Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej
(JEDNOSTKI / Ośrodek Pomocy Społ.)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2005-11-07 10:02:55, dokument aktualny]OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Siedziba - budynek Urzędu Gminy w Izbicku
ul. Powstańców Sl.12
/parter pokój nr 1/
czynny:
poniedziałek w godz. 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00 - 16.00
piątek w godz. 8.00 - 15.00

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej .
A zatem do Ośrodka Pomocy Społecznej /OPS/ mogą zgłaszać się po pomoc osoby , które które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej.
Pomoc ta przysługuje:
- wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski.
- Posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę
Ośrodki Pomocy Społecznej realizują również zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej
Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne, kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy
Ośrodki Pomocy Społecznej pomagają potrzebujacym w różny sposób, w tym m.in.:
-organizują usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych
-pokrywają wydatki na świadczenia zdrowotne
-organizują poradnictwo prawne i psychologiczne
- załatwiają sprawy związane z umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej oraz zakładach opieki leczniczej
- udzielają pomocy finansowej i rzeczowej

POMOC FINANSOWA – zasiłki
Problem /przeznaczenie zasiłku
Typ zasiłku
koszt zakupu leków , leczenia
remont mieszkania
kupno opału, odzieży
pobyt dziecka w żłobku /przedszkolu
koszty pogrzebu
straty materialne w wyniku wypadku losowego lub klęski ekologicznej
ekonomiczne usamodzielnienie
bilet kredytowy
Zasiłek ten może również przybrać formę pomocy rzeczowej np.odzież, opał, materiały budowlane Zasiłek celowy i celowy specjalny
-długotrwała choroba
-niepełnosprawność
-brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie na której ciążył obowiązek alimentacyjny
-możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Zasiłek okresowy i specjalny zasiłek okresowy
Osoba która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych i wychowuje samotnie co najmniej jedno dziecko do 7 roku zycia.Należy wystąpić z wnioskiem w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub 30 dni od dnia otrzymania decyzji z PUP o ustaniu prawa do zasiłku.Zasiłek gwarantowany okresowy przysługuje przez okres 36 miesięcy Gwarantowany zasiłek okresowy /kwota równa kryterium osoby samotnie gospodarujacej zgodnie z aktualnym Obwieszczeniem Ministra Pracy i PS przez 12 m-cy i 80% tej kwoty przez okres dalszych 24 miesięcy
Osoba zdolna do pracy ale nie pozostająca w zatrudnieniu opiekująca się dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji /jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność wraz ze wskazaniami o konieczności stałej opieki Zasiłek stały
Całkowita niezdolność do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego Zasiłek stały wyrównawczy
Osoba pełnoletnia całkowicie niezdolna do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed 18 rokiem życia lub w trakcie nauki ,ale przed ukończeniem 25 lat. Renta socjalna
Matka dziecka zajmująca się jego wychowaniem
Ojciec dziecka zajmujacy się jego wychowaniem
Osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystapiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka/tylko zasiłek macierzyński okresowy/
Osoba która przyjęla dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej /tylko okresowy/ Macierzyński zasiłek okresowy oraz macierzyński zasiłek jednorazowy na każde urodzone dziecko podczas ostatniego porodu.
O pomoc finansową mogą starać się osoby które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej
Pierwszy podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków to trudna sytuacja życiowa . osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności: z ubóstwem sieroctwem, bezdomnością , bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, wielodzietność, klęska żywiołowa i ekologiczna itp.
Drugi warunek – to trudna sytuacja finansowa
Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.
W przypadku osoby samotnie mieszkajacej i gospodarującej należy sumować wszystkie dochody z ostatniego miesiąca tj/ dochód netto/ czyli bez podatku, i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. A zatem można starać się o zasiłęk jeżeli łączny dochód nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społęcznej. Obecnie 0d 1 czerwca 2002 r. jest to 461 zł na miesiąc.
Osoba ubiegająca się o pomoc a mieszka z rodziną wówczas należy przedłożyć dochody netto wszystkich członków rodziny.
Z wnioskiem/ podaniem/ wyjaśniającym problem należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
Po otrzymanym zgłoszeniu pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedza osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc w miejscu zamieszkania lub pobytu i sporządza szczegółowy wywiad srodowiskowy w którym opisuje strukturę rodziny , sytuację mieszkaniową, zawodową, zdrowotną/ czy występuje niepełnosprawność bada sytuację osób niepełnosprawnych , czy w rodzinie występuje przewlekła choroba /, stałe miesięczne dochody i wydatki rodziny, możliwość uzyskania alimentacji od osób do tego zobowiązanych, sytuacji rodzinnej osób wspólnie zamieszkujących/ dot.funkcjonowania rodziny, konfliktów, czy występuje przemoc w rodzinie, uzaleznienia itp. Po sporządzeniu wywiadu ustala sytuację danej rodziny jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia .Natomiasy w sprawach niecierpiących zwłoki w terminie 2 dni.
Sytuację osobistą , rodzinną dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów :
- dowodu osobistego
- decyzji organu rentowego przyznająca świadczenie
- orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności /dzieci które nie ukończyły 16 roku życia, stanowiącego podstawę uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego/
- zaświadczenie pracodwacy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia /dochód netto z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku
- zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.
- zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne oraz o okresach nieskładkowych
- dowód otrzymania renty lub emerytury
- zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych
- zaświadczenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki.
- Decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną , utracie statusu osoby bezrobotnej , o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych , dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo zaswiadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujacych pracy.
- Legitymacji ubezpieczeniowej z podaną kwotą, od której naliczane są składki na ubezpieczenia społeczne
- Zaświadczenia KRUS potwierdzajacego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.
- Oświadczenia o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe
- Oświadczenie o stanie majatkowym
- Oświadczenie osoby ubiegającej się o rentę socjalną, że nie jest uprawniona do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego z wyjątkiem renty rodzinnej
- Oświadczenie osoby ubiegajacej się o rentę socjalną że nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pracy i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej
Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje kierownik Osrodka Pomocy Społecznej .Prawo wniesienia odwołania składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
za pośrednictwem organu który ją wydał.
- Pracownicy OPS prowadzą bieżącą ewidencję i kompletują przepisy prawne
- Systematyczne przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego
- Opracowywanie projektów decyzji zgodnie z wymogami formalno-prawnymi
- Opracowywanie rocznych planów pracy
- Rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz wnioskowanie w sprawach o przyznanie pomocy.
- Pracownicy tut.OPS udzielają pomocy w załatwianiu różnych spraw urzędowych klientów m.in.załatwianie spraw emerytalno-rentowych, dowodów osobistych, rehabilitacji, sprzętu rehabilitacyjnego , środków pomocniczych itp.
- Systematycznie współpracują z Policją głównie dot. przemocy w rodzinie oraz zakładanie tzw.Niebieskich Kart
- Praca socjalna z rodzinami wielodzietnymi, niepełnymi z problemami alkoholowymi
- Współpraca z PFRON oddział Opolski
- Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie w zakresie ubiegania się o refundację : środków pomocniczych/cewniki/ aparaty słuchowe, buty ortopedyczne iitp
- Systematycznie jest przeprowadzana alimentacja na rzecz osób i rodzin korzystajacych z pomocy finansowej tut,OPS
- Przeprowadzanie wyrywkowych kontroli w środowisku dotyczących własciwego wykorzystywania przyznanych środków finansowych

- Współpraca z Stacją Opieki Caritas w Izbicku
- Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Współpraca z Szpitalem Rejonowym w Strzelcach Op.
- Współpraca z Prokuraturą oraz Sądem Rejonowym w Strzelcach Op.
Współpraca z innymi instytucjami oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie całego kraju w sprawie udzielanie róznego rodzaju świadczeń osobom i rodzinom a przebywającym czasowo na terenie tut.gminy oraz wystawianie not obciążeniowych za udzielone świadczenia.


Niekonwencjonalne formy pomocy społecznej realizowane na terenie gminy Izbicko
- Zbiórka odzieży używanej
- Meble oraz sprzęt gospodarstwa domowego
- Organizowanie jednodniowych pielgrzymek dla mieszkańców gminy do różnych miejsc kultu religijnego
- Organizowanie wigilii dla osób samotnych
- Przy współpracy sołtysów przygotowywanie paczek świątecznych dla osób przewlekle chorych oraz seniorów naszej gminy którzy ukończyli 85 rok życia
- Organizowanie pomocy żywnościowej dla schroniska dla bezdomnych ,,Barka,, w Błotnicy Strzeleckiej

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izbicku kieruje Kierownik Ośrodka
– Pani Teresa Koprek
Obecnie w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest jeden pracownik socjalny –Pani Anna SiemskaObsługa komputera

Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku realizuje wszystkie świadczenia finansowe w systemie ,,POMOST,,

/m.in. rejestracja wniosków, wywiady, decyzje, listy wypłat, sprawozdawczość/
6.
Prowadzenie rachunkowości budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku - główny księgowy Grabowska Urszula
- Sporządzanie list płac wynagrodzeń, oraz segregowanie dokumentacji stanowiącej podstawę dokonania wypłaty
- Miesięczne sporządzanie list płac przyznanych zasiłków
- Segregowanie dokumentacji stanowiacej podstawę ustalenia wysokości zasiłków, oraz prowadzenie kart zasiłkowych
- Prowadzenie analitycznej ewidencji należnych pracownikom wynagrodzeń/ karty wynagrodzeń/
- Sporządzanie poleceń przelewu
- Przygotowanie danych do sprawozdań na podstawie wyników analitycznych urządzeń księgowych
- Sporządzanie sprawozdań operatywnych o wydatkach budżetowych , oraz sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzenia/ odrębnie dla zadań własnych i zleconych
- Naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społczne , zdrowotne i fundusz pracy
- Obliczanie , pobieranie i terminowe wypłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy, właściwego urzędu skarbowego
- Sporządzanie w okresach miesięcznych i rocznych deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy oraz wykazów pobranych zaliczek
- Kompletowanie w porządku chronologicznym i oznaczenie numerem dowodów księgowych, sprawdzanie ich prawidłowości, oraz sprawdzanie dowodów pod względem rachunkowo – formalnym
- Prowadzenie dokumentacji finansowo księgowej i księgowanie zaszłości finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Sporządzanie zestawienia sald kont syntetycznych, oraz obrotów tych kont w okresach miesięcznych
- Prowadzenie analitycznej ewidencji kont zespołu 2 – rachunki i roszczenia
- Kompletowanie i przygotowanie do wypłaty dowodów kasowych
- Załatwianie bieżącej korespondencji
- Czuwanie nad prawidłowym obiegiem dowodów ksiegowych
- Rozliczanie pracowników z pobranych zaliczek terminowych
- Ustalanie wysokości płac dla celów zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin.
- Wydawanie zaświadczeń
- Wstępna kontrola wszystkich operacji gospodarczych związanych z wydawaniem srodków pieniężnych, obrotami pienięznymi na rachunkach bankowych, przyjmowaniem na stan Ośrodka środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
- Kontrola wszystkich operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowości poprzez sprawdzanie prawidłowości zapisów księgowych
- Kontrola kasy prowadzonej na zasadzie porozumienia przez Urząd Gminy / czuwanie nad gospodarką kasową, sprawdzanie raportów kasowych, podpisywanie czeków, i przelewów/
- Obsługa komputera dot. księgowości budżetowej /program płatnik/


Izbicko dnia 6.05.2003 r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 5289
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5826

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
zmiana godzin pracu ośrodka
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29