Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
(PRZETARGI / Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2012-04-05 11:19:29, dokument aktualny]
 rozmiar: 18,77 KB 
pobrań: 46 
data: 2012-03-20 14:22:42 
opis:                                                                                           rozmiar: 9,71 KB 
pobrań: 51 
data: 2012-03-20 14:22:42 
opis:

                                                                                                                                                                                                           


Izbicko: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu

Numer ogłoszenia: 86462 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer sprawy: ZP.271.1.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Izbicko , ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, woj. opolskie, tel. 0-77 461 72 21, faks 0-77 463 12 54.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.izbicko.pl, www.izbicko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu. Projektowany teren znajduje się w miejscowości Siedlec, w sąsiedztwie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, przy głównej ulicy Wiejskiej.

 

Na inwestycję składa się:

A. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY:

- boisko do siatki plażowej: 1 szt.

- piaskownica: 1 szt. - ławka - (np. firma Puczyński ) - nr kat.04-04-06: 11 szt. - lub produkt równoważny

- ławka - ( np. Puczyński ) - nr kat. 08-02-02: 3 szt. - lub produkt równoważny

- kosz na odpadki ( np. firma Puczyński ) - nr kat. 13-07-13: 8 szt. - lub produkt równoważny

- latarnia parkowa - typ oprawy 12 Merkury, słup Ws2: 14 szt. ( np. Firma Produkcyjno-Handlowa ART. METAL Sp. j., 83-331 Przyjaźń, Łapino 34) - lub produkt równoważny

- płytki Flexi Step - lub produkt równoważny

- plac zabaw - elementy zabawowe: ( np. urządzenia zabawowe firmy Lars Laj Polska ,72-003 Dobra Szczecińska, ul. Migdałowa 11 ) - lub produkt równoważny

- Altana, nr kat. 13074: 1 szt. - lub produkt równoważny

- Palenisko, nr kat. 13080: 1 szt. - lub produkt równoważny

- Wyzwanie, nr kat. 10405: 1 szt. - lub produkt równoważny

- Lokomotywa, nr kat. 11737: 1szt. - lub produkt równoważny

- Wieloryb, nr kat. 11259: 1 szt. - lub produkt równoważny

- Auto, nr kat. 11258: 1 szt. - lub produkt równoważny

- Kucyk, nr kat. 11261: 1 szt. - lub produkt równoważny

- Morsy, nr kat. 11264: 1 szt. - lub produkt równoważny

- Centrum aktywności, nr kat. 10620: 1 szt. - lub produkt równoważny

- Huśtawki, nr kat. 11142: 1 szt. - lub produkt równoważny

Zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i w załączonych do SIWZ dokumentach nazwy producentów należy traktować jako przykładowe. Wykonawca może zastosować wyroby innych producentów niż podane przez projektanta, jeśli spełniają wymogi projektowe.

B. MATERIAŁ ROŚLINNY:

Drzewa liściaste: 1. Betula youngi - brzoza brodawkowata: 1 szt.

2. Salix fragilis - wierzba zwisająca: 2 szt.

3. Syringa odm. Var Japonica - lilak: 1 szt.

Krzewy liściaste:

4. Rhododendron hirsutum - różanecznik: 3 szt.

5. Rhododendron impedilum - różanecznik: 3 szt.

6. Hydrangea macrophylla - hortensja pyłkowa: 5 szt.

7. Potentilla fruticana - pięciornik krzewiasty: 5 szt.

8. Philadelphus coronarius - jaśminowiec: 30 szt.

 9. Forsythia suspensa - forsycja zwisająca: 30 szt.

Drzewa i krzewy iglaste:

10. Picea glauca - świerk biały: 1 szt.

11. Abies balsamica - jodła balsamiczna: 1 szt.

12. Juniperus horizontalis Glauca - jałowiec płożący: 3 szt.

13. Pinus mugo - sosna karłowata: 3 szt. Żywopłoty:

14. Berberis thunbergi - berberys: 61 szt.

15. Berberis rubrostilla - berberys czerwonolistny: 13 szt.

Wrzosy i wrzośce:

 - Calluna vulgaris - wrzos pospolity

- Calluna vulgaris Silver Knight

- Calluna vulgaris Vickwar Flame

- Calluna vulgaris Elsie Purneli

- Erica camea Vivelii - wrzosiec krwisty

- Erica x Watsonii - wrzosiec Watsona

C. OGRÓDEK SKALNY:

1. Mainthemum bifolium - konwalia dwulistna

2. Polypodium vulgare - paprotka zwykła

3. Waldsteinia ternata - pragnia syberyjska

4. Aspelnium - zanokcica

5. Pennisetum alopecuroides - rozplenica japońska

6. Festuca cinerea odm. Blauglut - kostrzewa

7. Helleborus niger - ciemiernik

8. Hepatica - przylaszczka

9. Hellebarus niger - ciemiernik biały

10. Saxifraga odm. Hyponoides - skalnica rokietowa

11. Arabis odm. Caucasia - gęsiówka kaukaska

12. Draba odm. Bruniflora - głodek kaukaski

13. Dianthus Plumaris - goździk pierzasty

14. Cyclamen - cyklamen

15. Thymus x citroidorus - macierzanka cytrynowa

16. Phlox subulata - floks szydlasty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych /STWiOR/ stanowiących załączniki do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.00.00.00-8, 42.12.20.00-8, 45.11.27.23-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 700,00 zł słownie: pięć tysięcy siedemset zł 00/100 gr.

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS Leśnica oddział Izbicko 34 8907 1076 2006 5000 2017 0005 z adnotacją wadium - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie: do dnia 11.04.2012 r. do godz. 10.00 sposób przekazania: Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Izbicko, natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię.                                                                                                                                   4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

 6. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca winny jest udokumentować zrealizowanie:

- 1 roboty budowlanej polegającej na budowie placu zabaw w zakresie instalowania urządzeń wyposażenia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł - 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu powierzchni z kostki brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 1000,0 m2, wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100 gr.).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, dowód wniesienia wadium, formularz ofertowy- załącznik do SIWZ, wypełniony kosztorys ofertowy, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, - jeżeli dotyczy, pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona - jeżeli dotyczy, wykaz robót budowlanych- załącznik do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć przed publikacją ogłoszenia o przetargu. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków: a. zmiana nazwy firmy, danych adresowych lub osób uprawnionych do podpisania umowy, jeżeli zmiany nastąpiły po zawarciu umowy, zmiana numeru konta bankowego, b. zmiana stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, a w ślad za tym zmiany wynagrodzenia, c. wystąpienie robót zamiennych, d. przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przeć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. Okolicznościami takimi będą niesprzyjające warunki atmosferyczne, działanie siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego, awarie, akty wandalizmu e. koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, f. wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, g. wystąpienie innych wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację, h. strona występująca o zmianę zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Wszelkie zmiany do umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej ( aneks ) pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.izbicko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl. 12, 47-180 Izbicko, pok. nr 4 - parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl.12, 47-180 Izbicko, pok. nr 7-sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

OTWARCIE OFERT:

Oferty zostaną otwarte dnia: 11.04.2012 r., o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Izbicku

Ul. Powstańców Śl. 12

47-180 Izbicko

 Pokój nr 14 sala narad na II piętrze

 


Brygida Pytel Wójt Gminy
Kierownik zamawiającego

 

Załączniki:

Pytania do przetargu3.pdf

 

Pytania do przetargu2.pdf

przedmiar dodatkowy - Siedlec nawierzchnia bezpieczna.pdf

Pytania do przetargu.pdf

 

SIWZ+ załączniki - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu.pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ - przedmiar robót,dokumentacja techniczna, STWiOR.rar

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: UG IZBICKO
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Adamiec
Data wytworzenia: 20.03.2012r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2864  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4463

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
pytania
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29