Urząd Gminy w Izbicku
 
URZĄD GMINY IZBICKO
ORGANY
RADA GMINY
AKTY PRAWNE
E-DZIENNIKI
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
OCHRONA ŚRODOWISKA
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
FINANSE
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
WYBORY I KONSULTACJE SPOŁECZNE
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?
JEDNOSTKI
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zadania pn. Budowastanowiska paletyzowania wyrobów w istniejącej wytwórni pasz.
(OGŁOSZENIA / Decyzje środowiskowe)
[opublikował(a): Alicja Nowak dnia 2011-02-01 18:13:20, dokument aktualny]


 

Izbicko, 2010-09-03
OŚ-DŚ-7627/1-1/10
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek Blattin Polska Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 7, Schodnia, 46-040 Ozimek, zostało wszczęte  
postępowanie
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachzgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stanowiska paletyzowania wyrobów w istniejącej wytwórni pasz” polegającego na budowie linii do automatycznego paletyzowania wyrobów workowych.
 Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 KPA strony mają prawo do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania.
            Zgodnie z art. 73 § 1 KPA strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy: dokumentacją (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia) w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1700, wtorek ÷ czwartek 730 - 1530, piątek 730-1430 oraz wnieść pisemnie uwagi, wnioski lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
          
                                                                                                                                                               Z-ca Wójta
                                                                                                                                                                     / - /
                                                                                                                                                        Dariusz Bekiersz
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                        
Otrzymują za doręczeniem pocztowym:
 
  1. Blattin Polska Sp. z o.o.ul. Ciepłownicza 7, Schodnia, 46-040 Ozimek
  2. Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole
  3. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, ul. Moniuszki 7, 47-100 Strzelce Opolskie
  4. Gmina Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko
 
Podanie informacji do publicznej wiadomości:
5. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.izbicko.pl
6. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Izbicku
7. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Siedlec
8. a/a.


 

 

 

Izbicko, 2010-12-31
 
OŚ-DŚ-7627/2-8/10
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania     administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)
 
zawiadamiam,
 
że w sprawie prowadzonej na wniosek z dnia 25.10.2010 r. firmy Blattin Polska Sp. z o.o., Schodnia, ul. Ciepłownicza 7, 46-040 Ozimek, zostało wydane postanowienie nr OŚ-DŚ-7627/2-7/10 z dnia 31.12.2010 r. o braku  obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  polegającego na:
 
budowie stanowiska do paletyzacji wyrobów gotowych w istniejącej wytwórni pasz w miejscowości Siedlec, gm. Izbicko.
 
 
Na wydane postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od  ostatniego dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.Obwieszczenie  zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.izbicko.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku , oraz w miejscu  planowanego przedsięwzięcia.
 
                                                                                                                                                          Z poważaniem:
 
                                                                                                                                                             Z-ca Wójta
                                                                                                                                                                     / - /
                                                                                                                                                         Dariusz Bekiersz


 

Izbicko, 2011-01-18
OŚ-DŚ-7627/2-9/2010
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Wójta Gminy Izbicko
 
 
            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stanowiska do paletyzacji wyrobów w istniejącej wytwórni pasz w miejscowości Siedlec.
 
 
W związku z powyższym informujemy, że strony mogą zapoznać się z wnioskiem, dowodami i materiałami w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Izbicko mieszczącym się w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12 w terminie 7 dni od daty obwieszczenia przedmiotowej informacji.
 
                                                                                                                                              Z poważaniem:
 
                                                                                                                                                  Z- ca Wójta
                                                                                                                                                       / - /
                                                                                                                                            Dariusz Bekiersz
 

 

OŚ-DŚ-7627/2-11/2010
Izbicko, 2011-02-01


OBWIESZCZENIE
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 


Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko
 


zawiadamiam

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie stanowiska do paletyzacji wyrobów w istniejącej wytwórni pasz w miejscowości Siedlec.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym pismami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku,       ul. Powstańców Śląskich 12, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.
 
                                                                                                                                                          Z poważaniem:
 
                                                                                                                                                          Z-ca Wójta
                                                                                                                                                               / - /
                                                                                                                                                     Dariusz Bekiersz

 

Podmiot udostępniający: UG Izbicko
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Bekiersz
Data wytworzenia: 201-09-03


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 727

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1332

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
dodanie obwieszczenia o wydaniu decyzji
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12
tel.: 077/ 4617221, 4617260, 4617266, faks: 077/463 12 54
e-mail: ug@izbicko.pl
strona www: www.izbicko.pl
NIP: 756-10-04-499, REGON: 000532961
konto bankowe nr: 45890710762006500020170001
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-04-05 11:19:29