URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
 
OGŁOSZENIA
 Ankieta ubezpieczeniowa
 Zamówienia publiczne - profil nabywcy
 Przetargi
 Przetargi do 14000 euro
 Sprzedaż nieruchomości
 Obwieszczenia o sesji Rady Miejskiej
 Nabór
 Konkursy
 Informacja publiczna
 Kontrole zewnętrzne
ORGANY
 Burmistrz
 Rada Miejska
 Komisje Rady Miejskiej
 Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
AKTY PRAWNE
 Statut
 Regulamin organizacyjny
 Uchwały Rady Miejskiej
 Zarządzenia
 Strategia rozwoju
 Plan rozwoju lokalnego
 Projektowanie aktów normatywnych
ZAŁATWIANIE SPRAW
 REFERATY I STANOWISKA
 URZĄD STANU CYWILNEGO
 WYDZIAŁ FINANSOWO -BUDŻETOWY
 WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY
 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY
 WYDZIAŁ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA
 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
 PROWADZONE REJESTRY I EWIDENCJE
OCHRONA ŚRODOWISKA
 AZBEST
 Wykazy
 Zawiadomienia
FINANSE
 Sprawozdania
 Odroczenia - ulgi - umorzenia
 Budżet
 Podatki i opłaty
 Oświadczenia majątkowe
JEDNOSTKI
 Postępowania kwalifikacyjne
 GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
 GŁUBCZYCKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O.
 USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
 Jednostki pomocnicze
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
 Miejski Ośrodek Kultury
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dom Dziennego Pobytu
 Zarząd Oświaty Kultury i Sportu
 Przedszkola
 Szkoły Podstawowe
 Gimnazja
PRZEJRZYSTA POLSKA
 INFORMACJE
 KODEKS ETYCZNY
 KARTY USŁUG
WYBORY I REFERENDA
 Wybory Samorządowe 2010
 Wybory Prezydenta RP - 2010
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 Przedterminowe wybory Burmistrza Głubczyc 27-01.2008
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 Wybory samorządowe 2006
SPISY POWSZECHNE
 Narodowy Spis Powszechny 2011
 Powszechny Spis Rolny 2010
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ZAKRES SPRAW WYDZIAŁU KOMUNALNO-INWESTYCYJNEGO
(ZAŁATWIANIE SPRAW / WYDZIAŁ KOMUNALNO -INWESTYCYJNY)
[opublikował(a): Bogusław Wojciechowski dnia 2011-04-20 13:54:46, dokument aktualny]


USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Wniosek zawierający:
- dane dotyczące funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania,
- informacje dotyczące: zapotrzebowania na wodę i energię i sposobu odprowadzenia ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególnych przypadkach sposobu unieszkodliwiania odpadów,
- dane dotyczące charakterystyki parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowiska lub jego wykorzystanie, gdy inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.
2. Załączniki w postaci :
- dwie kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, w przypadku jej braku kopie mapy ewidencyjnej , zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem i
najbliższe otoczenie tego terenu,
- ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Opłata skarbowa ( nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych ):
- za wydanie decyzji - 107,00 zł 

TERMIN ZAŁATWIENIA :
- 60 dni – zależny od uzyskania uzgodnień wymaganych ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym ( najszybciej od 30 dni do dwóch miesięcy ),
- inwestycje skomplikowane, m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe - mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW :
Urząd Miejski w Głubczycach 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 pok. nr 2 (sekretariat)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
- Piotr Bykowski tel. 4853021 wew. 236

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję ( odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.


PODSTAWA PRAWNA :
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

INNE INFORMACJE :
1. Uprawomocnienie decyzji następuje po 14 dniach od daty doręczenia decyzji stronom postępowania, w przypadku nie odwołania się strony od decyzji.
2. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

„USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI MOŻE NASTĄPIĆ, ..., PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA WYDANEGO PRZEZ WÓJTA, BURMISTRZA ALBO PREZYDENTA MIASTA NA WNIOSEK POSIADACZA NIERUCHOMOŚCI. JEŻELI POSIADACZ NIERUCHOMOŚCI NIE JEST WŁAŚCICIELEM - DO WNIOSKU DOŁĄCZA SIĘ ZGODĘ JEJ WŁAŚCICIELA.”   (art. 83.1 ustawy ochronie przyrody)

STANOWISKO REALIZUJĄCE
Wydział Komunalno Inwestycyjny Urzędu Miejskiego Głubczyce ul. Niepodległości 14 inspektor ds. ochrony przyrody. pok. Nr 14, II p.

PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY (tj. Dz.U. z 2009 r.. Nr 151, poz. 1220) art. 2 ust. 1, art. 83 - 90.

WNIOSKODAWCA - posiadacz (art. 336 Kodeksu cywilnego) nieruchomości na której rosną drzewa lub krzewy przewidziane do usunięcia (właściciel, dzierżawca, najemca, użytkownik, itp.)

WYMOGI FORMALNE WNIOSKU

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA WINIEN ZAWIERAĆ (art.83, ust. 1, pkt 4)
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2) tytuł prawny władania nieruchomością;
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa;
7) wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy.

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pok. Nr 2) lub przesyłką pocztową.
Formularz wniosku do pobrania w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. Nr 14 lub na stronie bip i internetowej Urzędu Miejskiego

NIEKTÓRE WYJĄTKI OD ZASADY UZYSKANIA ZEZWOLENIA
- przepisów  art. 83 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody nie stosuję się między innymi do drzew i krzewów: (art. 83 ust. 6)
1) w lasach;
2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
3) na plantacjach drzew i krzewów;
4) których wiek nie przekracza 5 lat;
5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

TERMIN ZAŁATWIENIA - sprawy załatwiane są w terminie do jednego miesiąca (art. 35 § 3 k.p.a.).

 
OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANE POZWOLENIE  -
wydane zezwolenie zwolnione jest z zapłaty opłaty skarbowej, część III, ust. 44, pkt 6 kol. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew krzewów.pdf 


UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

STANOWISKO REALIZUJĄCE
Wydział Komunalno Inwestycyjny Urzędu Miejskiego Głubczyce, ul. Niepodległości 14 inspektor ds. dróg pok. Nr 14 , II p. Tel. (77) 485 30 21 w. 227 , fax (77) 485 24 16

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. określa warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
3. Uchwała Rady Miejskiej w Głubczycach Nr XIX/236/04 z dnia 23 września 2004 r. określa wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego.
4. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2532 tekst jednolity)

WNIOSKODAWCA
Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

WYMOGI FORMALNE WNIOSKU
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego(ulicy) powinien zawierać:
-imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajecie pasa drogowego,
-cel zajęcia pasa drogowego,
-lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,
-planowany okres zajęcia pasa drogowego.
2. Do wniosku należy dołączyć:
-szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczania reklamy
z podaniem jej wymiarów,
-zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
3. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dodatkowo dołączyć:
-ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
-oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
4. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia zarządca drogi może zażądać dostarczenia:
-projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
-harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót.
5. Opłata skarbowa
Wnioski opatrzone opłatą skarbową w wysokości 5,00 zł plus 0,50 zł za każdy załącznik.


TERMIN ZAŁATWIENIA
Sprawy załatwiane są:
- niezwłocznie (art. 35 §2 k.p.a)
- nie później niż w ciągu miesiąca, w przypadku gdy załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego (art. 35 §3 k.p.a)

OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANE POZWOLENIE
Na podstawie cz. IV, ust. 41, kol.4 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej , zezwolenie na zajęcie pasa drogowego jest zwolnione z opłaty skarbowej.


WYDANIE OPINII O ZGODNOŚCI PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Wniosek o wydanie opinii o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
2. 3 egz. wstępnego projektu podziału sporządzonego na mapie zasadniczej
a w przypadku braku mapy zasadniczej na kopii mapy katastralnej uzupełnionej o
niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu
3. wypis z ewidencji gruntów
4. ewentualnie upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy

TERMIN ZAŁATWIENIA :
- 30 dni

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW :
Urząd Miejski w Głubczycach 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 pok. nr 2 (sekretariat)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
- Piotr Bykowski tel. 4853021 wew. 236

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie ( zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu).
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.
 

PODSTAWA PRAWNA :
art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami), i & 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. nr 268 poz. 2663).

INNE INFORMACJE :
1. Uprawnienie postanowienia następuje po 7 dniach od daty jego doręczenia stronom, w przypadku nie odwołania się strony od postanowienia.
2. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY

WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Załączniki :
- 1 egz. mapy sytuacyjnej z określeniem położenia terenu w połączeniu z najbliższą drogą
publiczną - ulicą miejską ( np. turystyczny plan miasta).

OPŁATA :
1. Opłata skarbowa :
- za wypis z planu do 5 stron  -  30.00 zł
- za wypis z planu powyżej 5 stron  -  50.00 zł
- za wyrys z planu (format A4)  -  20.00 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA :

- 7 - 14 dni .

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW :

Urząd Miejski w Głubczycach 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 pok. nr 2 (sekretariat)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :

- Piotr Bykowski tel. 4853021 wew. 236

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA :

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).


 

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE
ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI


Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko Wydział Komunalno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego
48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
Inspektor d/s ochrony środowiska – pok. Nr 15, I p. tel. 077 485 30 21 wewn. 231

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź.zm.), Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011r.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej NIP,
2) określenia przedmiotu i obszaru działalności,
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się
o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
7) udokumentowanie gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
8) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości ,
9)sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku,
10) udokumentować gotowość przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.   o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm. ) oraz art. 7 ust. 3 niniejszej ustawy,
 
Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Ponadto wniosek musi zawierać dokumenty i informacje określone w Uchwale Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Głubczyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Forma załatwienia sprawy: Decyzja Burmistrza Głubczyc

Termin załatwienia: Do 1 miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku.

Opłata skarbowa:
107,00 zł - opłata za zezwolenie- płatna z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu, ul. Niepodległości 14, pok. Nr 8 ( parter ) lub na rachunek Urzędu Miejskiego Nr 51 10902 154 0000 0005 6000 0127,


Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski można składać w Sekretariacie Urzędu – pok. Nr 2 ( parter ),
lub przesyłką pocztową .

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, - pok. Nr 2 ( parter ),
lub przesyłką pocztową.

Dodatkowe informacje:
Burmistrz Głubczyc może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w terminie nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem oraz może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia, w celu stwierdzenia czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. ( art. 8a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy )


 

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko: Wydział Komunalno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego
48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
Inspektor d/s ochrony środowiska – pok. Nr 15, I p. tel. 077 485 30 21 wewn. 231

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź.zm.), Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011r.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać ( art. 8 ust. 1 i 2a ustawy )
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej NIP,
2) określenia przedmiotu i obszaru działalności,
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się
o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
7) udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
Ponadto wniosek musi zawierać dokumenty i informacje określone w  Uchwale Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011r.  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Głubczyce w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Forma załatwienia sprawy: Decyzja Burmistrza Głubczyc

Termin załatwienia: Do 1 miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku.

Opłata skarbowa:

107,00 zł - opłata za zezwolenie- płatna z chwilą złożenia wniosku  w kasie Urzędu, ul. Niepodległości 14, pok. Nr 8 ( parter ) lub na rachunek Urzędu Miejskiego Nr 51 10902 154 0000 0005 6000 0127,

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski można składać w Sekretariacie Urzędu – pok. Nr 2 ( parter ),
lub przesyłką pocztową .

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, - pok. Nr 2 ( parter ),
lub przesyłką pocztową.

Dodatkowe informacje:
Burmistrz Głubczyc może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w terminie nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem oraz może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia, w celu stwierdzenia czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. ( art. 8a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy )

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko: Wydział Komunalno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego
48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
podinspektor d/s ochrony środowiska – pok. Nr 15, I p. tel. 077 485 30 21 wewn. 231

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz.1397).

Wymagane dokumenty:

 
1.       wniosek o wydanie decyzji;
2.       w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3.       w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
4.       poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
5.       w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, ww ustawy  prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
6.       dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych
z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
7.       wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
z zastrzeżeniem ust. 1a-1c.
1a.  Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
1b.  Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.
1c.  Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 i 5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru,
o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
8.       Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
 
Karta informacyjna przedsięwzięcia - jest to dokument zawierający podstawowe informacje
o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
c) rodzaju technologii,
d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f) rozwiązaniach chroniących środowisko,
g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
i)   obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;
 
Opłaty
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  Nr    225, poz.1635) opłata skarbowa :
·          za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi i 205 zł
·          za złożone pełnomocnictwo – 17 zł,
Opłata wymagalna jest z chwilą złożenia wniosku i należy ją uiścić  na rachunek bankowy:
Urzędu   Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce 
Nr  51 1090 2154 0000 0005 6000 0127
 
Forma załatwienia sprawy: Decyzja Burmistrza Głubczyc

Termin załatwienia:  2-3  miesiące  od daty wpływu kompletnego wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski można składać w Sekretariacie Urzędu – pok. Nr 2 ( parter ), lub przesyłką pocztową .

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, - pok. Nr 2 ( parter ), lub przesyłką pocztową.

Dodatkowe informacje:
Burmistrz Głubczyc może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku , w terminie nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, postępowanie wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew krzewów.pdf (rozmiar 90,02 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-07-23 07:40:27, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew krzewów.pdf (rozmiar 89,27 KB)
  [Bogusław Wojciechowski dnia 2010-03-15 13:23:55 do 2010-07-23 07:40:11]
  [załącznik usunął Bogusław Wojciechowski]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2858
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 7833

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  aktualizacja
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>  URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH
  48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14
  tel.: (77) 485 30 21, faks: (77) 485 24 16
  e-mail: um@glubczyce.pl
  strona www: www.glubczyce.pl
  NIP: 748-10-02-357
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2011-10-31 11:12:35