Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2010 roku
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy - kadencja 2006-2010)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2010-07-06 13:42:45, dokument aktualny]


Uchwały podjęte 18 stycznia 2010 r.

 1. Uchwała nr XLIX-249-10.pdf w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
 2. Uchwała nr XLIX-250-10.pdf w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 3. Uchwała nr XLIX-251-10.pdf w sprawieprzekazania środków finansowych dla Policji
 4. Uchwała nr XLIX-252-10.pdf w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Uczniowie Przyszłością Naszej Gminy – bis” Nr I/POKL.09.01.02/18/2009 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach dziania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL"
 5. Uchwała nr XLIX-253-10.pdf w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Gminy Izbicko
 6. Uchwała nr XLIX-254-10.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/236/09 z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

Uchwały podjęte 10 lutego 2010 r.

 1.  Uchwała nr L-255-10.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Izbicko na lata 2010-2013
  Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-2013.pdf

Uchwały podjęte 1 marca 2010 r.

 1. Uchwała nr LI-256-10.pdf w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
  Załącznik nr 1.pdf - Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbicko na 2010 rok
  Załącznik nr 2.pdf - Plan dochodów na zadania zlecone na 2010 rok
  Załącznik nr 3.pdf - Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2010
  Załącznik nr 4.pdf - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
  Załącznik nr 5.pdf - Zadania inwestycyjne w 2010 r.
  Załącznik nr 6.pdf - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 2. Uchwała nr LI-257-10.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/253/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Gminy Izbicko
 3. Uchwała nr LI-258-10.pdf w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
 4. Uchwała nr LI-259-10.pdf w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwały podjęte 29 marca 2010 r.

 1. Uchwała nr LII-260-10.pdf w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
 2. Uchwała nr LII-261-10.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wyodrędnienie w budżecie gminy izbicko na rok 2011 środków na fundusz sołecki
 3. Uchwała nr LII-262-10.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Izbicko na lata 2010-2013
  Załącznik - WPI.pdf
 4. Uchwała nr LII-263-10.pdf w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwały podjęte 26 kwietnia 2010 r.

 1. Uchwała nr LIII-264-10.pdf w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko absolutorium
 2. Uchwała nr LIII-265-10.pdf w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
  Załącznik nr 1.pdf
  Załącznik nr 2.pdf
  Załącznik nr 3.pdf
 3. Uchwała nr LIII-266-10.pdf w sprawie przyjęcia realizacji projektu pt "Urząd na 5 plus" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożonego w ramach Projektu V Dobre zarządzanie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potenciału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
 4. Uchwała nr LIII-267-10.pdf w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Poznowice
 5. Uchwała nr LIII-268-10.pdf w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy izbicko nr XVII/97/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko

Uchwały podjęte 24 maja 2010 r.

 1. Uchwała nr LIV-269-10.pdf w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
  Załącznik nr 1.pdf
  Załącznik nr 2.pdf
  Załącznik nr 3.pdf
  Załącznik nr 4.pdf
  Załącznik nr 5.pdf
  Załącznik nr 6.pdf
 2. Uchwała nr LIV-270-10.pdf w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród
 3. Uchwała nr LIV-271-10.pdf w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Gminy Izbicko
 4. Uchwała nr LIV-272-10.pdf w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/03 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Izbicko
 5. Uchwała nr LIV-273-10.pdf w sprawie zmiany uchwały nr LIV/273/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Poznowice
 6. Uchwała nr LIV-274-10.pdf w sprawie określenia zasad zbywania o udzielania bonifikaty od ustalonej ceny

Uchwały podjęte 28 czerwca 2010 r.

 1. Uchwała nr LV-275-10.pdf w sprawie zminay uchwały budżetowej na rok 2010
  Załącznik nr 1.pdf
  Załącznik nr 2.pdf
 2. Uchwała nr LV-276-10.pdf w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inewstycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ligota Czamborowa gm. Izbicko"
 3. Uchwała nr LV-277-10.pdf w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
 4. Uchwała nr LV-278-10.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz
  Załącznik nr 1-1.pdf


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2660  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4400

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodanie uchwał
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29