Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2009 roku
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy - kadencja 2006-2010)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2010-01-29 08:43:38, dokument aktualny]


Uchwały podjęte 26 stycznia 2009 r.

 1. Uchwała nr XXXV-185-09.pdf w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę iz biorowe odprowadzanie ścieków
 2. Uchwała nr XXXV-186-09.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2009
 3. Uchwała nr XXXV-187-09.pdf w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród obowiązujących do 31.12.2009 r.(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 15, poz.228 z dn. 2009.03.05)
 4. Uchwała nr XXXV-188-09.pdf w sprawie ustalenia opłaty za umieszczenie instalacji internetowej na budynkach gminnych (Uchwała nieważna - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego)

Uchwały podjęte 16 lutego 2009 r.

 1. Uchwała nr XXXVI-189-09.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXII/120/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku publicznego na terenie Gminy Izbicko
 2. Uchwała nr XXXVI-190-09.pdf w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko
 3. Uchwała nr XXXVI-191-09.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/181/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29.12.2008 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009

 Uchwały podjęte 12 marca 2009 r.

 1. Uchwała nr XXXVII-192-09.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Izbicko na lata 2008-2013
  Wieloletni plan inwestycyjny.pdf
 2. Uchwała nr XXXVII-193-09.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/133/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Krośnica
 3. Uchwała nr XXXVII-194-09.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2009
  Załącznik nr 1.pdf - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

  Uchwały podjęte 30 marca 2009 r.

 1. Uchwała nr XXXVIII-195-09.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2009
  Załącznik nr 1.pdf - Przychody i Rozchody Budżetu Gminy na rok 2009
  Załącznik nr 2.pdf - Plan dochodów na zadania zlecone na rok 2009
  Załącznik nr 3.pdf - Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2009
 2. Uchwała nr XXXVIII-196-09.pdf w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal w obiektach komunalnych na terenie gminy Izbicko
 3. Uchwała nr XXXVIII-197-09.pdf w sprawie zmiany uchwały (zmiana do uchwały nr III/15/06 w sprawie uchwalenia wysokości diet dla radnych)
 4. Uchwała nr XXXVIII-198-09.pdf w sprawie zmiany uchwały (zmiana do uchwały nr III/16/06 w sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów)

 Uchwały podjęte 27 kwietnia 2009 r.

 1. Uchwała nr XXXIX-199-09.pdf w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
 2. Uchwała nr XXXIX-200-09.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 3. Uchwała nr XXXIX-201-09.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2009
  Załącznik nr 1.pdf - Zadania inwestycyjne w 2009 r.
  Załącznik nr 2.pdf - Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbicko na 2009 rok
  Załącznik nr 3.pdf - Plan dochodów na zadania zlecone na 2009 rok
  Załącznik nr 4.pdf - Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2009
  Załącznik nr 5.pdf
  - Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku na 2009 rok
 4. Uchwała nr XXXIX-202-09.pdf - zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozdzielczą siecią wodociągową we wsi Otmice gm. Izbicko etap I i II"
 5. Uchwała nr XXXIX-203-09.pdf- zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozdzielczą siecią wodociągową we wsi Otmice gm. Izbicko etap I i II"
 6. Uchwała nr XXXIX-204-09.pdf - zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Rozbudowa wodociągu grupowego na południe gminy - Poznowice, Sprzęcice, Siedlec plus przyłącza wodociągowe w Siedlcu"
 7. Uchwała nr XXXIX-205-09.pdf - przyjęcia programu pod nazwą "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz z aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Izbicko"
  Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko.pdf
  Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Izbicko.pdf

 Uchwały podjęte 25 maja 2009 r.

 1. Uchwała nr XL-206-09.pdf w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
 2. Uchwała nr XL-207-09.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Załącznik do XL-207-09 - mapa.pdf
 3. Uchwała nr XL-208-09.pdf w sprawie zmiany uchwały XXIV/133/08 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Krośnica
 4. Uchwała nr XL-209-09.pdf w sprawie przystąpienia Gminy Izbicko do Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu i przyjęcia statutu tego związku
 5. Uchwała nr XL-210-09.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
  Załącznik do XL-210-09 - mapa.pdf

Uchwały podjęte 22 czerwca 2009 r.

 1. Uchwała nr XLI-211-09.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Izbicko na lata 2009-2013
  Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2013.pdf
 2. Uchwała nr XLI-212-09.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2009
  * Załącznik nr 1.pdf - Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
  * Załącznik nr 2.pdf - Zadania inwestycyjne w 2009 r.
  * Załącznik nr 3.pdf - Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbicko na 2009 rok
  * Załącznik nr 4.pdf - Plan dochodów na zadania zlecone na 2009 rok
  * Załącznik nr 5.pdf - Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2009
  * Załącznik nr 6.pdf -
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 3. Uchwała nr XLI-213-09.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 4. Uchwała nr XLI-214-09.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/132/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.05.2008 r.  w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Izbicko

Uchwały podjęte 22 lipca 2009 r.

 1. Uchwała nr XLII-215-09.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/203/09 z 27.04.2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inewstycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozdzielczą siecią wodociągową we wsi Otmice gm. Izbicko etap I i II"
 2. Uchwała nr XLII-216-09.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Izbicko dla Gm. Paczków poszkodowanej w wyniku powodzi z dnia 26-27.06.2009 r.
 3. Uchwała nr XLII-217-09.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Izbicko dla Caritas Diecezji Opolskiej na dofinansowanie zakupu schodołazu
 4. Uchwała nr XLII-218-09.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2009.

 Uchwały podjęte 31 sierpnia 2009 r.

 1. Uchwała nr XLIII-219-09.pdf w sprawie anulowania uchwały nr XLII/217/09 z dnia 22 lipca 2009 r.
 2. Uchwała nr XLIII-220-09.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2009
  Załącznik nr 1.pdf - Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
  Załącznik nr 2.pdf - Zadania inwestycyjne w 2009 r.
  Załącznik nr 3.pdf - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
  Załącznik nr 4.pdf - Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbicko na 2009 rok
  Załącznik nr 5.pdf -  Plan dochodów na zadania zlecone na 2009 rok
  Załącznik nr 6.pdf - Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2009
 3. Uchwała nr XLIII-221-09.pdf w sprawie miany uchwały nr XXXIX/202/09 z 27.04.2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie zadania inewstycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozdzielczą siecią wodociągową we wsi Otmice gm. Izbicko etap I i II"
 4. Uchwała nr XLIII-222-09.pdf w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu
 5. Uchwała nr XLIII-223-09.pdf w sprawie wydania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
 6. Uchwała nr XLIII-224-09.pdf w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Izbicko na rok 2010 środków na fundusz sołecki

 Uchwały podjęte 28 września 2009 r.

 1. Uchwała nr XLIV-225-09.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009
 2. Uchwała nr XLIV-226-09.pdf w sprawie przekazania środków finansowych dla komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Op. na Fundusz wsparcia Policji
 3. Uchwała nr XLIV/227/09 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego gm. Izbicko na lata 2009-2013
 4. Uchwała nr XLIV/228/09 w sprawie zmiany budźetu na rok 2009

 Uchwały podjęte 19 października 2009 r.

 1. Uchwała nr XLV/229/09 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2009
 2. Uchwała nr XLV-230-09.pdf w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" w Publicznym Gimnazjum w Izbicku
 3. Uchwała nr XLV-231-09.pdf w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1.09.2010 r. Zespołu Placówek Oświatowych Gminy Izbicko

 Uchwały podjęte 4 listopada 2009 r.

 1. Uchwała nr XLVI-232-09.pdf w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Izbicko do projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"

 Uchwały podjęte 11 listopada 2009 r.

 1. Uchwała nr XLVII-233-09.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego gm. Izbicko na lata 2009-2013
  WPI - 23-11-2009.pdf
 2. Uchwała nr XLVII/234/09 w sprawie zmiany budżetu na rok 2009
 3. Uchwała nr XLVII-235-09.pdfw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
 4. Uchwała nr XLVII-236-09.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 
 5. Uchwała nr XLVII-237-09.pdf w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 6. uchwała nr XLVII-238-09.pdf w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
 7. Uchwała nr XLVII-239-09.pdf w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/182/08 w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów
 8. Uchwała nr XLVII/240/09 w sprawie upoważnienia Wójta Gm. Izbicko do zaciągania zobowiąznia wekslowego
 9. Uchwała nr XLVII-241-09.pdf w sprawie upoważnienia zastępcy Wojta
 10. Uchwała nr XLVII-242-09.pdf w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko

 Uchwały podjęte 28 grudnia 2009 r.

 1. Uchwała nr XLVIII-244-09.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2009
  Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII-244-09.pdf
  Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII-244-09.pdf
 2. uchwała nr XLVIII-245-09.pdf w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
 3. Uchwała nr XLVIII-246-09.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/236/09 z dnia 23.11.2009 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
 4. Uchwała nr XLVIII-247-09.pdfw sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Izbicko
 5. Uchwała nr XLVIII-248-09.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1707  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4699

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodanie uchwał
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29