URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
(ZAŁATWIANIE SPRAW / WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY)
[opublikował(a): Bogusław Wojciechowski dnia 2005-03-17 15:49:35, dokument aktualny]


Rozpatrywanie skarg dotyczących wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy Głubczyce.

Wymagane dokumenty:
Pismo zawierające zarzuty dotyczące wykonywania zadań publicznych oraz organy gminy lub złożone do protokołu sporządzonego w Urzędzie Miejskim, oświadczenia o takiej treści.

Opłaty skarbowe: nie pobiera się
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia: Pisemne zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi skarżący otrzymuje w terminie:
a) 30 dni od daty jej złożenia - jeżeli skarga nie wymaga szczegółowej analizy i postępowania wyjaśniającego.
b) 60 dni od daty złożenia - jeżeli skarga wymaga szczegółowej analizy i postępowania wyjaśniającego

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14 pok. 2 (sekretariat urzędu) tel. 485-30-21

Jednostka odpowiedzialna:
Postępowanie prowadzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miejskiego.

Tryb odwoławczy: Przepisy nie przewidują trybu odwoławczego.

Podstawa prawna: Art. 221-240 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Dodatkowe informacje: Zgodnie z Art. 229 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organem właściwym do rozpatrywania skarg dotyczących działalności:
a) Rady Miejskiej - jest Wojewoda Opolski, a w sprawach finansowych - Regionalna Izba Obrachunkowa,
b) Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - jest Rada Miejska, a w sprawach zleconych z zakresu administracji rządowej - Wojewoda Opolski.
c) pracowników Urzędu Miejskiego - jest Burmistrz Głubczyc.


Udostępnianie informacji publicznej.

Wymagane dokumenty: Wniosek pisemny lub ustny.

Opłaty skarbowe: nie pobiera się
Opłaty administracyjne: nie pobiera się
Inne opłaty: nie pobiera się

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14 pok. 10 (Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Sekretarz Gminy) tel. 485-30-21

Jednostka odpowiedzialna:
Sekretarz Gminy - Urząd Miejski ul. Niepodległości 14 pok. 10.

Tryb odwoławczy: Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc.

Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z dnia 8 października 2001r.)

Dodatkowe informacje: Brak


Wydawanie świadectwa pracy byłym pracownikom Urzędu Miejskiego w Głubczycach lub zlikwidowanych gminnych jednostek organizacyjnych, których akta zostały złożone w archiwum Urzędu.

Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający dane osobowe oraz daty skrajne okresu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim lub w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Opłaty: nie pobiera się

Termin i sposób załatwiania:
Wystawienie dokumentu następuje w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski Głubczyce ul. Niepodległości 14 pok. Nr 2 telef. 485 30 21 wew. 202

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach.

Tryb odwoławczy: Były pracownik może-w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego-Sądu pracy w Kędzierzynie-Koźlu.

Podstawa prawna: 97 § 2 Kodeksu Pracy


Rozpatrywanie wniosków dotyczących wykonywania zadań publicznych przez organy gminy Głubczyce.

Wymagane dokumenty:
Pismo zawierające wniosek w sprawie organizacji, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.
Opłaty: nie pobiera

Termin i sposób załatwiania:
Pisemne zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca otrzymuje w terminie:
1) 30 dni od daty jej złożenia -jeżeli wniosek nie wymaga szczegółowej analizy i postępowania wyjaśniającego
2) 60 dni od daty jej złożenia jej złożenia -jeżeli wniosek wymaga szczegółowej analizy i postępowania wyjaśniającego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski Głubczyce ul. Niepodległości 14, pok. 2 (sekretariat Urzędu), tel. 485 30 21 wew. 202

Jednostka odpowiedzialna:
Postępowanie prowadzi Wydział Organizacyjny-Administracyjny, który kieruje wniosek do właściwego organu lub właściwej jednostki organizacyjnej.

Tryb odwoławczy: Przepisy nie przewidują trybu odwoławczego.

Podstawa prawna: Art. 241 - 247 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Dodatkowe informacje:
Zgodnie z Art. 242 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organem właściwym do rozpatrywania wniosków dotyczących działalności:
1) Rady Miejskiej - jest Rada Miejska
2) Burmistrza Głubczyc -jest Burmistrz Głubczyc
3) jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego jest Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik lub właściwy kierownik jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego.


INFORMACJA

Rada Miejska w Głubczycach uprzejmie informuję, że w każdym roku kalendarzowym przyznawane są nagrody Rady Miejskiej „Herby Głubczyc”, nagroda ta jest wyrazem społecznego uznania dla osób fizycznych oraz zorganizowanych zbiorowości za szczególne osiągnięcia, mające istotne znaczenie dla: rozwoju miasta i gminy Głubczyce, spokoju, poczucia bezpieczeństwa i dumy mieszkańców, gospodarki, kultury i sztuki, nauki, oświaty, służby zdrowia, ekologii, sportu, działań dla dobra obywateli z narażeniem własnego życia lub zdrowia, niesienia bezinteresownej pomocy chorym i cierpiącym dzieciom oraz wszelkim potrzebującym. Nagroda przyznawana jest za działalność społeczną, wykraczającą poza obowiązki związane z pracą zawodową i zadania statutowe organizacji.

Nagroda ma charakter trzystopniowy:
I. „Złoty Herb Głubczyc”,
II. „Srebrny Herb Głubczyc”,
III . „Brązowy Herb Głubczyc”.

Regulamin przyznawania nagrody „Herb Głubczyc” jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Głubczycach pok. nr 11 oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego.

Wnioski do nagrody wraz z podaniem jej stopnia należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja danego roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14 (pok. nr 2), w godzinach pracy Urzędu.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 5382
wyślij podstronę na e-mail:


URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl
NIP: 748-10-02-357
ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35