Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
(PRZETARGI / : Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011,2011/2012, 2012/2013 na terenie Gminy Izbicko wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przew)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2010-08-19 13:42:32, dokument aktualny] 

Izbicko, dnia 6.08.2010 r.

                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                        dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011,2011/2012, 2012/2013 na terenie Gminy Izbicko wraz z  zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu, numer sprawy: ZP:341/8/2010

                                                                                                                                                                                                   Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Izbicko

ul. Powstańców Śląskich 12

47-180  Izbicko

www.izbicko.pl

przetargi@izbicko.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek 8.00-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30,   piątek 7.30-14.30

tel. 0774616172; fax. 0774631254

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.izbicko.pl

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, pokój nr 4 parter ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne. Kopiowanie dokumentów związane z ich udostępnianiem Wykonawcy,  Zamawiający wykonuje odpłatnie; 0,30 gr. za 1 stronę.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

                                                                                                                                                           1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci, młodzieży do szkół tworzących Zespół Szkół Gminny Izbicko w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 łącznie z zapewnieniem im opieki w trakcie przewozu w dni zajęć szkolnych.                                                      

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe: PSP w Izbicku, PG w Izbicku, PSP w Otmicach, PSP w Krośnicy, PP w Siedlcu, PP w Izbicku.                                                        

Przewozy obejmują wyjazd ze wskazanego przez zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą, przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych,  oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejscowości w których mieszkają.

                                    Rok szkolny 2010/2011

Ilość uczniów dojeżdżających do PSP w Izbicku – 67 w tym:

z Siedlec 22, z Sprzęcic 5, z Poznowic 13, z Otmic 5, z Suchodańca 20, z Utraty 2,

Godzina rozpoczęcia nauki codziennie od godz. 8.00

Ilość uczniów dojeżdżających do PG w Izbicku – 109 w tym:

z Borycz 7, z Krośnicy 33, z Suchodańca 9, z Otmic 25, z Poznowic 9, z Siedlca 21, ze Sprzęcic 5,

Godzina rozpoczęcia nauki codziennie od godz. 8.00

 Ilość uczniów dojeżdżających do PSP w Otmicach  - 15 w tym:

z Poznowic 7, z Siedlca 3, z Sprzęcic 1, z Suchodańca 3, z Ligoty Czamborowej 1

Godzina rozpoczęcia nauki codziennie od godz. 8.00

Ilość uczniów dojeżdżających do PSP w Krośnicy– 12 w tym:

z Boryczy 12

Godzina rozpoczęcia nauki codziennie od godz. 7.45

Ilość uczniów dojeżdżających do PP w Siedlcu – 11 w tym:

z Poznowic 6, z Sprzęcic 5

Godzina rozpoczęcia nauki codziennie od godz. 8.10

Ilość uczniów dojeżdżających do PP w Izbicku – 7  w tym:

z Suchodańca 5, z Otmic 2

Godzina rozpoczęcia nauki codziennie od godz. 7.00

Wyszczególnienie tras i godzin dowozu i odwozu do szkół przedstawia załącznik nr  9 do specyfikacji.

Dowóz realizowany musi być co najmniej 4 autobusami rano jak i w godzinach popołudniowych.

W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, wykonawca  zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez zamawiającego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający  nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.

Długość zakładanej  trasy wynosi 268 km, są tu ujęte jednorazowe dowozy dzieci do szkół oraz odwozy dzieci do wsi.

W liczbie tej nie zostały ujęte kilometry dojazdu autobusów do miejsc rozpoczęcia tras i ich powrotów po odwiezieniu dzieci.

Wykonawca zapewni pełną obsługę, opiekę nad dziećmi w postaci osób sprawujących, odpowiedzialnych za zapewnienie opieki nad dowożonymi dziećmi.

Kierowca autobusu nie może jednocześnie sprawować opieki nad dziećmi. Wykonawca zapewni minimum 4 osoby odpowiedzialne za kompleksową opiekę nad dziećmi podczas dowozu oraz odwozu.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane zapewnieniem należytej opieki podczas wykonania usługi (koszty zatrudnienia opiekunów). 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

1. Zamówienie obejmuje świadczenie usługi dowozu dzieci w roku szkolnym 2010/2011, 2011/2010, 2012/2013 w dni nauki szkolnej.

2. Rozpoczęcie terminu wykonania zamówienia w każdym roku szkolnym od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do dnia zakończenia roku szkolnego.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)         posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności:

 - działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) -  Licencja na wykonywanie krajowego transportu osób, obowiązująca przez cały okres realizowania zamówienia.

2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,                                                                                                                                   a w szczególności:                                                                                                                                                        -  wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 usług polegających na przewozie dzieci do szkół wraz  z podaniem wartości zamówienia, dat wykonania i odbiorców  oraz referencjami w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,                                                                                                                                                                                                            a w szczególności:                                                                                                                                                         

  - Wykonawca musi dysponować co najmniej 4 autobusami które odpowiadają wymaganym warunkom technicznym. Wykonawca załączy do oferty:  kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, kserokopie ubezpieczeń OC na te pojazdy oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego przeglądu technicznego dla każdego pojazdu

- Wykonawca zapewni min. 4 kierowców posiadających stosowne uprawnienia

- Wykonawca musi potwierdzić zapewnianie opieki nad dziećmi podczas przewozu osób odpowiedzialnych za sprawowanie opieki - min. 4 osoby

4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

a w szczególności:                                                                                                                                     

    - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje polisą lub innym dokumentem potwierdzającym,

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł

 5)        nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.   

 6)        wnieśli wadium przed terminem złożenia ofert

 2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena oferty - 100%

 X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 17.08.2010 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego

 Urząd Gminy w Izbicku

ul. Powstańców Śląskich 12

47-180 Izbicko

Pokój nr 7 sekretariat na I piętrze

 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia:  17.08.2010 r. o godz.10.15  w siedzibie zamawiającego

 Urząd Gminy w Izbicku

ul. Powstańców Śląskich 12

47-180 Izbicko                                                                                                                                                            

Pokój nr 14 sala narad na II piętrze

                                                                                                                                                                                   

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

                                                                                                                                                                               

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

                                                                                                                                                                                   

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

                                                                                                                                                                                   

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

                                                                                                                                            

XVIII. Informacja o ograniczaniu możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Nie ogranicza się                                                                                                                                                          

XIX. Zmiana Umowy

Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień  zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

XX.  Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 211687 - 2010 Data zamieszczenia 6.08.2010 r.

 

 Brygida Pytel Wójt Gminy                                                                                                                                                                            

Kierownik Zamawiającego

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

SIWZ wraz z załącznikami.pdf

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: UG IZBICKO
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Adamiec
Data wytworzenia: 6.08.2010 r.

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 4036  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4621

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
zawiadomienie
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29