Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
I etap budowy terenu rekreacyjno - sportowego w Boryczy z placem zabaw dla dzieci i miejscem spotkań mieszkańców
(PRZETARGI / I etap budowy terenu rekreacyjno - sportowego w Boryczy z placem zabaw dla dzieci i miejscem spotkań mieszkańców)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-06-03 12:08:20, dokument aktualny]


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

I etap budowy terenu rekreacyjno - sportowego w Boryczy z placem zabaw dla dzieci i miejscem spotkań mieszkańców

Nr sprawy: ZP.271.3.2011

Numer ogłoszenia: 107546 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Izbicko , ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, woj. opolskie, tel. 0-77 461 72 21, faks 0-77 463 12 54.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.izbicko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: I etap budowy terenu rekreacyjno - sportowego w Boryczy z placem zabaw dla dzieci i miejscem spotkań mieszkańców.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: I etap budowy terenu rekreacyjno- sportowego w Boryczy z placem zabaw dla dzieci i miejscem spotkań mieszkańców. Projekt obejmuje działkę nr 600/2 k.m.3 w Boryczy położoną w centralnej części wsi. Ogrodzenie boiska Ogrodzenie boiska należy wykonać ze słupków stalowych wys. 3,5 mm w rozstawie modularnym słupków co 4,0 m. Słupki należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych i powlekanych PCW i zlepić od góry. Siatka pleciona ślimakowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-83/5032-02. Siatka do ogrodzenia powinna być ocynkowana i powlekana PCW. Liny stalowe usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez PN-M-80201 i PN-M-80202. W ogrodzeniu instaluje się 2 bramki. Jedna piesza o szerokości 120 x 210 oraz druga techniczna o wymiarach 280 x 250 Ogrodzenie boiska jest częściowo ogrodzeniem działki. Od strony północnej wykorzystuje się częściowo istniejące ogrodzenie z siatki. od strony południowej projektuje się uzupełnienie ogrodzenia od linii ogrodzenia boiska do muru za sceną z siatki na słupkach o wysokości 2,0 m. Scena Powierzchnia sceny 104,0 m2 Projektuje się scenę dla imprez rozrywkowych. Scena ma być podwyższona 0,30 cm od kręgu tanecznego. Podwyższenie terenu uzyskuje się przez wymurowanie ścianki oporowej zagłębionej na 1,0 m w terenie z bloków żwirobetonowych. Na powierzchni tak powstałego tarasu wylewka z betonu B-20 gr 10 cm na podsypce piaskowej i folii budowlanej. Wykończenie sceny z desek drewna egzotycznego lub impregnowanego ciśnieniowo i zabezpieczonego przed działaniem czynników atmosferycznych. Krąg taneczny Powierzchnia kręgu tanecznego 361,0 m2 Plac do zabaw tanecznych uzyskuje się przez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej np. firmy EHL Staromiejska, różnicując kolory nawierzchni tak jak na rysunku planu. Podbudowa kostki jak przy parkingu. Miejsca postojowe świetlicy i dojścia piesze. Powierzchnia miejsc postojowych 122,0 m2 Powierzchnia ścieżek pieszych 291,0 m2 Od strony głównej ulicy Wojska Polskiego projektuje się miejsca postojowe na 10 miejsc w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej. Projektuje się wykonanie nawierzchni miejsc postojowych i dojazdu z kostki brukowej. Projektuje się spadki nawierzchni 2 % zgodnie z rysunkiem. Warstwy nawierzchni miejsc postojowych: - kostka brukowa betonowa - gr.8 cm - podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - gr. 20 cm - pospółka - gr. 35 cm - geosiatka - grunt rodzimy Plac zabaw dla dzieci Projektuje się wykonanie placu zabaw dla dzieci z profesjonalnym wyposażeniem firmy np. SATERNUS z Chorzowa ( www.saternus.pl ) Nawierzchnia placu piaszczysta. Planuje się następujące urządzenia zabawowe: - Ulubione podwórko huśtawka Maluch huśtawka Koszyk huśtawka Ważka z siodełkiem huśtawka na sprężynach Kiwak Wykonuje się nową płytę fundamentową gr. 20 cm pod usytuowanie wiaty, przeniesionej z północnego narożnika działki. Zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i w załączonych do SIWZ dokumentach nazwy producentów należy traktować jako przykładowe. Wykonawca może zastosować wyroby innych producentów niż podane przez projektanta, jeśli spełniają wymogi projektowe..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.00.00.00-8, 45.21.22.21-1, 42.12.20.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 4 500,00 zł, słownie: cztery tysiące pięćset zł 00100 gr. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS Leśnica oddział Izbicko 34 8907 1076 2006 5000 2017 0005 z adnotacją wadium - I etap budowy terenu rekreacyjno- sportowego w Boryczy z placem zabaw dla dzieci i miejscem spotkań mieszkańców 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do dnia 27.05.2011r. do godz. 10.00 sposób przekazania: Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Izbicko, natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizację co najmniej : - 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 500,0 m2 - 1 roboty budowlanej polegającej na wnoszeniu ogrodzeń o powierzchni nie mniejszej niż 200,0 mb w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju robót, wartości, daty i miejsca ich wykonania oraz referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę: - opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł )

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, dowód wniesienia wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć przed publikacją ogłoszenia o przetargu: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków: - Zmiana nazwy firmy, danych adresowych lub osób uprawnionych do podpisania umowy, jeżeli zmiany nastąpiły po zawarciu umowy, zmiana numeru konta bankowego - Wystąpienie robót dodatkowych lub zamiennych, których wykonanie uzależnia wykonanie zamówienia podstawowego, - Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przeć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. Okolicznościami takimi będą: - niesprzyjające warunki atmosferyczne, - siła wyższa (klęski żywiołowe, zjawiska meteorologiczne), - awarie, - akty wandalizmu, - wystąpienie innych wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację, - zmiana stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, a w ślad za tym zmiany wynagrodzenia, - Strona występująca o zmianę zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, - Wszelkie zmiany do umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej(aneks) pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.izbicko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Izbicko, ul. Powstańców Śl.12, pok. nr 4 - parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl.12, sekretariat pok. nr 7 - I piętro, do godz.10.00

Otwarcie ofert: Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl.12,  sala narad  pok. nr 14 - II piętro, 27.05.2011r. o godz.10.15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Brygida Pytel Wójt Gminy

 załączniki:

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 SIWZ - I etap budowy terenu sportowo rekracyjnego załączniki od 1 do 5.pdf

przedmiar - załacznik nr 6 do SIWZ.pdf

Dokumentacja + specyfikacja załacznik nr 7 do SIWZ.rar
 

Podmiot udostępniający: UG IZBICKO
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Adamiec
Data wytworzenia: 10.05.2011r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2457  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3152

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zawiadominie o wyborze
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29