Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Gminy Izbicko podjęte w 2004 r.
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2005-02-18 14:42:47, dokument aktualny]


Uchwały Rady Gminy Izbicko podejmowane na sesjach w 2004 r.XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Izbicko z dnia 19 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr XVII-93-04 w spr uchwalenia budżetu gminy Izbicko.doc
Uchwała Nr XVII-94-04 w spr. zmiany uchwały .doc
Uchwała Nr XVII-95-04 w spr. uchwalenia wysokości diet dla radnych.doc
Uchwała Nr XVII-96-04 wynagrodzenie wójta.doc
Uchwała Nr XVII-97-04 w spr. utworzenia środka specjalnego.doc

XVII zwyczajna sesja Rady Gminy z dnia 16 lutego 2004 r.
Uchwała Nr XVIII-98-04 w spr zmiany budżetu gminy na rok 2004.doc
Uchwała Nr XVIII-99-04 w spr. ustalenie diet dla sołtysów.doc
Uchwała Nr XVIII-100-04 w spr przyjęcia planów pracy komisji Rady na rok 2004 .doc
Uchwała Nr XVIII-101-04 w spr ustalenia najniższego wynagrodzenia - jednostki organizacyjne gminy.doc
Uchwała Nr XVIII-102-04 w spr ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego - OPS.doc
Uchwała Nr XVIII-103-04 w spr. zbycia nieruchomości.doc

XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy z dnia 15 marca 2004 r.
Uchwała Nr XIX-104-04 w spr zmiany budżetu na rok 2004.doc
Uchwała Nr XIX-105-04 w spr zmiany uchwały nr XVII-92-2000 z dn. 24-01-2000.doc
Uchwała Nr XIX-106-04 w spr. utworzenia środka specjalnego.doc
Uchwała Nr XIX-107-04 w spr. zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Izbicko i Tarnów Opolski dotyczącego oczyszczania ścieków komunalnych.doc

XIX wyczajna sesja Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2004 r.
Uchwała Nr XX-108-04 w spr. zmiany budżetu gminy na rok 2004.doc

Uchwała Nr XX-110-04 w spr. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia wójtowi absolutorium.doc
Uchwała Nr XX-111-04 w spr. zbycia nieruchomości.doc
Uchwała Nr XX-112-04 w spr obniżenia wsaźników procentowych służących określeniu wysokości dodatku mieszkaniowego.doc
Uchwała nr XX-113-04 w spr. zbycia nieruchomości.doc
Uchwała Nr XX-114-04 w spr. zamiany nieruchomości.doc

XX zwyczajna sesjia Rady Gminy z dnia 17 maja 2004 r.
Uchwała Nr XXI-115-04 w spr zmiany budżetu gminy na rok 2004.doc
Uchwała Nr XXI-116-04 w spr. wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.doc
Uchwała Nr XXI-117-04 w spr wyznaczenia reprezentantów gminy w Zgromadzeniu Związku Gmin.doc

XXI zwyczajna sesja Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2004 r.
Uchwała Nr XXII-118-04 w spr zmiany budżetu gminy na rok 2004.doc
Uchwała Nr XXII-119-04 w spr zmiany uchwały Nr IX-51-03 Rady Gminy Izbicko z dn 26 maja 2003 r .doc
Uchwała Nr XXII-120-04 w spr. nabycia nieruchomości.doc

II nadzwyczajna sesja Rady Gminy z dnia 1 lipca 2004 r.
Uchwała Nr XXIII-121-04 w spr upoważnienia Wójta Gminy Izbicko do zaciągania kredytów (pożyczek) krótkoterminowych.doc
Uchwała Nr XXIII-122-04 w spr uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Izbicko.doc
Uchwała Nr XXIII-123-04 w sprawie zmiany uchwały Nr XI-61-03 Rady Gminy Izbicko z dn 18 sierpnia 2003 r .doc Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII-123-04.doc

XXII zwyczajna sesjia Rady Gminy z dnia 26 lipca 2004 r.
Uchwała Nr XXIV-124-04.doc w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004
Uchwała Nr XXIV-125-04.doc w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr XXIV-126-04.doc w sprawie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "IZBICKO II"
Uchwała Nr XXIV-127-04.doc w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Nr XXIV-128-04.doc w sprawie utworzenia środka specjalnego
Uchwała Nr XXIV-129-04.doc w sprawie wydzierżawienia gruntów gminnych

III nadzwyczajna sesjia Rady Gminy z dnia 4 sierpnia 2004 r.
Uchwała Nr XXV-130-04.doc w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2005 na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Krośnicy
Uchwała Nr XXV-131-04.doc w sprawie zmiany uchwały

XXIII zwyczajna sesjia Rady Gminy z dnia 6 września 2004 r.
Uchwała Nr XXVI-132-04.doc w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004
Uchwała NR XXVI-133-04.doc w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
Uchwała Nr XXVI-134-04 .doc w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy sopłecznej przyznane pod warunkiem zwrotu
Uchwała Nr XXVI-135-04 .doc w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Uchwała Nr XXVI-136-04.doc w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych

XXIV zwyczajna sesjia Rady Gminy z dnia 16 września 2004 r.
Uchwała Nr XXVII-137-04.doc w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

XXV zwyczajna sesjia Rady Gminy z dnia 28 września 2004 r.
Uchwała Nr XXVIII-138-04.doc w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
Uchwała Nr XXVIII-139-04.doc w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr XXVIII-140-04.doc w sprawie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "IZBICKO II"

XXVI zwyczajna sesjia Rady Gminy z dnia 18 października 2004 r.
Uchwała Nr XXIX-141-04 .doc w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2004
Uchwała Nr XXIX-142-04 .doc w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2005
Uchwała Nr XXIX-143-04.doc w sprawie zasad i trybuudzielania dotacji na realizację zadań pożytku publicznego
Uchwała Nr XXIX-144-04 .doc w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku i nadania statutu
Uchwała Nr XXIX-145-04 .doc w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin
Uchwała Nr XXIX-146-04 .doc w sprawie zmiany uchwały
Uchwała Nr XXIX-147-04 .doc w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania zakładu usługowego PW MK TRANS Otmice, ul. Zawadzkiego 8
Uchwała Nr XXIX-148-04.doc w sprawie zmiany uchwały Nr XV/90/03 Rady Gminy Izbicko z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Izbicko

XXVII zwyczajna sesjia Rady Gminy z dnia 22 listopada 2004 r.
Uchwała Nr XXX/149/04.doc w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
Uchwała Nr XXX/150/04.doc w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal w obiektach komunalnych na terenie gminy Izbicko
Uchwała Nr XXX/151/04.doc w sprawie uchylenia w całości uchwały Nr XXIX/147/04 Rady Gminy Izbicko z dnia 18 października 2004 r.
Uchwała Nr XXX/152/04.doc w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Izbicko w sprawach umów zawieranych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

XXVIII zwyczajna sesjia Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2004 r.
Uchwała Nr XXXI/153/04.doc w sprawie w budżecie gminy na rok 2004

XXIX zwyczajna sesjia Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2004 r.
Uchwała Nr XXXII/154/04.doc w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodš Opolskim i formy jej zabezpieczenia
Uchwała Nr XXXII/155/04.doc w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartoœci jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników obsługi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodocišgowej
Uchwała Nr XXXII/156/04.doc w sprawie wystšpienia Gminy Izbicko ze Stowarzyszenia "Europa Forum"
Uchwała Nr XXXII/157/04.doc w sprawie ustalenia opłat administracyjnych i okreœlenia ich na rok 2005
Uchwała Nr XXXII/158/04.doc w sprawie zatwierdzenia taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie œcieków
Uchwała Nr XXXII/159/04.doc zmieniajšca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Izbicko
Uchwała Nr XXXII/160/04.doc  w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i rozwišzywania problemów alkoholowych na rok 2005
Uchwała Nr XXXII/161/04.doc w sprawie ustalenia wysokoœci stawek opłaty targowej na rok 2005
Uchwała Nr XXXII/162/04.doc w sprawie zmiany uchwały
Uchwała Nr XXXII/163/04.doc w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych
Uchwała Nr XXXII/164/04.rtf w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od nieruchomoœci oraz zwolnień od podatku od nieruchomoœci
Uchwała Nr XXXII/165/05.rtf w sprawie ustalenia wysokoœci stawki podatku od posiada psów na rok 2005
Uchwała Nr XXXII/166/05.doc w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałajšcym w celu osišgnięcia zysku na cele publiczne zwišzane z realizacjš zadań Gminy innych niż okreœlone w ustawie o działalnoœci pożytku publicznego i wolontariacie
Uchwała Nr XXXII/167/05.doc w sprawie okreœlenia wzorów informacji o nieruchomoœciach oraz deklaracji na podatek od nieruchomoœci

XXX zwyczajna sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 r.
Uchwała Nr XXXII-168-04.doc w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
Uchwała Nr XXXIII-169-04.doc w sprawie zmiany uchwały
Uchwała Nr XXXIII-170-04.doc w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasajš z końcem 2004 r.  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1639  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3914

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodanie kolejnych uchwał
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29