Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Nabór na stanowisko księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
(REKRUTACJA PRACOWNIKÓW / Nabór na stanowisko)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-07-25 15:38:03, dokument aktualny]


 

 
Załącznik Nr 5
do Regulaminu naboru na wolne     stanowiska urzędnicze
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku informuje, że w wyniku otwartego  i konkurencyjnego naboru na wolne urzędnicze stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 16, 47-180 Izbicko do zatrudnienia na stanowisku: Księgowej     w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku wybrana została Pani Iwona Szwach zam. w Krośnicy.
 
UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:
            Na konkurs nadesłano tylko jedną ofertę, która spełniała wszystkie podane w ogłoszeniu wymagania. W związku z tym, że jest to osoba, która pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Izbicku na stanowisku pomoc administarcyjno – biurowa w księgowości komisja podjęła decyzję o nie przeprowadzaniu dodatkowych metod naboru i zatrudnieniu w/w kandydatki na nowych warunkach.
 
 
 
 
                                                                                                                                                        Kierownik OPS w Izbicku
                                                                                                                  Teresa Koprek
 
 
 
 
 
Izbicko, dnia 25.07.2011 r.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                           Załącznik  Nr  3

do  Regulaminu  naboru  na  wolne     stanowiska  urzędnicze

w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Izbicku

 

 

 

Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Izbicku

ogłasza  nabór

na  wolne  stanowisko  pracy

 

Księgowy

Pełny etat

 

 

1.  Wymagania  niezbędne:

a)    jest  obywatelem  polskim  (na  stanowisko  urzędnicze  poza  obywatelami  polskimi  mogą  ubiegać  się  obywatele  Unii  Europejskiej  oraz  obywatele   innych  państw,  którym  na  podstawie  umów  międzynarodowych  lub  przepisów  prawa  wspólnotowego  przysługuje  prawo  do  podjęcia  zatrudnienia,   posiadający  znajomość języka  polskiego  potwierdzoną  dokumentem  określonym  w   przepisach  o  służbie  cywilnej),

b)   pełna  zdolność  do  czynności  prawnych,    

c)    korzystanie  z  pełni  praw  publicznych,

d)   niekaralność  za  przestępstwa  przeciwko:

-     mieniu,

-     obrotowi  gospodarczemu,

-     działalności  instytucji  państwowych  oraz  samorządu  terytorialnego,

-     wiarygodności  dokumentów.

e)    niekaralność  w  zakresie  przestępstw  karno – skarbowych,

f)    znajomość  języka  polskiego  w  mowie  i  piśmie  w  zakresie  koniecznym  do   wykonywania  obowiązków  księgowego w OPS,

g)   posiadanie   kwalifikacji   zawodowych  wymaganych  do  pracy   na   określonym   stanowisku,

h)   spełnienie  jednego  z  poniższych  warunków:

-     ukończone  ekonomiczne  wyższe  studia  zawodowe  lub  ekonomiczne  studia    magisterskie ( jednolite  bądź  uzupełniające )  albo  ekonomiczne  studia   podyplomowe  oraz  posiadanie  co  najmniej  2  letniej  praktyki  w  księgowości budżetowej w OPS.

-     ukończenie  średniej,  policealnej  lub  pomaturalnej  szkoły  ekonomicznej i  jednocześnie  posiadanie  co najmniej  6 – letniej  praktyki  zawodowej  w  księgowości budżetowej w OPS.

i)        umiejętność  obsługi  komputera  w  zakresie  programu  Płatnik, systemów  informatycznych  i  Finanse -  Księgowość  Budżetowa,  Kadry  i Płace, Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne,

j)        znajomość  podstawowych  zagadnień  z  zakresu:  pomocy  społecznej,  świadczeń  rodzinnych,  zaliczki  alimentacyjnej  i  funduszu  alimentacyjnego  oraz   europejskiego  funduszu  społecznego.

 

2.  Wymagania  dodatkowe:

a)    preferowane  doświadczenie  w  pracy  w  jednostce  samorządu  terytorialnego,

b)   ukończone  kursy  i  szkolenia,

c)    znajomość  obowiązujących  przepisów  z  zakresu  administracji  samorządowej, ustawy  o  finansach  publicznych,  prawo  zamówień  publicznych,  przepisów  dotyczących  podatków,  ubezpieczeń  społecznych  i  zdrowotnych, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne.

 

3.  Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku:

-     prowadzenie  rachunkowości  jednostki  zgodnie  z  określonymi  ustawą  zasadami  rachunkowości,  polegające  na  sporządzaniu,  przyjmowaniu,  obiegu,  archiwizowaniu  i  kontroli  dokumentów, oraz przedkładanie ich Głównemu Księgowemu.

-     wykonywanie  dyspozycji  środkami  pieniężnymi  zgodnie  z  przepisami dotyczącymi  zasad  wykonywania  budżetu,  gospodarki  środkami  pozabudżetowymi  i  innymi w  dyspozycji  jednostki,

-     sporządzanie  list  płac  z  właściwym  odprowadzeniem  podatku  do  urzędu  skarbowego,  składek  ubezpieczenia  społecznego  oraz  sporządzanie  deklaracji w  programie  płatnik,

-     opracowywanie  wspólnie  z  kierownikiem  jednostki  planów  dochodów
i  wydatków,  sprawozdań  z  wykonywania  budżetu,  sporządzanie  sprawozdań  z  wykonywania  planu  finansowego  tej  jednostki  oraz  analiz  okresowych 
z  wykorzystania  środków  i  prognozowanych  zmian  w  roku  budżetowym,  fachowe  doradztwo,  instruktarz w  zakresie  planowania,  szczególnie 
w  przygotowaniu   niezbędnych  danych  do  sporządzania  wniosku  budżetowego  do  projektu  planu  finansowego,

-     opracowywanie  projektów  przepisów  wewnętrznych  wydawanych  przez  kierownika  jednostki  dotyczących  prowadzenia  rachunkowości,  zakładowego  planu  kont  dla  danej  jednostki,  zasad  przeprowadzania  i  rozliczania  inwentaryzacji,  rozliczenie  osób  materialnie  odpowiedzialnych  i  innych  procedur   wynikających z  konieczności  właściwego  funkcjonowania  jednostki,

-     ewidencja  środków  trwałych,

-     sporządzanie  sprawozdawczości  budżetowej. 

 

4.  Informacje  dodatkowe;

a)    osoby  podejmujące  po  raz  pierwszy  pracę  na  stanowisku  urzędniczym, w  jednostkach,  o  których  mowa  w  art.2   ustawy  z  dnia 21 listopada 2008 r.  o  pracownikach  samorządowych  ( Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ) zobowiązane  będą  do  odbycia  służby  przygotowawczej,  trwającej  nie  dłużej  niż   3  miesiące 
aby uzyskać  pozytywny  wynik  egzaminu  kończącego służbę  przygotowawczą,

b)   Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  może  zwolnić  z  obowiązku  odbywania  służby  przygotowawczej  pracownika,  którego  wiedza  lub  umiejętności  umożliwiają  należyte  wykonywanie  obowiązków,  szczegóły  określa  zarządzenie  Kierownika  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Izbicku 
w  sprawie  szczegółowego  sposobu  przeprowadzania  służby  przygotowawczej   i  organizowania  egzaminu  kończącego    służbę. 

 

5.  Wymagane  dokumenty:

1)   życiorys ( CV),

2)   list  motywacyjny,

3)   kserokopie  świadectw  i  dyplomów  o  posiadanych  kwalifikacjach i  umiejętnościach,

4)   kserokopia  świadectw  pracy  (w  przypadku  aktualnej  pracy  zaświadczenie o  okresie  zatrudnienia),

5)   kserokopie  zaświadczeń  o  ukończonych  kursach,  szkoleniach  jeżeli  kandydat  takie  posiada,

6)   oryginał  kwestionariusza  osobowego  osób  ubiegających  się  o  zatrudnienie,

7)   oświadczenie,  że  kandydat  nie  był  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  umyślne  przestępstwo  skarbowe  (wyłoniony  kandydat  przed  nawiązaniem  stosunku pracy  przedkłada  zaświadczenie  z  Centralnego  Rejestru  Skazanych),        

8)   oświadczenie  o  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  i  korzystaniu 
z  pełni  praw  publicznych, oświadczenia o stanie zdrowia,

9)   oświadczenie  o  treści  „ Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o ochronie  danych  osobowych  ( Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926  z późn. zm.)  oraz  ustawą 
z  dnia 21 listopada  2008 r.  o  pracownikach  samorządowych ( Dz. U. Nr 223,  poz. 1458 )”     

10)    ksero dowodu osobistego 1 i 2 strona                

 

Uwaga  dokumenty  o  których  mowa  w  pkt. 1, 2, 6, 7, 8  oraz 9  należy  podpisać  własnoręcznym  podpisem.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy  składać w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej 
w Izbicku pokój nr 3, w zamkniętych  kopertach z podanym adresem zwrotnym i  dopiskiem:

„Nabór  na  stanowisko  -  księgowy  Ośrodka  Pomocy  Społecznej”,  lub  przesłać  na  adres: Ośrodek Pomocy  Społecznej w Izbicku, ul.  Powstańców Śląskich 16, 47-180 Izbicko, w  terminie  do  dnia 22.07.2011 r. do godz. 15:00, decyduje  data  faktycznego  wpływu  do Ośrodka.

Aplikacje,  które  wpłyną  do  Ośrodka  po  wyżej  określonym  terminie  nie  będą rozpatrywane. Każdy  z  kandydatów  spełniających  wymogi  formalne  zostanie  powiadomiony  o  terminie  przeprowadzenia    testu  kwalifikacyjnego  i/lub  rozmowy  kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.izbicko.pl) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Izbicku przy ul. Powstańców Śl. 16.

   

Izbicko, 07.07.2011 r.

 

Teresa Koprek

(Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Izbicku)

 

Nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze  opisane  w  powyższym  ogłoszeniu  odbywa  się w  trybie  i  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie  Naboru  Na  Wolne  Stanowiska  Urzędnicze  w Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Izbicku. 

(załącznik  do  zarządzenia  Kierownika  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Izbicku 
Nr 2/2011 z  dnia 22.04.2011 r.).

           

 

Podmiot udostępniający: Koprek Teresa
Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:
Koprek Teresa
Data wytworzenia: 2011-07-07

 

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 4793

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5585

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
publikacja o wynikach naboru
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29