Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.69.2011 Wójta Gminy Izbicko z dnia 21.12. 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac
(Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego / Konkursy ofert)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-12-21 13:08:55, dokument aktualny]
ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.69.2011

Wójta Gminy Izbicko

z dnia 21.12. 2011 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

 Powołuje się komisję konkursową w składzie:

 

  1. Aneta Adamiec – Przewodniczący
  2. Grzegorz Koprek  – Zastępca przewodniczącego
  3. Andrzej Kapica – Członek ( OSP IZBICKO )
  4. Ewald Piegza  – Członek ( OSP KROŚNICA )

 

 

§ 2

 

1. Komisja Konkursowa , zwana dalej Komisją , jest zespołem doradczo opiniującym

powoływanym przez Wójta do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych

na terenie Gminy Izbicko.

2. Osoby wchodzące w skład Komisji, przed rozpoczęciem działalności Komisji, zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3

 

1. Prace Komisji organizuje i prowadzi jej posiedzenia przewodniczący Komisji a w razie
 jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

2. Udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

 

§ 4

 

1.Komisja konkursowa rozpoczyna prace w terminie 10 dni od daty jej powołania.

2.Ocena ofert składa się z oceny formalnej i merytorycznej.

3.Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem
   najkorzystniejszych ofert (oferty).

4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
    połowy ustalonego składu.

 

§ 5

1. Komisja Konkursowa:

a) stwierdza prawidłowość złożenia ofert oraz ustala liczbę zgłoszonych ofert na
    poszczególne zadania

b) otwiera koperty z ofertami

c) ustala, które oferty spełniają warunki określone w uchwale

d) odrzuca oferty nie spełniające warunków określonych w uchwale  i zawiadamia na
    piśmie oferentów o odrzuceniu ich ofert

e)  analizuje merytoryczną zawartość ofert

f)  wybiera najkorzystniejsze oferty (ofertę)

g)  proponuje wysokość przyznanych środków na realizację zadania gminy

 

§ 6

 

Z przebiegu konkursu komisji sporządza się protokół, który przedkłada się do zatwierdzenia wójtowi Gminy Izbicko.

 

§ 7

1. Protokół powinien zawierać:

- nazwiska i imiona członków komisji, uczestniczących w ocenie ofert,

- liczbę ofert złożonych na realizację poszczególnych zadań,

- informację o ilości ofert spełniających i nie spełniających warunków określonych ogłoszeniu,

- ocenę poszczególnych ofert dokonaną na karcie oceny oferty,

-  ewentualne uwagi poszczególnych członków komisji,

-  informację o odczytaniu treści protokołu,

-  podpisy członków komisji.

 

§ 8

 

1. Wzory kart oceny ofert stanowią załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Kartę oceny oferty stanowiącą załącznik Nr 3 osobiście wypełnia i podpisuje każdy   członek  komisji konkursowej.

 

§ 9

 

2. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Komisji wraz z dokumentacją konkursu
    Wójtowi, który dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty w terminie 14 dni od dnia
    złożenia protokołu.

3. Po ich zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Izbicko niezwłocznie wywiesza się na tablicy            

     ogłoszeń oraz publikuje się na stronie internetowej Gminy Izbicko i na stronie BIP -  w zakładce - Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

                                                                       § 10

Wykonania zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Izbicko.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                  Brygida Pytel Wójt Gminy

                                                                      

 Załączniki:

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ.odt

Karta oceny formalnej oferty.odt

Karta oceny.odt

 

Podmiot udostępniający: UG IZBICKO
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Adamiec
Data wytworzenia: 21.12.2011r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 508  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 704

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
KOREKTA
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29