Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko
(OGŁOSZENIA / Informacja publiczna)
[opublikował(a): Alicja Hadamik dnia 2010-02-16 08:19:18, dokument aktualny]


                                                                                                 Załącznik do zarządzenia nr OR 0152/4/2010

                                                                                                Wójta Gminy Izbicko z dnia 10 lutego 2010

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Izbicko ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

 

Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące

   wymagania:

1)     jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym

2)     ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum i szkole podstawowej i spełnia wymagania określone w pkt 2 do 7

3)     ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4)     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego

5)     w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

6)     posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.

7)     nie była karana:

a)     karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne

b)    za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne

c)     zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) i w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)     uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Gminy Izbicko;

2)     życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

3)     akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4)     dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5)     dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)     ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

7)     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)     oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)     oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm);

11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs", w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 4 marca 2010r. na adres:

     
      Urząd Gminy Izbicko
      ul. Powstańców Śl. 12
        47 – 180 Izbicko

 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:

           Wójta Gminy Izbicko

       O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania

 konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

                                                                                                            Wójt Gminy Izbicko

                                                                                                                                         Brygida Pytel

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 3884


Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29