URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO
(PRZEJRZYSTA POLSKA / KARTY USŁUG)
[opublikował(a): Bogusław Wojciechowski dnia 2009-06-09 11:16:32, dokument aktualny]


 

Działalność Urzędu Stanu Cywilnego regulują przepisy ustawy z dnia 29.09.1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz.1688) oraz przepisy wykonawcze.
 
            Urząd Stanu Cywilnego rejestruje małżeństwa, urodzenia i zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń strony.
Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi.
 
Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
1. Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego.
2. Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.
3. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
 
Pobieranie opłaty skarbowej oraz zwolnienia z opłaty skarbowej następują na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)
 
Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać:
 
1. w kasie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14 (parter pok. nr 7)
2. na konto Urzędu Miejskiego w Głubczycach -
                      Bank Zachodni WBK O/Głubczyce
       nr konta 51 1090 2154 0000 0005 6000 0127
 
Osoby przebywające za granicą RP otrzymują dokumenty z USC za pośrednictwem placówek dyplomatycznych, które pobierają stosowną opłatę.
 
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 
 • Sporządzenie aktu urodzenia
 
Do rejestracji urodzenia dziecka w USC należy przedłożyć:
  1. dowody osobiste obojga rodziców
  2. skrócony odpis aktu małżeństwa.
  3. w przypadku matki panny - dowód osobisty oraz skrócony odpis aktu urodzenia.
  4. w przypadku matki rozwiedzionej - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
  5. w przypadku matki wdowy - odpis aktu małżeństwa oraz odpis aktu zgonu.
Uwaga: odpisy aktów stanu cywilnego przedkładamy wówczas gdy zdarzenia miały miejsce poza Głubczycami.
            
              Rejestracja urodzenia i 3 odpisy aktu urodzenia są bezpłatne.
 
 • Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka
 
Uznać można dziecko, które nie pochodzi z małżeństwa lub w stosunku do którego zostało zaprzeczone ojcostwo.
            - W przypadku uznania dziecka przez ojca, konieczna jest obecność obojga rodziców.
            - Oświadczenie o uznaniu dziecka może być przyjęte w przypadku matki
               rozwiedzionej, gdy upłynęło 300 dni od daty prawomocności wyroku rozwodowego,
               natomiast w przypadku wdowy, gdy upłynęło 300 dni od daty śmierci męża, jeżeli te 
               warunki nie są spełnione domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki.
- Natomiast, jeżeli dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od dnia ustania lub  
   unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa 
   domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża matki.
- Jeżeli w chwili uznania dziecko ukończyło 13 lat wówczas przy uznaniu konieczna
   jest obecność dziecka.
- W przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka przez cudzoziemca, który nie włada
   biegle jeżykiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
 
 
Przyjęcie uznania jest bezpłatne.
 
 • Małżeństwo cywilnoprawne
 
Do zawarcia związku małżeńskiego należy przedłożyć:
 - dowód osobisty z aktualnym zameldowaniem na pobyt stały,
 - skrócony odpis aktu urodzenia oraz:
    - jeżeli osoba jest rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o
       rozwodzie,
    - jeżeli jest to wdowa lub wdowiec - akt zgonu współmałżonka.
Uwaga: odpisy aktów stanu cywilnego przedkładamy wówczas gdy zdarzenia miały miejsce poza Głubczycami.
Po złożeniu dokumentów nupturienci podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
            Opłata skarbowa:
            - za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł,
          
            Z ważnych przyczyn można skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie
            małżeństwa.
            Opłata skarbowa:
            - za decyzję - 39,00 zł.
 
 • Małżeństwa wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym
 
Osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 
Do uzyskania zaświadczenia należy złożyć następujące dokumenty:
- dowód osobisty z aktualnym zameldowaniem na pobyt stały,
- skrócony odpis aktu urodzenia oraz:
   - jeżeli osoba jest rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o
       rozwodzie,
    - jeżeli jest to wdowa lub wdowiec - akt zgonu współmałżonka.
Uwaga: odpisy aktów stanu cywilnego przedkładamy wówczas gdy zdarzenia miały miejsce poza Głubczycami.
Po złożeniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia nupturienci podpisują zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
 
Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące, bez niego duchowny nie może przyjąć oświadczeń o zawarciu małżeństwa. Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa duchowny przekazuje do właściwego USC (według miejsca zdarzenia) przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa.
Kierownik USC sporządza akt małżeństwa i wydaje 3 bezpłatne odpisy aktu małżeństwa.
 
Opłata skarbowa:
- za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
 
 • Sporządzanie aktu zgonu
 
Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w razie choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin.
Do sporządzenia aktu zgonu należy przedłożyć:
- kartę zgonu wystawiona przez lekarza,
- dowód osobisty osoby zmarłej,
- dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej,
 
 Rejestracja zgonu i 3 odpisy aktu zgonu są bezpłatne.
 
 • Odtworzenie aktów: urodzenia, małżeństwa, zgonu
 
Do odtworzenia aktów urodzenia, małżeństwa lub zgonu należy przedłożyć:
- w przypadku gdy zdarzenie miało miejsce poza obecnymi granicami kraju zaświadczenie z USC Łódź Śródmieście i Warszawa Śródmieście, stwierdzające, że akt dotychczas nie był odtwarzany,
- dokumenty potwierdzające fakt i datę zdarzenia (zaświadczenie kościelne, zeznania świadków).
 
3 odpisy wydane po odtworzeniu aktu są bezpłatne
 
Opłata skarbowa:
- decyzja - 39,00 zł
 
 • Wpisanie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonego za granicą
 
Do wpisania aktu sporządzonego za granicą należy przedłożyć:
- oryginalny odpis aktu stanu cywilnego lub
- kserokopię dokumentu poświadczoną przez organ, który wydał akt,
- przetłumaczony akt przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:
- osoba, której akt dotyczy,
- wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy.
 
Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy), wówczas wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające pełnomocnika do dokonania wpisu aktu i wydania z niego odpisów.
 
3 odpisy wydane po wpisaniu aktu do ksiąg polskich są bezpłatne.
 
Opłata skarbowa:
- decyzja - 50,00 zł
 
 • Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
 
Do sprostowania lub uzupełnienia aktu należy przedłożyć:
- wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie aktu,
- odpis zupełny aktu stanu cywilnego stwierdzający wcześniejsze zdarzenie (np. akt urodzenia dziecka prostujemy lub uzupełniamy na podstawie aktu małżeństwa rodziców, akt małżeństwa na podstawie aktów urodzeń osób zawierających małżeństwo, akt zgonu na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa zmarłego).
 
Jeżeli w akt stanu cywilnego i dokumenty stanowiąc podstawę jego sporządzenia są identyczne, a strona twierdzi, że akt zawiera błędy, uprawniony do prostowania jest sąd.
 
Opłata skarbowa:
 
- decyzja - 39,00 zł,
- za każdy odpis skrócony - 22,00 zł,
- za każdy odpis zupełny - 33,00 zł
 
 • Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
 
Dziecku, które nie nosi nazwiska ojca i jest małoletnie można nadać nazwisko męża matki. Jest to również możliwe, gdy dziecko nosi nazwisko ojca w wyniku sądowego ustalenia ojcostwa lub ojciec osobiście wyrazi zgodę na piśmie w USC. Dziecko, które ukończyło 13 lat musi na tę czynność wyrazić zgodę.
 
Przy składaniu oświadczeń należy przedstawić:
- wniosek o nadanie nazwiska męża matki,
- dowód osobisty matki,
- dowód osobisty męża matki,
- odpis skrócony aktu małżeństwa,
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
 
Przyjęcie oświadczenia jest bezpłatne.
 
Opłata skarbowa:
- za każdy odpis skrócony - 22,00 zł.
 
 • Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 
Małżonek rozwiedziony q ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego może złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 
Opłata skarbowa:
- za przyjęcie oświadczenia - 11,00 zł,
- za każdy odpis skrócony - 22,00 zł.
 
 • Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
 
Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgo stanu cywilnego wydaje się na wniosek:
 
- sądu lub innego organu państwowego,
- osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego,
- organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
 
Opłata skarbowa:
- za odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33,00 zł,
- za odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22,00 zł,
- za zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku - 24,00 zł,
- za inne zaświadczenia - 26,00 zł,
- za pełnomocnictwo - 17,00 zł.
 
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą.
 
Zaświadczenie wydaje kierownik USC właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy. Jeżeli obywatel Polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia - zaświadczenie wydaje polski konsul.
 
Do sporządzenia zaświadczenia należy przedłożyć:
- wniosek o wydanie zaświadczenia,
- dowód osobisty wnioskodawcy,
- pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
- odpis skrócony aktu urodzenia,
         - jeżeli osoba jest rozwiedziona - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o
            rozwodzie,
         - jeżeli jest to wdowa lub wdowiec - akt zgonu współmałżonka.
        Uwaga: odpisy aktów stanu cywilnego przedkładamy wówczas gdy zdarzenia miały  
        miejsce poza Głubczycami.
 
     Opłata skarbowa:
     - za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł,
 
 • Zmiana imion i nazwisk
 
W celu zmiany imienia lub nazwiska należy złożyć następujące dokumenty:
 
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem.
2. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy.
3. odpis skrócony (stosownie do sytuacji):
    - akt małżeństwa,
    - akt zgonu nieżyjącego małżonka.
4. Oświadczenie drugiego rodzica na zmianę imienia lub nazwiska dziecka.
5. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy obojga małżonków, każdy składa odrębne podanie.
6. Dowody potwierdzające posługiwanie się wnioskowanym imieniem lub nazwiskiem.
 
Opłata skarbowa:
- decyzja o zmianie imion i nazwisk - 37,00 zł,
- decyzja o ustalaniu pisowni imion i nazwisk - 22,00 zł.
 

Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • usc-1.pdf (rozmiar 98,03 KB)
  [Paweł Maleńczyk dnia 2005-12-29 14:23:05 do 2009-06-09 11:16:05]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>
 • usc-2.pdf (rozmiar 118,76 KB)
  [Paweł Maleńczyk dnia 2005-12-29 14:23:05 do 2009-06-09 11:15:59]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>
 • usc-3.pdf (rozmiar 98,31 KB)
  [Paweł Maleńczyk dnia 2005-12-29 14:23:05 do 2009-06-09 11:15:54]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>
 • usc-4.pdf (rozmiar 98,43 KB)
  [Paweł Maleńczyk dnia 2005-12-29 14:23:05 do 2009-06-09 11:15:48]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>
 • usc-5.pdf (rozmiar 98,77 KB)
  [Paweł Maleńczyk dnia 2005-12-29 14:23:05 do 2009-06-09 11:15:43]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 645
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1091

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  zmiana treści
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35