Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała Nr XX/101/04 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica
(ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2004)
[opublikował(a): Katarzyna Glomb dnia 2004-06-07 12:34:46, dokument aktualny]UCHWAŁA Nr XX/101/04

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 24 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i art. 14a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska w Leśnicy uchwala co następuje:

 

     § 1. Ustala się następującą sieć publicznych przedszkoli, prowadzonych przez gminę

Leśnica:

1) Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy, położone w Leśnicy przy

    ul. 1-go Maja 34, z oddziałami zamiejscowymi w Kadłubcu przy ul. Wiejskiej 50,

    w Dolnej przy ul. Wiejskiej 30, w Górze Świętej Anny przy ul. Szkolnej 1.

2) Publiczne Przedszkole w Raszowej, położone w Raszowej przy ul. Kościelnej 7,

    z oddziałem zamiejscowym w Łąkach Kozielskich przy ul. 1-go Maja 21.

3) Publiczne Przedszkole w Zalesiu Śląskim położone w Zalesiu Śląskim przy

    ul. Świętej Jadwigi 8, z oddziałem zamiejscowym w Lichyni przy ul. Daszyńskiego 28.

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

     § 3. Traci moc uchwała Nr XLI/257/02 z dnia 23 kwietnia 2002 roku w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica.

 

     § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

     § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia z mocą od 1 września 2004 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

mgr inż. Ryszard Froń
informację wytworzył(a): Artur Golec
za treść odpowiada: Agnieszka Duda
data wytworzenia: 24.05.2004 r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 485
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18