Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała nr XV/73/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej sołectwa Dolna
(ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2003)
[opublikował(a): Katarzyna Glomb dnia 2004-01-12 17:06:10, dokument aktualny]


Uchwała nr XV / 73 / 03
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa DolnaNa podstawie art. 18, ust. 2, pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568) oraz art. 26, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz.412 i Nr 111, poz.1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268 oraz z 2001r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz.1804, z 2002r. Nr 25, poz.253 i Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112) w związku z art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwałą Nr XLIV/276/2002 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 5 sierpnia 2002 roku „w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwo Dolna” (działka nr 36)

Rada Miejska w Leśnicy uchwala co następuje :ROZDZIAŁ 1
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Dolna”, dla obszaru określonego na rysunku planu stanowiącego załącznik do uchwały , z przeznaczeniem terenów pod funkcje produkcyjno – usługowe.

2. Plan dotyczy obszaru o powierzchni 1,3600 ha.


§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Leśnicy, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania niniejszej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Dolna, będącego przedmiotem niniejszej uchwały,
3) mapie - należy przez to rozumieć mapę zasadniczą dla przedmiotowego terenu w skali 1:1000, wydaną przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1 000, stanowiący załącznik graficzny nr 1, do niniejszej uchwały ,
5) ustawie lub ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym – należy rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. nr 15 poz.139 z dnia 22 stycznia 1999 r., z późniejszymi zmianami /,
6) ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – należy rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. 03.80.717 z dnia 10 maja 2003 r./,
7) przepisach szczególnych – należy rozumieć obowiązujące przepisy ustaw, wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisami prawa miejscowego, sprzężonych z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. W planie ustala się przyszłe funkcje oraz sposoby i formy zagospodarowania i użytkowania przedmiotowego terenu poprzez:
1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
5) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody,
6) tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,
7) tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenu.


§ 4.1. W rysunku planu obowiązują następujące ustalenia graficznie :
1) granica obszaru objętego zmianą planu zgodnie z podjętą uchwałą,
2) obligatoryjne linie rozgraniczające dla jednostek planu wraz z symbolem funkcji wiodącej i funkcji uzupełniających,
3) sposób rozgraniczenia jednostki od terenów sąsiednich wraz z lokalizacją wjazdów i wejść w granice jednostki,
4) zarysy rzutów istniejących budynków i obiektów z ich kwalifikacją – do zachowania i do wyburzenia,
5) istniejące drzewa i grupy drzew przeznaczone do:
5.1) ochrony /pojedyncze drzewa/ z uwagi na ich charakter ,
5.2) ochrony /grupy drzew/ z uwagi na ich wartości krajobrazowe,
6) obligatoryjne nieprzekraczalne linie wyznaczające możliwy docelowy zasięg zabudowy,
7) orientacyjne przebiegi istniejącej i zasady planowanej infrastruktury technicznej wraz z przypisanymi jej liniami rozgraniczającymi /pasy obsługi technicznej/.

2. Istniejący stan zagospodarowania i użytkowania terenów ma dla planu charakter informacyjny i nie ma charakteru ustaleń zmiany planu.


ROZDZIAŁ 2
Przeznaczenie terenów i standardy kształtowania zabudowy

§ 5. 1. W planie wyodrębniono następujące wiodącą i uzupełniające funkcje terenów i budynków, oznaczone symbolami na rysunku planu:
1) KD – tereny komunikacji – dojazdy zewnętrzne /fragmenty/,
2) Kw- tereny komunikacji kołowej wewnętrznej,
3) Kp - tereny parkingowe w granicach jednostki,
4) Kx - tereny komunikacji pieszej,
5) PU- tereny produkcyjno – usługowe,
6) MS - tereny zabudowy mieszkaniowej,
7) ZP- tereny zieleni urządzonej,
8) TI- tereny infrastruktury technicznej.
2. Obowiązującymi definicjami planu są:
1) funkcja wiodąca - odpowiada /co najmniej/ sposobom gospodarowania i użytkowania 51% powierzchni terenu oraz /co najmniej/ 51% wszystkich powierzchni użytkowych wszystkich budynków /istniejących i planowanych/, położonych w granicach wyznaczonej jednostki planu,
2) funkcje uzupełniające - należy przez to rozumieć, iż poza zdefiniowaną funkcją wiodącą w obszarze wyznaczonej jednostki planu, mogą występować inne formy i sposoby użytkowania i zagospodarowania,
3) wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną wysokość budynków zdefiniowaną w metrach, licząc od poziomu terenu do poziomu kalenicy /K/ ,
4) procent terenów zabudowanych – należy przez to rozumieć parametr /Pz/, określony indywidualnie dla jednostki planu, będący ilorazem: sumy wszystkich powierzchni zabudowy /liczonych w zewnętrznym obrysie murów/ do jej powierzchni terenu /przemnożony przez 100%/,
5) procent terenów zielonych /biologicznie czynnych/ – należy przez to rozumieć parametr /Pb/, określony indywidualnie dla jednostki planu, będący ilorazem: sumy wszystkich powierzchni biologicznie czynnych do jej powierzchni terenu /przemnożony przez 100%/.


§ 6. Dla jednostki planu o symbolu 1PU ustala się:
1) Funkcja wiodąca:
PU- tereny produkcyjno – usługowe - w ramach których dopuszcza się:
- produkcję – tereny i budynki przeznaczone na cele produkcyjne z przeznaczeniem na instalacje do wytwarzania końcowych produktów użytkowych przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych produktów podstawowych,
- w ramach funkcji PU nie dopuszcza się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek opracowania raportu,
- usługi – ogranicza się wyłącznie do sprzedaży i serwisu związanego z prowadzoną na terenie produkcją, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi, magazynowymi,
- w ramach funkcji PU nie dopuszcza się lokalizacji stacji paliw, myjni oraz stacji obsługi czy diagnostyki pojazdów,
- nie przewiduje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 1000 m2.
2) Funkcja uzupełniająca:
MS - tereny zabudowy mieszkaniowej,
Kw- tereny komunikacji kołowej wewnętrznej,
Kp - tereny parkingowe /poza liniami rozgraniczającymi drogi/,
TI - tereny infrastruktury technicznej.
3) Ustalenia:
- teren ogrodzona w formie trwałej /ogrodzenie indywidualne ażurowe z wkomponowanymi elementami zielni – żywopłotami/,
- wjazdy w granicę jednostki w oznaczonych miejscach poprzez tereny oznaczone symbolami KD1 i KD2 /bramy ażurowe/, dopuszcza się wjazd dodatkowy od strony pn. – zach.,
- ustala się obowiązek maksymalnego wykorzystania istniejących budynków z możliwością ich przebudowy zgodnie z obowiązującymi standardami,
- dopuszcza się możliwość wyburzeń oraz budowy nowych budynków pod warunkiem pełnego wykorzystania budynków przeznaczonych docelowo do zachowania,
- wprowadza się ograniczenie wysokości zabudowy do 1 kondygnacji z dopuszczeniem skośnych dachów i użytkowych poddaszy,
- zabudowa, urządzenia komunikacyjne i techniczne winne być zharmonizowane z otaczającym krajobrazem, cechować się estetycznym wyglądem a budownictwo nawiązywać architektonicznie do lokalnych tradycji budowlanych,
- z uwagi na lokalizację w Otulinie Parku Krajobrazowego ustala się obowiązek uzgodnienia wstępnej koncepcji funkcjonalno – programowej /urbanistyczno – architektonicznej/ z Zarządem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wyprzedzająco w stosunku do wystąpień o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- dostosowanie materiałowe, kolorystyczne adaptowanych i nowoprojektowanych budynków do materiałów naturalnych, nie agresywnej kolorystyki /wtopienie się w zieleń i krajobraz/,
- obowiązek stosowania materiałów budowlanych posiadających aktualne atesty i dopuszczenia z jednoczesna wymianą istniejących materiałów nie spełniających tego wymogu,
- wyznacza się budynki do pozostawienia z możliwością rozbudowy, nadbudowy /lukarny, doświetlenia połaciowe itp./, przebudowy i dobudowy /oznaczone nr 1,2,3,4,11/,
- wyznacza się budynki i obiekty do decyzji inwestora /oznaczone nr 5,6,12,13/,
- wyznacza się budynki przeznaczone do wyburzenia /oznaczone nr 7,8,9,10/,
- dla nowych inwestycji obowiązuje pełne bilansowanie się potrzeb parkingowych bezpośrednio wewnątrz granic jednostki,
- obowiązek zlokalizowania wydzielonego miejsca /pomieszczenia/ na przechowywanie sortowanych odpadków komunalnych i produkcyjnych,
- wyznacza się nieprzekraczalną linię lokalizacji zabudowy,
- wprowadza się ochronę istniejącej zieleni wg ustaleń par.8 ust.3 pkt. 4 oraz ustaleń szczegółowych,
- dla jednostki obowiązują następujące ustalenia parametryczne:
- Pz – do 20%,
- Pb – min. 40 % ,
- zabudowa 1 kondygnacyjna + poddasze użytkowe, (K) do 8- 9 m,
- dachy skośne o nachyleniu 35 – 45 stopni.


§ 7. Dla dojazdów zewnętrznych KD1 i KD2 ustala się:
1) Funkcja wiodąca:
KD - droga dojazdowa,
2) Funkcja uzupełniająca:
Kx – tereny komunikacji pieszej,
ZP – tereny zieleni urządzonej,
TI – tereny infrastruktury technicznej /bez budynków/.
3) Ustalenia:
- obowiązek pełnej koordynacji z zewnętrzną komunikacją drogową ustaloną w planie gminy /sołectwa/,
- dojazdy realizowane są w granicach działki własnościowej nr 36,
- geometrię dojazdów należy dostosować do docelowych potrzeb komunikacyjnych /promienie skrętu, pól nawrotowe, strefa postojowa/, z możliwością lokalnych korekt linii ogrodzeń jednostki 1PU,
- dojazdy muszą być utwardzone z przystosowaniem dla ruchu samochodów ciężarowych, z odprowadzeniem wód deszczowych do systemu kanalizacji wewnętrzne w jednostce 1PU,
- dojazdy muszą odpowiadać warunkom technicznym dla dróg pożarowych do budynków zgodnie z przepisami szczególnymi,
- teren włączony do dróg zewnętrznych /bez ograniczeń/,
- zalecana częściowa regulacja granic i własności terenów,
- wydzielenie chodnika o szerokości min. 2,0 m,
- realizacja zieleni o charakterze kompozycyjnym i izolacyjnym.


ROZDZIAŁ 3
Zasady ochrony i kształtowania środowiska

§ 8. 1. Ochronie i racjonalnemu kształtowaniu podlega w planie zarówno środowisko kulturowe jak i środowisko naturalne.
2. W odniesieniu do środowiska kulturowego ustala się :
1) ochronę krajobrazu i widoków / przede wszystkim od strony zachodniej, południowej i południowo wschodniej /,
2) standardy zabudowy zostały określone indywidualnie dla poszczególnych jednostek funkcjonalnych,
3) obowiązek maksymalnej koncentracji budownictwa, prowadzenia wzmożonego nadzoru budowlanego w zakresie ładu przestrzennego i dyscypliny budowlanej oraz oszczędnego zagospodarowania terenów uznanych za szczególnie cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym.

3. W odniesieniu do środowiska naturalnego ustala się :
1) iż z uwagi na położenie w otulinie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” wszelka planowana działalność nie może kolidować i naruszać wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu,
2) nie dopuszcza się lokalizacji nowych i rozbudowy istniejących obiektów powodujących zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody bądź uciążliwych jako źródła hałasu lub odrażającej woni powodujących przekroczenie normatywów dla obszarów specjalnie chronionych,
3) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane,
4) możliwość dopuszczenia do lokalizacji przedsięwzięć /jednoznacznie zdefiniowanych w planie/, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, pod warunkiem jednoznacznie pozytywnego wyniku raportu,
5) nakaz aby zakłady zlokalizowane na terenach objętych ochroną, w ich sąsiedztwie, bądź odległe lecz oddziaływujące na nie, wyposażone były w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniom środowiska,
6) bezwzględne zachowania pojedynczych drzew stanowiących wartościowe okazy przyrodnicze i grup drzew stanowiących istotny element krajobrazu,
7) nakaz porządkowanie i realizacji, równolegle z prowadzonymi inwestycjami kubaturowymi i technologicznymi, terenów biologicznie czynnych /procent powierzchni ustalony w zapisach szczegółowych/, do których należą tereny zieleni niskiej /trawniki/, zieleni średniej /krzewy/, zieleni wysokiej /drzewa/ istniejącej i projektowanej,
8) iż użytkowanie terenów, dla których została dopuszczona adaptacja lub lokalizacja nowych obiektów i urządzeń, ma być prowadzone w sposób nie powodujący ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko i w sposób nieszkodliwy dla zdrowia ludzi,
9) zakaz składowania odpadów /nie dotyczy krótkoterminowego składowania odpadków poprodukcyjnych i komunalnych/ oraz prowadzenia gospodarki ściekowej i odpadami, mogącej mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne,
10) dla prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wymóg segregacji, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów /ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych/ zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
11) dla podmiotów gospodarczych obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno prawnego z zakresu gospodarki odpadami, zgodnego z obowiązującymi przepisami,
12) dla wszystkich posesji obowiązek zawarcia odpowiednich umów /z uprawnionymi przedsiębiorstwami/ zapewniających ciągły odbiór odpadów,
13) nakaz wymiany i utylizacji występujących szkodliwych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem azbestu,
14) obowiązujące ustalenia dotyczące zasad poboru i dostawy wody zawarto w par. 9 ust.4,
15) obowiązujące ustalenia dotyczące gospodarki ściekowej zawarto w par. 9 ust. 5.

4. Zakaz emitowania pól elektromagnetycznych, zakaz nie dotyczy istniejącej sieci WN i stacji transformatorowej, dla której należy określić linie rozgraniczające 30m., wewnątrz których ogranicza się możliwość stałego przebywania ludzi.


5. Dla ograniczenia emisji do atmosfery ustala się zakaz remontu i wznoszenia kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej, jeśli nie będą one korzystać ze spalania gazu ziemnego, oleju opałowego, energii elektrycznej lub innych czystych nośników energii, z dopuszczeniem nowoczesnych wysokosprawnych źródeł opalania paliwem stałym oraz źródeł niekonwencjonalnych.

6. Planowane w jednostkach PU zagospodarowanie związane z realizacją funkcji wiodących nie zalicza się do przeznaczenia terenów, dla których definiowane są dopuszczalne poziomy hałasu.
W przypadku realizacji w granicach jednostki 1PU dopuszczonych funkcji mieszkaniowych, dla całej jednostki ustala się dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone w dB:
- w porze dnia 60dB i w porze nocy 50 dB /dla źródła hałasu jakim są drogi/,
- w porze dnia 50dB i w porze nocy 40 dB /dla pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu/.ROZDZIAŁ 4
Zasady obsługi z zakresie infrastruktury technicznej

§ 9. 1. Ilekroć w planie jest mowa o terenach infrastruktury technicznej – TI, pod tym pojęciem rozumie się ustalenia dotyczące całości danej problematyki branżowej tj. sieci, przyłączy, obiektów technologicznych i inżynierskich, zgodnie z przyjętą szczegółowością zapisu tej tematyki w planie.

2. Ilekroć w planie jest mowa o infrastrukturze technicznej obowiązują następujące ustalenia:
1) preferuje się dla realizacji nowych elementów infrastruktury technicznej ich lokalizację w granicach linii rozgraniczających dróg,
2) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach ich realizację poza ww. liniami pod warunkiem, iż planowane przebiegi nie są kolizyjne z pozostałymi ustaleniami planu,
3) dopuszcza się możliwość realizacji poszczególnych sieci jako towarzyszących inwestycjom na terenach działek własnościowych inwestorów, zapewniając do nich bezpośredni dostęp,
4) wszelkie prace związane z planowanymi inwestycjami muszą być poprzedzone uzgodnieniami z właścicielami obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
5) przebiegi przyłączy do istniejących i projektowanych obiektów, lokalizacja nowych budowli inżynierskich itp. inwestycje, które nie posiadają swojego jednoznacznego graficznego oznaczenia w rysunku planu, a określone są, lub wynikają z tekstu uchwały, mogą być realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami wnioskodawców oraz możliwościami poszczególnych dysponentów i użytkowników mediów, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu,
6) plan nie wytycza w formie graficznej szczegółowych przebiegów wszystkich przyłączy oraz lokalizacji tych urządzeń, lokalizacja obiektów i urządzeń oraz włączenia sieci w granice jednostki planu mają charakter orientacyjny, pozostawiając je do rozstrzygnięcia w fazie projektu budowlanego i decyzji pozwolenia na budowę.

3. W przypadkach planowania jakichkolwiek prac związanych z remontem, przebudową lub budową nowych elementów infrastruktury technicznej wymienionych w ust. 1 i 2, obowiązują następujące ograniczenia i uwarunkowania techniczne:
1) plan przewiduje różne możliwości zagwarantowanie wymaganego zapotrzebowania na ciepło i moc dla celów grzewczych, komunalnych i technologicznych /poprzez przyłączenie do sieci energetycznej lub zasilanie kotłowni z sieci gazowej lub źródła niezależnego/,
2) należy zachować obowiązujące linie rozgraniczające /obsługi technicznej/ , strefy ochronne oraz odległości od pozostałych elementów uzbrojenia i zagospodarowania wg przepisów szczególnych i Polskich Norm,
3) wyznaczone w sposób graficzny oraz parametryczny linie rozgraniczające dla infrastruktury technicznej są obowiązujące do momentu zmiany przepisów szczególnych lub nowelizacji poszczególnych branżowych norm,
4) w miejscach skrzyżowań z ulicami oraz między sobą należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia odcinków sieci /rozwiązania indywidualne/.

4. Ustala się, że w ramach obszaru objętego planem, w odniesieniu do podstawowego systemu zasilania i obsługi sieci wodociągowej ( w ) , obowiązują następujące zapisy:
1) docelowo pokrycie pełnego zapotrzebowania na wodę dla celów socjalnych i technologicznych z sieci wodociągowej , z istniejącej studni,
2) orientacyjny punkt włączenia terenu do sieci wodociągowej wraz z lokalizacją studzienek wodomierzowych dla poboru wody komunalnej i technologicznej oraz pożarowej,
3) do czasu realizacji sieci wodociągowej, dopuszcza się tymczasowo pobór wody dla celów komunalnych i technologicznych z istniejącego lokalnego ujęcia /studnia/, pod warunkiem przeprowadzenia badań określających skutki dla istniejących pokładów wodonośnych, wzmożonego poboru wody dla celów socjalnych i technologicznych /samodzielne opracowanie hydrologeologiczne wymagane na etapie poprzedzającym wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/,
4) obowiązek zastosowania zamkniętego obiegu wody technologicznej z dopuszczeniem jej uzupełniania z istniejącego ujęcia lub docelowo z sieci wodociągowej,
5) zagwarantowanie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z Polską Normą,
6) tymczasowo do czasu włączenia do sieci wodociągowej obowiązek zbilansowania potrzeb i wykonania urządzeń dla przechowywania wody dla celów ochrony przeciwpożarowej, wyznaczając orientacyjną ich lokalizację.

5. Ustala się, że w ramach obszaru objętego planem, w odniesieniu do podstawowego systemu zasilania i obsługi sieci kanalizacyjnych (kd- deszczowej, ks- sanitarnej, kt- technologicznej) obowiązują następujące zapisy:
1) nie przewiduje się włączenia terenu do sieci kanalizacyjnej ogólnogminnej,
2) należy wykonać lokalną sieć kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków komunalnych do szczelnego zbiorników bezodpływowych,
3) należy wykonać lokalną sieć kanalizacji technologicznej związanej z zamkniętym obiegiem wody technologicznej z możliwością odprowadzenia pozostałości do niezależnego zbiornika bezodpływowego /pod warunkiem dotrzymania parametrów wymaganych przez odbiorcę ścieków/,
4) należy podpisać umowę na odbiór ścieków komunalnych i technologicznych oraz ich wywóz do oczyszczalni w Zdzieszowicach,
5) docelowo dla terenów komunikacyjnych, parkingów, placów manewrowych, postojowych i magazynowo składowych należy wykonać lokalną sieć kanalizacji deszczowej oraz systemem rozsączania wód opadowych do gruntu, wraz z odpowiednimi urządzeniami podczyszczającymi i kontrolnymi gwarantującymi dotrzymanie dla rozsączanej wody parametrów technicznych oraz trybu formalno prawnego wymaganego przepisami szczególnymi,
6) wyznacza się orientacyjną lokalizację szczelnych zbiorników bezodpływowych,
7) wszystkie urządzenia związane z gospodarką ściekową musza być zlokalizowane w granicach planu, z zachowaniem obowiązujących stref sanitarnych,
8) istniejące przebiegi infrastruktury technicznej /przyłącza/ nie są obowiązujące, wymagają przebudowy i dostosowania do nowych warunków technicznych i norm.

6. Ustala się, że w ramach obszaru objętego planem, w odniesieniu do podstawowego systemu sieci elektryczne ( e ), obowiązują następujące zapisy:
1) zagwarantowanie pełnego pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną z istniejącej
i rozbudowywanej sieci elektroenergetycznej,
2) dopuszcza się remont lub przebudowę istniejącej wieżowej stacji transformatorowej,
3) dla istniejącej stacji transformatorowej oraz linii WN ustala się strefę ograniczonej zabudowy w wyznaczonych liniach rozgraniczających 30 m /po 15 m od linii i stacji/,
4) w granicach jednostki preferuje się realizacje linii kablowych podziemnych /pas techniczny 1m/, nie wyklucza się możliwości realizacji NLK /pas techniczny 6m/,
5) obowiązek realizacji nowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych sukcesywnie w dostosowaniu do potrzeb:
5.1) przyszłych odbiorców z obszaru opracowania planu,
5.2) oświetlenia terenu.

7. Ustala się, że w ramach obszaru objętego planem, w odniesieniu do lokalnego systemu sieci cieplne ( co ) , obowiązują następujące zapisy:
1) zagwarantowanie pełnego pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną z przebudowanej kotłowni lokalnej spełniającej wymogi ochrony środowiska,
2) w granicach jednostki preferuje się realizację przyłączy cieplnych z rur pro izolowanych,
3) obowiązek realizacji przyłączy cieplnych sukcesywnie w dostosowaniu do potrzeb odbiorców.

8. Ustala się, że w ramach obszaru objętego planem, w odniesieniu do podstawowego systemu zasilania i obsługi sieci gazowych ( g ) /gaz ziemny/, obowiązują następujące zapisy:
1) docelowo wskazane jest zapewnienie pełnego pokrycie zapotrzebowania na gaz ziemny z rozbudowywanej sieci średnioprężnej,
2) nowe sieci gazowe i urządzenia należy poprzedzić opracowaniem koncepcji, analiza ekonomiczną realizować je sukcesywnie w dostosowaniu do potrzeb przyszłych odbiorców,

9. Ustala się, że w ramach obszaru objętego planem, w odniesieniu do podstawowego systemu sieci telekomunikacyjnych ( t ) , obowiązują następujące zapisy:
1) przewiduje się pełne pokrycie zapotrzebowania na usługi w zakresie telekomunikacji,
2) rozbudowa i realizacja nowych linii kablowych.

10. Ustala się , że w ramach obszaru objętego planem możliwe jest wprowadzenie dodatkowych nie wymienionych w 9 ust. 4 - 9 sieci ( i ) np. telewizji kablowej, alarmowych itp., pod warunkiem iż planowane inwestycje nie mogą:
1) naruszać pozostałych zapisów planu,
2) powodować dodatkowych negatywnych skutków i oddziaływania na środowisko naturalne i kulturowe.


ROZDZIAŁ 5
Ustalenia i przepisy końcowe

§ 10. 1. Tymczasowy sposób zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu, w skrócie „tymczasowe zagospodarowanie”, są to ustalenie odnoszące się do całości lub części terenu objętego zmianą planu, dopuszczające utrzymanie istniejącego aktualnego sposobu i stanu zagospodarowania terenu, zgodnego z treścią mapy zasadniczej, pod warunkiem iż pozostałe ustalenia planu nie stanowią inaczej.

2. Dopuszczenie zagospodarowania tymczasowego dla gruntów lub budynków, nie zmienia faktu, iż nadal obowiązującymi dla nich są ustalenia docelowe.


§ 11. Dla wyznaczonej jednostki planu o symbolu 1PU, z uwagi na jej zagospodarowania, wielkość, kształt oraz zasady obsługi komunikacyjnej, plan nie dopuszcza jej dodatkowych podziałów wewnętrznych i rozgraniczania nowych działek gruntowych.


§ 12. W granicy planu nie występują inne tereny przeznaczone dla realizacji funkcji publicznych czy realizacji inwestycji należących do zadań rządowych.

§ 13. 1. W planie określa się zasady naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu i zmianą przeznaczenia terenu.

2. Zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, odstępuje się ustalenia procentowej stawki wzrostu wartości nieruchomości dla terenów położonych w granicach jednostki 1PU.


§ 14. Ustalenia planu nie naruszają przepisów szczególnych, zawierających inne ograniczenia lub zasady dysponowania gruntami lub terenami.


§ 15. Dla obszaru objętego zasięgiem planu, o których mowa w §1, ust.1, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Dolna , zatwierdzonego Uchwałą nr XIV/54/82 w Leśnicy z dnia 29.03.1982r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 21, poz.467 z dnia 29.12.1990 r.


§ 16. W granicy planu nie występują tereny wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze lub gruntów leśnych na cele nieleśne.


§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.


§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1180  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1377

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodanie załącznika.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18