Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
(PRZETARGI / Przetargi nieruchomości)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-12-06 08:46:51, dokument aktualny]


OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY 

 

 

WÓJT GMINY IZBICKO

            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2004 roku Nr 207, poz. 2108)                
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Izbicko:

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

Położenie

Przeznaczenie

Cena zł

91

36336

1,0200 ha

Suchodaniec

 Zab. Mieszk, MN

150.000,00

  + Vat

 

CENA WYWOŁAWCZA – 150.000,00ZŁOTYCH,

WADIUM – 15.000,00ZŁOTYCH,

POSTĄPIENIE MINIMALNE – 1500,00ZŁOTYCH. 

 

Przetarg odbędzie się dnia 27 stycznia 2012 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Izbicko – sala narad  

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu) na konto Urzędu Gminy Izbicko w BS Izbicko Nr 34890710702006500020170005 do dnia 23stycznia 2012roku. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu. 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Do podanej ceny zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie  200,00zł – koszty mogą ulec zmianie.

Oznaczenie oferowanej do sprzedaży działki, powierzchnia i określenie użytków i klas nieruchomości przedstawiono w oparciu o dane z Ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie granic nieruchomości odbywać się będzie na wniosek i koszt nabywców.

Działka niezabudowana znajduje się w Suchodańcu, w planie zagospodarowania przestrzennego została oznaczona jako MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Możliwość podziału na mniejsze działki budowlane. Obciążeń brak. 

Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

Jeżeli osoba ustalona w przetargu na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Należność za nabycie nieruchomości płatna będzie w całości – przelewem na konto Gminy Izbicko w terminie do dnia poprzedzającego dzień zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej ponoszą nabywcy.

Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.

Informacje dodatkowe : Urząd Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl. 12

                                           Pok. 4 nr tel. 4617221 wew. 127.

 

                                                                                                                                                         WÓJT GMINY IZBICKO

                                                                                                                                                                           /-/

                                                                                                                                                              BRYGIDA PYTEL

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 421
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29