Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała Nr XV/75/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2003 r.
(ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2003)
[opublikował(a): Katarzyna Glomb dnia 2004-01-12 16:43:02, dokument aktualny]


UCHWAŁA NR XV/75/03
RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2003 rok .


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr
113, poz.984 , Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 ), art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, poz.1611), art.3 i art.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r . o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 ( Dz.U. Nr 150, poz.983 i Nr 162, poz.1119, z 2000 r. Nr 95, poz.1041 , z 2001 r. Nr 39, poz.459 , Nr 55, poz.574 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2002 r. Nr 216, poz.1826 ) oraz art.420 w związku z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 i Nr 115, poz.1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957 oraz z 2003 r . Nr 46, poz.392 ) Rada Miejska w Leśnicy uchwala , co następuje:


& 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 52.554,-zł
z tego :
- dział 600 Transport i łączność 52.554,-zł
w tym:
- & 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 52.554,-zł
( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
( rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - środki Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
na dofinasowanie zadania „oznakowanie i zagospodarowanie
systemu ścieżek eko-turystycznych na terenie gminy Leśnica
-52.554,-zł )

&2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 52.554,-zł tego:
- dział 600 Transport i łączność 52.554,-zł
w tym:
- rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 52.554,-zł
- oznakowanie i zagospodarowanie systemu ścieżek 52.554,-zł
eko-turystycznych na terenie gminy Leśnica
- wydatki bieżące ( & 4270 - 52.554,-zł )

& 3. Zwiększa się plan wydatków oraz dokonuje korekty stanu środków obrotowych zakładu budżetowego w wysokości:
-wydatki ogółem zwiększenie 2.480,-zł ,
w tym:
-wydatki majątkowe zwiększenie 4.480,-zł,
-wydatki bieżące zmniejszenie -2.000,-zł,
-stan środków obrotowych na początek roku zwiększenie 4.667,-zł ,
-stan środków obrotowych na koniec roku zwiększenie 2.187,-zł ,
w tym:
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy
& 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy .

& 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach .

& 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 467
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18