Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Gminy Izbicko podjęte w 2005 r.
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-10-14 09:59:12, dokument aktualny]


Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 stycznia 2005 r.

 1. Uchwała Nr XXXIV-171-05.doc 
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005
 2. Uchwała nr XXXIV-172-05.pdf 
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
 3. Uchwała Nr XXXIV-173-05.doc
  w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Izbicko na lata 2004-2013
  Załącznik 1 do Uchwały Nr XXXIV-173-05.doc - Realizacja zadań i projektów
 4. Uchwała Nr XXXIV-174-05.doc
  w sprawie uchwalenia gminnego planu gospodarki odpadami 
  *GPGO - spis treści.pdf
  *GPGO - 1 rozdział.pdf
  *GPGO - 2 rozdział.pdf
  *GPGO - 3 rozdział.pdf
  *GPGO - 4 rozdział.pdf
  *GPGO - mapa.pdf
 5. Uchwała Nr XXXIV-175-05.doc
  w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska
  *POŚ - spis treści.pdf
  *POŚ - 1 rozdział.pdf
  *POŚ - 2 rozdział.pdf
  *POŚ - 3 rozdział.pdf
  *POŚ - 4 rozdział.pdf
 6. Uchwała Nr XXXIV-176-05.doc
  w sprawie zmiany uchwały
  (zmiana do Uchwały Nr XXXII-155-04)
 7. Uchwała Nr XXXIV-177-05.doc
  w sprawie zakresu przyznawania dotacji z budżetu Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku

 8. Uchwała Nr XXXIV-178-05.doc
  w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne

 


 

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 luteg 2005 r.

 1. Uchwała Nr XXXV-179-05.doc
  w sprawie zmiany budżetu gminy Izbicko na rok 2005

 2. Uchwała Nr XXXV-180-05.doc
  w sprawie ustalenia jednostek organizacyjnych

 3. Uchwała Nr XXXV-181-05.doc
  w sprawie zmiany uchwały

 4. Uchwała Nr XXXV-182-05.doc
  w sprawie przyjęcia zmian statutu Związku Międzygminnego "Trias Opolski"

 5. Uchwała Nr XXXV-183-05.doc
  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia przyznane w formie posiłków

 6. Uchwała Nr XXXV-184-05.doc
  w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

 7. Uchwała Nr XXXV-185-05.doc
  w sprawie ustalenia regulaminy określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagradzania i nagród obowiązujących do 31 grudnia 2005 r.

 8. Uchwała Nr XXXV-186-05.doc
  w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005

 9. Uchwała Nr XXXV-187-05.doc
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 10. Uchwała Nr XXXV-188-05.doc
  w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji

 11. Uchwała Nr XXXV-189-05.doc
  w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

 12. Uchwała Nr XXXV-190-05.doc
  w sprawie załatwienia skargi z dnia 25 stycznia 2005 r. na działalność Wójta Gminy Izbicko

 


 

 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 marca 2005 r.

 1. Uchwała nr XXXVI-191-05.pdf
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "IZBICKO II"
 2. Uchwała Nr XXXVI-192-05.doc
  w zmian w budżecie gminy na rok 2005

 3. Uchwała Nr XXXVI-193-05.doc
  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Izbicko

 4. Uchwała Nr XXXVI-194-05.doc
  w sprawie udzielenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w Gminie Izbicko

 5. Uchwała Nr XXXVI-195-05.doc
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko

 6. Uchwała Nr XXXVI-196-05.doc
  w sprawie zasad opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz warunków ich wyłapywania na terenie Gminy Izbicko

 7. Uchwała Nr XXXVI-197-05.doc
  w sprawie wskazania gminnych jednostek budżetowych, które utworzą wydzielony rachunek dochodów własnych, określenia źródeł gromadzonych na tym rachunku dochodów własnych oraz ich przeznaczenia poprzez określenie rodzajów wydatków finansowych z dochodów własnych

 8. Uchwała Nr XXXVI-198-05.doc
  w sprawie likwidacji środka specjalnego

 

 


 

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2005 r.

 1. Uchwała Nr XXXVII-199-05.doc
  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 2. Uchwała Nr XXXVII-200-05.doc
  w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium

 3. Uchwała Nr XXXVII-201-05.doc
  w sprawie załatwienia ponownej skargi z dnia 9 marca 2005 r. na działalność Wójta Gminy Izbicko

 4. Uchwała Nr XXXVII-202-05.doc
  w sprawie dzierżawy nieruchomości

 5. Uchwała Nr XXXVII-203-05.doc
  w sprawie dzierżawy nieruchomości

 6. Uchwała Nr XXXVII-204-05.doc
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/173/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia planu zadań inwestycyjnych gminy Izbicko na lata 2004-2013.
  *
  Załącznik.doc
 7. Uchwała Nr XXXVII-205-05.doc
  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Izbicko do zaciągania kredytów (pożyczek) krótkoterminowych

 


 

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 maja 2005 r.

 1. Uchwała Nr XXXVIII-206-05.doc
  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

 2. Uchwała Nr XXXVIII-207-05.doc
  w sprawie powołania Skarbnika Gminy

 3. Uchwała Nr XXXVIII-208-05.doc
  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 4. Uchwała Nr XXXVIII-209-05.doc
  w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

 5. Uchwała Nr XXXVIII-210-05.doc
  w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym "Opolwap SA"

 6. Uchwała Nr XXXVIII-211-05.doc
  w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/70/03 z dnia 29 września 2003 r. Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 102 poz 1936 z 12 grudnia 2003 r.

 7. Uchwała Nr XXXVIII-212-05.doc
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 8. Uchwała Nr XXXVIII-213-05.doc
  w sprawie zmiany uchwały

 


 

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2005 r.

 1. Uchwała Nr XXXIX-214-05.doc
  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 2. Uchwała Nr XXXIX-215-05.doc
  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 


 

Uchwały podjęte na sesji w dniu 4 lipca 2005 r.

 1. Uchwała Nr XL-216-05.doc
  w sprawie zmiany uchwały Nr XII/70/03 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbicko oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 2. Uchwała Nr XL-217-05.doc
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/184/05 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

 3. Uchwała Nr XL-218-05.doc
  w sprawie zamiany nieruchomości i przejęcia nieodpłatnie przez Gminę

 4. Uchwała Nr XL-219-05.doc
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 


 

Uchwały podjęte na sesji w dniu 29 sierpnia 2005 r.

 1. Uchwała nr XLI-220-05.pdf
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Otmice
  Załącznik nr 1 - mapa
  Załącznik nr 2.pdf - Rozstrzygnięcie odnośnie uwag wniesionych do projektu planu w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu
  Załącznik nr 3.pdf Rozstrzygnięcie w sprawiee realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy Izbicko, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Otmice oraz o zasadach ich finansowania

 2. Uchwała Nr XLI-221-05.doc
  w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005-2015
  Załącznik do uchwały Nr XLI-221-05.doc
 3. Uchwała Nr XLI-222-05 .doc
  w sprawie zgody na nabycie nieruchomości

 4. Uchwała Nr XLI-223-05 .doc
  w sprawie zgody na nabycie nieruchomości

 5. Uchwała Nr XLI-224-05.doc
  w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych

 6. Uchwała Nr XLI-225-05.doc
  w sprawie zamiany nieruchomości

 7. Uchwała Nr XLI-226-05.doc
  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 8. Uchwała Nr XLI-227-05
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.

   
 9. Uchwała Nr XLI-228-05.doc
  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


 

 

 Uchwały podjęte na sesji w dniu 10 października 2005 r.

 1.  Uchwała Nr XLIII-230-05.doc
  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
 2. Uchwała Nr XLIII-231-05.doc
  w sprawie sprawowania pogrzebu przez Gmnię Izbicko
 3. Uchwała Nr XLIII-232-05.doc
  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Izbicko
 4. Uchwała Nr XLIII-233-05.doc
  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej

 5. Uchwała Nr XLIII-234-05.doc
  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników obsługi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku

 


 

 Uchwały podjęte na sesji w dniu 24 października 2005 r.

 1. Uchwała Nr XLIV-235-05.doc 
  w sprawie zgody na przekazanie nieruchomości

 


 

 Uchwały podjęte na sesji w dniu 21 listopada 2005 r.

 1. Uchwała Nr XLV-236-05.doc
  w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród obowiązujących do 31 grudnia 2006 r.

 2. Uchwała Nr XVL-237-05.doc
  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 3. Uchwała Nr XLV-238-05.doc
  w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont dróg gminnych

 4. Uchwała Nr XLV-239-05.doc
  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gmin na rok 2006 na rozbudowę byłego budynku przedszkola na stację Caritas w Otmicach

 5. Uchwała Nr XLV-240-05.doc
  w sprawie odpłatności za obiady szkolne

 6. Uchwała Nr XLV-241-05.doc
  w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Tarnów Opolski

 7. Uchwała Nr XLV-242-05.doc
  w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego

 8. Uchwała Nr XLV-243-05.doc
  w sprawie przyjęcia planu rozwoju sołectwa Izbicko
 9. Uchwała Nr XLV-244-05.doc
  w sprawie wystąpienia Gminy Izbicko z Związku Gmin "IZTAR" z siedzibą w Tarnowie Opolskim

 10. Uchwała Nr XLV-245-05.doc
  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 


 

 Uchwały podjęte na sesji w dniu 12 grudzień 2005 r.

 1. Uchwała Nr XLVI-246-05.doc
  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 2. Uchwała Nr XLVI-247-05.doc
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 3. Uchwała Nr XLVI-248-05.doc
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2006

 4. Uchwała Nr XLVI-249-05.doc
  w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2006

 5. Uchwała Nr XLVI-250-05.doc
  w sprawie ustalenia opłat administracyjnych i określenia ich wysokości na rok 2006

 6. Uchwała Nr XLVI-251-05.doc
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

 7. Uchwała Nr XLVI-252-05.doc
  zmieniającą uchwałę r XXXII/167/04 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie informacji o nieruchomościach oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości

 8. Uchwała Nr XLVI-253-05.doc
  zmieniającą uchwałę Nr III/18/02 z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

 9. Uchwała Nr XLVI-254-05.doc
  zmieniająca uchwałę Nr III/20/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

 10. Uchwała Nr XLVI-255-05.doc
  w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

 11. Uchwała Nr XLVI-256-05.doc
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 12. Uchwała Nr XLVI-257-05.doc
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 13. Uchwała Nr XLVI-258-05.doc
  w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2006

 14. Uchwała Nr XLVI/259/05
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krośnica i Borycz

 


 

 Uchwały podjęte na sesji w dniu 30 grudzień 2005 r.

 1. Uchwała Nr XLVII-260-05.doc
  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 2. Uchwała nr XLVII-261-05.doc
  w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2005 roku

 3. Uchwała Nr XLVII-262-06
  w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Izbicko, pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków na stację uzdatniania wody w Krośnicy

 4. Uchwała Nr XLVII-263-05.doc
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 5. Uchwała Nr XLVII-264-05.doc
  w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na rok 2006

 

 

informację wytworzył(a): Hadamik Alicja
za treść odpowiada:  
data wytworzenia: 2005-02-11


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1038  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 7046

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodanie tekstu uchwały
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29