Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2005

Wybierz podstronę:
 • Uchwała Nr XXIX/150/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIX/151/05 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Opolskim i formy jej zabezpieczenia
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIX/152/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIX/153/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarżdzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXX/154/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXX/155/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określ. wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, za godziny ponadwym., zastępstwa oraz nagrody i inne świadcz. w placówkach w 2005 r
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXX/156/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie szczeg. warunków przyznawania i odpłatności za usł. opiekuńcze i specjal. usł. op. oraz szczeg. warunków częściowego lub całk. zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXX/157/05 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXX/158/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Dolna
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXX/159/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXX/160/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXX/161/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie szczeg. zasad i trybu umarzania wierzyt. jednostek org. gminy z tyt. nal. pien. do których nie stosuje się ustawy-Ordynacja Podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych nal. oraz organów uprawnionych
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXX/162/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie wydzielenia lokali przeznaczonych na najem związany ze stosunkiem pracy.
  więcej >>


 • Uchwał Nr XXXI/163/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXI/164/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXI/165/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie współdziałania Gminy Leśnica z Powiatem Strzeleckim w zakresie współfinansowania zadania inwestycyjnego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXI/166/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXI/167/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXI/168/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXI/169/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów komunalnych w Krasowej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXI/170/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Leśnicy do ustalania cen i opłat za usługi komunalne
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXI/171/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXI/172/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektów planów ochrony rezerwatu
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXII/173/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gmniy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXII/174/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia źródła oraz przeznaczenia dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXII/175/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXII/176/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego...
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXII/177/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXII/178/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXII/179/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałe w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXII/180/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXII/181/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXIII/182/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXIII/183/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXIII/184/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXIII/185/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXIII/186/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia jednolitej pisowni nazw ulic na terenie Miasta i Gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXIV/187/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXIV/188/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXV/189/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXV/190/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXV/191/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXV/192/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXV/193/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia Osiedla Nr 1 w Leśnicy do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXV/194/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXV/195/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVI/196/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVI/197/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVI/198/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVI/199/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVI/200/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVI/201/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVI/202/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVI/203/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVI/204/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez miasto Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVI/205/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i...
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVI/207/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXVII/208/05 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2005 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXVII/209/05 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXVII/210/05 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Leśnica na 2006 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVII/211/2005 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVII/212/2005 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 roku
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVII/213/2005 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 – 2015
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVII/214/2005 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 roku
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVII/215/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXVII/216/05 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXVII/217/05 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów
  więcej >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18