Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2008 roku
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy - kadencja 2006-2010)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2009-01-15 12:26:54, dokument aktualny]


 Uchwały podjęte 21 stycznia 2008 r.

 1. Uchwała nr XIX-106-08.pdf w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznej szkoły podstawowej, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz publicznego gomnazjum prowadzonych przez Gminę Izbicko
 2. Uchwała nr XIX-107-08.pdf w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa
  Załącznik nr 1 - mapa.pdf
  Załącznik nr 2.pdf - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa w okresie jego wyłożenia sdo publicznego wglądu
  Załącznik nr 3.pdf - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy Izbicko, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa oraz zasadach ich finansowania
 3. Uchwała nr XIX-108-08.pdf w sprawie uchylenia w całości uchwały nr XVII/98/07 z dnia 17.12.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieliza pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wyagrodzenia i nagród obowiązujących do 31.12.2008 r.
 4. Uchwała nr XIX-109-08.pdf w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieliza pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wyagrodzenia i nagród obowiązujących do 31.12.2008 r.
 5. Uchwała nr XIX-110-08.pdf w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
 6. Uchwała nr XIX-111-08.pdf w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z gm. Osoblaha
 7. Uchwała Nr XIX-112-08.pdf w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2008
 8. Uchwała nr XIX-113-08.pdf w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Izbicko

Uchwały podjęte 25 lutego 2008 r.

 1. Uchwała Nr XX-114-08.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Postawowej w Krośnicy"
 2. Uchwała nr XX-115-08.pdf w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Izbicko"
  Strategia Rozwoju Gminy Izbicko.pdf
 3. Uchwała nr XX-116-08.pdf w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Izbicku

Uchwały podjęte 31 marca 2008 r.

 1. Uchwała nr XXI-117-08.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
  Załącznik nr 1.pdf - Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
  Załącznik nr 2.pdf - Zadania inwestycyjne w 2008 r.
  Załącznik nr 3.pdf - Przychody i Rozchody budżetu gminy Izbicko na rok 2008 rok
  Załącznik nr 4.pdf - Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zleconych ustawami na 2008 rok
  Załącznik nr 5.pdf - Paln przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
 2. Uchwała nr XXI-118-08.pdf w sprawie zmiany uchwały (zmiana do uchwały nr XVII/92/07 z dnia 2007-11-26 w sprawie ustalenia górych stawek opłat ponoszonych przez wlaścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy izbicko)

Uchwały podjęte 21 kwietnia 2008 r.

 1. Uchwała nr XXII-119-08.pdf w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
 2. Uchwała nr XXII-120-08.pdf w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izbicko
 3. Uchwała nr XXII-121-08.pdf w sprawie uchwalenia Palnu Rozwoju Lokalnego Gminy Izbicko
  Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Izbicko.pdf
 4. Uchwała nr XXII-122-08.pdf w sprawie uchwalenia wieleoletniego planu inwestycyjnego gminy Izbicko na lata 2008-2015
  Wieloletni Plan Inwestycyjny.pdf
 5. Uchwała nr XXII-123-08.pdf w sprawie wydzierżawienia gruntów gimmych

Na sesji w dniu 23 kwietnia 2008 r. nie podjęto uchwał


Uchwały podjęte 19 maja 2008 r.

 1. Uchwała nr XXIV-124-08.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
  Załącznik nr 1 do XXIV-124-08.pdf - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
  Załącznik nr 2 do XXIV-124-08.pdf - Zadania inwestycyjne w 2008 r.
  Załącznik nr 3 do XXIV-124-08.pdf - Przychody i rozchody budżetu gminy Izbicko na 2008 rok
  Załącznik nr 4 do XXIV-124-08.pdf - Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok
 2. Uchwała nr XXIV-125-08.pdf w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Izbicko
 3. Uchwała nr XXIV-126-08.pdf w sprawie przystąpienia gminy Izbicko do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 4. Uchwała nr XXIV-127-08.pdf w sprawie przystąpienia gminy Izbicko do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Kapitał Ludzki projektów w ramach Poddziałania 9.1.2
 5. Uchwała nr XXIV-128-08.pdf w sprawie utworzenia Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego
 6. Uchwała nr XXIV-129-08.pdf w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny
 7. Uchwała nr XXIV-130-08.pdf w sprawie wystąpienia gminy Izbicko ze Międzygminnego Związku "Trias Opolski"
 8. Uchwała nr XXIV-131-08.pdf w sprawie przyjęcia palnu odnowy miejscowości Borycz
  Plan Odnowy Miejscowości Borycz.pdf
 9. Uchwała nr XXIV-132-08.pdf w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Izbicko
  Plan Odnowy Miejscowości Izbicko.pdf
 10. Uchwała nr XXIV-133-08.pdf w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Krośnica
  Plan Odnowy Miejscowości Krośnica.pdf
 11. Uchwała nr XXIV-134-08.pdf w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Izbicko
  Załącznik nr 1 - mapka.pdf
 12. Uchwała nr XXIV-135-08.pdf w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
 13. Uchwała nr XXIV-136-08.pdf w sprawie zmiany uchwały nr LII/282/06 z dnia 29.05.2006 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Izbicko ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 14. Uchwała nr XXIV-137-08.pdf w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Izbicko"

Uchwały podjęte 2 czerwca 2008 r.

 1. Uchwała nr XXV-138-08.pdf w sprawie przystąpienia Gminy Izbicko do spółki pod firmą Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
 2. Uchwała nr XXV-139-08.pdf w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. "Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski - II etap"
  Załącznik do uchwały nr XXV-139-08.pdf - Umowa międzygimnna
 3. Uchwała nr XXV-140-08.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi transortu rolnego w Boryczy"
 4. Uchwała nr XXV-141-08.pdf w sprawie przystąpienia Gminy Izbicko do realizacji projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu
 5. Uchwała nr XXV-142-08.pdf w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia
  Załącznik do uchwały nr XXV-142-08.pdf - Porozumienie międzygminne

Uchwały podjęte 23 czerwca 2008 r.

 1. Uchwała nr XXVI-143-08.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/97/07 z dnia 17.12.2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
 2. Uchwała nr XXVI-144-08.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
  Załącznik nr 1.pdf - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010
  Załącznik nr 2.pdf - Zadania inwestycyjne w 2008 r.
 3. Uchwała nr XXVI-145-08.pdf w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości oplat za posiłki
 4. Uchwała nr XXVI-146-08.pdf w sprawie zabezpieczenia umowy na dofnansowanie przedsięzięcia pn. "Budowa sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Krośnicy w formie weksla in blanco"
 5. Uchwała nr XXVI-147-08.pdf w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzena pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Załącznik 1.pdf

Uchwały podjęte 28 lipca 2008 r.

 1. Uchwała nr XXVII-148-08.pdf w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Tarnów Opolski
 2. Uchwała nr XXVII-149-08.pdf w sprawie zaopiniowania projektu akualizacji "Programu gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego"

Uchwały podjęte 1 września 2008 r.

 1. Uchwała nr XXVIII-150-08.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Izbicko dla Gminy Ujazd i Gminy Strzelce Opolskie poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 15.08.2008 r.
 2. Uchwała nr XXVIII-151-08.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
 3. Uchwała nr XXVIII-152-08.pdf w sprawie zmiany uchwały (zmiana do uchwały nr XXVI/145/08 z dnia 23.06.2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości oplat za posiłki)

Uchwały podjęte 29 września 2008 r.

 1. Uchwała nr XXIX-153-08.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I połrocze 2008 r.
 2. Uchwała nr XXIX-154-08.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
  Załącznik nr 1.pdf
 3. Uchwała nr XXIX-155-08.pdf w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

Uchwały podjęte 27 października 2008 r.

 1. Uchwała nr XXX-156-08.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
  Załącznik nr 1.pdf
  Załącznik nr 2.pdf
  Załącznik nr 3.pdf
 2. Uchwała nr XXX-157-08.pdf określenia zasad finansowania sołectw na terenie gminy Izbicko
 3. Uchwała nr XXX-158-08.pdf ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych gm. Izbicko
 4. Uchwała nr XXX-159-08.pdf ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników obsługi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicku
 5. Uchwała nr XXX-160-08.pdf w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Izbicko
 6. Uchwała nr XXX-161-08.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 7. Uchwała nr XXX-162-08.pdf w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
 8. Uchwała nr XXX-163-08.pdf w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną

Uchwały podjęte 12 listopada 2008 r.

 1. Uchwała nr XXXI-164-08.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Izbicko na lata 2008-2013
  Wieloletni plan zadań inwestycyjnych.pdf
 2.  Uchwała nr XXXI-165-08.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
  Załącznik nr 1.pdf

Uchwały podjęte 24 listopada 2008 r.

 1. Uchwała nr XXXII-166-08.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2008
  Załącznik nr 1.pdf
  Załącznik nr 2.pdf
  Załącznik nr 3.pdf
  Załącznik nr 4.pdf
 2. Uchwała nr XXXII-167-08.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009
 3. Uchwała nr XXXII-168-08.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2009
 4. Uchwała nr XXXII-169-08.pdf w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2009
 5. uchwała nr XXXII-170-08.pdf w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

Uchwały podjęte 9 grudnia 2008 r.

 1. Uchwała nr XXXIII-171-08.pdf w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
 2. Uchwała nr XXXIII-172-08.pdf w sprawie określenia zasad finansowania sołectw na terenie gminy Izbicko
 3. Uchwała nr XXXIII-173-08.pdf w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 4. Uchwała nr XXXIII-174-08.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2008
 5. Uchwała nr XXXIII-175-08.pdf w sprawie uchwalenia planu zadań inwestycyjnych gminy Izbicko na lata 2008-2013
  Wieloletni plan zadań inwestycyjnych.pdf

Uchwały podjęte 29 grudnia 2008 r.

 1. Uchwała nr XXXIV-176-08.pdf w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
 2. Uchwała nr XXXIV-177-08.pdf w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegołowe oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
 3. Uchwała nr XXXIV-178-08.pdf w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbicko na 2009 rok
  Budżet Gminy Izbicko na rok 2009
 4. Uchwała nr XXXIV-179-08.pdf w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmotami uprawnionymi na rok 2009
 5. Uchwała nr XXXIV-180-08.pdf w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomianii
 6. Uchwała nr XXXIV-181-08.pdf w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009
 7. Uchwała nr XXXIV-182-08.pdf w sprawie ustalenia wysokości stawki oplaty od posiadania psów
 8. Uchwała nr XXXIV-183-08.pdf w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2123  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2383

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dodanie uchwał
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29