Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Gminy podjęte w 2007 roku
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy - kadencja 2006-2010)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2008-12-15 09:39:16, dokument aktualny]


Uchwały podjęte 22 stycznia 2007 r. 

 1. Uchwała nr IV-20-07.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
  Załącznik nr 1.pdf
  Załącznik nr 2.pdf
  Załącznik nr 3.pdf
 2. Uchwała nr IV-21-07.pdf w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz inymi podmiotami uprawnionymi na rok 2007
 3. Uchwała nr IV-22-07.pdfw sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007
 4. Uchwała nr IV-23-07.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ligota Czamborowa i Suchodaniec

Uchwały podjęte 19 lutego 2007 r.

 1. Uchwała Nr V-24-07.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
  Załącznik nr 1 - budżet.pdf Przychody i rozchody budżetu gminy Izbicko na 2007 rok
  Załącznik nr 2 - budżet.pdf Wydatki majątkowe budżetu Gminy Izbicko na 2007 rok
 2. Uchwała Nr V-25-07.pdf w sprawie odwołania Sekretarza Gminy
 3. Uchwała Nr V-26-07.pdf w sprawie powołania Sekretarza Gminy
 4. Uchwała Nr V-27-07.pdf w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2008 rok
 5. Uchwała Nr V-28-07.pdf w sprawie przystąpienia do programu Odnowy Wsi
 6. Uchwała Nr V-29-07.pdf w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady na rok 2007
 7. Uchwała Nr V-30-07.pdf w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na lata 2008-2009

Uchwały podjęte 19 marca 2007 r.

 1. Uchwała Nr VI-31-07.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
 2. Uchwała nr VI-32-07.pdf w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej
 3. Uchwała Nr VI-33-07.pdf w sprawie przystąpienia do Programu Odnowy Wsi
 4. Uchwała nr VI-34-07.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Izbicko na lata 2007-2013

Uchwały podjęte 23 kwietnia 2007 r.

 1. Uchwała Nr VII-35-07.pdf w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 2. Uchwała nr VII-36-07.pdf w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
 3. Uchwała Nr VII-37-07.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
 4. Uchwała nr VII-38-07.pdf w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/07 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.03.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
 5. Uchwała nr VII-39-07.pdf w sprawie powołania doraźnej komisji ds. Konsultacji Społecznych
 6. Uchwała nr VII-40-07.pdf w sprawie wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego
 7. Uchwała nr VII-41-07.pdf w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji

Uchwały podjęte 21 maja 2007 r.

 1. Uchwała Nr VIII-42-07.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
 2. Uchwała nr VIII-43-07.pdf w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
 3. Uchwała nr VIII-44-07.pdf w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/07 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.03.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
 4. Uchwała Nr VIII-45-07.pdf w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko
 5. Uchwała nr VIII-46-07.pdf w sprawie zmiany uchwały nr VII/40/07 Rady Gminy Izbicko z dnia 23.04.2007 r. w sprawie wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego

Uchwały podjęte 31 maja 2007 r.

 1. Uchwała Nr IX-47-07.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2007

Uchwały podjęte 25 czerwca 2007 r.

 1. Uchwała Nr X-48-07.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
 2. Uchwała nr X-49-07.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2007-2011
 3. Uchwała Nr X-50-07.pdf w sprawie zmiany uchwały nr LII/282/06 Rady Gminy Izbicko z dnia 29.05.2006 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Izbicko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spozycia poza miejsce sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ustyułowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
 4. Uchwała nr X-51-07.pdf w sprawie zmiany uchwały nr LIII/287/06 z dnia 19.06.2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
 5. Uchwała nr X-52-07.pdf w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/07 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.03.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Uchwały podjęte 27 sierpnia 2007 r.

 1. Uchwała nr XII-54-07.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
 2. Uchwała nr XII-55-07.pdf w sprawie przyjęcia planu rozwoju sołectwa Borycz
 3. Uchwała nr XII-56-07.pdf w sprawie przyjęcia planu rozwoju sołectwa Krośnica
 4. Uchwała nr XII-57-07.pdf w sprawie przyjęcia planu rozwoju sołectwa Otmice
 5. Uchwała nr XII-58-07.pdf w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądu powszechnego
 6. Uchwała nr XII-59-07.pdf w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
 7. Uchwała nr XII-60-07.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu na termomodernizację budynku stacji Caritas w Otmicach
 8. Uchwała nr XII-61-07.pdf w sprawie ustalenia stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzjami o warunkach zabudowy
 9. Uchwała nr XII-62-07.pdf w sprawie współdziałania z Powiatem Strzeleckim w zakresie przeprowadzenia akcji szczepienia przeciwko meingokokom

Uchwały podjęte 24 września 2007 r.

 1. Uchwała nr XIII-63-07.pdf w sprawie zmiany budżetu na rok 2007
  Załącznik nr 1.pdf
  Załącznik nr 2.pdf
  Załącznik nr 3.pdf
  Załącznik nr 3.pdf
  Załącznik nr 4a.pdf
  Załącznik nr 4b.pdf
  Załącznik nr 4c.pdf
  Załącznik nr 4d.pdf
 2. Uchwała nr XIII-64-07.pdf w sprawie zmiany uchwały nr LII/289/06 z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia procedury uchwalania uchwały budżetowej Gminy Izbicko oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
 3. Uchwała Nr XIII-65-07.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu na opracowanie dokumentacji technicznej
 4. Uchwała nr XIII-66-07.pdf w sprawie regulaminu głosowania radnych na ławników so Sądu Rejonowego
 5. Uchwała nr XIII-67-07.pdf w sprawie wyboru ławników
 6. Uchwała nr XIII-68-07.pdf w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Izbicko do rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości
 7. Uchwała nr XIII-69-07.pdf w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Borycz w języku mniejszości
 8. Uchwała nr XIII-70-07.pdf w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Grabów w języku mniejszości
 9. Uchwała nr XIII-71-07.pdf w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Izbicko w języku mniejszości
 10. Uchwała nr XIII-72-07.pdf w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Krośnica w języku mniejszości
 11. Uchwała nr XIII-73-07.pdf w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Ligota Czamborowa w języku mniejszości
 12. Uchwała nr XIII-74-07.pdf w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Otmice w języku mniejszości
 13. Uchwała nr XIII-75-07.pdf w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Poznowice w języku mniejszości
 14. Uchwała nr XIII-76-07.pdf w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Siedlec w języku mniejszości
 15. Uchwała nr XIII-77-07.pdf w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Sprzęcice w języku mniejszości
 16. Uchwała nr XIII-78-07.pdf w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Suchodaniec w języku mniejszości
 17. Uchwała nr XIII-79-07.pdf w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Utrata w języku mniejszości
 18. Uchwała nr XIII-80-07.pdf w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Uchwały podjęte 3 października 2007 r.

 1. Uchwała nr XIV-81-07.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XII/60/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu na trmomodernizację budynku stacji Caritas w Otmicach
 2. Uchwała Nr XIV-82-07.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 3. Uchwała nr XIV-83-07.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwały podjęte 29 października 2007 r.

 1. Uchwała Nr XV-84-07.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007
  Załącznik nr 1 do uchwały XV-84-07.pdf
 2. Uchwała nr XV-85-07.pdf w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Izbicko
 3. Uchwała nr XV-86-07.pdf w sprawie przekazania skargi

Uchwały podjęte 26 listopada 2007 r.

 1. Uchwała nr XVI-87-07.pdf w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007
  załącznik 1.pdf
  załącznik 2.pdf
  załącznik 3.pdf
 2. Uchwała nr XVI-88-07.pdf w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 3. Uchwała nr XVI-89-07.pdf w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008
 4.  Uchwała nr XVI-90-07.pdf w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
 5. Uchwała nr XVI-91-07.pdf w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów na rok 2008
 6. Uchwała nr XVI-92-07.pdf w sprawie ustalenia gornych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko
 7. Uchwała nr XVI-93-07.pdf w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników obsługi Zakładu Gospodarki komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
 8. Uchwała nr XVI-94-07.pdf w sprawie powołania komisji do opracowania strategii gminy Izbicko

Uchwały podjęte 17 grudnia 2007 r.

 1. Uchwała nr XVII-95-07.pdf w sprawie zmiany budżetu
  Załącznik do uchwały nr XVII-95-07.pdf
 2. Uchwała nr XVII-96-07.pdf w sprawie budżetu Gminy Izbicko na rok 2008
  Budżet Gminy Izbicko na rok 2008
 3. Uchwała nr XVII-97-07.pdf w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
 4. Uchwała nr XVII-98-07.pdf w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostach organizacyjnych na terenie gminy Izbicko dodatków do wynagrodzenia i nagród obowiązujących do 31.12.2008 r.
 5. Uchwała nr XVII-99-07.pdf w sprawie zmiany uchwały
 6. Uchwała nr XVII-100-07.pdf w sprawie ustalenia wysokości opłaty, związanej ze zmianą wartości nieruchomości w zawiązku z uchwaleniem planu miejscowego, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość
 7. Uchwała nr XVII-101-07.pdf w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008
 8. Uchwała nr XVII-102-07.pdf w sprawie upoważnienia zastępcy wójta
 9. Uchwała nr XVII-103-07.pdf w sprawie zmiany uchwały nr LVII/314/06 Rady Gminy Izbicko z dnia 24.10.2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku publicznego na terenie Gminy Izbicko
 10. Uchwała nr XVII-104-07.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwały podjęte 31 grudnia 2007 r.

 1. Uchwała nr XVIII-105-07.pdf w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2007
  Załącznik nr 1.pdf
  Załącznik nr 2.pdf

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1161  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29