Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Ogłoszenie o I przetargu ustym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
(PRZETARGI / Przetargi nieruchomości)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-05-30 14:22:11, dokument aktualny]


Izbicko 30.05.2011r.

 

 

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY 

 

 

WÓJT GMINY IZBICKO

            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2004 roku Nr 207, poz. 2108)                
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Izbicko:

 

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

Położenie

Przeznaczenie

Cena zł

331

41561

0,2294

OTMICE

B-działka zabudowana

 

 

169 081,00

 

CENA WYWOŁAWCZA – 169 081,00ZŁOTYCH,

WADIUM – 16 909,00ZŁOTYCH,

POSTĄPIENIE MINIMALNE – 1690,00ZŁOTYCH. 

 

Przetarg odbędzie się dnia 01 lipca 2011 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Izbicko – sala narad  

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu) na konto Urzędu Gminy Izbicko w BS Izbicko Nr 45890710762006500020170001. do dnia 27czerwca 2011roku. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Do podanej ceny zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie  600,00zł – koszty mogą ulec zmianie.

Oznaczenie oferowanej do sprzedaży działki, powierzchnia i określenie użytków i klas nieruchomości przedstawiono w oparciu o dane z Ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie granic nieruchomości odbywać się będzie na wniosek i koszt nabywców.

Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i  budynkiem gospodarczym. Dane techniczne oraz stan budynków zostały określone w operacie szacunkowym z wyceny nieruchomości-operat ten dostępny jest w Urzędzie Gminy Izbicko (pokój nr 4); ponadto osoby zainteresowane nabyciem mogą obejrzeć budynki po uprzednim umówieniu się   z przedstawicielem gminy.

Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

Jeżeli osoba ustalona w przetargu na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Należność za nabycie nieruchomości płatna będzie w całości – przelewem na konto Gminy Izbicko w terminie do dnia poprzedzającego dzień zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej ponoszą nabywcy.

Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.

 

Informacje dodatkowe : Urząd Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl. 12

                                           Pok. 4 nr tel. 4617221 wew. 127.                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                                                                           Za-caWÓJTA GMINY IZBICKO

                                                                                                                                             /-/

                                                                                                                               DARIUSZ BEKIERSZ  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 496Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29