Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwały Rady Gminy Izbicko podjęte w 2006 r.
(AKTY PRAWNE / Uchwały Rady Gminy)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2007-03-05 13:26:07, dokument aktualny]Uchwały podjęte 23 stycznia 2006 r.

 1. Uchwała Nr XLVIII-265-06.doc
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006
  Zał. nr 1 do Uchwały Nr XLVIII-265-06.xls
  Zał. nr 2 do Uchwały Nr XLVIII-265-06.doc
  Zał. nr 3 do Uchwały Nr XLVIII-265-06.doc
 2. Uchwała Nr XLVIII-266-06.doc
  w sprawie zaciągnięcia kredytu na remont dróg gminnych
 3. Uchwała Nr XLVIII-267-06.doc
  w sprawie modernizacji oświetlenia ulic w Gminie Izbicko
 4. Uchwała Nr XLVIII-268-06.doc
  w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006
 5. Uchwała Nr XLVIII-269-06.doc
  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 6. Uchwała Nr XLVIII-270-06.doc
  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izbicko


Uchwały podjęte 27 lutego2006 r.

 1. Uchwała Nr XLIX-271-06.doc
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006
  załącznik nr 1 do uchwały XLIX-271-06.xls
 2. Uchwała Nr XLIX-272-06.doc
  w sprawie przyjęcia gminnego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
 3. Uchwała Nr XLIX-273-06.doc
  w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Uchwały podjęte 27 marca 2006 r.

 1. Uchwała Nr L-274-06.doc
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006
  zał. nr 1 do uchwały Nr L-274-06.xls
 2. Uchwała Nr L-275-06.doc
  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko


Uchwały podjęte 24 kwietnia 2006 r.

 1. Uchwała Nr LI-276-06.doc
  w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
 2. Uchwała Nr LI-277-06.doc
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006
  Załącznik Nr 1 do uchwały LI-277-06.xls
  Załącznik Nr 2 do uchwały LI-277-06.doc
  Załącznik Nr 3 do uchwały LI-277-06.doc
 3. Uchwała Nr LI-278-06.doc
  w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal w obiektach komunalnych na terenie gminy Izbicko


Uchwały podjęte 29 maja 2006 r.

 1. Uchwała Nr LII-279-06.doc
  w sprzwie zmiany uchwały budżetowej na rok 2006
  załącznik nr 1 do uch LII-279-06.xls
 2. Uchwała Nr LII-280-06.doc
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz udzieleniainnych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego upoważnionych
 3. Uchwała Nr LII-281-06.doc
  w sprawie opłat za przyjmowanie odpadów na giminne wysypisko śmieci w Suchodańcu
 4. Uchwała Nr LII-282-06.doc
  w sprawie ustalenia dla terenu gminy Izbicko ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 5. Uchwała Nr LII-283-06.doc
  w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności zmiany algorytmu podziału środków z Unii Europejskiej pomiędzy 16 regionalnych programów operacyjnych
 6. Uchwała Nr LII-284-06.doc
  w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności poprawienia konkursowej metody podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
 7. Uchwała Nr LII-285-06.doc
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieodpłatne nieruchomości wraz z budynkami do mieszkaniowego zasobu gminy

 Uchwały podjęte 19 czerwca 2006 r. 

 1. Uchwała Nr LIII-286-06.doc
  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006
  załącznik 1 do uchwały nr LIII-286-06.xls
  załącznik 2 do uchwały nr LIII-286-06.doc
 2. Uchwała Nr LIII-287-06.doc
  w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za  I półrocze
 3. Uchwała Nr LIII-288-06.doc
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Izbicko na 2006 rok Nr XLVI/251/05 z 12.12.2005
  załącznik do uchwały Nr LIII-288-06.doc
 4. Uchwała Nr LIII-289-06.doc
  w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej Gminy Izbicko oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
 5. Uchwała Nr LIII-290-06.doc
  w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice oraz ustalenia liczby radnych do rady gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych
 6. Uchwała Nr LIII-291-06.doc
  w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Izbicko na lata 2006-2013
  Załącznik do uchwały nr LIII-291-06.doc
 7. Uchwała Nr LIII-292-06.doc
  w sprawie zmiany uchwały
 8. Uchwała Nr LIII-293-06.doc
  w sprawie zmiany uchwały
 9. Uchwała Nr LIII-294-06.doc
  w sprawie zmiany uchwały Nr XII/65/99 Rady Gminy Izbicko z dnia 18.10.1999 roku w sprawie kosztów związanych z wykonywaniem zadań przez sołtysów
 10. Uchwała Nr LIII-295-06.doc
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/184/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej
 11. Uchwała Nr LIII/297/06
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 12. Uchwała Nr LIII-297-06.doc
  w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 105107 O ul. Waryńskiego w Boryczy


Uchwały podjęte 30 czerwca 2006 r.

 1. Uchwała Nr LIV-298-06.doc 
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieodpłatnie nieruchomości wraz z budynkami do mieszkaniowego zasobu gminy


Uchwały podjęte 28 sierpnia 2006 r.

 1. Uchwała Nr LV-299-06.doc
  w sprawie zmiany budżetu na rok 2006
  Zał 1 do uchwały nr LV-299-06.xls
  Zał 2 do uchwał nr LV-299-06.doc
 2. Uchwała Nr LV-300-06.doc
  w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 105107 O ul. Waryńskiego w Boryczy
 3. Uchwała Nr LV-301-06.doc
  w sprawie zasad korzystania z wysypiska śmieci w Suchodańcu
 4. Uchwała Nr LV-302-06.doc
  w sprawie opłat za przyjmowanie odpadów na gminne wysypisko śmieci w Suchodańcu


Uchwały podjęte 25 września 2006 r.

 1. Uchwała Nr LVI-303-06.doc
  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
 2. Uchwała Nr LVI-304-06.doc
  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.
  zał. 1 do uchwały nr LVI-304-06.xls
  zał. 2 do uchwały nr LVI-304-06.xls
  zał. 3 do uchwały nr LVI-304-06.doc
 3. Uchwała Nr LVI-305-06.doc
  w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
 4. Uchwała Nr LVI-306-06.doc
  w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/150/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem sal w obiektach komunalnych na terenie gminy Izbicko
 5. Uchwała Nr LVI-307-06.doc
  w sprawie zbycia nieruchomości
 6. Uchwała Nr LVI-308-06.doc
  w sprawie nabycia nieruchomości
 7. Uchwała Nr LVI-309-06.doc
  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbicko
 8. Uchwała Nr LVI-310-06.doc
  w sprawie wystąpnienia Gminy Izbicko ze Zwiąku Gmin Śląska Opolskiego


Uchwały podjęte 16 pażdziernika 2006 r.

 1. Uchwała Nr LVII-311-06.doc
  w sprawie zmiany budżetu na rok 2006


Uchwały podjęte 24 pażdziernika 2006 r.

 1. Uchwała Nr LVIII-312-06.doc
  w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości
 2.  
  w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Izbicko"
 3. Uchwała Nr LVIII-314-06.doc
  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku publicznego na terenie Gminy Izbicko
 4. Uchwała nr LVIII/315/06
  w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy Izbicko na lata 2006-2013

  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1532  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 3969

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Korekta błędów
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29