Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.70.2011 Wójta Gminy Izbicko z dnia 21.12.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Izbicko w roku 2012
(Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego / Konkursy ofert)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-12-21 13:11:32, dokument aktualny]


 

ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.70.2011

Wójta Gminy Izbicko z dnia 21.12. 2011r.
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Izbicko w roku 2012 w zakresie:

 

- opieki społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez: wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów.

 

 

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) oraz uchwały Rady Gminy w Izbicku Nr XVI / 75/ 2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Przyjmuje się zasady przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań w zakresie:

  a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez: wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko.

 

– kwota dotacji: 70 000,00 zł.

W 2011 roku wysokość dotacji wynosiła: 70 000,00 zł

b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów.

 

– kwota dotacji: 103 000,00 zł

W 2011 roku wysokość dotacji wyniosła: 97 000,00 zł

 

2. Ogłoszenie o Konkursie ofert zamieszczone zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku (tablica ogłoszeń), Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.izbicko.pl, oraz na stronie internetowej www.izbicko. pl. w zakładce - Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

§ 2

1. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 oraz 11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.

2. Do Konkursu dopuszcza się jedynie projekty zgłoszone na obowiązujących formularzach ofert zgodnych z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz.25). Druki dostępne na stronie internetowej www.bip.izbicko.pl , www.izbicko.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku, pokój nr 4 – parter.

 

§ 3

 1. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 

 2. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o której występuje oferent.

 3. Wysokość dotacji decyzją komisji może zostać podzielona na kwoty cząstkowe, które przyznane zostaną kilku oferentom spełniającym kryteria przyznawania dotacji w poszczególnych zakresach zadań.

 4. Oferty złożone po terminie określonym w § 4 ust. 1 i ust. 2 nie będą rozpatrywane.

 5. Realizacją objęte są realizowane zadania do dnia 15 grudnia 2012 roku.

 6. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

 

 

§ 4

 1. Oferenci ubiegający się o współpracę z Gminą Izbicko na zadania określone w § 1pkt. a,b

składają w sekretariacie ( pok. nr 7, I piętro ) oferty wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 13.01.2012 roku do godziny 14.30

 1. Oferent składa ofertę w opisanej kopercie: „Otwarty Konkurs Ofert 2012 r. z podaniem nazwy zadania”.

 2. Do oferty konkursowej należy dołączyć następujące załączniki:

- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji
lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących

- Ofertę należy sporządzić według nowego wzoru zgodnym z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz.25).

- OŚWIADCZENIE według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wszystkie kopie załączników opatrzone muszą być opisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisem upoważnionego przedstawiciela organizacji.

 

§ 5

1. Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:

 • zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,

 • możliwości realizacji zadania przez organizację,

 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
  zakresu rzeczowego zadania,

 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

 • analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
  pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

                                                                                                                § 6

1. Oferty złożone w terminie określonym w §4 podlegają ocenie formalnej.

2. Oferty tylko na etapie formalnym mogą być uzupełniane i poprawiane.

3. Oceny formalnej złożonych ofert pod względem ich kompletności i prawidłowości dokona Komisja Konkursowa.

4. Dla ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych, złożonych na niewłaściwych drukach, ustala się termin 7 dni od otrzymania powiadomienia, na dostarczenie brakujących dokumentów lub poprawienie błędów.

5. Podmiot, który nie uzupełnił oferty w wyznaczonym terminie, zostaje wykluczony z postępowania konkursowego, o czym jest informowany pisemnie.

§7

 1. Ocena merytoryczna ofert spełniających wymogi formalne dokonywana jest przez Komisję Konkursową. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala Wójt Gminy Izbicko w drodze Zarządzenia.

 2. Komisja dokona oceny ofert w terminie do 10 dni od daty końcowej składania ofert konkursowych.

 3. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy Izbicko protokół, z posiedzenia wraz z propozycją rozdziału środków zabezpieczonych w budżecie, na realizację poszczególnych zadań konkursu.

§ 8

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Izbicko w drodze  zarządzenia.

 2. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów
  Kodeksu postępowania administracyjnego.

 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

§ 9

 1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.izbicko.pl, na stronie internetowej www.izbicko.pl - w zakładce - Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku po podpisaniu zarządzenia.

 2. Po podpisaniu przez Wójta Gminy Izbicko zarządzenia o rozstrzygnięciu konkursu przedstawiciel organizacji pozarządowej zgłosi się do siedziby Urzędu Gminy w Izbicku w celu uzgodnienia warunków umowy.

 

                                                                                                                 

                                                                                                            § 10

Ograniczenie zakresu rzeczowego oferty, wynikające z niższej – w stosunku do wnioskowanej – kwoty dotacji, jak też zmiana terminu i miejsca realizacji przedmiotu oferty wymaga zgody Komisji Konkursowej.

 

                                                                                                               § 11
Z wykonania zadania publicznego określonego w umowie Oferent sporządza sprawozdanie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta według ramowego wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz.25).

 

              § 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                       Brygida Pytel Wójt Gminy


 załączniki:

Oświadczenie.odt

treść rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. wraz z załącznikami.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot udostępniający: UG IZBICKO
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Adamiec
Data wytworzenia: 21.12.2011r.

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 746  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 815

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
korekta
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29