Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała Nr XVI/80/2004 Rady Miejskiej w Lesnicy w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 r.
(ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2004)
[opublikował(a): Katarzyna Glomb dnia 2004-02-11 14:37:38, dokument aktualny]


UCHWAŁA NR XVI/80/04
RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy

z dnia 30 stycznia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 , poz.220 , Nr 62 , poz.558 , Nr 113 , poz.984 , Nr 214 , poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 , poz.717 i Nr 162 , poz.1568 ), art.109 , art.116 , art.117 , art. 118 , art.124 ust.1 i 2 pkt 1 i 2 , ust.3 i 4 art.128 ust.2 pkt 1 i 2 , art.134 ust.3 , art. 135 oraz art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r . o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 , Nr 45, poz. 391 , Nr 65 , poz.594 , Nr 96 , poz.874 i Nr 166 , poz.1611 ) , art.3 i art.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz.1966 ) oraz art.420 w związku z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 i Nr 115, poz.1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 ) Rada Miejska w Leśnicy uchwala , co następuje :& 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2004 .

& 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 11.043.934,-zł , które szczegółowo określa załącznik nr 1
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 416.811,-zł
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
( & 2010 )
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 4.384,-zł
państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień
z organami aministracji rządowej
( & 2020 )
- dotacje celowe otrzymane z budżetu 5.000,-zł
państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
( & 6330 )
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń 95.000,-zł
na sprzedaż napojów alkoholowych

& 3. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 12.059.218,-zł , które szczegółowo określa załącznik nr 2
w tym:
- wydatki na realizację zadań bieżących 416.811,-zł
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
- wydatki na zadania bieżące realizowane 4.384,-zł
na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

- wydatki na realizację inwestycji i zakupów 5.000,-zł
inwestycyjnych własnych gmin

- wydatki na realizację zadań z zakresu 95.000,-zł
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.893.320,-zł

- wydatki na obsługę długu publicznego 5.500,-zł
(odsetki od pożyczek i kredytów )

- wydatki majątkowe ( załącznik nr 6 ) 895.000,-zł

- dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych 389.000,-zł
( załącznik nr 8 )

& 4. Uchwala się przychody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w wysokości 1.155.284,-zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz rozchody związane ze spłatą pożyczki w wysokości 140.000,-zł , zgodnie z załącznikiem nr 5 .
Deficyt budżetowy w wysokości 1.015.284,-zł oraz spłata rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w wysokości 140.000,-zł pokryte zostaną z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

& 5. Uchwala się wykaz ważniejszych zadań remontowych do sfinansowania w roku budżetowym , zgodnie z załącznikiem nr 7 .

& 6. Uchwala się dotacje dla następujących gminnych jednostek organizacyjnych w wysokości :
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy 114.000,-zł
- Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy 275.000,-zł
o g ó ł e m : 389.000,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 .

& 7. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości : przychody 2.993.883,-zł , wydatki 2.993.883,-zł , które szczegółowo określa załącznik nr 9.

& 8. Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w wysokości : przychody 185.800,-zł, wydatki 185.800,-zł , które szczegółowo określa załącznik nr 10 .

& 9. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
przychody 4.535.000,-zł , wydatki 4.535.000,-zł, które szczegółowo określa załącznik nr 11.

& 10. Uchwala się rezerwę ogólną w wysokości 90.000,-zł oraz rezerwę celową na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem w wysokości 160.000,-zł.

& 11. Ustala się , że :
1) maksymalna wysokość pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Leśnicy w roku budżetowym nie może przekroczyć 100.000,-zł ,
2) Burmistrz Leśnicy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w sumie do wysokości 100.000,-zł .

& 12. Upoważnia się Burmistrza Leśnicy do :
1) dokonywania zmian w planie wydatków, tj.przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dotacji i wydatków majątkowych,
2) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych .
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego gminy .

& 13. Burmistrz opracuje i przedstawi informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok w zakresie i szczegółowości uchwały budżetowej , w terminach ustalonych w ustawie o finansach publicznych .

& 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy .

& 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach .

& 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 667  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18