Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Budowa hali produkcyjno-magazynowej do produkcji płyt warstwowych
(OGŁOSZENIA / Decyzje środowiskowe)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-09-07 13:06:38, dokument aktualny]


Izbicko, 2011-08-09
OŚ.DŚ. 6220.3.2011
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) Wójt Gminy Izbicko, zawiadamia, że na wniosek z dnia 28.07.2011 r. firmy Adamietz Sp. z o.o., ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej do produkcji płyt warstwowych.
W terminie 7 dni od ostatniego dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości można zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1700, wtorek ÷ czwartek 730 - 1530, piątek 730-1430. Ewentualne zastrzeżenia i wnioski można zgłaszać pisemnie w Sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 7).
Obwieszczenie zamieszcza się na stronach internetowych: www.bip.izbicko.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy w Izbicku oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na
okres od 12 sierpnia 2011 r. do 26 sierpnia 2011 r.
 
 
 
                                                                                                                                                                Z-ca Wójta
                                                                                                                                                                      / - /
                                                                                                                                                          Dariusz Bekiersz 

 
Izbicko, 2011-09-07
 
OŚ.DŚ.6220.3.2011
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania     administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Izbicko
 
zawiadamiam,
 
że w sprawie prowadzonej na wniosek z dnia 28.07.2011 r. Adamietz Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Braci Prankel 1, zostało wydane postanowienie nr OŚ.DŚ.6220.3.2011 z dnia 07.09.2011 r. o  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  polegającego na:budowie hali produkcyjno-magazynowej do produkcji płyt warstwowych.
 Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie… przysługuje stronom zażalenie.
Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego zainteresowane Strony mają prawo przeglądać w Urzędzie Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, pokój nr 4, akta sprawy, zgłaszać uwagi i wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.
            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
Obwieszczenie  zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.izbicko.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku , oraz w miejscu  planowanego przedsięwzięcia.
 
                                                                                                                                                                      Z-ca Wójta
                                                                                                                                                                           /  -  /
                                                                                                                                                               Dariusz Bekiersz
 
  

Podmiot udostępniający: UG Izbicko
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Bekiersz
Data wytworzenia: 2011-08-09


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 676

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 754

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
publikacja obwieszczenia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29