Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała Nr XI/51/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy
(ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2003)
[opublikował(a): Katarzyna Glomb dnia 2003-09-25 11:36:58, dokument aktualny]UCHWAŁA NR XI/51/03
RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy
z dnia 08 września 2003 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2003 rok .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr
113, poz.984 , Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717), art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 , Nr 45, poz.391 i Nr 65 , poz.594 ) , art.3 i art.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r . o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 ( Dz.U. Nr 150, poz.983 i Nr 162, poz.1119, z 2000 r. Nr 95, poz.1041 , z 2001 r. Nr 39, poz.459 , Nr 55, poz.574 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2002 r. Nr 216, poz.1826 ) oraz art.420 w związku z art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 i Nr 115, poz.1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957 oraz z 2003 r . Nr 46, poz.392 ) Rada Miejska w Leśnicy uchwala , co następuje:


& 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 223.916,-zł tego :
- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.911,-zł
w tym:
- & 069 Wpływy z różnych opłat 1.911,-zł
( rozdział 01095 Pozostała działalność -
opłata za obwody łowieckie )

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 150.401,-zł
gaz i wodę
w tym:
- & 097 Wpływy z różnych dochodów 17.665,-zł
( rozdział 40002 Dostarczanie wody - 3.287,-zł
rozdział 40095 Pozostała działalność - 14.378,-zł
zwrot dotacji za 2002 r. przez ZGK w Leśnicy )

- & 237 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych 132.736,-zł
zakładu budżetowego
( rozdział 40002 Dostarczanie wody - wpłata nadwyżki
środków obrotowych za 2002 r. przez ZGK w Leśnicy

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7.069,-zł
w tym:
- & 097 Wpływy z różnych dochodów 7.069,-zł
( rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- rozliczenie zadania wykup działek przeznaczonych pod
zabudowę przemysłową )

- dział 750 Administarcja publiczna 16.315,-zł
w tym:
- & 097 Wpływy z różnych dochodów 16.315,-zł
( rozdział 75095 Pozostała działalność - rozliczenie
zadania wykonanie projektu Centrum )

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.669,-zł
w tym:
- & 097 Wpływy z różnych dochodów 6.669,-zł
( rozdział 75495 Pozostała działalność - zwrot
dotacji za 2002 r. przez ZGK w Leśnicy )

- dział 801 Oświata i wychowanie 35,-zł
w tym:
- & 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 35,-zł
na realizację własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin )
-rozdział 80195 Pozostała działalność - środki
na sfinansowanie odpisów na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
emerytów i rencistów szkół

- dział 853 Opieka społeczna 15.168,-zł
w tym:
- & 097 Wpływy z różnych dochodów 4.966,-zł
( rozdział 85395 Pozostała działalność - zwrot
dotacji za 2002 r. przez CARITAS )

- & 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 10.202,-zł
na realizację własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin )
( -rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe -
środki na dofinansowanie wypłaty dodatków
mieszkaniowych - nadpłata za III kwartał
2003 r.- 4.202,-zł,
-rozdział 85395 Pozostała działalność -
środki na dofinansowanie w zakresie dożywiania
uczniów - 6.000,-zł )

-dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26.348,-zł
w tym:
- & 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 26.348,-zł
( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
( rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-
środki Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw
Lokalnych w Opolu na dofinansowanie remontu „Domu
Spotkań” w Górze Św. Anny )

& 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 132.766,-zł
z tego:
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 132.736,-zł
gaz i wodę
w tym:
- & 242 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych 132.736,-zł
zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa
pomocniczego oraz wpływy do budżetu środków
specjalnych
( rozdział 40002 Dostarczanie wody - wpłata nadwyżki
środków obrotowych za 2002 r. przez ZGK w Leśnicy-
korekta błędnego zapisu )

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30,-zł
w tym:
- & 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 30,-zł
na realizację własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin )
( -rozdział 85495 Pozostała działalność - środki na sfinansowanie
odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
nauczycieli emerytów i rencistów )

&3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 522.651,-zł tego:
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 35.000,-zł
gaz i wodę
w tym:
- rozdział 40095 Pozostała działalność 35.000,-zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Leśnicy na:
-odtworzenie studni nr 5 w Porębie 2.470,-zł
-wykonanie projektu budowlanego - 32.530,-zł
zasilenie Czarnocina i Popic oraz
modernizacja ujęcia wody i stacji
wodociągowej w Porębie
- wydatki bieżące ( & 2510 - 35.000,-zł )

- dział 600 Transport i łączność 134.214,-zł
w tym:
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 134.214,-zł
- remont nawierzchni ul.Krótkiej w Górze Św. Anny 9.500,-zł
- remont nawierzchni i przebudowa odwodnienia 73.304,-zł
ul.Powstańców Śl. w Zalesiu Śl.
- wydatki bieżące ( & 4270 - 82.804,-zł )
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 51.410,-zł
- wydatki bieżące ( & 4300 -51.410,-zł )

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 126.000,-zł
w tym:
- rozdział 70095 Pozostała działalność 126.000,-zł
-remont pomieszczeń w budynku komunalnym 121.000,-zł
w Kadłubcu
-malowanie budynku komunalnego przy ul.Zdzieszowickiej 5.000,-zł
w Leśnicy ( Dom Nauczyciela )
- wydatki bieżące ( & 4270 -126.000,-zł )

- dział 801 Oświata i wychowanie 206.635,-zł
w tym:
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe 205.000,-zł
- remont instalacji kanalizacyjnej deszczowej 30.000,-zł
i sanitarnej w Szkole Podstawowej w Leśnicy
- docieplenie ścian zewnętrznych w Szkole 140.000,-zł
Podstawowej w Leśnicy
- remont instalacji elektrycznej wraz z malowaniem 35.000,-zł
w Szkole Podstawowej w Zalesiu Śl.
- wydatki bieżące ( & 4270 - 205.000,-zł )

- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.600,-zł
- wydatki bieżące ( & 4300 - 1.600,-zł )

- rozdział 80195 Pozostała działalność 35,-zł
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz 35,-zł
świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
- wydatki bieżące ( & 4440 - 35,-zł )
w tym: - dotacja celowa - 35,-zł

- dział 853 Opieka społeczna 10.202,-zł
w tym:
- rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe 4.202,-zł
- wydatki bieżące ( & 3110 - 4.202,-zł )
w tym: -dotacja celowa - 4.202,-zł

- rozdział 85395 Pozostała działalność 6.000,-zł
- dożywianie uczniów 6.000,-zł
- wydatki bieżące ( & 3110 - 6.000,-zł )
w tym: -dotacja celowa - 6.000,-zł

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000,-zł
w tym:
- rozdział 85404 Przedszkola 2.000,-zł
- wymiana drzwi wejściowych w Przedszkolu w Raszowej 2.000,-zł
- wydatki bieżące ( & 4270 - 2.000,-zł )

- Dział 926 Kultura fizyczna i sport 8.600,-zł
w tym:
- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5.500,-zł
- dofinansowanie działalności Ludowych Zespołów
Sportowych - dotacja dla stowarzyszeń
- wydatki bieżące ( & 2820 - 5.500,-zł )

- rozdział 92695 Pozostała działalność 3.100,-zł
- dofinansowanie imprez sportowych szkolnych 3.100,-zł
-wydatki bieżące ( & 4300 - 3.100,-zł )

& 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 431.501,-zł
z tego:
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 35.000,-zł
gaz i wodę
w tym:
- rozdział 40095 Pozostała działalność 35.000,-zł
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Leśnicy na:
-wykonanie projektu budowlanego - 20.000,-zł
„zasilenie Czarnocina i Popic”
-wykonanie projektu budowlanego - 15.000,-zł
„modernizacja ujęcia wody i stacji
wodociągowej w Porębie”
- wydatki bieżące ( & 2510 - 35.000,-zł )

- dział 600 Transport i łączność 121.633,-zł
w tym:
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 121.633,-zł
- przebudowa nawierzchni ul.Wiejskiej II w Porębie 3.706,-zł
- remont ul.Ujazdowskiej w Zalesiu Śl. 123,-zł
- remont nawierzchni ul.Bocznej w Górze Św. Anny 9.500,-zł
- wydatki bieżące ( & 4270 - 13.329,-zł )
- przebudowa ul.Polnej w Leśnicy 108.304,-zł
- wydatki majątkowe ( & 6050 - 108.304,-zł )

- dział 750 Administracja publiczna 17.138,-zł
w tym:
- rozdział 75020 Starostwa powiatowe 17.138,-zł
-remont chodnika przy ul.Góry Św. Anny 3.936,-zł
w Leśnicy - dotacja
-remont chodnika ul.Leśnicka i Dworcowa 13.202,-zł
w Zalesiu Śl. - dotacja
- wydatki bieżące ( & 2320 - 17.138,-zł )

- dział 758 Różne rozliczenia 6.700,-zł
w tym:
- rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6.700,-zł
-rozdysponowanie rezerwy celowej na sfinansowanie 6.700,-zł
wydatków związanych z oświatą
- wydatki bieżące ( & 4810 - 6.700,-zł )

- dział 801 Oświata i wychowanie 251.000,-zł
w tym:
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe 175.000,-zł
- remont instalacji elektrycznej z malowaniem 20.000,-zł
w Szkole Podstawowej w Leśnicy
- docieplenie i pokrycie dachu w Szkole 50.000,-zł
Podstawowej w Leśnicy
- izolacja fundamentów w Szkole Podstawowej w Leśnicy 10.000,-zł
- tynkowanie i malowanie elewacji w Szkole Podstawowej 60.000,-zł
w Raszowej
- malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej 35.000,-zł
w Zalesiu Śl.
- wydatki bieżące ( & 4270 - 175.000,-zł )

- rozdział 80110 Gimnazja 76.000,-zł
- wykonanie boiska sportowego przy Gimnazjum 46.000,-zł
w Leśnicy
- wydatki bieżące ( & 4270 - 46.000,-zł )
- utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Leśnicy 30.000,-zł
- wydatki bieżące ( & 4300 - 30.000,-zł )

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30,-zł
w tym:
- rozdział 85495 Pozostała działalność 30,-zł
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz 30,-zł
świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
- wydatki bieżące ( & 4440 - 30,-zł )
w tym: - dotacja celowa - 30,-zł

& 5. Zatwierdza się zwiększenie wydatków w wysokości 530.000,-zł oraz zmniejszenie wydatków w wysokości 530.000,-zł Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które szczegółowo określa załącznik nr 1.

& 6. Zwiększa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości: przychody 119.210,-zł , wydatki 119.210,-zł , w tym:
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy 119.210,-zł

& 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy .

& 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach .

& 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Załącznik nr 1 do uchwały
Nr XI/51/03 Rady
Miejskiej w Leśnicy z dnia
08 września 2003 r.

ZWIĘKSZENIE I ZMNIEJSZENIE PLANU WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na rok 2003 w zł
Lp. Poz.zał. WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIANA PLANU NA 2003 R

1. 3. Wydatki ogółem 0
w tym:


2. IV. Realizowanie zadań modernizacyjnych 527 000
i inwestycyjnych, służących ochronie
środowiska i gospodarce wodnej, w tym
instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpo-
wodziowej i obiektów małej retencji wodnej
w tym:

A zadania modernizacyjne 40 000

3. Montaż urządzeń zabezpieczających kanalizację 40 000
sanitarną w Leśnicy

B zadania inwestycyjne 487 000

1. Wykonanie kanalizacji sanitarnej 487 000
(dokumentacja i realizacja)
w tym:

b) -budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach 487 000
Krasowa, Raszowa, Łąki - Kozielskie


3. V. Urządzanie i utrzymywanie terenów -527 000
zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz
parków
w tym:

1. Urządzanie , utrzymanie i pielęgnacje zadrze- 0
wień, zakrzewień oraz terenów rekreacyjno -
sportowych
w tym:
-utrzymanie terenów zieleni 3 000
-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych -3 000
na terenie gminy

4. Budowa systemu ścieżek eko-turystycznych -527 000
w obszarze Parku Krajobrazowego i jego
otulinie
w tym:
b) -Czarnocin - Poręba -527 000


-Zwiększenie wydatków ogółem 530 000
-Zmniejszenie wydatków ogółem -530 000  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 854  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18