Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Budowa magistrali wodociągowej ? 90PE od Stacji Wodociągowej we wsi Siedlec do istniejącej sieci wodociągowej we wsi Sprzęcice
(OGŁOSZENIA / Decyzje środowiskowe)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-11-02 08:54:29, dokument aktualny]


Izbicko, 2011-08-26
OŚ.DŚ. 6220.4.2011
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) Wójt Gminy Izbicko, zawiadamia, że na wniosek z dnia 17.08.2011 r. „NEUSTEIN” s.c. Biura Projektów Wodociągów i Kanalizacji – Krystyna i Andrzej Neustein, ul. Pomarańczowa 22, 45-417 Opole działającego w imieniu Gminy Izbicko zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej Ø90PE od Stacji Wodociągowej we wsi Siedlec do istniejącej sieci wodociągowej we wsi Sprzęcice
.
W terminie 7 dni od ostatniego dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1700, wtorek ÷ czwartek 730 - 1530, piątek 730-1430. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski można zgłaszać pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 7).
Obwieszczenie zamieszcza się na stronach internetowych: www.bip.izbicko.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy w Izbicku oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia (tablica ogłoszeń wsi Siedlec i Sprzęcice).
 
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na
okres od 30 sierpnia 2011 r. do 12 września 2011 r.
 
                                                                                                    Z-ca Wójta
                                                                                                  / - /
                                                                                                      Dariusz Bekiersz
 

 

Izbicko, 2011-10-04
 
OŚ.DŚ.6220.4.2011
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania     administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Izbicko
 
zawiadamiam,
 
że w sprawie prowadzonej na wniosek z dnia 17.08.2011 r. Pana Andrzeja Neustein pełnomocnika Gminy Izbicko „NEUSTEIN” s.c Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji – Krystyna i Andrzej Neustein, ul. Pomarańczowa 22, 45-417 Opole, zostało wydane postanowienie nr OŚ.DŚ.6220.4.2011 z dnia 04.10.2011 r. o braku  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  polegającego na:
 
budowie magistrali wodociągowej Ø90 PE od stacji wodociągowej we wsi Siedlec do istniejącej sieci wodociągowej we wsi Sprzęcice.
 
 
Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
Obwieszczenie  zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.izbicko.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku , oraz w miejscu  planowanego przedsięwzięcia.
 
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości
na okres od 5 października do 19 października 2011 r.
 

                                                                                                                                                   Z -ca Wójta

                                                                                                                                                       /  -  /

                                                                                                                                              Dariusz Bekiersz

 

 

 
Izbicko, 2011-10-24
OŚ.DŚ.6220.4.2011
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Na podstawie art.73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
 
zawiadamiam strony postępowania,
 
iż  zostało zakończone postępowanie administracyjne  na wniosek z dnia 17.08.2011 r. Pana Andrzeja Neustein pełnomocnika Gminy Izbicko „NEUSTEIN” s.c Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji – Krystyna i Andrzej Neustein, ul. Pomarańczowa 22, 45-417 Opole w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa magistrali wodociągowej Ø90 PE od stacji wodociągowej we wsi Siedlec do istniejącej sieci wodociągowej we wsi Sprzęcice”.
Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.
Jednocześnie zawiadamiam, iż decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie wydana po upływie powyższego terminu.
W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie …” zastosowano przepis art. 49 kpa w myśl, którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie.
 
 
                                                                                                         Z-ca Wójta
                                                                                                              / - /
                                                                                                               Dariusz Bekiersz
 
 
 
 
 
 
Izbicko, 2011-11-02
OŚ.DŚ.6220.4.2011


OBWIESZCZENIE
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 


Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko
 
zawiadamiam

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej Ø90 PE od stacji wodociągowej we wsi Siedlec do istniejącej sieci wodociągowej we wsi Sprzęcice.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym pismami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku,       ul. Powstańców Śląskich 12, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.
 
Niniejsze obwieszczenie umieszczone zostało na stronach internetowych:    www.bip.izbicko.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. miejscowości Siedlec i Sprzęcice.

 
                                                                                                                                                         Z poważaniem:
 
                                                                                                                                                        Z-ca Wójta
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                            / - /
                                                                                                                                                  Dariusz Bekiersz
 


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 515
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 860

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
publikacja obwieszczenia o wydaniu decyzji
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29