Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała Nr XIX-97-04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Dolna
(ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2004)
[opublikował(a): Katarzyna Glomb dnia 2004-05-17 13:32:00, dokument aktualny]UCHWAŁA Nr XIX/97/04

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

 

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Dolna

 

            Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz.1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) w związku z art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

 

uchwala się co następuje :

 

     § 1 . § 13 ustęp 2 Uchwały Nr XV/73/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Dolna otrzymuje brzmienie:

 „Zgodnie z art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się stawkę wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0 % dla terenów położonych w granicach jednostki 1PU”.

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

     § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 informację wytworzył(a): Małgorzata Urbańczyk
za treść odpowiada: Małgorzata Urbańczyk
data wytworzenia: 26.04.2004 r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 558
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18