Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.7.2011 Wójta Gminy Izbicko z dnia 02.02.2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Izbicko w zakresie sportu, kultury fizycznej i opieki społecznej w roku 2011
(Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego / Konkursy ofert)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-02-02 15:12:10, dokument aktualny]
                                                                                           

ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.7.2011 

Wójta Gminy Izbicko z dnia 02.02.2011r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Izbicko w zakresie sportu, kultury fizycznej        

i opieki społecznej w roku 2011

 

 

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze póz. zm.),  i art. 11 ust. 2 oraz art.13 i 14  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze póz. zm. ) oraz uchwały Rady Gminy w Izbicku Nr VI/17/2011  z dnia 24 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze póz. zm. ) na lata 2011- 2016 zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Przyjmuje się zasady przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań w zakresie:

    a)  
    upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

-          organizacji sportu w zakresie piłki nożnej

-          organizacji sportu w zakresie piłki koszykowej

-          organizacji sportu w zakresie piłki siatkowej

-          organizacji sportu w zakresie judo                                                                          

-          organizacji skata sportowego

– kwota dotacji: 97 000,00 zł

W 2010 roku wysokość dotacji na zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i  sportu: 88 000,00  

 

b)   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez:

-          wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez 
            pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone
            z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko

 – kwota dotacji:  70 000,00 zł.

W 2010 roku wysokość dotacji wyniosła: 70 000,00 zł.

 

2. Konkurs ofert ogłoszony zostanie w  siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku (tablica ogłoszeń), Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.izbicko.pl, oraz na stronie internetowej www.izbicko.pl

 

§ 2

1. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 oraz 11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznym i  o wolontariacie.

2. Do Konkursu dopuszcza się jedynie projekty zgłoszone na obowiązujących formularzach ofert zgodnych z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz.25). Druki dostępne na stronie internetowej  www.bip.izbicko.pl , www.izbicko.pl  lub w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku, pokój nr 4 - parter

 

 

§ 3

1.      Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując      wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 

2.      Złożenie oferty  o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o której występuje oferent.

3.      Wysokość dotacji decyzją komisji  może zostać podzielona na kwoty cząstkowe, które przyznane zostaną kilku oferentom spełniającym kryteria przyznawania dotacji w poszczególnych zakresach zadań.

4.      Oferty złożone po terminie określonym w § 4 ust. 1 i ust. 2 nie będą rozpatrywane.

5.      Realizacją objęte są realizowane zadania do dnia 15 grudnia 2011 roku.

6.      Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

 

 

§ 4

1.      Oferenci ubiegający się o współpracę z  Gminą Izbicko na zadania określone w § 1

ust.1 pkt. a, b, składają  w sekretariacie ( pok. nr 7 ) oferty wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 01.03. 2011 roku do godziny 15.00

2.      Oferent składa ofertę w opisanej kopercie: Otwarty Konkurs Ofert  2011 r. z podaniem nazwy zadania”.

3.      Do oferty konkursowej należy dołączyć następujące załączniki:

- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru bądź ewidencji
 

- Ofertę  należy sporządzić według nowego wzoru  zgodnym z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz.25).

- OŚWIADCZENIE według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

Wszystkie kopie załączników opatrzone muszą być opisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisem upoważnionego przedstawiciela organizacji.

 

§ 5

1.  Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:

-          zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,

-           możliwości realizacji zadania przez organizację,

-          ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania,

-          wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-          analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

                                                                      

                                                                       § 6

 

1.     Oferty mogą być uzupełniane i poprawiane tylko na etapie oceny formalnej wniosków.

2.       Oceny formalnej złożonych ofert pod względem ich kompletności i prawidłowości wypełnienia dokonają wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy ( będącymi członkami komisji konkursowej ) w liczbie dwóch osób.

3.      Dla ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych, złożonych na niewłaściwych drukach, ustala się termin 7 dni od otrzymania powiadomienia, na dostarczenie brakujących dokumentów lub poprawienie błędów.

 

§7

1.        Ocena merytoryczna ofert spełniających wymogi formalne dokonywana jest przez komisję konkursową. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala  Wójt Gminy Izbicko w drodze Zarządzenia.

2.        Komisja dokona oceny ofert w terminie do 10 dni od daty końcowej składania ofert konkursowych.

3.        Komisja przedstawia Wójtowi Gminy Izbicko protokół, z posiedzenia wraz z propozycją rozdziału środków zabezpieczonych w budżecie, na realizację poszczególnych zadań konkursu.

 

§ 8

1.        Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Izbicko w drodze  zarządzenia.

2.        Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego.

3.        Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

§ 9

1.        Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.izbicko.pl,  na stronie internetowej www.izbicko.pl  oraz w siedzibie Urzędu Gminy w  Izbicku  po podpisaniu zarządzenia.

2.        Po podpisaniu przez Wójta Gminy Izbicko zarządzenia o rozstrzygnięciu konkursu przedstawiciel organizacji pozarządowej zgłosi się do siedziby Urzędu Gminy w Izbicku w celu uzgodnienia warunków umowy.

§ 10

Ograniczenie zakresu rzeczowego oferty, wynikające z niższej – w stosunku do wnioskowanej – kwoty dotacji, jak też zmiana terminu i miejsca realizacji przedmiotu oferty wymaga zgody Komisji Konkursowej.

 

                                                                       § 11
Z wykonania zadania publicznego określonego w umowie Oferent sporządza sprawozdanie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta według ramowego wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz.25).

 

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Brygida Pytel

Wójt Gminy Izbicko

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR 0050.7.2011.doc

treść rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. wraz z załącznikami.pdf

 

Podmiot udostępniający: UG IZBICKO
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Adamiec
Data wytworzenia: 02.02.2011r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 965  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1092

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
korekta
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29