Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
(AKTY PRAWNE / Regulamin organizacyjny)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2006-02-15 09:15:44, dokument aktualny]Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
w Izbicku
I . Postanowienie ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny zwany dalej „ Regulaminem ” określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy.


§ 2

Wójt jest organem wykonawczym gminy.

II. Zakres działania i zadania Urzędu

§ 3

Urząd Gminy w Izbicku zwany dalej „ Urzędem ” realizuje zadania własne gminy określone ustawami, Statutem gminy , uchwałami rady gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących względnie na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

§ 4

Urzędem kieruje Wójt przy pomocy swego zastępcy.

§ 5

1. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienie kodeksu postępowania
administracyjnego chyba , że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji czynności
kancelaryjnych w Urzędach Gmin.


III. Organizacje Urzędu

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:
1. Wójt Gminy
2. Z-ca Wójta Gminy- 1/8 etatu
3. Sekretarz Gminy
4. Skarbnik Gminy- Kierownik Referatu Finansów
5. Referat finansowy 7 ¾ etatu
6. Stanowisko pracy d.s. organizacji i kadr
7. Stanowisko pracy d.s. oświaty
8. Stanowisko pracy d.s ewidencji ludności i dowodów osobistych
9. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
10. Stanowisko pracy d.s obsługi Rady Gminy i jej organów oraz działalność gospodarcza
11. Stanowisko pracy d.s obrony cywilnej , p.poż, bhp
12. Stanowisko pracy d.s inwestycji, remontów i zamówień publicznych
13. Stanowisko pracy d.s rolnictwa i ochrony środowiska
14. Stanowisko pracy d.s zagospodarowania przestrzennego i mienia komunalnego
15. Stanowisko pracy d.s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
16. Konserwatorzy wodociągów – 2 osoby
17. Inkasent – konserwator wodociągów 1 osoba
18. Kierownik Referatu d.s bibliotek
a/. ½ etatu filia biblioteki Siedlec
b/. ½ etatu filia biblioteki Borycz
19. Dozorca wysypiska – ½ etatu
20. Radca prawny – umowa- zlecenie

IV. Zakres działania i kompetencji kierownictwa i komórek organizacyjnych Urzędu.

Do zakresu działań i kompetencji Wójta należy :
 Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie Urzędem Gminy
 Reprezentowanie gminy i jej Urzędu na zewnątrz
 Przekładanie radzie gminy projektów uchwał
 Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
 Wydawanie przepisów prawnych kierownictwa wewnętrznego / regulaminy, instrukcje, wytyczne, postanowienia, zarządzenia wewnętrzne/ i inne przewidziane prawem
 Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy
 Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof
 Wykonywanie zadań z zakresu obronności kraju oraz zapewnianie ładu i porządku publicznego na terenie gminy
 Nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach gminy i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami tej administracji
 Upoważnianie pracowników urzędu do podejmowania w imieniu Wójta decyzji wymienionych w poz. 4
 Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych
 Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu
 Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami urzędu
 Ogłaszanie budżetu gminy
 Sporządzanie testamentów
 Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków
 Składanie radzie gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań urzędu
 Powołuje i odwołuje dyrektorów szkół samorządowych
 Zatrudnia, zwalnia, nagradza, wymierza kary, występuje z wnioskami o odznaczenia w przedszkolach jednooddziałowych
 Powołuje komisje konkursowe na dyrektorów szkół i przedszkoli , określa regulamin jej pracy i uczestniczy w pracach tej komisji


Do zadań Sekretarza gminy należy zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu i warunków jego działania, a w szczególności :
 Należyte i terminowe załatwianie spraw obywateli
 Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej urzędu
 Opracowywanie projektów statutu i regulaminu organizacyjnego gminy
 Opracowywanie projektów uchwał rady gminy
 Sporządzanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu
 Analizowanie i opiniowanie projektów przejmowania przez gminy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 Prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w związkach i porozumieniach między gminnych
 Załatwianie spraw związanych ze skargami / ewidencja , rozdział , dopilnowanie załatwienia /
 Prowadzenie bieżącej kontroli wykonania zadań przez pracowników
 Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i wykorzystania czasu pracy
 Nadzór nad prawidłowym zabezpieczaniem gmachu urzędu oraz nad przestrzeganiem ustawy o ochronie informacji niejawnych
 Sporządzanie testamentów
 Przyjmowanie stron w sprawie skarg i wniosków
 Nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników na kursach , szkoleniach , w szkołach
 Nadzór formalno – prawny nad sporządzanymi decyzjami administracyjnymi
 Współuczestniczenie w planowaniu i realizacji zadań związanych z obronnością kraju
 Zastępowanie Wójta Gminy w czasie jego nieobecności
 Nadzorowanie stanowisk pracy związanych z: oświatą, ewidencją ludności, Urzędem Stanu Cywilnego, spraw wojskowych ( rejestracja przedpoborowych, pobór, odroczenia ze służby wojskowej )Skarbnik Gminy – stanowisko z powołania

Do zadań Skarbnika Gminy należy:
 Opracowanie projektu budżetu oraz zadań gospodarczych gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz przekładanie go w obowiązującym terminie do uchwalenia Radzie Gminy
 Opracowuje plany finansowe inwestycji i kapitalnych remontów gminy i jej jednostek organizacyjnych
 Zapewnia bilansowanie finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi
 Przygotowuje projekty uchwał organów gminy w sprawach majątkowych
 Organizuje i kontroluje prawidłowy obieg dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości
 Sporządza sprawozdania z działalności finansowej i budżetowej gminy
 Zapewnia prawidłowe wykonanie budżetu oraz zachowanie równowagi i dyscypliny budżetowej
 Współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i bankami
 Rozlicza środki finansowe przekazane gminie na wykonanie zadań zleconych i powierzonych
 Wykonuje inne prace zlecone przez WójtaStanowisko pracy ds. organizacji i kadr :

Do zakresu działania stanowiska należy w szczególności:
 Sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej kierownictwa urzędu
 Prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników urzędu jednostek organizacyjnych gminy
 Prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków, wpływających do urzędu oraz przekazywanie ich do załatwiania wg właściwości
 Organizowanie kontaktów Wójt z organizacjami społecznymi
 Ewidencjonowanie poczty wpływającej i wypływającej z urzędu
 Prowadzenie dzienników korespondencji o charakterze poufnym
 Prowadzenie archiwum zakładowego
 Rozliczanie rozmów telefonicznych z gminy , sołectw i jednostek organizacyjnych
 Prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów prawnych


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego , sprawy wojskowe i paszporty

Do zakresu działania Kierownika USC należy w szczególności:
 Przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa
 Sporządzanie aktów małżeństwa, udzielanie ślubów
 Prowadzenie ksiąg aktów urodzeń, małżeństw i zgonów , aktów zbiorowych, dokonywanie dodatkowych przypisków , wystawianie wypisów i zaświadczeń
 Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i ich archiwum
 Wydawanie decyzji przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego
 Przygotowania przeprowadzania rejestracji przedpoborowych, poboru
 Prowadzenie spraw odroczeń i zwolnień z zasadniczej służby wojskowej oraz uznawania żołnierzy za żywicieli rodzin
 Przyjmowanie , kompletowanie, wydawanie paszportów
 Przyjmowanie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą i utratą paszportów .


Stanowisko pracy d.s ewidencji ludności

 Prowadzenie rejestru mieszkańców
 Prowadzenie kartoteki (rejestru) pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców
 Prowadzenie ewidencji ludności (KOM )
 Współdziałanie w zakresie dyscypliny meldunkowej z Policji i organami wojskowymi
 Wprowadzanie danych osobowych do komputera
 Prowadzenie kartoteki alfabetycznej
 Współpraca z RCI, PESEL, WUS
 Sporządzanie spisów wyborców
 Z-stwo kierownika USC
 Przyjmowanie wniosków, wystawianie i wydawanie dokumentów tożsamości
 Prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą, zwrotem i utratą dokumentów stwierdzających tożsamośćStanowisko pracy d.s remontów i zamówień publicznych.

Do zakresu działania na tym stanowisku należy:
 Wydawanie postanowień związanych z podziałem nieruchomości,
 Wydawanie decyzji Wójta Gminy dotyczących podziału i scalania nieruchomości, po uprawomocnieniu się postanowienia tj. po 7 dniach,
 Naliczanie opłat adiacenckich po uprzednim ustaleniu opłat przez Radę Gminy
 Organizowanie przetargów na inwestycje w gminie i jej jednostkach organizacyjnych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Organizowanie przetargów: na zakupy, usługi i remonty w Urzędzie Gminy i jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 Przestrzeganie zasad ogłaszania przetargów
 Przygotowanie projektów umów z wybranym oferentem
 Prowadzenie dokumentacji z odbytych przetargów na remont i zakupy w formie rejestrów odrębnie teczki na każde zadanie a w nich
- ogłoszenie z przetargów
- oferty składane przez wykonawców
- protokół z komisji przetargowej
- umowy na wykonanie prac
- inne niezbędne dokumenty dotyczące zamówień publicznych
a. zamieszczanie ogłoszeń o przetargach w Biuletynie Zamówień Publicznych i w prasie
b. rozpatrywanie protestów i wykonanie arbitrów wspólnie z komisją
c. zaopatrywanie Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych ( 3 szkoły , 2 przedszkola, remizy OSP ) w opał na sezon grzewczy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
d. wystawianie zleceń na wykonanie remontów w poszczególnych jednostkach
e. zlecenie i nadzorowanie remontów w budynkach komunalnych
 Prowadzenie bieżącej oceny oznakowania dróg gminnych oraz zgłaszanie wniosków w sprawach sposobu ich oznakowania
 Współdziałanie przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych ( planowanie środków na odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym , zlecanie usług),
 Zarządzanie drogami gminnymi – wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej oraz egzekwowanie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego w czasie jego naruszenia
 Wydawanie decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych , obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową (reklamy , stoiska służące do prowadzenia działalności gospodarczej, handlu np. budki ),
 Zaliczanie drogi do kategorii dróg zakładowych oraz wydawanie opinii w sprawie zaliczania do kategorii dróg gminnych
 Sporządzanie sprawozdań rocznych SG- 01—dział drogi i obiekty mostowe
 Remonty cząstkowe dróg
 Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych należących do gminy
 Współdziałanie z organizacjami społecznymi w dziedzinie rozwoju kultury fizycznej i sportu
 Prowadzenie rachunkowości i dokumentacji LZS-ów
 Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy strukturalnych z Unii
 Przygotowanie wniosków i projektów w tym celu
 Współpraca w powyższym zakresie z Urzędem Marszałkowskim w Opolu


Stanowisko referenta d.s oświaty

Do zakresu działania na tym stanowisku należy:
 Dokonywanie okresowej oceny nauczyciela ( dyrektora szkoły ) - współdziałanie w tym zakresie z Kuratorium Oświaty
 Powołanie komisji składającej się z ekspertów dla nauczycieli, którzy przystępują do awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego (2 razy do roku – sesja letnia i zimowa )przyjmowanie dokumentacji zachowanie terminów zgodnie z KPA, protokołowanie posiedzenia tej komisji
 Przygotowanie i prowadzenie konkursów gminnych przedmiotowych z wszystkich szkół
 Nadzór nad przygotowaniem projektów organizacyjnych danej szkoły , zachowanie terminów, zmiany w projektach itd. .Przesyłanie Kuratorowi Oświaty do zaopiniowania
 Ogłaszanie konkursów na dyrektorów szkół , powoływanie członków do komisji zgodnie z ustawą o systemie oświaty protokołowanie posiedzenia
 Zwoływanie narad Wójta Gminy z dyrektorami szkół
 Pomoc w organizacji doradztwa metodycznego .
 Współpraca z dyrektorami szkół przy organizacji imprez kulturalnych oświatowych jak :Konkurs Śląskie Beranie i inne
 Przyjmowanie różnych sprawozdań z poszczególnych szkół np. dotyczących wypoczynku letniego, zimowego, nauki języków , wypadków w szkołach, awansów zawodowych , S – 2 i robienie zestawień zbiorczych do Kuratorium Oświaty
 Udział w naradach organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu
 Przygotowanie uchwał Rady Gminy w związku z likwidacją lub tworzeniem placówek oświatowych, regulaminów wynagradzania nauczycieli , nadania pierwszych statutów placówkom oświatowym
 Promocja gminy, partnerstwa zagraniczne
 Współpraca z firmą prowadzącą stronę internetową gminy .


Stanowisko pracy d.s obsługi Rady Gminy i jej organów oraz działalność gospodarcza.

Do zakresu działania stanowiska należy w szczególności:
 Podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracami Rady
 Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesyjną działalnością rady
 Prowadzenie rejestru uchwał , interpretacji i wniosków komisji i ich wykonania
 Obsługa kancelaryjno – biurowa rady , zarządu i komisji a w tym opracowywanie materiałów z obrad , protokołów , uchwał , wniosków , opinii oraz przekazywanie ich odpowiednim organom i czuwanie nad ich realizacją
 Dostarczanie radnym zawiadomień i materiałów na sesję i posiedzenia komisji w określonych terminach
 Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu , z wyborami prezydenta, rad gmin, referendum oraz organów samorządu mieszkańców stosownie do obowiązujących przepisów
 Ewidencjonowanie działalności gospodarczej na terenie gminy
 Wydawanie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi
 Dokonywanie kontroli z zakresu przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


Stanowisko pracy d.s obrony cywilnej, bhp i p.poż

Do zakresu działania stanowiska należy:
 Opracowanie rocznych planów w zakresie realizacji zadań O.C na terenie gminy oraz ich aktualizowanie
 Sporządzanie na podstawie wniosków zainteresowanych jednostek planu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju
 Tworzenie i przygotowanie formacji obrony cywilnej
 Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony
 Kierowanie przygotowaniem przyjęcia ludności z rozśrodkowania lub ewakuacja ludności z powodu klęski żywiołowej
 Ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom , podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gminy
 Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej
 Prowadzenie kancelarii tajnej
 Prowadzenie akcji kurierskiej i spraw obronnych
 Nadzorowanie gminnego wysypiska śmieci ( kierownik )


Stanowiska pracy d.s rolnictwa i ochrony środowiska

Do zakresu działania stanowiska należą:
 Wykonywanie zadań z zakresu ochrony gruntów , rekultywacji i ich zagospodarowania
 Wykonywanie zadań z zakresu ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami
a/. Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób i chwastów oraz wzywanie do
określonych czynności
 Wykonywanie zadań z zakresu przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, - z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 Współdziałanie z lekarzami weterynarii w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
a /. Przyjmowanie informacji i przekazywanie zgłoszeń rolników o podejrzeniu o
zachorowaniu lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną
 Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi lub ogłaszanie zakazu ich uprawy- z ustawy o zapobieganiu narkomanii
 Ustanawianie parku wiejskiego, określanie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony
 Uznawanie za park wiejski, określenie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony
 Prowadzenie jesiennych przeglądów urządzeń melioracyjnych
 Ustalanie planu robót konserwacyjnych
 Udział w odbiorach robót na ciekach wodnych i urządzeniach melioracyjnych
 Wydawanie decyzji o utworzeniu spółki wodnej
 Zatwierdzanie lub nadawanie statutu Spółkom Wodnym i podejmowanie uchwał o ich rozwiązaniu
 Ustalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej
 Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa
a/. Przygotowanie opinii w sprawie wydzierżawienia obwodów łowieckich przez Koła
Łowieckie
b/. Rozstrzyganie sporów z przedstawicielem Izb Rolniczych przy szacowaniu szkód
łowieckich
 Zatwierdzanie nagród w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach- z ustawy Prawo wodne
 Możliwość nakazywania wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniami lub zabronienie wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntów do wody ścieków nienależycie oczyszczonych
 Prowadzenie zadań Komitetu Przeciwpowodziowego
 Udział w rozprawach wodno- prawnych
 Współdziałanie z Wojewódzkim Zarządem Melioracyjnym i Urządzeń Wodnych oddział w Krapkowicach
 Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska
 Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska Urzędu Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie stosownej ewidencji w tym zakresie ( wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza , składowanie odpadów komunalnych i korzystanie z wody)
 Prowadzenie planowanych zadrzewień oraz dokonywanie oceny upraw leśnych
 Wykonywanie zadań z zakresie ochrony przyrody i współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody
 Wydawanie decyzji administracyjnych na wycinkę drzew z konieczności
 Prowadzenie rejestru zakupionych i wydanych Sołtysom kolczyków dla trzody (chlewnej, koni , kóz )
 Prowadzenie ewidencji psów agresywnych
 Z ustawy o utrzymaniu w czystości – budowa, utrzymywanie, eksploatacja własnych lub wspólnych z gminą grzebowisk oraz miejsc spalania zwłok zwierzęcych
 Załatwianie problematycznych spraw z wałęsającymi się psami
 Współpraca z zakładem utylizacji w zakresie odbioru padłych zwierząt u rolników
 Nadzór nad oświetleniem ulicznym
 Realizowanie zadań z obrony cywilnej i obronnych wynikających z planów z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska


Stanowisko pracy d.s zagospodarowania przestrzennego i mienia komunalnego.

Do zakresu działania stanowiska należy:
 Ustalenie i przeznaczenie zasad zagospodarowania terenu
 Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
 Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego łącznie z uzgodnieniami z własnymi organami administracji rządowej podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i MON
 Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego
 Wydawanie decyzji w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 Opłaty eksploatacyjne
 Ruch zakładu górniczego (opiniowanie )
 Odpowiedzialność odszkodowawcza
 Zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych
 Decyzje o zamknięciu cmentarza
 Wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarza na inny cel po upływie 40 lat od ostatniego pochowania
 Wystawianie zaświadczeń o numeracji nieruchomości budynku
 wystawianie zawiadomień o zmianie numeracji nieruchomości i budynków
 prowadzenie nazewnictwa ulic i placówek oraz numerów porządkowych nieruchomości
 organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi
 prowadzenie rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych z terenu gminy
 przyjmowanie w zarząd zabytku nieruchomości ( art.37)
 wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadomienie o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( art. 11 )
 Zgłaszanie WKZ przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków art.13
 Składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji
 Przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku
 Przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska oraz niezwłoczne zawiadomienie WKZ o powyższym
 Działanie w porozumieniu z WKZ w zakresie użytkownika obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej


Stanowisko pracy d.s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Do zakresu działania stanowiska należy:
 Prowadzenie spraw związanych z wodą
a /. Wymiar i księgowanie należności za wodę
b /. Wysyłanie upomnień za zaległości
c /. Wystawianie rachunków VAT
d /. Uzgadnianie wpływów z księgową budżetową
 Prowadzenie spraw związanych z czynszem za mieszkania i lokale użytkowe
a /. Wymiar należności za czynsz
b /. Prowadzenie ewidencji analitycznej płatników czynszu
c /. Wystawianie upomnień za zaległości
d /. Wystawianie rachunków VAT
e /. Uzgadnianie wpływów z księgową budżetową
f /. Sporządzanie umów najmu lokali użytkowych
g /. Wydawanie decyzji administracyjnych o najem lokali
h /. Prowadzenie spraw związanych z egzekucją dotyczącą opuszczania lokali z
tytułu zaległości czynszowych
 Planowanie dotacji na dodatki mieszkaniowe
 Przyznawanie i rozliczanie dodatków mieszkaniowych
 Prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT w gminie
a /. Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży oraz rozliczanie podatku VAT
b /. Sporządzanie deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego


Stanowisko radcy prawnego

Obowiązki służbowe radcy prawnego:
 Wydawanie opinii prawnych dotyczących spraw spornych bądź odwoławczych
 Opiniowanie pod kątem formalno- prawnym projektów uchwał rady gminy
 Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego
 Opiniowanie decyzji indywidualnych szczególnie skomplikowanych
 Opiniowanie umów długoterminowych lub nietypowych dotyczących przedmiotu o znacznej wartości lub dalekosiężnych skutkach prawnych
 Nadzór prawny nad egzekucją należności gminy
 Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie wdrażania przepisów prawnych
 Prowadzenie kontroli wewnętrznej poszczególnych stanowisk pracy pod kątem przestrzegania Kodeksu postępowania administracyjnego
 Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o radcach prawnychKoordynator programu d.s profilaktyki alkoholowej.

Do zakresu działań na tym stanowisku należy :
 Prowadzenie działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy
 Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki alkoholowej
 Opracowywanie rocznego programu działania
 Koordynowanie działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i Radą Gminy oraz jej organami w zakresie realizacji programu
 Stała współpraca ze szkołami w zakresie edukacji profilaktycznej
 Przeprowadzanie kontroli terenowej dotyczącej zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 Opracowywanie sprawozdań i informacji
 Współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody d.s rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocnikiem d.s narkomanii.
  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3331Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29