   • 2012.03.28 Zawiadomienie o otrzymaniu raportu na uruchomienie Przemysłowej Produkcji Energii Odnawialnej ? Leśnica »»
Zestawienie wszystkich opisów spraw:

 1. ZAŁATWIANIE SPRAW
  1. Referat Finansowo-Budżetowy
   • Przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) »»
   • Przyjmowanie deklaracji podatkowych od osób prawnych dotyczących podatku od nieruchomości (DN-1), rolnego (DR-1) i leśnego (DL -1) »»
   • Przyjmowanie informacji podatkowych od osób fizycznych dotyczących nieruchomości i obiektów budowlanych (IN-1), gruntów (IR-1) i lasów (IL -1) »»
   • Przyjmowanie wniosków o nadanie NIP »»
   • Rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznania zwolnień i ulg podatkowych »»
   • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości »»
   • Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych »»
   • Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych »»
   • Załatwianie spraw dotyczących powstania i wygaśnięcia obowiązków podatkowych »»
  2. Referat Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami
   • Wydanie decyzji środowiskowej »»
   • Zezwolenie na usunięcie zadrzewienia »»
  3. Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
   • Postanowienie »»
   • Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego »»
   • Zaświadczenie »»
  4. Referat Gospodarki Komunalnej
   • Likwidacja działalności gospodarczej »»
   • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej »»
   • Zajęcie pasa drogowego »»
   • Zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych »»
   • Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych »»
   • Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej »»
  5. Referat Spraw Obywatelskich
   • Informacja o wydawaniu dowodów odobistych »»
   • Sposób zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania »»


Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18