Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
(PRZETARGI / Przetargi nieruchomości)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-07-20 13:07:27, dokument aktualny]


Izbicko 11.07.2011r.

 

 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY 

 

 

WÓJT GMINY IZBICKO

            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2004 roku Nr 207, poz. 2108)                
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Izbicko:

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

Położenie

Przeznaczenie

Cena zł

546/3

 

536/1

36336

 

36336

0,0130

 

0,0200

IZBICKO

B-działka zabudowana

B-działka zabudowana

 

 

 

    1 460,00

 

CENA WYWOŁAWCZA – 1 460,00 ZŁOTYCH,

WADIUM – 146,00 ZŁOTYCH,

POSTĄPIENIE MINIMALNE – 20,00 ZŁOTYCH. 

 

Przetarg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2011 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Izbicko – sala narad  

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu) na konto Urzędu Gminy Izbicko w BS Izbicko Nr 34890710762006500020170005 do dnia 16sierpnia 2011roku. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu. 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Do podanej ceny mogą być  doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie  200,00zł – koszty mogą ulec zmianie.

Oznaczenie oferowanej do sprzedaży działki, powierzchnia i określenie użytków i klas nieruchomości przedstawiono w oparciu o dane z Ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie granic nieruchomości odbywać się będzie na wniosek i koszt nabywców.

Działki zabudowane 546/1 i 536/1 znajdują się przy ul. 15-go Grudnia w Izbicku, znajdują się na nich budynek gospodarczy oraz zabudowania wejściowe do budynku mieszkalnego- nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego została oznaczona MN. Działki nie mają dostępu do drogi. Obciążeń brak. 

Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

Jeżeli osoba ustalona w przetargu na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Należność za nabycie nieruchomości płatna będzie w całości – przelewem na konto Gminy Izbicko w terminie do dnia poprzedzającego dzień zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej ponoszą nabywcy.

Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.

Informacje dodatkowe : Urząd Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl. 12

                                           Pok. 4 nr tel. 4617221 wew. 127.

 

                                                                                                 WÓJT GMINY IZBICKO

                                                                                                                                            /-/

                                                                                                                                BRYGIDA PYTEL  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 663Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29