Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIE



wyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Działalność gospodarcza - Jedno okienko
(JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? / Działalność Gospodarcza)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2009-04-16 13:05:32, dokument aktualny]


Z dniem 31 marca 2009r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2009r. Nr18, poz.97), wprowadzająca między innymi zasadę „jednego okienka”. Ustawa zakłada, że osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będą składać w Urzędzie Gminy tzw. zintegrowany wniosek o wpis do wszystkich rejestrów prowadzonych przez urzędy zaangażowane w proces rejestracji –„EDG-1”.

Wniosek EDG-1 jest równocześnie:
- wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
- zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
- zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Druk wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1 jest również:
- wnioskiem o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- wnioskiem o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
- wnioskiem o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
- zawiadomieniem o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wnioski można składać:
- osobiście lub przez pełnomocnika (wymagane jest złożenie stosownego notarialnego pełnomocnictwa) w Urzędzie Gminy w Izbicku
- listownie – listem poleconym- w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu.

Od dnia 31 marca 2009r:
1. wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmianę wpisu można składać jedynie na drukach, których wzór został określony Rozporządzeniu Rady Ministrów (Dz.U. z 2009r, Nr 50, poz.399),
2. powyższe wnioski są zwolnione z opłaty,
3. wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy w Izbickui , pok. 12 (I piętro) i na stronie BIP Gminy Izbicko

Po złożeniu wniosku organ ewidencyjny niezwłocznie dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie, następnie wniosek wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu przesyła do:
- wskazanego przez przedsiębiorcę Naczelnika Urzędu Skarbowego,
- właściwego Urzędu Statystycznego,
- terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

UWAGA!
Wprowadzenie zasady „jednego okienka” nie zwalnia przedsiębiorcy od konieczności załatwiania niektórych spraw w urzędach osobiście, np. przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia w ZUS druków ZUS ZUA lub ZUS ZZA, a w urzędzie skarbowym informacji o podjęciu działalności w formie spółki cywilnej czy też podjęciu działalności objętej podatkiem od towarów i usług – VAT.

Adresy urzędów i instytucji

Urząd Gminy
ul. Powstańców Śl. 12
47-180 Izbicko
tel. 077/461-72-21 w.107

Urząd Statystyczny
ul. Krakowska 53A
45-951 Opole
tel. 423-01-10, 423-0111

Urząd Skarbowy
ul. Opolska 13
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 461-28-29, 463-85-05

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Miarki 2a
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 461-30-56

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Piłsudskiego 20
47-100 Strzelce Opolskie
tel. 44-00-313

Znowelizowane przepisy ustawy zakładają możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej od dnia złożenia wniosku w urzędzie. Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy do rozpoczęcia działalności niezbędne jest uzyskanie koncesji, licencji czy też zezwoleń.

Wniosek EDG-1.pdf

Instrukcja wypełnienia.pdf



  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 734  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:



Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29