Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2004

Wybierz podstronę:
 • Uchwała Nr XVI/80/2004 Rady Miejskiej w Lesnicy w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVI/81/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVI/82/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie przekształcenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Leśnicy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVI/83/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Wysokiej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVI/84/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVI/85/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVII/86/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVII/87/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Leśnica na 2004 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVII/88/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zwołania zebrania wiejskigo
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVII/89/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVIII/90/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVIII-91-04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIX/92/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIX/93/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIX/94/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Leśnicy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIX-95-04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XIX/96/04 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych w wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy ich sprzedaży
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIX-97-04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Dolna
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIX-98-04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnicy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XX/99/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XX/100/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XX/101/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XX/102/04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę
  więcej >>


 • Uchwała Nr XX/103/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXI/104/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie współdziałania z Gminą Ujazd w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXI/105/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXI/106/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie przyjęcia Planu Rowoju Lokalnego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXI/107/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie realizacji świadczeń rodzinnych w OPS
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXI/108/2004 r. w sprawie statutu OPS w Leśnicy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXI/109/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXI/110/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXII/111/04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXII/112/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIII/113/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIII/114/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectw Dolna, Góra św. Anny, Kadłubiec, Poręba, Wysoka
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIII/115/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectw Lichynia, Zalesie Śl., Czarnocin
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIII/116/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 18 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIII/117/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIII/113/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dozywianie uczniów szkół działających na terenie gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXII/119/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIV/120/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIV/121/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 września 2004 r. w sprawie przyjęcia godła promocyjnego gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIV/122/04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXV/123/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na rok 2004
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXV/124/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXV/125/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXV/126/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXV/127/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe lub celowe udzielone pod warunkiem zwrotu
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXV/128/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXv/129/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie przystąpienia sołectwa Łąki Kozielskie i Dolna do Programu Odnowy Wsi w Wojewóztwie Opolskim
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXV/130/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXV/131/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXV/132/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVI/133/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu i w budzecie gminy na rok 2004.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVI/134/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 listopada w sprawie uchwalenia: Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVI/135/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVI/136/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 22 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVI/137/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 22 listopada 2004 r. w sprawie nadania tytułu: Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVII/139/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2004 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVII/ 140/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 10 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVII/141/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVII/142/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 10 grudnia zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVII/143/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVII/144/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków zwolnienia z ich pobierania
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVII/145/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVIII/146/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVIII/147/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVIII/148/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Leśnica na 2005 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVIII/149/2004 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18