Urząd Miejski w Gogolinie
 
OGŁOSZENIA
ORGANY
AKTY PRAWNE
FINANSE
PRZEJRZYSTA POLSKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
nowa podstrona, dodana 2003-07-22
(AKTY PRAWNE / Statut miasta i gminy)
[opublikował(a): Wojciech Olender dnia 2003-07-22 14:56:29, dokument aktualny]


 

STATUT GMINY GOGOLIN

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

 Statut określa:

1) ustrój Gminy Gogolin;

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej;

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej, komisji Rady  Miejskiej;

4) tryb pracy  Burmistrza Gogolina;

5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej;

6) zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady Miejskiej, jej komisji i Burmistrza Gogolina oraz korzystania z nich.

 

§ 2.

 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) Gminie  – należy przez to rozumieć Gminę Gogolin;

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę  Miejską w Gogolinie;

3) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Gogolinie;

4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Gogolinie,

5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza  Gogolina;

6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Gogolin;

7) Ustawie  - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

8) Urzędzie - Urząd  Miejski w Gogolinie.

 

 

Rozdział II. Gmina

 

§ 3.

 

Gmina jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

 

§ 4.

 

1.      Gmina położona jest w Powiecie Krapkowickim, w Województwie Opolskim

i obejmuje obszar 101 km2.

2.      Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

3.      Burmistrz   prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

 

§ 5.

 

1.      W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2.      Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

3.      Burmistrz  prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 

§ 6.

 

1.      Herb Gminy przedstawiają: na tarczy czerwonej piec wapienny, pomnik Karolinki oraz kłosy zboża. Wzór herbu określa załącznik nr 3 do Statutu.

2.      Barwy Gminy określa trójkolorowa flaga, koloru  czerwono-żółto-białego. Wzór flagi określa załącznik nr 4 do Statutu.

3.      Zasady używania herbu i barw Gminy oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale.

 

§ 7.

 

Siedzibą organów Gminy jest miasto Gogolin.

 

 

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy

 

§ 8.

 

1.      O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy;

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1.

 

§ 9.

 

Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1,  powinny określać w szczególności:

1) obszar;

2) granice;

3) siedzibę władz;

4) nazwę jednostki pomocniczej.


§ 10.

 

1.      Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. Wykaz  jednostek pomocniczych gminy stanowi załącznik nr 5 do Statutu.

2.      Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

3.      Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

4.      Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.

5.      Jednostki pomocnicze mogą podejmować decyzje o wydatkowaniu środków budżetowych, każdorazowo do kwoty ujętej w uchwale, określającej wydatki jednostki pomocniczej.

6.      Decyzje, o jakich mowa w ust. 2 - 5, są wiążące dla osób składających oświadczenia woli, w zakresie zarządu mieniem Gminy.

7.      Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazywane są na odrębne rachunki bankowe otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na poszczególnych rachunkach, wskazuje się, w umowach rachunków bankowych, każdoczesnego  przewodniczącego organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej.

 

§ 11.

 

Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

 

§ 12.

 

1.      Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w sesjach Rady.

2.      Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestnictwo w sesjach Rady.

3.      Przewodniczący organu wykonawczego może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

 

 

Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady

 

§ 13.

 

1.      Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2.      Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

 

§ 14.

 

1.      Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2.      Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

 

§ 15.

 

Do wewnętrznych struktur Rady należą:

1) Przewodniczący;

2) Wiceprzewodniczący;

3)  komisje stałe, wymienione w Statucie;

4) doraźne komisje powołane do określonych zadań.

 

§ 16.

 

1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1)  Rewizyjną;

2)  Budżetu, Finansów i Planowania;

3) Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

4)   Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia;

5)   Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską.

 

2. Do zadań komisji stałych należy:

1)      rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków komisji;

2)      występowanie z inicjatywą  uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał Rady;

3)      sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady;

4)      przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków mieszkańców Gminy dotyczących zakresu kompetencji komisji w sprawach działalności Rady, Burmistrza oraz Urzędu i innych instytucji ,działających na terenie Gminy;

5)  opracowanie podstawowych kierunków działań, programów oraz koordynacja planów pracy Rady.

3.      W czasie trwania kadencji, Rada może powołać komisje doraźne do wykonywania określonych zadań, określając każdorazowo zakres działania i skład osobowy.

 

§ 17.

 

1.      Wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji, na pierwszej sesji.

2.      Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji, obejmują:

1)      określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady;

2)      przygotowanie porządku obrad;

3)      dokonanie otwarcia sesji;

4)      powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

 

§ 18.

 

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:

1)      zwołuje sesje Rady;

2)      przewodniczy obradom;

3)      kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;

4)      zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;

5)      podpisuje uchwały Rady;

6)      czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

 

§ 19.

 

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

 

§ 20.

 

Do obowiązków Wiceprzewodniczących należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez Ustawę.

 

§ 21.

 

 Przewodniczący Rady koordynuje z ramienia Rady prace komisji Rady.

 

§ 22.

 

Obsługę Rady i jej struktur zapewnia wyznaczona przez Burmistrza komórka organizacyjna Urzędu. 

 

 

Rozdział V. Tryb pracy Rady

 

1. Sesje Rady

 

§ 23.

 

1.      Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych, wydawanych na podstawie ustaw.

2.      W formie uchwał Rada może podejmować również:

1)      postanowienia proceduralne;

2)      deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania;

3)      oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie;

4)      apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do kreślonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;

5)      opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

3.      Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii  ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

 

§ 24.

 

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, na zasadach określonych w Ustawie.

 

2. Przygotowanie sesji

 

§ 25.

 

1.      Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2.      Przygotowanie sesji obejmuje:

1)      ustalenie porządku obrad;

2)      ustalenie czasu i miejsca obrad;

3)      zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad w terminie, o jakim mowa w ust. 4.

3.      Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia - jeden z Wiceprzewodniczących.

4.      O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych, powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

5.      W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 , Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.

6.      Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady, powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

7.      Terminy, o jakich mowa w ust. 4, rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

 

§ 26.

 

Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala listę osób zaproszonych na sesję.

 

3. Przebieg sesji

 

§ 27.

 

Burmistrz obowiązany jest udzielić Radzie niezbędnej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

 

§ 28.

 

Publiczność obserwująca przebieg sesji, zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

  

§ 29.

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-AB-0911-1-28/2003 z dnia 19 marca 2003 r. 

 

§ 30.

 

1.      Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

2.      Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3.      O przerwaniu sesji, w trybie przewidzianym w ust. 1, Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub ze względu na inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.

4.      Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

 

§ 31.

 

Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach, określonych przez Przewodniczącego Rady.

 

§ 32.

 

1.      Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

2.      Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

 

§ 33.

 

1.      Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2.      W razie nieobecności Przewodniczącego czynności, określone w ust. 1, wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady, upoważniony przez Przewodniczącego.

3.      Rada, na wniosek Przewodniczącego Rady, może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

 

§ 34.

 

1.      Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram sesję Rady Miejskiej w Gogolinie”.

2.      Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza, na podstawie listy obecności, prawomocność obrad.

 

§ 35.

 

1.      Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący Rady przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad. 

2.      Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1)      przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;

2)      sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 

3)      rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;

4)      interpelacje i zapytania radnych;

5)      odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;

6)      wolne wnioski i informacje.

3.      Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad może wystąpić każdy z radnych i Burmistrz.

 

§ 36.

 

1.      Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza, dla których prowadzi się rejestr.

2.      Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

3.      Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4.      Interpelacje składa się w formie ustnej lub pisemnej. W formie pisemnej interpelacje składa się na ręce Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.

5.      Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni,  na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.

6.      Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.

7.      W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

8.      Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie, na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

 

§ 37.

 

1.      Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2.      Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie  sesji Rady.

3.      Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, wówczas odpowiedź pisemna powinna być udzielona w terminie 14 dni. Postanowienia  § 36 ust.  6 i 7, stosuje się odpowiednio.

 

§ 38.

 

1.      Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.

2.      Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3.      Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

4.      Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

5.      Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

 

§ 39.

 

1.      Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2.      Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przywołać mówcę „do rzeczy”.

3.      Jeżeli temat lub sposób wystąpienia lub zachowanie radnego, w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.

4.      Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady, zaproszonych na sesję i do publiczności.

5.      Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-AB-0911-1-28/2003 z dnia 19 marca 2003 r.

 

§ 40.

 

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

 

§ 41.

 

1.      Przewodniczący Rady udziela głosu, poza kolejnością, w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:

-   stwierdzenia  quorum;

-   zmiany porządku obrad;

-   ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów;

-   zamknięcia listy mówców lub kandydatów;

-   zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;

-   zarządzenia przerwy;

-   odesłania projektu uchwały do komisji;

-   przeliczenia głosów;

-   przestrzegania regulaminu obrad.

2.      Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję, po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

 

§ 42.

 

1.      Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2.      Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

 

§ 43.

 

1.      Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę, w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2.      Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3.      Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

 

§ 44.

 

1.      Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „ Zamykam  Sesję Rady  Miejskiej w Gogolinie”.

2.      Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia, uważa się za czas trwania sesji.

3.      Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

 

§ 45.

 

1.      Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2.      Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.

3.      Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

 

§ 46.

 

1.      Pracownik Urzędu, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.

2.      Przebieg sesji może być nagrywany na taśmie magnetofonowej, którą przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu, o którym mowa w §  35 ust. 2  pkt 1.

 

§ 47.

 

1.      Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2.      Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1)      numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;

2)      stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

3)      imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;

4)      odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji;

5)      ustalony porządek obrad;

6)      przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;

7)      przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz głosów nieważnych;

8)      wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;

9)      podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

 

§ 48.

 

1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji, radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.

3. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

 

§ 49.

 

1.      Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

2.      Przewodniczący Rady doręcza uchwały Burmistrzowi  najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.

3.      Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał, Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.

 

4. Uchwały

 

§ 50.

 

Uchwały, o jakich mowa w § 23 ust. 1, są sporządzane w formie odrębnych dokumentów, a w § 23 ust. 2 wpisem do protokołu

 

§ 51.

 

1.      Z inicjatywą uchwałodawczą może występować: co najmniej trzyosobowa grupa radnych, kluby radnych, komisje Rady, Przewodniczący Rady oraz Burmistrz.

2.      Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1)      tytuł uchwały;

2)      podstawę prawną;

3)      postanowienia merytoryczne;

4)      w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;

5)      określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu;

6)      ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3.      Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4.      Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem, przez radcę prawnego. 

 

§ 52.

 

Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

 

§ 53.

 

1.      Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

2.      Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez  Burmistrza.

 

§ 54.

 

1.      Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.      Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

 

§ 55.

 

1.      Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

2.      Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości, zależnie od ich treści.

 

5. Procedura głosowania

 

§ 56.

 

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

  

§ 57.

 

1.      W przypadku ustawowego wymogu tajnego głosowania  radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym Rada ustala każdorazowo sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady w głosowaniu jawnym, komisja skrutacyjna, z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2.      Komisja skrutacyjna, przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania, a następnie je przeprowadza. Radni kolejno, po wyczytaniu z listy obecności,  oddają swój głos.

3.      Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

4.      Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.

5.      Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania, stanowią załącznik do protokołu z sesji.

 

§ 58.

 

1.      Przewodniczący obrad, przed poddaniem wniosku pod głosowanie, precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.

2.      W pierwszej kolejności, Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej idący, rozstrzyga Przewodniczący obrad.

3.      W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad, przed zamknięciem listy kandydatów, zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej, poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4.      Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

 

§ 59.

 

1.      Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.

2.      Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych  fragmentów projektu uchwały, następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3.      W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.

4.      W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek, stosuje się zasadę określoną w ust. 2.

5.      Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.

6.      Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek, wniesionych do projektu uchwały.

7.      Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr PN.III-AB-0911-1-28/2003 z dnia 19 marca 2003 r.

 

6. Komisje Rady

 

§ 60.

 

1.      Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

2.      Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

 

§ 61.

 

1.      Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy, przyjętym przez Radę.

2.      Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

 

§ 62.

 

1.      Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2.      Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

3.      Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

4.      Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady, mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

 

§ 63.

 

1.      Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub upoważniony przez  niego zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.

2.      Przewodniczący komisji zwołuje posiedzenie komisji i ustala porządek obrad.

3.      Komisje do wykonywania swoich zadań mogą zapraszać specjalistów przez siebie wybranych, za zgodą Rady.

 

§ 64

 

1.      Komisje pracują na posiedzeniach.

2.      Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy § 73, § 89 ust. 1, § 91 o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

 

 § 65.

 

1.      Przewodniczący komisji stałych, co najmniej raz do roku, przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.

2.      Komisje doraźne składają sprawozdania ze swojej działalności na najbliższej sesji, po zakończeniu prac.

 

§ 66.

 

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

 

7. Radni

 

§ 67.

 

1.      Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji, podpisem w liście obecności.

2.      Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

 

§ 68.

 

W przypadku wniosku pracodawcy, zatrudniającego radnego, o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do zbadania czy rozwiązanie stosunku pracy ma związek z wykonywaniem mandatu radnego.

 

§ 69.

 

1.      Burmistrz wystawia radnym dokument, podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

2.      Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach, związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego

                                                                               

§ 70.

 

1.      Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2.      Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu z organami wykonawczymi tych jednostek.

3.      Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący, zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 71.

 

1.      Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

2.      Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

 

Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

 

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

 

§ 72.

 

1.      Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy  Przewodniczącego   oraz pozostałych członków w liczbie 3.

2.      Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

3.      Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 73.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

 

§ 74.

 

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

2.      W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków, decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3.      O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, decyduje Rada.

4.      Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady, w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

 

2. Zasady kontroli

 

§ 75.

 

1.      Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy, pod względem:

-         legalności;

-         gospodarności;

-         rzetelności;

-      celowości.

2.      Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

 

§ 76.

 

Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne, na zlecenie Rady, w zakresie i w formach, wskazanych w uchwałach Rady.

 

§ 77.

 

1.      Komisja Rewizyjna pracuje wg rocznych planów pracy, zatwierdzonych przez Radę.

2.      Rada może zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli doraźnej.

3.      Rada, zlecając Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli doraźnej, określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

 

§ 78.

 

1.      Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów, mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

2.      Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

3.      Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

4.      Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2 i 3, wykonywane są niezwłocznie.

5.      Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym  przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.

 

§ 79.

 

1.      Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności, według kryteriów ustalonych w § 75 ust. 1.

2.      Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

3.      Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

 

3. Tryb kontroli

 

§ 80.

 

1.      Kontroli dokonują, w imieniu Komisji Rewizyjnej, zespoły kontrolne, składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.

2.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

3.      Kontrole, z zastrzeżeniem ust. 5,  przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia, wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

4.      Kontrolujący obowiązani są, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa
w ust. 3 oraz dowody osobiste.

5.      W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej, bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 3. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje się straty równoważne lub większe od kwoty  1 000 zł.

6.      W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 5, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się – w najkrótszym możliwym terminie – do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.

7.      W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 6, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

 

§ 81.

 

1.      W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

2.      Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

 

§ 82.

 

1.      Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.

2.      Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać, na żądanie kontrolujących, dokumenty i materiały, niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.

3.      Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia, na ręce osoby kontrolującej, pisemnego wyjaśnienia.

4.      Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

 

§ 83.

 

1.      Przewodniczący Komisji zawiadamia pisemnie Burmistrza i kierownika jednostki kontrolowanej  o zamiarze przeprowadzenia kontroli, co najmniej 7 dni przed terminem kontroli.

2.      Czynności kontrolne, w miarę możliwości, powinny być wykonywane w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

 

4. Protokoły kontroli

 

§ 84.

 

1.      Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie  14 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:

1)      nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;

2)      imię i nazwisko kontrolujących;

3)      daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

4)      określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5)      imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;

6)      przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;

7)      datę i miejsce podpisania protokołu;

8)      podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu, z podaniem przyczyn odmowy.

2.      Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości, stwierdzonych w wyniku kontroli.

 

§ 85.

 

1.      W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2.      Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 86.

 

1.      Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2.      Uwagi, o których mowa w ust. 1, składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia, kierownikowi kontrolowanego podmiotu, protokołu pokontrolnego do podpisania.

 

§ 87.

 

Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które -  w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Burmistrz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 

§ 88.

 

1.      Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

2.      Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:

1)      terminy odbywania posiedzeń;

2)      terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.

3.      Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

 

§ 89.

 

1.      Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2.      Sprawozdanie powinno zawierać:

1)      liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;

2)      wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;

3)      wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną;

4)      wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli.

3.      Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności, po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

§ 90.

 

1.      Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez jej Przewodniczącego,  zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pisemnie powiadamia członków komisji o terminie i miejscu posiedzenia.

3.      Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:

1)      Przewodniczącego Rady;

2)      nie mniej niż 5 radnych;

3)      nie mniej niż 3 członków Komisji Rewizyjnej.

4.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:

1)      radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej;

2)      osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

5.      Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji, uczestniczących w posiedzeniu.

 § 91.

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

 

                                                    § 92.

 

1.      Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie, związanym z przedmiotem jej działania.

2.      W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków, wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały, zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy, w imieniu Gminy.

 

§ 93.

 

1.      Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady, lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2.      Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń, dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3.      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych, mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.

4.      Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

5.      Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

 

§ 94.

 

Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

 

 

Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych

 

§ 95.

 

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

 

§ 96.

 

1.      Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej  3 radnych.

2.      Powstanie klubu podlega niezwłocznemu zgłoszeniu na piśmie, Przewodniczącemu Rady.

3.      W zgłoszeniu podaje się:

1)      nazwę klubu;

2)      listę członków;

3)      imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4.      W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

 

§ 97.

 

1.      Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2.      Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

 

§ 98.

 

Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

 

§ 99.

 

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

 

§ 100.

 

1.      Kluby mogą uchwalać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem.

2.      Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów, Przewodniczącemu Rady.

3.      Postanowienie ust. 2 dotyczy także zmian regulaminów.

 

§ 101.

 

1.      Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze, w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2.      Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady, wyłącznie przez swych przedstawicieli.

 

§ 102.

 

Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki, w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

 

Rozdział VIII. Tryb pracy Burmistrza 

 

§ 103.

 

Burmistrz wykonuje:

1)      uchwały Rady;

2)      jemu przypisane zadania i kompetencje;

3)      zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego;

4)      inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

 

§ 104.

 

Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

 

 § 105.

 

Burmistrz lub wyznaczony przez niego pracownik Urzędu, może uczestniczyć w posiedzeniach komisji Rady.

 

 

Rozdział IX. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza.

 

§ 106.

 

Zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi, określają odrębne ustawy.

 

§ 107.

 

Dostęp do informacji publicznych realizowany jest w następujący sposób:

1)      zawiadomienia o terminach i tematyce posiedzeń Rady i komisji oraz najistotniejszych informacjach, ogłasza się na tablicach ogłoszeń, w Urzędzie oraz jednostkach pomocniczych Gminy;

2)      w drodze ogłaszania ważnych dla mieszkańców Gminy informacji publicznych w Internecie, na stronie www.gogolin.pl;

3)      na wniosek zainteresowanego, w przypadku, kiedy żądanej informacji nie ma w miejscach, o jakich mowa w punktach 1 i 2.

 

 

§ 108.

 

Informacje, o jakich mowa w § 107 pkt 3, udostępniane są, bez zbędnej zwłoki, w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu, w godzinach jego pracy.

 

 

Rozdział X. Pracownicy samorządowi

 

§ 109

W Urzędzie, na podstawie mianowania, mogą być zatrudnieni pracownicy, na następujących stanowiskach:

-         naczelnika wydziału;

-         z-cy naczelnika  wydziału;

-         kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;

-         inspektora.

 

 

Rozdział XI. Postanowienia końcowe

 

§ 110.

 

1.      Zmiany w Statucie dokonuje Rada, w trybie właściwym dla jego ustalenia.

2.      Datę wejścia w życie Statutu określa uchwała, nadająca niniejszy Statut.

 

 

Załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Gogolin stanowi mapa Gminy Gogolin

      Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Gogolin 


Jednostki Organizacyjne  Gminy Gogolin:

I.       Jednostki budżetowe:

 

1)      Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie;

 

2)      Gminny Zarząd Oświaty w Gogolinie;

 

3)      Straż Miejska w Gogolinie;

 

4)      Publiczne Gimnazjum w Gogolinie;

 

5)      Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego  w Gogolinie;

 

6)      Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gogolinie;

 

7)      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Górażdżach;

 

8)      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w  Malni;

 

9)      Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzowie;

 

10)  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim;

 

11)  Przedszkole Nr 1 w Gogolinie;

 

12)  Przedszkole Nr 3 w Gogolinie;

 

13)  Przedszkole w Górażdżach;

 

14)  Przedszkole w  Kamionku;

 

15)  Przedszkole w  Odrowążu;

 

16)  Przedszkole w Choruli.

 

II.    Zakłady budżetowe:

 

Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie.

 

III. Instytucje kultury:

 

Gminna Biblioteka Publiczna.

 

Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Gogolin stanowi herb Miasta Gogolin

Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Gogolin stanowi flaga Miasta Gogolin

                   

 

 

 

Załącznik Nr 5
do Statutu Gminy Gogolin

 

Jednostki  pomocnicze  Gminy  Gogolin:

 

1)      Gogolin - Dzielnica Nr 1 /tereny położone po wschodniej stronie torów  kolejowych/;

 

2)      Gogolin - Dzielnica Nr 2 / tereny położone po zachodniej stronie torów kolejowych/;

 

3)      Gogolin - Dzielnica nr 3 /Karłubiec/;

 

4)      Gogolin - Dzielnica nr 4 /Strzebniów/;

 

5)      Sołectwo Górażdże;

 

6)      Sołectwo Kamień Śląski;

 

7)      Sołectwo Kamionek;

 

8)      Sołectwo Chorula;

 

9)      Sołectwo Malnia;

 

10)  Sołectwo Obrowiec;

 

11)  Sołectwo Odrowąż;

 

12)  Sołectwo Dąbrówka;

 

13)  Sołectwo Zakrzów.

 

 

 


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Uchwała Nr_XXXII_260_2009.pdf (rozmiar 56,80 KB)
  [Bartosz Węgrzyn dnia 2010-01-18 14:23:45, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr_XII_89_2007.pdf (rozmiar 54,76 KB)
  [Bartosz Węgrzyn dnia 2010-01-18 14:23:36, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXXVII_266_2005.pdf (rozmiar 50,68 KB)
  [Bartosz Węgrzyn dnia 2010-01-18 14:23:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XXIII_165_2004.pdf (rozmiar 45,64 KB)
  [Bartosz Węgrzyn dnia 2010-01-18 14:23:14, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XVIII_120_2004.pdf (rozmiar 34,95 KB)
  [Bartosz Węgrzyn dnia 2010-01-18 14:23:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XL_286_2005.pdf (rozmiar 53,04 KB)
  [Bartosz Węgrzyn dnia 2010-01-18 14:22:55, dokument aktualny]   więcej >>
 • Uchwała Nr XII_76_2003.pdf (rozmiar 48,04 KB)
  [Bartosz Węgrzyn dnia 2010-01-18 14:22:44, dokument aktualny]   więcej >>
 • flaga.jpg (rozmiar 7,65 KB)
  [Wojciech Olender dnia 2003-07-22 14:56:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • herb.jpg (rozmiar 55,72 KB)
  [Wojciech Olender dnia 2003-07-22 14:56:29, dokument aktualny]   więcej >>
 • mapa.jpg (rozmiar 158,61 KB)
  [Wojciech Olender dnia 2003-07-22 14:56:29, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 6470
  wyślij podstronę na e-mail:


 • Urząd Miejski w Gogolinie
  47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6
  tel.: 077 40 76 800, faks: 077 46 66 247
  e-mail: urzad@gogolin.pl
  strona www: www.gogolin.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-05-22 09:32:00