Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2010

Wybierz podstronę:
 • Uchwała Nr XLII/262/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XLII/263/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XLII/264/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XLII/265/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania zryczałtowanych diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XLIII/266/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XLIII/267/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLIV/268/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLIV/269/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLIV/270/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLIV/271/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  więcej >>


 • Uchwała Nr XLIV/272/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Burmistrza Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLV/273/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 04 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLV/274/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XLV/275/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XLV/276/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie przeniesienia pomnika
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLVI/277/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLVI/278/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLVII/279/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLVII/280/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLVII/281/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XLVII/282/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2010r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XLVIII/283/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 września 2010 r. w sprawie realizacji projektu systemowego pn. Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XLVIII/284/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 września 2010 r. w sprawie realizacji projektu pn. Leśniczanie ku przyszłości
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLVIII/285/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLIX/286/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLIX/287/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR L/288/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok.
  więcej >>


 • Uchwała Nr L/289/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie przystąpienia sołectwa Poręba do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim
  więcej >>


 • Uchwała Nr L/290/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Poręba na lata 2010-2018
  więcej >>


 • Uchwała Nr L/291/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łąki Kozielskie na lata 2010-2018
  więcej >>


 • Uchwała Nr L/292/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśnica na lata 2009-2016
  więcej >>


 • Uchwała Nr L/293/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dolna na lata 2009-2018
  więcej >>


 • Uchwała Nr L/294/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raszowa na lata 2007-2015
  więcej >>


 • Uchwała Nr L/295/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra Św. Anny na lata 2009 -2016
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR L/296/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR L/297/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawnych
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr L/298/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 października 2010 r. w sprawie nadania imienia sali posiedzeń
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR LI/299/10 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • Uchwała NR LI/300/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • Uchwała NR LI/301/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • Uchwała NR LI/302/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
  więcej >>


 • Uchwała Nr LI/303/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
  więcej >>


 • Uchwała Nr LI/304/10 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR LI/305/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR LI/306/10 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie
  więcej >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18