URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
(ZAŁATWIANIE SPRAW / WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH)
[opublikował(a): Bogusław Wojciechowski dnia 2011-04-27 13:53:28, dokument aktualny]


Komunikat
Urzędu Miejskiego w Głubczycach
 
 
Nie zwlekaj, złóż już teraz wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego,
w tym celu zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul. Niepodległości 12 parter pok. nr 2
Czas oczekiwania na nowy dowód wynosi ok. jednego miesiąca, a stary dowód książeczkowy traci ważność 31 grudnia 2007r.
Po tym terminie bez posiadania nowego dowodu osobistego wynikną trudności w załatwianiu spraw w urzędach, bankach, na poczcie i innych instytucjach.
 
 
 
                                                                              Naczelnik Wydziału
                                                                              Spraw Obywatelskich
                                                                              UM w Głubczycach

 

Dowody osobiste
Paszporty
Sprawy meldunkowe
Rejestr wyborców
Numer PESEL
Informacja adresowa
Zbiórki publiczne i zgromadzenia
Sprawy wojskowe


DOWODY OSOBISTE
 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego-do wypełnienia komputerowo.doc

Wniosek o wydanie dowodu osobistego-do wypełnienia ręcznie.pdf


Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym do przekraczania granic między państwami członkowskimi UE.

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
1) od ukończenia 18 roku życia,
2) od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje.

Ma prawo otrzymać dowód osobisty osoba po ukończeniu 13 roku życia.
Od 01.05.2004r. na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Dowód osobisty jest ważny:
- 10 lat od chwili jego wydania,
- 5 lat jeżeli wydany jest osobie małoletniej,
- po 65 roku życia wydany jest na czas nieoznaczony.

Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 12 pok. nr 1 stanowisko d/s obsługi dowodów osobistych, tel. 485 2178

Wymagane dokumenty do uzyskania dowodu:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego,
2. Dwie aktualne fotografie o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu z widocznym lewym uchem. Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów dopuszcza się możliwość dołączania fotografii w nakryciach głowy zgodnie z zasadami wyznawanej religii oraz w ciemnych okularach jeżeli wniosek jest składany przez osoby niewidome,
3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego,
4. odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa. Nie wymaga się załączania aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC w Głubczycach.
5. na żądanie organu poświadczenie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości.

Opłaty – 30,00 zł płatne w kasie Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14 pok. nr 8 lub na rachunek Urzędu Miejskiego B.Z. O/Głubczyce Nr 51 1090 2154 0000 0005 6000 0127

Zwolnienia z opłat za dowód osobisty przysługują osobom:
1. ubiegającym się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
2. zobowiązanym do wymiany dowodu osobistego z powodu zmiany kodu pocztowego, administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru domu, lub numeru lokalu,
3. które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych,
4. przebywającym w domach pomocy społecznej lub pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej albo rentę socjalną,
5. małoletnim przebywających całodobowo w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

Sposób załatwienia - wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Osoba małoletnia składa wniosek w obecności rodziców lub opiekuna prawnego. Składającemu wniosek wydaje się potwierdzenie złożenia wniosku, które podlega zwrotowi przy odbiorze dowodu osobistego.

Termin załatwienia - 1 miesiąc

Inne Informacje:
Dowody osobiste podlegają obowiązkowi wymiany jeżeli zostały wydane przed
dniem 01 stycznia 2001 roku.
Terminy wymiany dowodów osobistych:
1. od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r. – wydane w latach 1981 – 1991,
2. od dnia 01 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r. – wydane w latach 1992 – 1995,
3. od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. – wydane w latach 1996 – 2000,

Uwaga:
Termin wymiany dowodów osobistych wydanych w latach 1962 – 1972 upłynął
31 grudnia 2003r. a także dowodów osobistych wydanych w latach 1973 – 1980
upłynął 31 grudnia 2004r.

Zaświadczenia wydawane na podstawie dokumentacji znajdującej się w archiwum dowodów osobistych:

Miejsce złożenia podania:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 12 pok. nr 1 stanowisko d/s obsługi dowodów osobistych, tel. 485 2178

Wymagane dokumenty: podanie osoby zainteresowanej określające gdzie zaświadczenie będzie przedkładane.

Opłaty skarbowe:
- 5,00 zł podanie,
- 11,00 zł zaświadczenie

Termin załatwienia: niezwłocznie


PASZPORTY

Od dnia 28.08.2006r. sprawy paszportowe załatwiane są wyłącznie

w Opolu.
 
Adres opolskiego biura paszportowego:
 
Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Paszportów
ul. Ozimska 19
45-057 OPOLE
 
Telefony:
                   Przyjmowanie podań ( informacja) - 077 4411535
                   Wydawanie paszportów - 077 4411661
 
                   www.opole.uw.gov.pl
                   - Jak załatwić sprawę?
                   - Paszporty
 
         W Urzędzie Miejskim w Głubczycach w Wydziale Spraw Obywatelskich

w pok. nr 2 (dowody osobiste) można pobrać jedynie druki wniosków paszportowych.


SPRAWY MELDUNKOWE

- Zameldowanie na pobyt stały, zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące, zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy,
- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały,
- Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy,
- Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej,
- Wymeldowanie z pobytu stałego, wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego,
- Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego,
- Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej,
- Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 12 pok. nr 1 stanowisko d/s ewidencji ludności, tel. 485 2178


Zameldowanie na pobyt stały, na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy oraz na pobyt czasowy do 2 miesięcy

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby obowiązana jest zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby licząc od dnia przybycia.

Wymagane dokumenty:
- wypełniony druk w zależności od charakteru zameldowania z podpisem właściciela lub głównego najemcy lokalu,
- do wglądu akt notarialny lub odpis z księgi wieczystej w przypadku właściciela lub umowa najmu lokalu,
- dowód osobisty,
- poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego w przypadku meldowania się na pobyt stały,
- akt urodzenia w przypadku meldowania niepełnoletnich dzieci,
- książeczkę wojskową w przypadku meldowania mężczyzn do 50 roku życia,
- zaświadczenie o nadaniu numeru na budynek w przypadku meldowania się w nowym budynku.

Termin załatwienia: niezwłocznie

Inne informacje:
- Zameldowania może dokonać członek rodziny lub inna osoba przedstawiająca wymagane dokumenty,
- Zgłoszenie danych dotyczących urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie.

Opłata: bezpłatnie


Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Wymagane dokumenty:
- wypełniony formularz „Zgłoszenia pobytu stałego” z podpisem właściciela lub głównego najemcy lokalu,
- paszport,
- zezwolenie na pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z okresem ważności na 5 lat,
- do wglądu akt własności lokalu w którym ma nastąpić zameldowanie lub umowa najmu lokalu,

Termin załatwienia: niezwłocznie

Opłata: bezpłatnie

Inne Informacje: wszelkie sprawy związane z uzyskaniem przez cudzoziemców zezwolenia na pobyt dłuższy niż 3 miesiące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej załatwiane są w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Migracji w Referacie Cudzoziemców ul. Piastowska 14 tel. 452 4305 lub 452 4349


Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Wymagane dokumenty:
- wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące” potwierdzony przez właściciela lub najemcę lokalu,
- paszport,
- wiza lub decyzja wojewody zezwalająca na pobyt czasowy,
- do wglądu akt własności lokalu w którym ma nastąpić zameldowanie lub umowa najmu lokalu,

Termin załatwienia: niezwłocznie

Opłata: bezpłatnie


Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Miejsce złożenia podania:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14 pok. nr 3 sekretariat burmistrza, tel. 485 2325. Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania prowadzi Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 12 pok. nr 2 tel. 485 2178

Wymagane dokumenty:
- podanie, do podania można dołączyć dokument dot. stanu prawnego mieszkania ( umowę najmu, akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej).
- wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego,

Termin i sposób załatwienia: 1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Zainteresowanemu przysługuje odwołanie od decyzji burmistrza do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc .

Opłata skarbowa:
- 5,00 zł podanie
- 0,50 zł załączniki


Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego oraz pobytu czasowego

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego jest obowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Wymagane dokumenty:
- wypełniony druk w zależności od charakteru wymeldowania,
- dowód osobisty,
- książeczka wojskowa w przypadku mężczyzn do lat 50,
- akt urodzenia z numerem PESEL i z potwierdzeniem zameldowania w przypadku osób niepełnoletnich.

Termin załatwienia: niezwłocznie

Sposób załatwienia:
- czynności wymeldowania dokonuje się osobiście, lub przez przedstawiciela posiadającego formalne upoważnienie,
- za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązek wymeldowania wykonują rodzice lub opiekunowie,
- w przypadku wymeldowania i jednocześnie zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Głubczyce, druk „Zgłoszenie wymeldowania” zastępuje się drukiem „Zgłoszenie pobytu stałego”,
- zgłoszenie zgonu w USC zastępuje wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.

Opłata: bezpłatnie


Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego

Obowiązek wymeldowania dotyczy cudzoziemców, którzy opuszczają miejsce zamieszkania stałego lub przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu na pobyt czasowy.

Wymagane dokumenty:
- wypełniony formularz w zależności od charakteru wymeldowania,
- paszport.

Termin załatwienia: niezwłocznie

Sposób załatwienia: wymeldowania należy dokonać osobiście. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Opłata: bezpłatnie


Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Podanie o wymeldowanie składa osoba fizyczna lub prawna mająca interes prawny do wymeldowania osoby.

Miejsce złożenia podania:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14 pok. nr 3 sekretariat burmistrza, tel. 485 2325. Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania prowadzi Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 12 pok. nr 2 tel. 485 2178

Wymagane dokumenty:
- podanie o wymeldowanie z opisem okoliczności opuszczenia lokalu przez osobę której dotyczy wymeldowanie,
- do wglądu akt potwierdzający tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu),
Do podania można dołączyć:
- orzeczenie sądu o eksmisji z lokalu danej osoby,
- protokół z wykonania przez komornika czynności eksmisyjnych,
- wyrok sądu o rozwiązaniu związku małżeńskiego,
- postanowienie sądu o podziale majątku wspólnego.

Termin załatwienia:
- do miesiąca czasu – wydanie decyzji administracyjnej,
- w przypadkach szczególnie zawiłych do 2 miesięcy,
- zgodnie z przepisami KPA do w/w terminów nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia:
Sprawa o wymeldowanie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, mającego na celu zebranie niezbędnej dokumentacji oraz ustalenie stanu faktycznego. Stawiennictwo stron oraz świadków na wezwanie organu jest obowiązkowe.
Organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję administracyjną, od której służy odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.

Opłaty skarbowe:
- 5,00 zł podanie
- 0,50 zł od każdego załącznika
- 5,00 zł odwołanie


Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 12 pok. nr 1 stanowisko d/s ewidencji ludności, tel. 485 2178

Wymagane dokumenty:
- podanie o wydanie zaświadczenia w sprawie potwierdzenia zameldowania,
- dowód osobisty.

Termin załatwienia: niezwłocznie

Sposób załatwienia: zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy lub upoważnionemu przedstawicielowi. W każdej sytuacji należy przedstawić dowód osobisty osoby dla której ma być wystawione zaświadczenie.

Opłaty skarbowe:
- 5,00 zł podanie,
- 11,00 zł zaświadczenie.


REJESTR WYBORCÓW

- Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
- Wpisanie wyborcy do spisu wyborców
- Udostępnienie do wglądu rejestru wyborców

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 12 pok. nr 1 stanowisko d/s ewidencji ludności, tel. 485 2178


Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Stały rejestr wyborców obejmuje stale zamieszkałe na obszarze gminy osoby, którym przysługuje prawo wybierania.
Mogą dopisać się do rejestru wyborców osoby:
- stale zamieszkałe na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały,
- nigdzie nie zamieszkałe przebywające stale na obszarze gminy,
- zamieszkałe na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli ich adres zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy.

Wymagane dokumenty:
- pisemny wniosek złożony przez osobę uprawnioną
- dowód osobisty

Termin załatwienia: 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Sposób załatwienia: wydanie decyzji administracyjnej o wpisaniu lub o odmowie wpisu do rejestru. Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Głubczycach za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc
w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata: bezpłatnie

Inne informacje:
- wyborca który wystąpił z wnioskiem o dopisanie go do rejestru wyborców jedynie na własny pisemny wniosek zostanie z niego wykreślony,
- o wpisaniu wyborcy na jego wniosek do rejestru wyborców tutejszy urząd bezzwłocznie zawiadamia urząd gminy, na terenie której wyborca jest zameldowany na pobyt stały.


Wpisanie wyborcy do spisu wyborców

Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach bądź referendum. Wpisuje się w nim osoby, którym przysługuje prawo głosowania.
Do spisu wyborców mogą dopisać się osoby:
- przebywające czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów,
- nigdzie nie zamieszkałe

Wymagane dokumenty:
- pisemny wniosek złożony przez osobę uprawnioną najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów,
- dowód osobisty.

Termin załatwienia: niezwłocznie

Sposób załatwienia: wyborca zostaje poinformowany o dopisaniu go do spisu wyborców.

Opłata: bezpłatnie

Inne informacje: Każdy może wnieść do burmistrza,który spis sporządził reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu. Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji wnosi się skargę do Sądu Rejonowego w Głubczycach za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.

Udostępnienie do wglądu rejestru wyborców

Wymagane dokumenty:
- pisemny wniosek złożony przez osobę uprawnioną
- dowód osobisty.

Termin załatwienia: niezwłocznie

Sposób załatwienia: udostępnienie do wglądu rejestru wyborców polega na okazaniu indywidualnej karty osobowej mieszkańca, którego dotyczy wniosek lub karty dodatkowej rejestru wyborców (karty zielonej) albo w formie wydruku z komputera wyłącznie w zakresie danych osobowych podanych we wniosku,.

Opłata: bezpłatnie


NUMER PESEL

Numery PESEL ustalane są przez Departament Rozwoju Informatyki i Systemów Państwowych MSWiA dla zestawów danych wszystkich osób przebywających stale na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Skrót PESEL oznacza Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 12 pok. nr 1 stanowisko d/s ewidencji ludności, tel. 485 2178

Wymagane dokumenty:
- prośba o nadanie numeru PESEL,
- akt urodzenia lub akt małżeństwa w języku polskim,

Termin załatwienia: do miesiąca

Sposób załatwienia:
- W przypadku osób zamieszkałych na pobyt stały bądź czasowy na terenie naszej gminy o nadanie numeru PESEL występuje pracownik ewidencji ludności tut. urzędu.
- W przypadku osób nie posiadających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zameldowania na pobyt stały ani czasowy wniosek o nadanie numeru PESEL osoba zainteresowana powinna kierować pod adres:
Dyrektor Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa.
Do wniosku osoba zainteresowana zobowiązana jest dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia a w przypadku cudzoziemców tłumaczenie aktu sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Opłata: bezpłatnie


INFORMACJA ADRESOWA

Dane adresowe może uzyskać osoba fizyczna lub prawna posiadająca interes prawny.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 12 pok. nr 1 stanowisko d/s ewidencji ludności, tel. 485 2178

Wymagane dokumenty: wypełniony „wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych”

Termin załatwienia: 30 dni,

Sposób załatwienia: Udzielenie odpowiedzi następuje na odwrocie wniosku.
Odmowa udostępnienia danych następuje w drodze decyzji administracyjnej od której służy odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty:
- 5,00 zł – wniosek (opłata skarbowa)
- 30,40 zł – za udostępnienie danych, płatna na konto:
Urząd Miejski ul. Niepodległości 14 48-100 Głubczyce
BZ O/Głubczyce Nr 51 10902154 0000000 56 0000 127


ZBIÓRKI PUBLICZNE I ZGROMADZENIA

Zbiórki Publiczne

Wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel wymaga pozwolenia właściwego terenowo organu władzy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 12 pok. nr 5 stanowisko d/s wojskowych, obronnych oraz jednostek pomocniczych gminy, tel. 485 3021 wew. 244

Wymagane dokumenty:
- wniosek wraz z planem zbiórki publicznej, który powinien zawierać:
cel, formy przeprowadzenia zbiórki, obszar, miejsce wydatkowania zebranych ofiar, termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki, liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce, przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki.
- aktualny wypis z sądowego rejestru stowarzyszeń,
- kserokopia statutu stowarzyszenia, organizacji lub protokół z powołania komitetu społecznego do przeprowadzenia zbiórki,

Termin załatwienia: do 30 dni,
Sposób załatwienia: wydanie decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji.

Opłaty skarbowe:
- 76,00 zł za wydanie decyzji,
- 5,00 zł od podania.

Inne informacje: Organizator zbiórki w ciągu 30 dni od dnia zakończenia zbiórki jest zobowiązany złożyć w urzędzie sprawozdanie zawierające:
- sumę zebranych funduszy,
- szczegółowy wykaz kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki,
- sposób użytkowania zebranych funduszy.
Ponadto organizator zbiórki jest zobowiązany do zamieszczenia w lokalnej prasie informacji o wynikach przeprowadzonej zbiórki.

Zgromadzenia publiczne

Zgromadzenie publiczne jest organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 12 pok. nr 5 stanowisko d/s wojskowych, obronnych oraz jednostek pomocniczych gminy, tel. 485 3021 wew. 244

Wymagane dokumenty:
- zawiadomienie organizatora zgromadzenia publicznego o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia, które powinno zawierać:
- imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora zgromadzenia,
- cel, program oraz język w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
- miejsce, datę godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników i ewentualnie projektowaną trasę przejścia (jeżeli takie jest planowane),

Termin załatwienia: niezwłocznie.

Sposób załatwienia: organizator składa zawiadomienie do urzędu nie później niż na 3 dni przed i nie wcześniej niż na 30 dni przed datą organizowanego zgromadzenia.
Burmistrz przyjmuje zawiadomienie o zgromadzeniu. W przypadku gdyby zgromadzenie zagrażało życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach burmistrz wydaje zakaz przeprowadzenia zgromadzenia w drodze decyzji administracyjnej.
Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc do Wojewody Opolskiego w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Opłaty: bezpłatnie.


SPRAWY WOJSKOWE

- Rejestracja przedpoborowych,
- Przeprowadzenie poboru,
- Wydawanie decyzji o uznaniu konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
- Wydawanie decyzji o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
- Wydawanie decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom uznanym za samotnych,
- Ustalenie i wypłacenie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za okres odbytych ćwiczeń wojskowych.

Rejestracja przedpoborowych

Obowiązkowi zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych podlega każdy mężczyzna (obywatel Rzeczpospolitej Polskiej), który w danym roku kalendarzowym kończy 18 lat życia.

Miejsce rejestracji:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 12 pok. nr 5 tel. 485 3021 wew. 244

Wymagane dokumenty:
- dokument tożsamości

Termin załatwienia: niezwłocznie według wyznaczonego terminu w wezwaniu,

Sposób załatwienia: Przedpoborowi stawiają się do tut. urzędu na imienne wezwanie burmistrza lub na podstawie obwieszczenia Wojewody Opolskiego. Podczas rejestracji otrzymują dokument potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych.

Opłaty: bezpłatnie

Inne informacje: Przedpoborowy który zmienił miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, obowiązany jest zgłosić się do rejestracji w nowym miejscu pobytu.


Przeprowadzenie poboru

Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegają:
- mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia,
- mężczyźni, którzy nie stawili się do poboru a ukończyli 19 lat i w danym roku kalendarzowym kończą 24 lata życia.

Wymagane dokumenty:
- dokument tożsamości,
- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,
- 1 fotografia,
- świadectwa szkolne stwierdzające wykształcenie – w przypadku osób które zakończyły naukę,
- zaświadczenie dyrektora szkoły o kontynuowaniu nauki – w przepadku mężczyzn uczących się,
- dokumenty lekarskie - w przypadku mężczyzn mających problemy ze zdrowiem.

Termin załatwienia: niezwłocznie według wyznaczonego terminu w wezwaniu,

Sposób załatwienia: Poborowi stawiają się do poboru na imienne wezwanie burmistrza lub na podstawie obwieszczenia Wojewody Opolskiego w siedzibie określonej w obwieszczeniu oraz w wezwaniu. Podczas poboru poborowi otrzymują orzeczenie lekarskie określające kategorię zdrowia oraz książeczkę wojskową.

Opłaty: bezpłatnie

Inne informacje: Poborowy który zmienił miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, obowiązany jest zgłosić się do poboru w nowym miejscu pobytu.


Wydawanie decyzji o uznaniu konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 12 pok. nr 5 stanowisko d/s wojskowych, obronnych oraz jednostek pomocniczych gminy, tel. 485 3021 wew. 244

Wymagane dokumenty:
- podanie o uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
- zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza służby wojskowej,
- orzeczenie sądu o ustanowieniu żołnierza opiekunem osoby nad którą żołnierz sprawuje bezpośrednią opiekę,
- orzeczenie o całkowitej niezdolności członka rodziny do pracy i do samodzielnej egzystencji.

Termin załatwienia: nie później niż w ciągu 30 dni.

Sposób załatwienia: Wydanie decyzji administracyjnej od której służy odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.

Inne informacje: Żołnierz może także występować o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, który nie ukończył 16 roku życia lub ukończył 75 rok życia, wówczas orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji nie jest wymagane.

Opłata: bezpłatnie


Wydawanie decyzji o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wymagane dokumenty:
- podanie o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
- zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej lub karta powołania do czynnej służby wojskowej,
- odpis skrócony aktu małżeństwa,
- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
- zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu członków rodziny,

Termin załatwienia: nie później niż w ciągu 30 dni.

Sposób załatwienia: Wydanie decyzji administracyjnej od której służy odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.

Opłata: bezpłatnie

Inne informacje: Podanie w w/w sprawie może wnieść żołnierz, poborowy lub uprawniony członek rodziny.


Wydawanie decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom uznanym za samotnych

Wymagane dokumenty:
- wniosek żołnierza lub poborowego posiadającego kartę powołania do czynnej służby wojskowej,
- zaświadczenie administratora budynku stwierdzające, iż żołnierz jest najemcą lokalu oraz określające wysokość należności mieszkaniowych,
- umowa najmu lokalu mieszkalnego,
- akt notarialny w przypadku własności lokalu lub domu,
- decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub,
- decyzja o uznaniu żołnierza za żołnierza samotnego,
- oświadczenie żołnierza, że lokal mieszkalny nie został oddany w najem lub podnajem.

Termin załatwienia: nie później niż w ciągu 30 dni.

Sposób załatwienia: Wydanie decyzji administracyjnej od której służy odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.

Opłata: bezpłatnie


Ustalenie i wypłacenie żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego za okres odbytych ćwiczeń wojskowych

Wymagane dokumenty:
- wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego,
- zaświadczenie dowódcy jednostki o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych,
- zaświadczenie pracodawcy – w przypadku żołnierzy będących pracownikami lub
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia.

Termin załatwienia: nie później niż w ciągu 30 dni.

Sposób załatwienia: Wydanie decyzji administracyjnej od której służy odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.

Opłata: bezpłatnie


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego-do wypełnienia ręcznie.pdf (rozmiar 45,99 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2011-04-27 13:52:33, dokument aktualny]   więcej >>
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego-do wypełnienia komputerowo.doc (rozmiar 194,00 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2011-04-27 13:52:23, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 5183
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 12670

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  dodanie załączników
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>  URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35