Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
(PRZETARGI / Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-09-06 12:32:16, dokument aktualny]


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 236032 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011

Numer sprawy: ZP.271.5.2011

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Izbicko , ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, woj. opolskie, tel. 0-77 461 72 21, faks 0-77 463 12 54.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.izbicko.pl, www.izbicko.pl,

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału dla placówek oświatowych Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2010/2011.

a) Zapotrzebowanie na opał przedstawia się następująco:

Eko-groszek - 85 ton,                                                                                                            

 Węgiel kamienny gruby kostka -100 ton,                                                                               

 Węgiel orzech gruby - 10 ton

b) Placówki oświatowe Zespołu Szkół Gminy Izbicko objęte dostawą opału:

PSP OTMICE : eko-groszek - 40 ton i węgiel orzech gruby - 3 tony                                        

Otmice, Ul. Zawadzkiego 28

PSP KROŚNICA : eko-groszek - 45 ton                                                                                

Krośnica,  Ul. Szkolna 18

PSP IZBICKO / PG IZBICKO: węgiel kamienny gruby kostka - 100 ton                             

 Izbicko,  Ul. 15-go Grudnia 32

PP SIEDLEC: węgiel orzech gruby - 7 ton                                                                            

  Siedlec, Ul. Wiejska 4

c) Przedmiot zamówienia powinien spełniać dostawy opału o parametrach jakościowych: Eko-groszek - wartość opałowa: powyżej 26.000 kJ /kg                                                                    

- zawartość popiołu: poniżej 8,0%                                                                                                

 - zawartość siarki: poniżej 0,6%

Węgiel kamienny gruby kostka - wartość opałowa: powyżej 26. 000 kJ/ kg                                      

  - zawartość popiołu: poniżej 8,0%                                                                                                        

- zawartość siarki: poniżej 0,6%

Węgiel orzech gruby - wartość opałowa: powyżej 26. 000 kJ/ kg                                                       

 - zawartość popiołu: poniżej 8,0%                                                                                                

 - zawartość siarki: poniżej 0,6%

2.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z ofertą, etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb dostarczać opał pod wskazany adres przez odbiorcę do kotłowni w w/w szkołach.

3.Zgłoszone zapotrzebowanie winno być zrealizowane przez Wykonawcę nie później niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia.

4.Zapotrzebowanie ilościowe na w/w opał stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego. 5.Opał będzie dostarczany transportem wykonawcy na swój koszt.

 6.W przypadku nie wykorzystania w okresie trwania umowy określonej ilości opału, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw w zależności od warunków atmosferycznych, a wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń.

8. Do każdorazowej dostawy Wykonawca dostarczy kwit wagowy, dla każdej dostawy bezwzględnie należy dostarczyć certyfikat z kopalni potwierdzający, parametry jakościowe dostarczonej partii opału.

9. Zamawiający wymaga aby dostarczany opał był przesiany.

10. Opał dostarczany będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, realizację, co najmniej jednej dostawy opału odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia nie mniejszej niż; eko -groszek 50 ton, węgiel kamienny 50 ton, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.                                                                                
  •   - Wykonawca dołączy do oferty certyfikat z kopalni potwierdzający, parametry jakościowe określone przez zamawiającego - oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty:

- Wykonawca dołączy do oferty certyfikat z kopalni potwierdzający, parametry jakościowe określone przez zamawiającego - oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- zmiana nazwy firmy, danych adresowych lub osób uprawnionych do podpisania umowy, jeżeli zmiany nastąpiły po zawarciu umowy,                                                                                        

- zmiana numeru konta bankowego,                                                                                                    

- zmiana stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, a w ślad za tym zmiany wynagrodzenia,                                                                                                  

- zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych dostaw w zależności od warunków atmosferycznych,                                                                                                           

  - zdarzeń losowych,                                                                                                                             

 - kopalnie wprowadzą podwyżki cen, dostawca udokumentuje podwyżkę cen,                               

- wszelkie zmiany do umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.izbicko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl.12, pok. nr 4 - parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Izbicko, ul. Powstańców Śl.12, pok. nr 7-sekretariat.

Otwarcie ofert:  22.08.2011r., godz.10.15, Urząd Gminy w Izbicku,                      

ul. Powstańców Śl.12, pok. nr 14-sala narad.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                              Brygida Pytel Wójt Gminy

Załączniki:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dostawa opału.doc

SIWZ z załącznikami - dostawa opału.pdf

 

 

 

Podmiot udostępniający: UG IZBICKO
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Adamiec
Data wytworzenia: 09.08.2011r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2466  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2797

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
wybór oferty
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29