Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała Nr XXV/128/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dn. 29.09.2004 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
(ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2004)
[opublikował(a): Katarzyna Glomb dnia 2004-10-15 11:17:40, dokument aktualny]


UCHWAŁA  NR XXV/128/04

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia  29 września 2004 r.

 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 

 

 

        Na podstawie art. 43 ust.1 i 10 oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 )  uchwala  się,

co następuje :

 

 

§ 1.1.Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie może być przyznany osobom lub rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, jeśli występuje co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 7 ww. ustawy, a w szczególności :
1) sieroctwo,

2) bezrobocie,

3) niepełnosprawność.

2. Osobom i rodzinom, o których mowa w ust. 1, a których dochód przekracza wymienione wyżej kryterium dochodowe, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznany zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie pod warunkiem zwrotu .  

3.  Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie może być przyznany na :
    1) koszty przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, jeżeli  przekwalifikowanie to rokuje poprawę  tej osoby sytuacji materialnej i pod warunkiem, że osoba ta nie kwalifikuje się i nie korzysta ze środków Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczonych na ten cel,
     2) koszty związane z podjęciem działalności gospodarczej, jeżeli ubiegający się o zasiłek spełnia następujące warunki :

a) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub ukończony kurs małej przedsiębiorczości,

b) przedstawi pozytywną opinię doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy,

c) przedstawi szczegółowy projekt planowanej działalności gospodarczej  oraz wykaże że nie istnieją inne przeciwwskazania do prowadzenia danej działalności .

4.  Przyznanie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, na pokrycie kosztów przyuczenia lub przekwalifikowania, uzależnia się od wysokości kosztów szkolenia, po złożeniu przez świadczeniobiorcę  zobowiązania do jego odbycia oraz zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w danym zawodzie.

5   Wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie określa się na kwotę
nie wyższą niż 3.000 zł z oddzielnym poręczeniem na każde 1.000 zł.

6.  Wysokość zasiłku przyznaje się w zależności od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

7.   Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie związane z kosztami podjęcia  działalności gospodarczej nie przysługuje , jeśli osoba ubiegająca się o pomoc :

1) uzyskała już lub może uzyskać pomoc na ten cel z innych źródeł ,

2) ma już zarejestrowaną działalność gospodarczą,

3) uchyla się od podjęcia odpowiedniej pracy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy .

 

 

 

§ 2.1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu dokładnego rozpoznania sytuacji życiowej rodziny oraz możliwości jej poprawy, rozpatruje wniosek o przyznanie zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie i ustala:

1) okres spłaty,

2) wysokość rat .

2.  Okres spłaty i wysokość rat ustalana jest w umowie z osobą zainteresowaną przy uwzględnieniu możliwości finansowych rodziny. Wysokość raty powinna być tak określona, aby po jej wpłacie dochód rodziny nie był niższy niż kryterium określone w art. 8 ust. 1  ustawy o pomocy społecznej . Okres spłaty nie powinien przekraczać 2 lat .

3.  Przy ustalaniu sytuacji życiowej rodziny lub osoby należy uwzględnić możliwość uzyskania pomocy ze strony osób zobowiązanych do alimentacji .

4. W przypadku zmiany sytuacji osobistej i majątkowej rodziny, stanowiącej podstawę do udzielenia świadczenia, w tym uzyskania alimentacji od zobowiązanych, pracownik socjalny może wnioskować o ustalenie nowych warunków spłaty .

5. Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo kontrolować sposób wydatkowania i przeznaczenia zasiłków .
6. W sprawach  zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy .

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Leśnicy

mgr inż. Ryszard Froń

informację wytworzył(a): Marianna Malinowska
za treść odpowiada:

Marianna Malinowska

data wytworzenia: 25.09.2004 r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 469
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18