Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Statut Gminy Izbicko
(AKTY PRAWNE / Statut Gminy Izbicko)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2012-02-09 08:23:07, dokument aktualny]


 

Statut Gminy Izbicko 


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
 

§ 1. 1. Gmina Izbicko, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Gminą” jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 

2. Wszystkie osoby zamieszkałe na stałe na terytorium Gminy z mocy ustawy o samorządzie terytorialnym stanowią gminną wspólnotę samorządową, która realizuje swoje zbiorowe cele lokalne poprzez: 

- udział w referendach gminnych organizowanych w sytuacjach określonych w niniejszym statucie; 

- wybraną przez siebie Radę Gminy Izbicko, zwaną w dalszej części niniejszego statutu „Radą”, będącą organem stanowiącym i kontrolnym Gminy; 

- wybranego przez siebie Wójta Gminy Izbicko, zwanego dalej „Wójtem”, będącego organem wykonawczym Gminy; 

- wybrane przez Radę organy wewnętrzne, zwane dalej „organami Rady”, będące pomocniczymi ciałami kolegialnymi Rady o charakterze opiniodawczym, wnioskodawczym i kontrolnym; *

- uczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę konsultacjach z mieszkańcami Gminy. 

§ 2. Gmina Izbicko obejmuje obszar o powierzchni 84 km2, a jej granice określone są na mapie stanowiącej zał. nr 1 do statutu. 

§ 3. Siedziba organów gminy mieści się w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 12 w Izbicku. 

§ 4. Herb gminy składa się z trzech części - górna przedstawia ciemną sylwetkę dzika na zielonym tle, dolna część jest podzielona na połowę, gdzie z lewej strony na żółtym tle umieszczone są dwa dojrzałe kłosy, a z prawej strony na ciemnoniebieskim tle jest wizerunek karpia. Wizerunek graficzny herbu, stanowi zał. nr 2. 

§ 5. W celu wykonywania swych zadań gmina tworzy jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze.* Wykaz jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych stanowi załącznik nr 3 do statutu. 

Rozdział 2.
Zakres działania, zadania Gminy oraz zasady ich realizacji 

§ 6. Zakres działania Gminy określają: 

1) ustawy i akty wydawane na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych; 

2) porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej; 

3) umowy zawarte z innymi podmiotami. 

§ 7. Gmina wykonuje swoje zadania : 

1) poprzez działalność swoich organów i jednostek pomocniczych; 

2) poprzez gminne jednostki organizacyjne; 

3) poprzez działalność innych podmiotów – krajowych i zagranicznych – na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień. 

Rozdział 3.
Władze Gminy Izbicko 

§ 8. 1. Mieszkańcy Gminy wykonują swoje uprawnienia bezpośrednio w drodze wyborów, referendum a także za pośrednictwem organów Gminy. 

2. Organami Gminy są : 

1) Rada Gminy Izbicko; 

2) Wójt Gminy Izbicko. 

 

§ 9. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej* 

 

2. Zasady i tryb wyboru członków Rady określa odrębna ustawa. 

§ 10. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych, wybranych na okres 4 lat, licząc od dnia wyboru. 

§ 11. 1. Rada wybiera Przewodniczącego Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących na pierwszej sesji Rady nowej kadencji. 

2. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji zwołując pierwszą sesję nowo wybranej Rady dokonuje następujących czynności: 

1) określenie daty, godziny i miejsca sesji nowo wybranej Rady; 

2) przygotowanie porządku obrad; 

3) dokonanie otwarcia sesji; 

4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród nowo wybranych radnych. 

3. Porządek obrad, o jakich mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera w szczególności sprawozdanie dotychczasowego wójta o stanie Gminy. 

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 obejmuje między innymi informacje o: stanie mienia komunalnego i jego zmianach w okresie kadencji Wójta, gminnych inwestycjach realizowanych w trakcie kadencji Wójta, środkach zewnętrznych pozyskanych na realizację inwestycji o jakich mowa wcześniej i innych środkach zewnętrznych pozyskanych w związku z wykonywaniem zadań Gminy, stanie należności i zobowiązań Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 

5. W sytuacji, gdy Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji nie może wykonać czynności określonych w ust. 2, dokonuje je I Wiceprzewodniczący Rady poprzedniej kadencji. 

6. Jeżeli I Wiceprzewodniczący nie może wykonać czynności określonych w ust. 2, wykonuje je II Wiceprzewodniczący. 

§ 12. Przewodniczący Rady, w ramach organizowania prac Rady i prowadzenia jej obrad, w szczególności: 

1) zwołuje sesje Rady; 

2) przewodniczy obradom; 

3) pilnuje porządku na sesji; 

4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady; 

5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał; 

6) podpisuje uchwały; 

7) reprezentuje Gminę na zewnątrz;*

8) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych dla wykonywania przez radnych mandatu. 

§ 13. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przez upływem kadencji, Rada na swojej najbliższej sesji dokonuje wyboru na wakujące stanowisko. 

Rozdział 4.
Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Rady Gminy 

§ 14. Do wewnętrznych organów Rady Gminy należą: 

1) Komisja Rewizyjna; 

2) komisje stałe; 

3) doraźne komisje do określonych zadań.*

§ 15. Przewodniczący Rady koordynuje z ramienia Rady prace komisji Rady. 

§ 16. 1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach. 

2. Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych, w formie uchwał. 

§ 17. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. *

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. 

3. Poza sesjami Rada działa za pośrednictwem komisji. 

§ 18. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący. 

2. Przygotowanie sesji obejmuje: 

1) ustalenie porządku obrad; 

2) ustalenie czasu i miejsca obrad; 

3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad. 

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady. 

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad wysyłając zawiadomienie wraz z projektami uchwał i innymi materiałami związanymi z tematyką sesji. Zawiadomienie podpisuje Przewodniczący Rady. 

5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, po przedstawieniu Radzie porządku obrad. 

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

7. Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady.*

§ 19. 1. Przed każdą sesją przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję. 

2. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Sekretarz , Skarbnik Gminy oraz Zastępca Wójta. *

3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady. *

4. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji. 

Obrady Rady 

§ 20. 1. Sesje Rady Gminy są jawne. 

2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może byćobecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca. 

§ 21. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte tajemnicą państwową lub służbową, zgodnie z treścią ustawy o tajemnicy państwowej i służbowej, jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych. 

§ 22. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie wyznaczonym na posiedzeniu tej samej sesji. 

2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał. 

3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole. 

§ 23. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady. 

§ 24. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu. 

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy ustawowego składu. Jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał. 

§ 25. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. 

§ 26. 1. Sesję otwiera przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 

2. Otwarcie sesji następuje przez wypowiedzenie formuły: „Otwieram sesję Rady Gminy Izbicko”. 

3. Po otwarciu sesji przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza quorum wymagane dla podjęcia uchwał. W przypadku braku wymaganej liczby radnych koniecznych dla prawomocności obrad, przewodniczący zamyka sesję i wyznacza nowy termin sesji. 

§ 27. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady przedstawia Radzie porządek obrad. 

§ 28. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 

1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, 

2) sprawozdanie z prac Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, 

3) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska, 

4) interpelacje i zapytania radnych, 

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 

6) wolne wnioski i informacje. 

§ 29. Poszczególne tematy obrad realizuje się następująco: 

1) wystąpienie sprawozdawcy 

2) pytania do sprawozdawcy 

3) dyskusja radnych 

4) podjęcie uchwały 

§ 30. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta. 

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze. 

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienia stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania. 

4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi. 

5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej w terminie do 21 dni - na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi udzielają właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta 

6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi. 

7. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad. 

§ 31. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, także celem uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 

2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie do 7 dni. § 30 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

§ 32. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według uchwalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. 

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością. 

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady. 

4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad. 

5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie niebędącej radnym. 

§ 33. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. 

2. . Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególności uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy". 

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole. 

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności. 

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. 

§ 34. Na wniosek radnego Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz niewygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę. 

§ 35. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących: 

1) stwierdzenia quorum, 

2) zmiany porządku obrad, 

3) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów, 

4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów, 

5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, 

6) zarządzenia przerwy, 

7) odesłania projektu uchwały do komisji, 

8) przeliczenia głosów, 

9) przestrzegania regulaminu obrad. 

§ 36. 1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. 

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania. 

§ 37. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę: "Zamykam ... sesję Rady Gminy w Izbicku". 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 

3. . Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie. 

§ 38. 1. Rada jest związana uchwałą z chwilą jej podjęcia. 

2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji. 

§ 39. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa. 

§ 40. 1. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół. 

2. Przebieg sesji jest każdorazowo utrwalony w formie nagrania cyfrowego. W biurze Rady prowadzony jest rejestr sporządzonych nagrań oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego. Po upływie 4 lat nagrania zostaną przekazane do archiwum zakładowego. 

§ 41. 1. Protokół z sesji Rady musi wiernie odzwierciedlać przebieg sesji. 

2. Protokół z sesji Rady powinien w szczególności zawierać: 

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta, 

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności, 

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, 

5) uchwalony porządek obrad, 

6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień, 

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw", "wstrzymuje się", 

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały, 

9) podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół. 

§ 42. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu cyfrowego nagrania z przebiegu sesji. 

2. Jeżeli wniosek nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady. 

3. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2. 

§ 43. 1. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego. 

2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie wnioski niewygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady. 

3. Odpis protokołu z sesji Rady wraz z kopiami uchwał Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia sesji. 

4. Wyciągi z protokołu z sesji Rady oraz kopie uchwał przewodniczący Rady przekazuje także tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających. 

§ 44. 1. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz na następnej sesji. 

Uchwały 

§ 45. W sprawach organizacyjnych sesji Rady Gminy nie wymaga się podejmowania uchwał, wystarczy zapis w protokole zawierający wynik głosowania. 

§ 46. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt a także grupa co najmniej 100 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawo wyborcze, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. 

2. Projekt uchwały przygotowuje wnioskodawca i przekazuje Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady może przekazać projekt do konsultacji i wyrażenia opinii przez właściwą komisję. 

3. Opinia, o której mowa w ust. 2, winna być odczytana na sesji bezpośrednio po zapoznaniu Rady z projektem uchwały. 

4. 4. Projekt uchwały powinien określać w szczególności: 

1) tytuł uchwały, 

2) podstawę prawną, 

3) postanowienia merytoryczne, 

4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, 

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu, 

6) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały (z dniem podjęcia, ogłoszenia uchwały lub w określonym terminie). 

5. Projekty uchwał są opiniowane co do zgodności uchwały z prawem przez Radcę Prawnego Urzędu Gminy. 

6. W przypadku, gdy inicjatywę podjęcia uchwały zgłasza grupa mieszkańców do projektu uchwały dołącza się także listę inicjatorów zawierającą nazwiska, imiona, adresy zamieszkania, podpisy oraz numery ewidencyjne PESEL wszystkich członków grupy oraz wskazanie osoby będącej jej pełnomocnikiem. 

§ 47. 1. Uchwały winne być redagowane w sposób czytelny, odzwierciedlać ich rzeczywistą treść i zawierać: 

1) datę wydania i przedmiot unormowania 

2) podstawę prawną 

3) ścisłe określenie przedmiotu / dokładną merytoryczną treść / 

4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały 

5) termin wejścia w życie 

6) ewentualny czas obowiązywania 

7) tryb rozpowszechnienia uchwały 

2. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. 

3. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji - numerem rzymskim, kolejny numer uchwały – numerem arabskim i rok podjęcia uchwały. 

4. Obowiązuje numeracja ciągła przez okres kadencji rady. 

5. Uchwały są odrębnym dokumentem i podlegają ewidencji w rejestrze uchwał. 

6. Uchwały przechowuje się wraz z innymi dokumentami sesji. 

7. Z treści uchwał można robić odpisy, wyciągi w celu przekazania ich do realizacji lub wiadomości. 

8. Uchwała może być nowelizowana w tym samym trybie, w jakim była uchwalona. 

§ 48. 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady. 

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści. 

3. Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w jego siedzibie. 

Tryb głosowania 

§ 49. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni. 

§ 50. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. 

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji. 

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący wyznacza jednego z Wiceprzewodniczących. 

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady. 

§ 51. 1. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana przez Radę spośród radnych, w składzie przewodniczący i co najmniej dwóch członków. 

2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia radnym sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno z listy obecności. 

3. W głosowaniu tajnym radni głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady, przy czym, za głosy ważne uznaje się te, które oddano albo "za" albo "przeciw" albo "wstrzymuję się" i na właściwych kartach. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania tajnego stanowią załącznik do protokołu sesji. 

4. Wyniki głosowania tajnego ogłasza radnym przewodniczący Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po obliczeniu głosów, ustaleniu wyników glosowania i sporządzeniu protokołu z tych czynności. 

5. Wyniki głosowania zapisywane są w protokole sesji. 

§ 52. 1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. 

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący, rozstrzyga Przewodniczący Rady. 

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować, i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory. 

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie. 

§ 53. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), Rada głosuje w pierwszej kolejności nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały. 

2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym że można w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie. 

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 51 ust. 2 

5. . Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały. 

6. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwał. 

7. Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały. 

8. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą uchwały. 

§ 54. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała największą liczbę głosów, "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw". 

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu możliwości, przechodzi wniosek lub kandydatura, na którą oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe. 

§ 55. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą. 

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50%+1 ważnie oddanych głosów. 

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów. 

Radni 

§ 56. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności. 

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbywania się sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji. 

§ 57. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców gminy w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących gminy i jej mieszkańców. 

§ 58. 1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy. 

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady. 

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień. 

§ 59. Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć, podpisane przez Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego upoważnioną. 

§ 60. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych w składzie co najmniej 4 radnych. 

2. Radnemu uczestniczącemu w pracach klubu nie przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży. 

3. Przynależność do klubu radnych jest dobrowolna. 

4. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy w ciągu 30 dni od dnia zebrania założycielskiego. 

5. Zgłoszenia utworzenia klubu radnych powinno zawierać: 

1) imię i nazwisko przewodniczącego, 

2) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanych w klubie, 

3) nazwę klubu. 

6. Kluby radnych działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. 

7. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać stanowiska klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady. 

Wspólne sesje z innymi radami 

§ 61. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi radami bez prawa podejmowania wspólnych uchwał. *

2. Wspólną sesję organizują przewodniczący rad zainteresowanych gmin. 

§ 62. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane gminy, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanawiają inaczej. *

Komisie Rady 

§ 63. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach. *

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady. *

3. Każdy radny powinien być członkiem co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch komisji stałych. 

§ 64. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Gminy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Wiceprzewodniczącego wybiera Komisja na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

§ 65. 1. Komisje stałe pracują na posiedzeniach zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę. 

2. Posiedzenia komisji nie ujęte w planie pracy zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący komisji po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady. 

§ 66. 1. Posiedzenia Komisji zwołuje i jej pracami kieruje Przewodniczący Komisji lub w czasie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji. 

2. Przewodniczący komisji może zaprosić na posiedzenie komisji osobę merytorycznie odpowiednio do spraw rozpatrywanych przez komisję. 

3. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz w roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdanie z działalności komisji. 

§ 67. 1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji i odnotowywane w protokóle z posiedzenia komisji. 

2. Opinie oraz wnioski przekazywane są Przewodniczącemu Rady. 

3. Protokół z każdego posiedzenia komisji winien ponadto zawierać: 

1) inne propozycje opinii rozpatrywane na posiedzeniu, 

2) głosy odrębne członków komisji, 

3) wynik głosowania nad daną sprawą. 

Rozdział 5.
Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej 

§ 68. 1. Komisja jest stałą komisję powoływaną w celu kontrolowania działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. *

2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk. 

3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materiały z kontroli działalności Wójta i jednostek organizacyjnych gminy, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych. 

4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach i w niniejszym statucie. 

5. Komisja - przy współpracy z odpowiednimi komisjami - bada skargi na działalność Wójta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

§ 69. Komisja podlega Radzie. 

Skład Komisji Rewizyjnej 

§ 70. 1. Komisja składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego wybieranych uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. 

2. Odwołanie członków komisji następuje na zasadach określonych w ust. 1. 

3. W skład komisji nie mogą być powołani radni pełniący funkcje Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady. *

4. W miarę możliwości, Rada powinna unikać powoływania do składu komisji radnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych. 

5. Mandat członka komisji wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, wyboru członka komisji na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. 

6. Członek komisji może złożyć rezygnację z pracy w komisji. 

§ 71. Przewodniczący komisji organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji lub niemożności działania, jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego komisji. 

§ 72. 1. Członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. 

2. W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego komisji oraz członka decyduje pisemnie przewodniczący komisji. 

3. O wyłączeniu przewodniczącego komisji decyduje Rada. 

4. Wyłączony członek komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji. 

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Zadania kontrolne 

§ 73. 1. Komisja, kontroluje działalność Wójta i jednostek organizacyjnych gminy pod względem: 

1) legalności; 

2) gospodarności; 

3) rzetelności; 

4) celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 

2. Komisja, kontrolując działalność Wójta i jednostek organizacyjnych gminy, bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu gminy. 

§ 74. Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady. 

§ 75. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 

1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu, 

2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności, 

3) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostki. 

§ 76. 1. Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w planie pracy komisji zatwierdzonym przez Radę. 

2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nieobjętej zatwierdzonym planem pracy komisji. 

3. Komisja na zlecenie Rady przeprowadza kontrole problemowe i sprawdzające także wówczas, gdy nie są one objęte zatwierdzonym planem pracy komisji. 

§ 77. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 20 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzająca - dłużej niż 2 dni roboczych. 

§ 78. 1. Kontroli komisji nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna). 

2. Rada może nakazać komisji nierozpoczynanie kontroli, a także przerwanie kontroli prowadzonej przez komisję. Powyższe dotyczy także wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych. 

3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli. 

4. Uchwały Rady, o których w ust. 2 i 3, wykonywane są niezwłocznie. 

5. Komisja jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających. 

§ 79. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w § 73 ust. 1. 

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. 

3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych. 

Tryb kontroli 

§ 80. 1. Kontrole kompleksowe i problemowe dokonują w imieniu komisji zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków komisji. 

2. Przewodniczący komisji wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących. 

3. O planowanym terminie przeprowadzenia kontroli przewodniczący Komisji Rewizyjnej każdorazowo ma obowiązek poinformowania inspektora obsługi biura rady minimum na 7 dni przed planowana datą podjęcia czynności kontrolnych. Do zawiadomienia musi być dołączony wykaz wymaganych informacji i sprecyzowany zasięg przeprowadzanej kontroli. 

4. Brak zachowania terminu, o jakim mowa w ust. 3 powoduje skutek w postaci niemożności przeprowadzenia kontroli w terminie planowanym przez przewodniczącego Komisji. 

5. Kontrole sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka komisji. 

6. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Rady, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 

7. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 6 oraz dowody osobiste. 

8. W przypadkach niecierpiących zwłoki każdy z członków komisji może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały komisji oraz upoważnienia, o których mowa w ust. 6 Za przypadki niecierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek komisji poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje się straty równoznaczne lub większe od kwoty określonej corocznie odrębną uchwałą Rady. 

9. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 8 kontrolujący jest obowiązany zwrócić się w najkrótszym możliwym terminie - do przewodniczącego o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie. 

10. W przypadku niezwrócenia się o wyrażenie zgody lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt komisji. O fakcie tym należy powiadomić Radę na najbliższej sesji. 

§ 81. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie 

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady. 

§ 82. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienia kontrolującym wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu. 

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia. 

4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień także w przypadkach innych niż określone w ust. 3. 

5. Zasady udostępniania wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 83. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. 

Protokoły kontroli 

§ 84. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący: 

1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, 

2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących), 

3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, 

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, 

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, 

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole, 

7) datę i miejsce podpisania protokołu, 

8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy. 

§ 85. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub części kontrolujących, osoby te są obowiązane do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, składa się na ręce przewodniczącego komisji. Jeżeli podpisania protokołu odmówił przewodniczący komisji, składa on - na zasadach wyżej podanych - wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady. 

§ 86. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania. 

§ 87. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: przewodniczący Rady, przewodniczący komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu. 

Zadania opiniodawcze 

§ 88. 1. Komisja opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. *

2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wniosek, o których mowa w pkt 1, na ręce Przewodniczącego Rady w terminie 7 dni. 

3. Równolegle wniosek, o którym mowa w pkt 1, przewodniczący komisji przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 

§ 89. 1. Komisja opiniuje na piśmie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta. 

2. Przewodniczący komisji przedkłada opinię, o których mowa w pkt 1, na ręce Przewodniczącego Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie. 

§ 90. Komisja wydaje także opinie w sprawach określonych w uchwałach Rady. 

Plany pracy i sprawozdania komisji 

§ 91. 1. Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 15 grudnia, każdego roku. 

2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej: 

1) terminy odbywania posiedzeń, 

2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej. 

3. Rada może zatwierdzać jedynie część planu pracy komisji. Komisja może przystąpić do wykonywania kontroli kompleksowych po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części. 

§ 92. 1. Komisja składa Radzie - w terminie do dnia 30 marca każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. 

2. Sprawozdanie powinno zawierać : 

1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli, 

2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, 

3) wykaz uchwał podjętych przez komisję, 

4) wykaz wyłączeń, o których mowa w § 72 Statutu, 

5) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli, 

6) ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium. 

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, komisja składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania. 

Posiedzenia komisji 

§ 93. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego komisji zgodnie z planem pracy komisji oraz w miarę potrzeb. 

2. Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenia komisji, które nie są objęte planem pracy komisji, w formie pisemnej. 

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego komisji, a także na pisemny wniosek: 

1) Przewodniczącego Rady, 

2) nie mniej niż 5 radnych, 

3) członka Komisji, 

4) klubu radnych. 

4. Przewodniczący Rady oraz radni składający wniosek w sprawie zwołania posiedzenia komisji obowiązani są wskazać we wniosku przyczynę jego złożenia. 

5. Przewodniczący komisji może zaprosić na posiedzenia komisji: 

1) radnych niebędących członkami komisji, 

2) osoby zaangażowane na wniosek komisji w charakterze biegłych lub ekspertów. 

6. Z posiedzenia komisji należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu. 

§ 94. 1. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. 

2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji. 

Postanowienia końcowe 

§ 95. Obsługę biurową komisji zapewnia Wójt. 

§ 96. 1. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyzy osób, posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem działania komisji. 

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, przewodniczący komisji przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu gminy. *

§ 97. 1. Komisja może na zlecenie Rady lub też po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej. 

2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli przez innych członków Komisji Rewizyjnej i radnych - członków innych komisji Rady. 

3. Przewodniczący komisji może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą. 

4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli przeprowadzonej przez komisję stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału XII Zasady i tryb pracy komisji rewizyjnej. 

5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli. 

Rozdział 6.
Tryb pracy Wójta 

§ 98. Wójt wykonuje: 

1) uchwały rady, *

2) przypisane mu zadania i kompetencje, *

3) zadania powierzone o ile ich wykonanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa – należą do niego, 

4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem. 

Rozdział 7.
Mienie komunalne 

§ 99. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy, jednostek organizacyjnych gminy, związków między gminnych i innych gminnych osób prawnych, w szczególności spółek prawa handlowego z udziałem gminy . *

§ 100. 1. Mieniem komunalnym zarządzają organy gminy. 

2. Mieniem komunalnym pozostającym w zarządzie jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dysponują kierownicy tych jednostek na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy. *

Rozdział 8.
Jednostki pomocnicze gminy 

§ 101. 1. Rada Gminy tworzy jednostki pomocnicze: sołectwa. 

2. Sołectwa tworzy się na podstawie uchwały Rady Gminy: 

a) z inicjatywy mieszkańców, 

b) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami na zebraniach wiejskich. 

3. Przy tworzeniu, łączeniu i podziale jednostek pomocniczych bierze się pod uwagę następujące kryteria: 

a) opinię mieszkańców danego sołectwa ( bądź sołectw) wyrażoną na zebraniu wiejskim, 

b) uwarunkowania przestrzenne i historyczne, 

c) istniejące więzi pomiędzy mieszkańcami. 

4. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 2 i 3. 

§ 102. Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa Rada Gminy odrębną uchwałą. 

§ 103. Wykaz sołectw prowadzi Wójt Gminy. 

§ 104. 1. W budżecie wyodrębnia się środki budżetowe na realizację zadań sołectwa. 

2. Organy sołectwa dysponują środkami poprzez konto bankowe gminy za zgodą Wójta Gminy. 

3. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi. *

Rozdział 9.
Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich 

§ 105. Za udostępnianie obywatelom dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę Gminy i Urząd Gminy, w tym protokołów z posiedzeń Rady Gminy i komisji Rady Gminy, odpowiada Wójt Gminy. 

§ 106. 1. Wniosek o udostępnienie dokumentu, o którym mowa w § 105, obywatel, zwany dalej wnioskodawcą, składa na piśmie do Wójta Gminy, określając rodzaj dokumentu i sprawę, której dotyczy. 

2. W przypadku powstania przyczyny, która uniemożliwia złożenie przez wnioskodawcę wniosku na piśmie, możliwe jest złożenie wniosku ustnie do protokołu. 

§ 107. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 106, sformułowany jest w sposób uniemożliwiający identyfikację dokumentu, Wójt Gminy wyznacza na piśmie termin do uzupełnienia wniosku. Po bezskutecznym upływie tego terminy wniosek pozastawia się bez rozpoznania. 

§ 108. 1. Wójt Gminy ustala datę oraz miejsce udostępnienia dokumentu, o czym pisemnie lub telefonicznie powiadamia wnioskodawcę, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 

2. Na uzasadnioną prośbę wnioskodawcy Wójt Gminy ustala inną datę udostępnienia dogodną dla wnioskodawcy. 

3. Dokument powinien być udostępniony bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od zgłoszenia wniosku. 

§ 109. 1. Wójt Gminy odmówi udostępnienia dokumentu lub jego fragmentów, jeżeli zawierają informacje chronione przed ujawnieniem na podstawie odrębnych ustaw. 

2. Odmowa udostępnienia, o której mowa w ust.1 następuje na piśmie z podaniem przepisu prawa stanowiącego podstawę odmowy, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. 

§ 110. 1. Jeżeli jest możliwe oddzielenie fragmentów dokumentu podlegających wyłączeniu z udostępnienia z przyczyn, o których mowa w § 109 ust.1, udostępnia się pozostałą część dokumentu. 

2. Z przyczyn , o których mowa w § 109 ust. 1, zamiast oryginału może być udostępniona kserokopia wykonana z pominięciem fragmentów objętych ochroną. 

§ 111. Obywatel może sporządzać notatki i wypisy z udostępnionych dokumentów. 

§ 112. 1. Udostępnianie dokumentów, o których mowa w § 105, nie obejmuje sporządzania i wydawania kserokopii bądź odpisów udostępnionych dokumentów. 

2. Wydawanie dokumentów poza wskazanymi miejscami jest zabronione. 

§ 113. Udostępnianie dokumentów obywatelom jest bezpłatne 


Rozdział 10.
Postanowienia końcowe 

§ 114. 1. Zmiany statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz inne przepisy szczególne.

 

* Rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf Wojewody Opolskiego

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko 


Henryk Zettelmann

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/44/2011 
Rady Gminy Izbicko 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 

Gmina Izbicko 

 

rozmiar: 49,17 KB 
pobrań: 13 
data: 2012-02-09 08:23:07 
opis:

 

 

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/44/2011 
Rady Gminy Izbicko 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 

Herb Gminy Izbicko 

 

rozmiar: 13,04 KB 
pobrań: 11 
data: 2012-02-09 08:23:07 
opis:

 

 

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/44/2011 
Rady Gminy Izbicko 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 

Jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze Gminy Izbicko 

1. Jednostki organizacyjne Gminy: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicku 

2) Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku 

3) Zespół Szkół Gminy Izbicko 

2. Jednostki pomocnicze Gminy: 

1) sołectwo Borycz 

2) sołectwo Grabów 

3) sołectwo Izbicko 

4) sołectwo Krośnica 

5) sołectwo Ligota Czamborowa 

6) sołectwo Otmice 

7) sołectwo Poznowice 

8) sołectwo Siedlec 

9) sołectwo Sprzęcice 

10) sołectwo Suchodaniec 

11) sołectwo Utrata 


Uchwała nr IX.44.2011.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Izbicko - Dz. Urz. Woj. Op. Nr 119 poz. 1417 z dnia 20 października 2011 r.

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2337  |  pokaż szczegóły załączników >>Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29