Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Działalność gospodarcza - Jedno okienko
(JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? / Działalność Gospodarcza)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2009-04-16 13:05:32, dokument aktualny]


Z dniem 31 marca 2009r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2009r. Nr18, poz.97), wprowadzająca między innymi zasadę „jednego okienka”. Ustawa zakłada, że osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będą składać w Urzędzie Gminy tzw. zintegrowany wniosek o wpis do wszystkich rejestrów prowadzonych przez urzędy zaangażowane w proces rejestracji –„EDG-1”.

Wniosek EDG-1 jest równocześnie:
- wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
- zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
- zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Druk wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 jest również:
- wnioskiem o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wnioskiem o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
- wnioskiem o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
- zawiadomieniem o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wnioski można składać:
- osobiście lub przez pełnomocnika (wymagane jest złożenie stosownego notarialnego pełnomocnictwa) w Urzędzie Gminy w Izbicku
- listownie – listem poleconym- w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu.

Od dnia 31 marca 2009r:
1. wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmianę wpisu można składać jedynie na drukach, których wzór został określony Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz.U. z 2009r, Nr 50, poz.399),
2. powyższe wnioski są zwolnione z opłaty,
3. wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy w Izbickui , pok. 12 (I piętro) i na stronie BIP Gminy Izbicko

Po złożeniu wniosku organ ewidencyjny niezwłocznie dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie, następnie wniosek wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu przesyła do:
- wskazanego przez przedsiębiorcę Naczelnika Urzędu Skarbowego,
- właściwego Urzędu Statystycznego,
- terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

UWAGA!
Wprowadzenie zasady „jednego okienka” nie zwalnia przedsiębiorcy od konieczności załatwiania niektórych spraw w urzędach osobiście, np. przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia w ZUS druków ZUS ZUA lub ZUS ZZA, a w urzędzie skarbowym informacji o podjęciu działalności w formie spółki cywilnej czy też podjęciu działalności objętej podatkiem od towarów i usług – VAT.

Adresy urzędów i instytucji

Urząd Gminy
ul. Powstańców Śl. 12
47-180 Izbicko
tel. 077/461-72-21 w.107

Urząd Statystyczny
ul. Krakowska 53A
45-951 Opole
tel. 423-01-10, 423-0111

Urząd Skarbowy
ul. Opolska 13
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 461-28-29, 463-85-05

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Miarki 2a
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 461-30-56

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Piłsudskiego 20
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 44-00-313

Znowelizowane przepisy ustawy zakładają możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej od dnia złożenia wniosku w urzędzie. Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy do rozpoczęcia działalności niezbędne jest uzyskanie koncesji, licencji czy też zezwoleń.

Wniosek EDG-1.pdf

Instrukcja wypełnienia.pdf  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 853  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29